Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt

Potwierdzenia odbioru faktury korygującej wystawionej w formie elektronicznej

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z dnia 21 sierpnia 2009r. (data wpływu 25 sierpnia 2009r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w kwestii potwierdzenia odbioru faktury korygującej wystawionej w formie elektronicznej - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 25 sierpnia 2009r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w kwestii potwierdzenia odbioru faktury korygującej wystawionej w formie elektronicznej.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca jest producentem wyrobów spożywczych i przemysłowych oraz podatnikiem podatku od towarów i usług i wystawia faktury VAT. Wnioskodawca chce skorzystać z uprawnień wynikających z Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 14 lipca 2005r. w sprawie wystawiania oraz przesyłania faktur w formie elektronicznej, a także przechowywania oraz udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej tych faktur i wystawiać niektórym z jego kontrahentów faktury w formie elektronicznej.

Zgodnie z § 4 ww. rozporządzenia faktury mogą być wystawiane, przesyłane i przechowywane w formie elektronicznej, pod warunkiem, że autentyczność ich pochodzenia oraz integralność ich treści będą zagwarantowane:bezpiecznym podpisem elektronicznym (...) lubpoprzez wymianę danych elektronicznych (EDI) zgodnie z umową w sprawie europejskiego modelu wymiany danych elektronicznych, jeżeli zawarta umowa, dotycząca tej wymiany, przewiduje stosowanie procedur gwarantujących autentyczność pochodzenia faktury i integralność danych. Zgodnie z § 4 ust. 2. tego rozporządzenia autentyczność pochodzenia i integralność treści faktur VAT Wnioskodawca będzie gwarantował poprzez wymianę danych elektronicznych (EDI) zgodnie z umową w sprawie europejskiego modelu wymiany danych elektronicznych.

W świetle § 5 ust. 1. ww. rozporządzenia faktury korygujące oraz duplikaty faktur do faktur wystawianych i przesyłanych w formie elektronicznej przesyłane będą w tej samej formie, tj. za pośrednictwem systemu EDI.

W przypadku wystawienia faktury korygującej obniżającej podatek należny zasadą jest, że wystawca może obniżyć podatek należny w rozliczeniu za okres, w którym otrzymał potwierdzenie odbioru faktury korygującej od nabywcy. Wynika to z przepisów art. 29 ust 4a, 4b i 4c ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług, w brzmieniu obowiązującym od 1 grudnia 2008r., stanowiących że:

W przypadku gdy podstawa opodatkowania ulega zmniejszeniu w stosunku do podstawy określonej w wystawionej fakturze, obniżenia podstawy opodatkowania podatnik dokonuje pod warunkiem posiadania, przed upływem terminu do złożenia deklaracji podatkowej za dany okres rozliczeniowy, w którym nabywca towaru lub usługi otrzymał korektę faktury, potwierdzenia otrzymania korekty faktury przez nabywcę towaru lub usługi, dla którego wystawiono fakturę. Uzyskanie potwierdzenia otrzymania przez nabywcę towaru lub usługi korekty faktury po terminie złożenia deklaracji podatkowej za dany okres rozliczeniowy uprawnia podatnika do uwzględnienia korekty faktury za okres rozliczeniowy, w którym potwierdzenie to uzyskano.

Przepis ust. 4a stosuje się odpowiednio w przypadku stwierdzenia pomyłki w kwocie podatku na fakturze i wystawienia korekty faktury do faktury, w której wykazano kwotę podatku wyższą niż należna. Należy natomiast podkreślić, iż ustawa o VAT nie określa sposobu, w jakim dokonywane powinno być potwierdzenie odbioru faktury korygującej przez nabywcę (kwestia ta nie została uregulowana ani w zakresie faktur papierowych", ani faktur elektronicznych).

