Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt

Potwierdzenie odbioru korekty faktury elektronicznej

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki Akcyjnej, przedstawione we wniosku z dnia 26 sierpnia 2008r. (data wpływu 29 sierpnia 2008r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie potwierdzenia odbioru korekty faktury elektronicznej - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 29 sierpnia 2008r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie potwierdzenia odbioru korekty faktury elektronicznej.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Spółka jest podatnikiem podatku od towarów i usług i wystawia faktury VAT. Spółka chce skorzystać z uprawnień wynikających z rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 14 lipca 2005r. w sprawie wystawiania oraz przesyłania faktur w formie elektronicznej, a także przechowywania oraz udostępniania organowi podatkowemu oraz organowi kontroli skarbowej tych faktur i wystawiać faktury w formie elektronicznej. Zgodnie z § 4 tego rozporządzenia autentyczność pochodzenia i integralność treści faktur Spółka będzie gwarantowała bezpiecznym podpisem elektronicznym, w rozumieniu art. 3 pkt 2 ustawy z dnia 18 września 2001r. o podpisie elektronicznym, weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Podpis elektroniczny będzie znakowany czasem, zgodnie z ww. ustawą. Spółka zamierza tak wystawione faktury przesyłać pocztą elektroniczną. Odbiorcy faktur, dokonując akceptacji tej formy wystawiania i przesyłania faktur wymaganej § 3 rozporządzenia, podadzą adres poczty elektronicznej, na jaki faktury dla danego odbiorcy będą przesyłane. Odbiór FAKTURY VAT nie będzie potwierdzany przez odbiorcę. Wnioskodawca zamierza natomiast zobligować odbiorców FAKTUR KORYGUJĄCYCH do odesłania potwierdzenia odbioru FAKTURY KORYGUJĄCEJ, zgodnie z żądaniem potwierdzenia, które funkcjonuje w ramach poczty elektronicznej.

W związku z powyższym zadano następujące pytania:

Czy wystawiając FAKTURĘ KORYGUJĄCĄ VAT w formie elektronicznej należy posiadać potwierdzenie odbioru od odbiorcy poczty elektronicznej wygenerowane przez program pocztowy odbiorcy faktury, czy wystarczającym potwierdzeniem jest ewidencja poczty wychodzącej na serwerze pocztowym wysyłającego... Jaka forma potwierdzenia odbioru faktury elektronicznej spełnia wymogi § 16 ust. 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 maja 2005r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowanego zwrotu podatku, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług, nakładającego na sprzedawcę obowiązek posiadania potwierdzenia odbioru faktury korygującej...

Zdaniem Wnioskodawcy, w związku z wymogiem posiadania potwierdzenia faktury korygującej, wystarczającym potwierdzeniem jest wygenerowane przez pocztę elektroniczną potwierdzenie odbiorcy faktury, a potwierdzenia te mogą być przechowywane w formie elektronicznej na serwerze Spółki.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenie przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z § 16 ust. 4 rozporządzenia z dnia 25 maja 2005r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 95, poz. 798 ze zm.), sprzedawca jest obowiązany posiadać potwierdzenie odbioru faktury korygującej przez nabywcę (...). Potwierdzenie odbioru faktury korygującej stanowi podstawę do obniżenia kwoty podatku należnego w rozliczeniu za miesiąc, w którym sprzedawca otrzymał to potwierdzenie, a w przypadku podatnika rozliczającego się kwartalnie - w rozliczeniu za kwartał, w którym to potwierdzenie otrzymał.

Zgodnie z § 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 14 lipca 2005r. w sprawie wystawienia oraz przesyłania faktur w formie elektronicznej, a także przechowywania oraz udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej tych faktur (Dz. U. Nr 133, poz. 1119), faktury wystawiane w formie elektronicznej przesyła się, w tym udostępnia, w tej formie odbiorcy oraz przechowuje się w tej formie przy zastosowaniu elektronicznych urządzeń do przetwarzania (łącznie z cyfrową kompresją) i przechowywania danych, z wykorzystaniem technik teletransmisji przewodowej, radiowej, technologii optycznych lub innych elektromagnetycznych środków. Podstawowym warunkiem, który musi spełnić podatnik VAT zamierzający wystawiać faktury w formie elektronicznej jest - w myśl § 3 ust. 1 tegoż rozporządzenia - uzyskanie akceptacji tej formy dokumentowania przez odbiorcę faktury.

