Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt

Potwierdzenie odbioru korekty faktury elektronicznej oraz wystawianie duplikatu faktury korygującej

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki z o. o. I. C. P., przedstawione we wniosku z dnia 20 września 2007 r. (data wpływu 4 października 2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie potwierdzenia odbioru korekty oraz wystawiania duplikatów faktur elektronicznych - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 4 października 2007 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie potwierdzenia odbioru korekty oraz wystawiania duplikatów faktur elektronicznych.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe.

Spółka świadczy usługi dostępu do internetu oraz usługi telefoniczne przy użyciu modemów abonenckich i dwukierunkowej sieci telewizji kablowej. Spółka świadczy również usługi, które nie są usługami telekomunikacyjnymi w rozumieniu ustawy o podatku od towarów i usług.

Spółka zamierza wystawiać i przesyłać faktury w formie elektronicznej (e-faktury). Autentyczność pochodzenia e-faktur i integralność ich treści będą zagwarantowane bezpiecznym kwalifikowanym podpisem elektronicznym w rozumieniu art. 3 pkt 2 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym. Spółka zamierza uzyskać pisemną akceptację od odbiorcy faktury, na wystawianie i przesyłanie faktur w formie elektronicznej. Akceptacja ta zawarta będzie w umowie abonenckiej, czyli w umowie na świadczenie usług telekomunikacyjnych.

W umowie abonenckiej zawarta będzie również umowa na archiwizację faktur elektronicznych. Archiwum e-faktur jest umieszczone w bazie danych, do której klient ma stały dostęp za pośrednictwem e-BOA (elektroniczny dostęp do biura obsługi abonenta). Dostęp do e-BOA zabezpieczony jest indywidualnym numerem nadawanym przez dostawcę usług, zwanym dalej IDK oraz hasłem dostępu, znanym wyłącznie abonentowi.

Zasady wystawiania i przesyłania faktur będą wyglądać następująco:Plik faktur podpisany będzie bezpiecznym kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez upoważnioną osobę.Faktura elektroniczna umieszczana jest w archiwum elektronicznym - baza danych - które prowadzone jest dla abonenta na podstawie umowy abonenckiej.Informacja o wystawieniu e-faktury i umieszczeniu jej w archiwum klienta przesyłana jest na adres mailowy klienta, o ile klient poda adres mailowy.Klient w dowolnym terminie może zalogować się do systemu e-BOA - do archiwum i pobrać fakturę. Pobieranie e-faktury polega na przesłaniu jej do komputera klienta. W systemie Spółki zostaje odnotowany fakt pobrania e-faktury przez klienta. Adnotacja w systemie (log system) zawiera numer klienta, dokładny czas zdarzenia, numer IP komputera z którego miało miejsce pobranie e-faktury oraz numer e-faktury.Historia zdarzeń jest przechowywana w bezpiecznej bazie danych.W związku z powyższym zadano następujące pytania:Czy adnotacja o pobraniu e-faktury korygującej przez klienta (log systemowy), zawierająca takie dane jak: numer klienta, dokładny czas zdarzenia, numer IP komputera z którego miało miejsce pobranie e-faktury korekty jest potwierdzeniem odbioru faktury zgodnie z § 16 pkt 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 maja 2005 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, wystawiania faktury, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług.Czy wystawianie duplikatu faktury ma tylko miejsce gdy ulegnie zniszczeniu e-faktura znajdująca się w archiwum elektronicznym.Zdaniem Wnioskodawcy:

Ad. 1. Przepis § 16 pkt 4 cytowanego rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 maja 2005 r. obliguje sprzedawcę do posiadania potwierdzenia odbioru faktury korygującej przez nabywcę. Potwierdzenie odbioru faktury stanowi podstawę do obniżenia kwoty podatku należnego w rozliczeniu za miesiąc, w którym sprzedawca otrzymał to potwierdzenie. Pojęcie potwierdzenie e-faktury nie zostało zdefiniowane w przepisach regulujących podatek od towarów i usług. Według Internetowego Słownika Języka Polskiego Wydawnictwa Naukowego PWN, słowo potwierdzać zdefiniowane jest jako stwierdzić lub poświadczyć prawdziwość, wiarygodność albo istnienie czegoś.