Odbiorcami Wnioskodawcy są m.in. duże sieci handlowe (hipermarkety). Podmiot z siedzibą w Szwajcarii w imieniu powiązanych z nim spółek organizuje obrót płatniczy między Wnioskodawcą a sieciami. W dostępnych po zalogowaniu się na stronie www nabywcy specyfikacjach płatności wykazane są wystawione przez Wnioskodawcę faktury VAT sprzedaży, faktury VAT korygujące oraz wartości przelewów. Specyfikacja zawiera m.in. datę wystawienia, numer oraz wartość faktur VAT i faktur VAT korygujących. Specyfikacja jest dla Wnioskodawcy jedynym dokumentem, świadczącym o akceptacji przez sieci wystawionych przez nią faktur korygujących. Sieci te uznają umieszczenie faktury korygującej w specyfikacji płatności za równoznaczne z akceptacją takiej faktury i potwierdzeniem jej odbioru, nie godząc się jednocześnie na inne formy potwierdzania odbioru faktur korygujących. W tej sytuacji Wnioskodawca nie ma innych możliwości uzyskania potwierdzenia odbioru faktur korygujących. Data specyfikacji jest jednocześnie datą w której dostęp do niej uzyskuje Wnioskodawca oraz datą potwierdzenia odbioru korekty przez sieci.

Wnioskodawca posiada dostęp do ww. strony internetowej, na której umieszczona jest specyfikacja faktur, i z której ściąga tę specyfikację (zapisuje w pamięci komputera), a następnie ją drukuje i przechowuje w celach dowodowych.

Oprócz tego innymi sposobami potwierdzenia odbioru faktur korygujących, stosowanymi przez sieci są:wysyłanie e-maila będącego zbiorczym potwierdzeniem odbioru faktur korygujących przez nabywcę,status generowany automatycznie z systemu EDI, informujący o dacie dostarczenia faktury korygującej VAT na skrzynkę odbiorczą w systemie EDI,automatyczny komunikat wysłany przez system informatyczny odbiorcy faktury elektronicznej w momencie jej zarejestrowania. W związku z powyższym zadano następujące pytania:

Na czym ma polegać potwierdzenie odbioru faktury korygującej elektronicznej od kontrahentów Wnioskodawcy i w rozliczeniu za który miesiąc można dokonać obniżenia kwoty podatku należnego... Czy potwierdzeniem odbioru faktury korygującej elektronicznej może być:status generowany automatycznie z systemu EDI, informujący o dacie dostarczenia faktury korygującej VAT na skrzynkę odbiorczą w systemie EDI, alboautomatyczny komunikat wysłany przez system informatyczny odbiorcy faktury elektronicznej w momencie jej zarejestrowania, albozamieszczenie przez kontrahenta faktury korygującej w specyfikacji płatności zawartej w elektronicznym systemie i otrzymanie tej specyfikacji przez Wnioskodawcę w formie elektronicznej poprzez dostęp do strony www. nabywcy, albootrzymanie e-maila będącego zbiorczym potwierdzeniem odbioru faktur korygujących przez nabywcę jest podstawą do dokonania obniżenia kwoty podatku należnego w rozliczeniu za miesiąc, w którym otrzymano e-maila... Zdaniem Wnioskodawcy: zamieszczenie przez kontrahenta faktury korygującej w specyfikacji płatności i otrzymanie tej specyfikacji przez Wnioskodawcę w formie elektronicznej poprzez dostęp do strony www stanowi potwierdzenie odbioru faktury korygującej przez nabywcę, które pozwala na dokonanie obniżenia kwoty podatku należnego w rozliczeniu za miesiąc, w którym wystawiono i opublikowano taką specyfikację.

Również otrzymanie e-maila będącego zbiorczym potwierdzeniem odbioru faktur korygujących przez nabywcę jest podstawą do dokonania obniżenia kwoty podatku należnego w rozliczeniu za miesiąc, w którym go otrzymano.

Pojęcie "otrzymania" nie zostało zdefiniowane w przepisach prawa podatkowego. Otrzymanie faktury jest sytuacją w której podmiot ma z dokumentem kontakt tego rodzaju, iż może zapoznać się z jego treścią. Stąd też momentem otrzymania faktury korygującej przez nabywcę będzie moment, w którym faktura elektroniczna jest dostępna dla odbiorcy faktury na jego urządzeniach informatycznych.