W myśl § 4 ww. rozporządzenia z dnia 14 lipca 2005r., faktury mogą być wystawiane, przesyłane i przechowywane w formie elektronicznej, pod warunkiem że autentyczność ich pochodzenia i integralność ich treści będą zagwarantowane: bezpiecznym podpisem elektronicznym w rozumieniu art. 3 pkt 2 ustawy z dnia 18 września 2001r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. Nr 130, poz. 1450 ze zm.), weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, lub poprzez wymianę danych elektronicznych (EDI) zgodnie z umową w sprawie europejskiego modelu wymiany danych elektronicznych, jeżeli zawarta umowa, dotycząca tej wymiany, przewiduje stosowanie procedur gwarantujących autentyczność pochodzenia faktury i integralność danych. Natomiast w świetle § 5 ust. 1 tego rozporządzenia faktury korygujące oraz duplikaty faktur do faktur wystawianych i przesyłanych w formie elektronicznej przesyła się w tej samej formie.

Z wniosku wynika, iż Spółka zamierza wystawione faktury przesyłać pocztą elektroniczną. Odbiorcy faktur, dokonując akceptacji tej formy wystawiania i przesyłania faktur wymaganej § 3 rozporządzenia, podadzą adres poczty elektronicznej na który będą przesyłane faktury dla danego odbiorcy. Odbiór FAKTURY VAT nie będzie potwierdzany przez odbiorcę. Wnioskodawca zamierza natomiast zobligować odbiorców FAKTUR KORYGUJĄCYCH do odesłania potwierdzenia odbioru FAKTURY KORYGUJĄCEJ, zgodnie z żądaniem potwierdzenia, które funkcjonuje w ramach poczty elektronicznej.W myśl przytoczonych wyżej przepisów, w przypadkach wystawienia przez sprzedawcę faktury korygującej, sprzedawca jest bezwzględnie zobowiązany do otrzymania potwierdzenia odbioru tej faktury. Potwierdzenia takiego dokonuje nabywca towarów i usług, jako adresat przedmiotowego dokumentu i może mieć dowolną formę. Żaden bowiem przepis nie stanowi, iż musi to nastąpić w specjalnej formie. Potwierdzenie takie może więc być dokonane w każdej formie, która pozwala na jednoznaczne stwierdzenie, iż odbiorca otrzymał fakturę. Stąd też wygenerowane przez pocztę elektroniczną potwierdzenie odbioru faktury będzie, w ocenie tut. organu, wystarczającym potwierdzeniem odbioru faktury korygującej przez nabywcę, przy czym potwierdzenia te winny być przechowywane w formie elektronicznej na serwerze Spółki.Tym samym stanowisko Wnioskodawcy należy uznać prawidłowe.

Jednocześnie tut. organ informuje, iż ocena prawna stanowiska Wnioskodawcy w części dotyczącej: oznaczenia oryginału i kopii faktur elektronicznych,wystawienia duplikatu faktur elektronicznych jest przedmiotem odrębnych rozstrzygnięć.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Zgodnie z przepisem § 1 pkt 1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 sierpnia 2008r. w sprawie przekazania rozpoznawania innym wojewódzkim sądom administracyjnym niektórych spraw z zakresu działania ministra właściwego do spraw finansów publicznych, Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Dz. U. Nr 163, poz. 1016) skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, ul. Rakowicka 10, 31-511 Kraków, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a 43-300 Bielsko-Biała.
Słowa kluczowe: faktura elektroniczna, faktura korygująca, potwierdzenie odbioru
Data aktualizacji: 03/06/2012 23:52:39

W zakresie opodatkowania podatkiem VAT czynności wniesienia wkładu do Spółki komandytowej...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Czy otrzymany bonus za osiągnięty obrót i dokonanie terminowych płatności jest wynagrodzen...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Urząd Skarbowy Kłodzko 57-300 ul. Walasiewiczówny 1

Zasięg terytorialny miasta Duszniki-Zdrój, Kłodzko, Kudowa-Zdrój, Polanica-Zdrój gminy Kłodzko, Lewin Kłodzki, Szczytna powiaty część kłodzkiego województwo dolnośląskie Konta bankowe CIT 66101016740020752221000000 VAT 16101016740020752222000000...

Prawo do odliczenia podatku VAT z faktur zawierających niewłaściwy adres Wnioskodawcy

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Podatnik pyta, czy jest zobowiązany wystawić noty korygujące do faktur na których widnieje...

W dniu 22.11.2005r. wpłynął wniosek w sprawie interpretacji w zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego. We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny: Firma X wystawiała faktury sprzedaży i otrzymywała faktury zakupu podając nazwę...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Dotyczy ujecia w księgach rachunkowych i zaliczania do kosztów uzyskania przychodów wydatków dotyczących wysyłki listów poleconychCzy można wystawić fakturę VAT dokumentującą sprzedaż na rzecz kilku odbiorców, będących względem wystawcy faktury dłużnikami solidarnymi?Dotyczy sprawy zwrotu podatku naliczonego z faktury za najem samochodu osobowegoCzy w pierwszej deklaracji VAT-7 można uwzględnić podatek VAT z faktur dokumentujących podatek naliczony z okresu sprzed złożenia VAT-R?Jak zafakturować koszty przesyłki i opakowania dostaw wysyłkowych za zaliczeniem pocztowym?
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.