Zdaniem Zainteresowanego adnotacja o pobraniu e-faktury w bazie danych (log systemowy), zawierająca numer klienta, dokładny czas zdarzenia, numer IP komputera z którego miało miejsce pobranie e-faktury, jest potwierdzeniem odbioru faktury korygującej przez nabywcę, w rozumieniu § 16 pkt 4 cytowanego rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 maja 2005 r.

Ad. 2. Przepisy § 22 pkt 1 i pkt 2 cytowanego rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 maja 2005 r. wskazują, że jeżeli oryginał faktury lub faktury korygującej ulegnie zniszczeniu albo zaginie, sprzedawca na wniosek nabywcy ponownie wystawia fakturę lub fakturę korygującą, zgodnie z danymi zawartymi w kopii tej faktury lub faktury korygującej. Wystawione ponownie faktury zawierają wyraz duplikat i datę wystawienia.

Zdaniem Wnioskodawcy, skoro klient przechowuje e-faktury w elektronicznym archiwum Zainteresowanego i zawsze ma do nich dostęp oznacza to, iż duplikat faktury wystawia się wyłącznie w przypadkach zniszczenia e-faktury znajdującej się w archiwum elektronicznym e faktur, tj. gdy uszkodzeniu lub zniszczeniu ulegnie plik zawierający daną fakturę VAT.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Prawidłowe dokumentowanie obrotu przez podatników VAT należy do ich podstawowych obowiązków. Art. 106 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004 r. Nr 54, poz. 535 ze zm.), zwanej dalej ustawą, stanowi, iż podatnicy, o których mowa w art. 15, są obowiązani wystawić fakturę stwierdzającą w szczególności dokonanie sprzedaży, datę dokonania sprzedaży, cenę jednostkową bez podatku, podstawę opodatkowania, stawkę i kwotę podatku, kwotę należności oraz dane dotyczące podatnika i nabywcy, z zastrzeżeniem ust. 2, 4 i 5 oraz art. 119 ust. 10 i art. 120 ust. 16.

Szczególne zasady wystawiania i przechowywania faktur określone zostały w rozporządzeniu z dnia 25 maja 2005 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2005 r. Nr 95, poz. 798 ze zm.), wydane na podstawie delegacji zawartej w art. 106 ust. 8 ustawy.

Zgodnie z § 16 ust. 4 ww. rozporządzenia, sprzedawca jest obowiązany posiadać potwierdzenie odbioru faktury korygującej przez nabywcę (.). Potwierdzenie odbioru faktury korygującej stanowi podstawę do obniżenia kwoty podatku należnego w rozliczeniu za miesiąc, w którym sprzedawca otrzymał to potwierdzenie (.).

W myśl § 22 ust. 1 powoływanego rozporządzenia, jeżeli oryginał faktury lub faktury korygującej ulegnie zniszczeniu lub zaginie, sprzedawca na wniosek nabywcy ponownie wystawia fakturę lub fakturę korygującą, zgodnie z danymi zawartymi w kopii tej faktury lub faktury korygującej. Faktura i faktura korygująca wystawiona ponownie musi dodatkowo zawierać wyraz DUPLIKAT oraz datę jej wystawienia - ust. 2 § 22.

Zasady te dotyczą zarówno faktur wystawianych w formie papierowej jak i elektronicznej, przy czym ta druga forma wymaga wypełnienia dodatkowych warunków, wynikających z rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 14 lipca 2005 r. w sprawie wystawiania oraz przesyłania faktur w formie elektronicznej, a także przechowywania oraz udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej tych faktur (Dz. U. z 2005 r. Nr 133, poz. 1119).

Zgodnie z § 2 powołanego rozporządzenia, faktury wystawiane w formie elektronicznej przesyła się, w tym udostępnia, w tej formie odbiorcy oraz przechowuje się w tej formie przy zastosowaniu elektronicznych urządzeń do przetwarzania (łącznie z cyfrową kompresją) i przechowywania danych, z wykorzystaniem technik teletransmisji przewodowej, radiowej, technologii optycznych lub innych elektromagnetycznych środków.