Tak więc sprzedawca może skorzystać z wszelkich mechanizmów, aby uzyskać pewność, iż faktura korygująca wystawiona w formie elektronicznej dotarła do odbiorcy. Tak więc potwierdzeniem otrzymania elektronicznej faktury korygującej przez nabywcę jest.:automatyczny komunikat wysłany przez system informatyczny odbiorcy faktury elektronicznej w momencie jej zarejestrowania,status generowany automatycznie z systemu EDI, informujący o dacie dostarczenia faktury korygującej VAT na skrzynkę odbiorczą w systemie EDI. Dodatkowo Wnioskodawca podnosi, że jego zdaniem wartość dowodowa ww. sposobów elektronicznego potwierdzania odbioru faktur korygujących i powstających w związku z tym dokumentów elektronicznych nie może budzić wątpliwości. Wnioskodawca wskazuje przy tym posiłkowo na definicję dokumentu elektronicznego" wynikającą z art. 3 pkt 2 ustawy z dnia 17 lutego 2005r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, którą ustawodawca zredagował jako stanowiący odrębną całość znaczeniową zbiór danych uporządkowanych w określonej strukturze wewnętrznej i zapisany na informatycznym nośniku danych". Wiarygodność tak rozumianych dokumentów elektronicznych, o których mowa wyżej, wynika z możliwości każdorazowego przyporządkowania im określonego znaczenia dowodowego.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za nieprawidłowe.

Zgodnie z art. 106 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), zwanej dalej ustawą o VAT, podatnicy VAT są obowiązani wystawić fakturę stwierdzającą w szczególności dokonanie sprzedaży, datę dokonania sprzedaży, cenę jednostkową bez podatku, podstawę opodatkowania, stawkę i kwotę podatku, kwotę należności oraz dane dotyczące podatnika i nabywcy.

Zasady wystawiania faktur, w tym faktur korygujących, określa rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 212, poz. 1337).

Stosownie do art. 29 ust. 4a ustawy o VAT w przypadku, gdy podstawa opodatkowania ulega zmniejszeniu w stosunku do podstawy określonej w wystawionej fakturze, obniżenia podstawy opodatkowania dokonuje się pod warunkiem posiadania, przed upływem terminu do złożenia deklaracji podatkowej za dany okres rozliczeniowy, w którym nabywca towaru lub usługi otrzymał korektę faktury, potwierdzenia otrzymania korekty faktury przez nabywcę, dla którego wystawiono fakturę. Uzyskanie potwierdzenia otrzymania przez nabywcę towaru lub usługi korekty faktury po terminie złożenia deklaracji podatkowej za dany okres rozliczeniowy uprawnia podatnika do uwzględnienia korekty faktury za okres rozliczeniowy, w którym potwierdzenie to uzyskano.

Powyższe przepisy mają także zastosowanie w razie stwierdzenia pomyłki w kwocie podatku na fakturze i wystawienia korekty faktury do faktury, w której wykazano kwotę podatku wyższą niż należna (art. 29 ust. 4c ustawy o VAT). Powyższe zasady dotyczą zarówno faktur wystawianych w formie papierowej jak i elektronicznej.

Powyższe zasady dotyczą zarówno faktur wystawianych w formie papierowej jak i elektronicznej.

Zasady wystawiania i przechowywania faktur VAT w formie elektronicznej regulują przepisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 14 lipca 2005r. w sprawie wystawiania oraz przesyłania faktur w formie elektronicznej, a także przechowywania oraz udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej tych faktur (Dz. U. Nr 133, poz. 1119), wydanego na podstawie delegacji zawartej w art. 106 ust. 10 i 11 ww. ustawy.

Zgodnie z § 2 powołanego rozporządzenia faktury wystawiane w formie elektronicznej przesyła się, w tym udostępnia, w tej formie odbiorcy oraz przechowuje się w tej formie przy zastosowaniu elektronicznych urządzeń do przetwarzania (łącznie z cyfrową kompresją) i przechowywania danych, z wykorzystaniem technik teletransmisji przewodowej, radiowej, technologii optycznych lub innych elektromagnetycznych środków.

Zgodnie z § 3 ust. 1 ww. rozporządzenia Ministra Finansów faktury mogą być wystawiane i przesyłane w formie elektronicznej, pod warunkiem uprzedniej akceptacji tej formy przez odbiorcę faktury, zwanej dalej akceptacją.

W myśl § 3 ust. 2 rozporządzenia akceptacja może być wyrażona w formie pisemnej lub w formie elektronicznej. W przypadku akceptacji w formie elektronicznej przepisy § 4 stosuje się odpowiednio.

Stosownie do § 3 ust. 3 rozporządzenia faktury mogą być wystawiane i przesyłane w formie elektronicznej nie wcześniej niż od dnia następującego po dniu, w którym odbiorca faktury dokonał akceptacji.

W przypadku cofnięcia akceptacji przez odbiorcę faktury wystawca faktury traci prawo do wystawiania i przesyłania temu odbiorcy faktur w formie elektronicznej od następnego dnia po dniu, w którym otrzymał powiadomienie od odbiorcy o wycofaniu akceptacji (§ 3 ust. 4 rozporządzenia).

Zgodnie z § 4 rozporządzenia, faktury mogą być wystawiane, przesyłane i przechowywane w formie elektronicznej, pod warunkiem że autentyczność ich pochodzenia i integralność ich treści będą zagwarantowane: bezpiecznym podpisem elektronicznym w rozumieniu art. 3 pkt 2 ustawy z dnia 18 września 2001r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. Nr 130, poz. 1450, z późn. zm.), weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, lub poprzez wymianę danych elektronicznych (EDI) zgodnie z umową w sprawie europejskiego modelu wymiany danych elektronicznych, jeżeli zawarta umowa, dotycząca tej wymiany, przewiduje stosowanie procedur gwarantujących autentyczność pochodzenia faktury i integralność danych. W ustawie o VAT oraz rozporządzeniu w sprawie wystawiania faktur nie została uregulowana przez ustawodawcę kwestia dotycząca formy, w jakiej powinno być dokonane potwierdzenie otrzymania faktury korygującej przez nabywcę towaru bądź usługi. W związku z brakiem szczegółowych regulacji dotyczących potwierdzenia odbioru korekty faktury potwierdzenie takie może być więc dokonane w każdej formie, która pozwala na jednoznaczne stwierdzenie, iż odbiorca otrzymał fakturę oraz określa czas jej otrzymania. Powyższa zasada odnosi się także do faktur wystawionych w formie elektronicznej. Powołane wyżej rozporządzenie w sprawie wystawiania oraz przesyłania faktur w formie elektronicznej, a także przechowywania oraz udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej tych faktur - nie zawiera również przepisów dotyczących formy w jakiej powinno być dokonane potwierdzenie otrzymania przez kontrahenta korekty faktury elektronicznej.

Z wniosku wynika, iż Wnioskodawca jest podatnikiem podatku od towarów i usług i wystawia faktury VAT i w związku z tym chce skorzystać z uprawnień wynikających z ww. rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 14 lipca 2005r. w sprawie wystawiania oraz przesyłania faktur w formie elektronicznej, a także przechowywania oraz udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej tych faktur i wystawiać niektórym z jego kontrahentów faktury w formie elektronicznej.