Podstawowym warunkiem, który musi spełnić podatnik VAT zamierzający wystawiać faktury w formie elektronicznej jest - § 3 ust. 1 - uzyskanie akceptacji tej formy dokumentowania przez odbiorcę faktury.

W myśl § 4 ww rozporządzenia, faktury mogą być wystawiane, przesyłane i przechowywane w formie elektronicznej, pod warunkiem że autentyczność ich pochodzenia i integralność ich treści będą zagwarantowane:bezpiecznym podpisem elektronicznym w rozumieniu art. 3 pkt 2 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. Nr 130, poz. 1450 ze zm.), weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, lub poprzez wymianę danych elektronicznych (EDI) zgodnie z umową w sprawie europejskiego modelu wymiany danych elektronicznych, jeżeli zawarta umowa, dotycząca tej wymiany, przewiduje stosowanie procedur gwarantujących autentyczność pochodzenia faktury i integralność danych.Zatem:

Ad. 1. W myśl przytoczonych wyżej przepisów, w przypadkach wystawienia przez sprzedawcę faktury korygującej, sprzedawca jest bezwzględnie zobowiązany do otrzymania potwierdzenia odbioru tej faktury. Potwierdzenia takiego dokonuje nabywca towarów i usług, jako adresat przedmiotowego dokumentu i może mieć dowolną formę. Żaden bowiem przepis nie stanowi, iż musi to nastąpić w specjalnej formie. Potwierdzenie takie może więc być dokonane w każdej formie, która pozwala na jednoznaczne stwierdzenie, iż odbiorca otrzymał fakturę.

Automatyczny komunikat wysłany przez system informatyczny odbiorcy faktury elektronicznej o jej pobraniu w bazie danych (log systemowy), zawierający numer klienta, dokładny czas zdarzenia, numer IP komputera z którego miało miejsce pobranie faktury będzie wystarczającym potwierdzeniem odbioru faktury korygującej przez nabywcę.

Ad. 2. Z przedstawionego zdarzenia przyszłego wynika, iż klient Wnioskodawcy będzie mógł w dowolnym terminie pobrać fakturę z systemu. Biorąc pod uwagę tę możliwość, jak również przepis § 22 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 maja 2005 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług, stwierdza się, iż wystawienie duplikatu faktury przez Zainteresowanego będzie miało miejsce w przypadku zniszczenia faktury elektronicznej, znajdującej się w archiwum faktur elektronicznych.

Ponadto informuje się, że w niniejszej interpretacji załatwiono wniosek w części dotyczącej potwierdzenia odbioru korekty oraz wystawiania duplikatów faktur elektronicznych. Kwestie dotyczące ustalenia momentu otrzymania faktury elektronicznej zostały rozstrzygnięte w odrębnej interpretacji Nr ILPP2/443-55/07-3/IM z dnia 31 stycznia 2007 r.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.
Słowa kluczowe: duplikat faktury, faktura, faktura elektroniczna, faktura korygująca, podatek od towarów i usług, potwierdzenie odbioru, wystawienie faktury
Data aktualizacji: 15/01/2013 09:00:01

Czy kserokopia faktury zakupu towaru handlowego może być dokumentem księgowym?

Stan faktyczny: Podatnik jest właścicielem Zakładu Usługowo-Handlowego X zajmującego się między innymi sprzedażą części spawalniczych importowanych z Chin. Import towarów odbywa się na podstawie faktur wystawionych przez firmę chińską oraz...

Stawka podatku dla świadczonych przez Wnioskodawcę usług w zakresie księgowości

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Odliczenie podatku VAT z faktur dokumentujących zakup usługi doradczej

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. u. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Zamienne posługiwanie się nazwami na fakturach VAT

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Prawo do wystawiania faktur VAT dokumentujących sprzedaż produktów przedsiębiorstwa po jeg...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Prawo do odliczenia podatku VAT wynikającego z faktur dokumentujących zakup lokali mieszkalnychStawki podatku VAT dla odsprzedawanych usług medycznychUrząd Skarbowy Chorzów 41-506 ul. Armii Krajowej 5Urząd Skarbowy Opoczno 26-300 ul. Piotrowska 14Czy Spółce przysługuje prawo do obniżenia podatku należnego, wynikającego z faktur VAT dokumentujących wydatki poniesione na emisję akcji?
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.