Odbiorcami Wnioskodawcy są m.in. duże sieci handlowe (hipermarkety). Podmiot z siedzibą w Szwajcarii w imieniu powiązanych z nim spółek organizuje obrót płatniczy między Wnioskodawcą a sieciami. W dostępnych po zalogowaniu się na stronie www nabywcy specyfikacjach płatności wykazane są wystawione przez Wnioskodawcę faktury VAT sprzedaży, faktury VAT korygujące oraz wartości przelewów. Specyfikacja zawiera m.in. datę wystawienia, numer oraz wartość faktur VAT i faktur VAT korygujących. Specyfikacja jest dla Wnioskodawcy jedynym dokumentem, świadczącym o akceptacji przez sieci wystawionych przez nią faktur korygujących. Sieci te uznają umieszczenie faktury korygującej w specyfikacji płatności za równoznaczne z akceptacją takiej faktury i potwierdzeniem jej odbioru, nie godząc się jednocześnie na inne formy potwierdzania odbioru faktur korygujących. Data specyfikacji jest jednocześnie datą w której dostęp do niej uzyskuje Wnioskodawca oraz datą potwierdzenia odbioru korekty przez sieci.

Wnioskodawca posiada dostęp do ww. strony internetowej, na której umieszczona jest specyfikacja faktur, którą ściąga tj. zapisuje w pamięci komputera, a następnie drukuje i przechowuje w celach dowodowych.

Oprócz tego innymi sposobami potwierdzenia odbioru faktur korygujących, stosowanymi przez sieci są:wysyłanie e-maila będącego zbiorczym potwierdzeniem odbioru faktur korygujących przez nabywcę,status generowany automatycznie z systemu EDI, informujący o dacie dostarczenia faktury korygującej VAT na skrzynkę odbiorczą w systemie EDI,automatyczny komunikat wysłany przez system informatyczny odbiorcy faktury elektronicznej w momencie jej zarejestrowania. Powołany powyżej przepis art. 29 ust. 4a ustawy o VAT jasno stanowi, iż kwoty, o które zmniejsza się obrót muszą zostać udokumentowane. Faktura korygująca, bez potwierdzenia jej odbioru, nie spełnia powyższej przesłanki i nie stanowi wystarczającej podstawy do obniżenia podatku należnego - dopiero potwierdzenie odbioru faktury korygującej przez nabywcę powoduje akceptację zmiany wartości zawartych na fakturze i daje prawo do takiego obniżenia.

Ustawodawca nie sprecyzował, w jakiej formie nabywca ma dokonać potwierdzenia odbioru faktury korygującej. Zatem potwierdzenie może mieć dowolną formę, która pozwoli na jednoznaczne stwierdzenie, iż sprzedawca to potwierdzenie otrzymał.

W świetle przytoczonych wyżej przepisów oraz przedstawionego zdarzenia przyszłego należy stwierdzić, iż: status generowany automatycznie z systemu EDI, informujący o dacie dostarczenia faktury korygującej VAT na skrzynkę odbiorczą w systemie EDI,automatyczny komunikat wysłany przez system informatyczny odbiorcy faktury elektronicznej w momencie jej zarejestrowania,zamieszczenie przez kontrahenta faktury korygującej w specyfikacji płatności zawartej w elektronicznym systemie i otrzymanie tej specyfikacji przez Wnioskodawcę w formie elektronicznej poprzez dostęp do strony WWW nabywcy,otrzymanie e-maila będącego zbiorczym potwierdzeniem odbioru faktur korygujących przez nabywcę,- można uznać, w ocenie tut. organu, za potwierdzenie odbioru faktury korygującej przez nabywcę.

Podsumowując sprzedawca jest bezwzględnie zobowiązany do otrzymania potwierdzenia odbioru faktury korygującej. Potwierdzenia takiego dokonuje nabywca towarów i usług jako adresat przedmiotowego dokumentu i może ono mieć dowolną formę.

Ww. potwierdzenia winny być przechowywane w formie elektronicznej na serwerze Wnioskodawcy.

Zatem stanowisko Wnioskodawcy co do formy potwierdzenia odbioru faktury korygującej należało uznać za nieprawidłowe.

Zacytowane wyżej przepisy art. 29 ust. 4a i c ustawy o VAT, wskazują, że istotne są dwie kwestie: data otrzymania korekty przez nabywcę oraz data otrzymania potwierdzenia przez sprzedawcę.

Przykładowo:

Faktura korygująca została wystawiona w październiku 2009r.. W tym samym miesiącu nabywca ją otrzymał. Potwierdzenie otrzymania tej faktury przez nabywcę dotarło do jej wystawcy przed upływem terminu rozliczenia podatku VAT za październik (czyli przed 25 listopada 2009r.). W takiej sytuacji wystawca faktury rozlicza ją w deklaracji za październik 2009r.

Jeżeli natomiast faktura korygująca dotarłaby do nabywcy w listopadzie 2009r., to wystawca musi się wstrzymać z jej ujęciem dopiero w deklaracji za listopad, nawet w sytuacji, gdy potwierdzenie odbioru tej faktury otrzyma jeszcze przed upływem terminu złożenia deklaracji za październik (czyli przed 25 listopada 2009r.).

O momencie obniżenia podatku należnego decyduje zatem data otrzymania potwierdzenia i jeżeli wpłynie ona przed terminem rozliczenia deklaracji, należy w niej fakturę korygującą rozliczyć.

Dodatkowo wystawca takiej faktury musi mieć na uwadze, kiedy nabywca otrzymał fakturę korygujacą, gdyż dopiero w rozliczeniu za ten okres będzie mógł ją uwzględnić, nawet jeżeli potwierdzenie odbioru wpłynie do niego jeszcze przed upływem terminu rozliczenia za okres poprzedni.

Uzyskanie potwierdzenia otrzymania przez nabywcę towaru lub usługi korekty faktury po terminie złożenia deklaracji podatkowej za dany okres rozliczeniowy uprawnia Wnioskodawcę do uwzględnienia korekty faktury za okres rozliczeniowy, w którym potwierdzenie to uzyskano.

W świetle powyższego stanowisko Wnioskodawcy, iż może dokonać obniżenia kwoty podatku należnego w rozliczeniu za miesiąc, w którym wystawiono i opublikowano specyfikację oraz że może dokonać obniżenia kwoty podatku należnego w rozliczeniu za miesiąc, w którym otrzymano e-maila będącego zbiorowym potwierdzeniem odbioru faktur korygujących przez nabywcę uznaje się za nieprawidłowe.

W konsekwencji stanowisko Wnioskodawcy rozpatrując je całościowo należało uznać za nieprawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.
Słowa kluczowe: faktura elektroniczna, faktura korygująca, potwierdzenie odbioru
Data aktualizacji: 10/07/2011 14:00:25

Jak należy księgować należność za czynsz zajętą przez komornika w wypadku odmowy wystawien...

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Bochni działając na podstawie art. 14a par. 1 oraz par. 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r., Nr 8, poz 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 23 maja 2005 r. w sprawie udzielenia...

Czy w przedstawionym stanie faktycznym sposób wystawiania faktur przyjęty przez Spółkę jes...

Naczelnik Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie #8722; biorąc pod uwagę przedstawiony stan faktyczny oraz stan prawnypostanawia uznać stanowisko Strony za prawidłowe. Z przedstawionego przez Stronę we wniosku stanu faktycznego...

Czy odliczając w całości podatek VAT z faktury dokumentującej zakup maszyny wystawionej na...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Czy wybrana na rok 2005 forma książki podatkowej przychodów i rozchodów jest prawidłową z...

Pismem z dnia 08.03.2005r data wpływu do Urzędu 15.03.2005r zwrócił się Pan o udzielenie pisemnej interpretacji w sprawie zaprowadzenia na rok 2005 podatkowej księgi przychodów i rozchodów z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej. Z...

Prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktury dokumentującej wynagrodzenie stanowiące...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Obniżenie podstawy opodatkowania oraz kwoty podatku należnego w przypadku braku potwierdzenia odbioru faktury korygującejW którym momencie należy uwzględnić dla celów podatkowych przychód ze sprzedaży nieruchomościCzy niezapłacona faktura za gaz w miesiącu październiku podlega odliczeniu w tym miesiącu?Opodatkowanie dostawy kart przez nabywców w Polsce oraz prawidłowego wystawienia fakturyZasady odliczania podatku z faktur zakupu paliwa wykorzystanego do napędu samochodów ciężarowych po 22.08.2005 r
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.