Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt

Powstanie obowiązku podatkowego z tytułu dostawy towarów, dla której podatnikiem jest ich nabywca

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione przez Spółkę we wniosku z dnia 18 marca 2008 r. (data wpływu 25 marca 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie terminu powstania obowiązku podatkowego z tytułu dostawy towarów, dla której podatnikiem jest ich nabywca - jest prawidłowe.UZASADNIENIEW dniu 25 marca 2008 r. został złożony wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie terminu powstania obowiązku podatkowego z tytułu dostawy towarów, dla której podatnikiem jest ich nabywca.W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.Spółka jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług. Prowadzi zakład produkcyjny. Na potrzeby tego zakładu zamierza nabyć urządzenie (które będzie środkiem trwałym) od dostawcy z innego niż Polska kraju Unii Europejskiej. Dostawca tego urządzenia dokona również jego montażu, w rozumieniu art. 22 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku od towarów i usług, w zakładzie produkcyjnym należącym do Spółki. Wskazano, iż dostawca nie rozliczy podatku należnego na terytorium Polski. Dostawa urządzenia zostanie poprzedzona zapłatą przez Spółkę zaliczki. Zapłata nastąpi na podstawie faktury dostawcy, którą wystawi przed otrzymaniem zaliczki.W związku z powyższym zadano następujące pytanie:Kiedy powstanie obowiązek podatkowy z tytułu powyższej dostawy.Zdaniem Wnioskodawcy obowiązek podatkowy z tytułu powyższej dostawy powstanie:

w stosunku do kwoty zaliczki - z chwilą jej otrzymania.

Uzasadniając Spółka wskazała na przepis art. 19 ust. 11 ustawy, zgodnie z którym jeżeli przed wydaniem towaru otrzymano część należności, a w szczególności: przedpłatę, zaliczkę, zadatek, ratę, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą jej otrzymania w tej części. Zatem moment wystawienia przez dostawcę faktury dokumentującej zaliczkę nie ma jakiegokolwiek znaczenia dla powstania obowiązku podatkowego.w stosunku do reszty należności - z chwilą wystawienia przez Spółkę faktury wewnętrznej, ale nie później niż 7 dnia od dostawy (zakończenia montażu).W uzasadnieniu wskazano na przepisy ustawy, miedzy innymi: art. 22 ust. 1 pkt 2 ustawy, z którego wynika, iż miejscem dostawy towarów, które są instalowane lub montowane przez dokonującego ich dostawy (lub przez podmiot działający na jego rzecz) jest miejsce, w którym towary są instalowane lub montowane. Wskazano, iż wprawdzie zgodnie z art. 17 ust. 2 ustawy, przepisów art. 17 ust. 1 pkt 5 ustawy, nie stosuje się w przypadku dostawy towarów, od których podatek należny został rozliczony przez dokonującego dostawy towarów na terytorium kraju, to jednak w przedmiotowej sprawie nie ma to znaczenia, gdyż dostawca nie rozliczy podatku należnego na terytorium Polski. Powołano się na treść art. 19 ust. 20 ustawy, gdzie wskazano, iż przepisy dotyczące momentu powstania obowiązku podatkowego określone w art. 19 ust. 4 oraz ust. 11 ustawy stosuje się odpowiednio do dostawy towarów, dla której podatnikiem jest ich nabywca. Zgodnie z art. 19 ust. 4 ustawy, jeżeli dostawa towaru powinna być potwierdzona fakturą, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wystawienia faktury, nie później jednak niż w 7 dniu, licząc od dnia wydania towaru. Natomiast przepis art. 106 ust. 7 ustawy stanowi, iż w przypadku dostawy towarów, dla której podatnikiem jest ich nabywca wystawiane są faktury wewnętrzne. Zatem zdaniem Wnioskodawcy moment wystawienia przez dostawcę faktury dokumentującej dostawę nie ma jakiegokolwiek znaczenia dla powstania obowiązku podatkowego.W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.Zgodnie z treścią art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega:

odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju, eksport towarów, import towarów, wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem na terytorium kraju, wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów.

W myśl art. 22 ust. 1 pkt 2 ustawy, miejscem dostawy towarów jest w przypadku towarów, które są instalowane lub montowane, z próbnym uruchomieniem lub bez niego, przez dokonującego ich dostawy lub przez podmiot działający na jego rzecz - miejsce, w którym towary są instalowane lub montowane; nie uznaje się za instalację lub montaż prostych czynności umożliwiających funkcjonowanie montowanego lub instalowanego towaru zgodnie z jego przeznaczeniem.

Stosownie do art. 17 ust. 1 pkt 5 ww. ustawy, podatnikami są również osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne nabywające towary, jeżeli dokonującym ich dostawy na terytorium kraju jest podatnik nieposiadający siedziby, stałego miejsca prowadzenia działalności lub stałego miejsca zamieszkania na terytorium kraju, z zastrzeżeniem art. 135 -138. Zgodnie z art. 17 ust. 2 ustawy, przepisów ust. 1 pkt 5 nie stosuje się w przypadku dostawy towarów, od których podatek należny został rozliczony przez dokonującego dostawy towarów na terytorium kraju.

Moment powstania obowiązku podatkowego w odniesieniu do czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług ustawodawca uregulował w art. 19 powołanej ustawy. Zgodnie z ogólną zasadą zawartą w art. 19 ust. 1 ustawy, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wydania towaru lub wykonania usługi, z zastrzeżeniem ust. 2-21, art. 14 ust. 6, art. 20 i art. 21 ust. 1.

Jeżeli dostawa towaru lub wykonanie usługi powinny być potwierdzone fakturą, obowiązek podatkowy stosownie do art. 19 ust. 4 ustawy powstaje z chwilą wystawienia faktury, nie później jednak niż w 7. dniu, licząc od dnia wydania towaru lub wykonania usługi.

Natomiast w sytuacji przewidzianej w art. 19 ust. 11 ustawy, tj. jeżeli przed wydaniem towaru lub wykonaniem usługi otrzymano część należności, w szczególności: przedpłatę, zaliczkę, zadatek, ratę, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą jej otrzymania w tej części.

W treści art. 19 ust. 20 cyt. ustawy wskazano, iż przepisy ust. 1-4, 11, 13 pkt 1 lit. a, pkt 3 i 5 oraz ust. 16-17 stosuje się odpowiednio do dostawy towarów, dla której podatnikiem jest ich nabywca.

Przepis art. 106 ust. 7 ww. ustawy, stanowi, iż w przypadku czynności wymienionych w art. 7 ust. 2 i art. 8 ust. 2, wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, dostawy towarów, dla której podatnikiem jest ich nabywca, oraz importu usług wystawiane są faktury wewnętrzne; za dany okres rozliczeniowy podatnik może wystawić jedną fakturę dokumentującą te czynności dokonane w tym okresie.

Kwestię wystawienia faktury wewnętrznej reguluje przepis § 25 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 maja 2005 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2005 r., Nr 95, poz. 798), z którego wynika, iż przepisy § 9, 13-17, 19, 20 i 23 stosuje się odpowiednio do faktur wewnętrznych, o których mowa w art. 106 ust. 7 ustawy, z tym że w przypadku dostawy towarów, dla której podatnikiem jest nabywca, faktury mogą nie zawierać numeru identyfikacji podatkowej kontrahenta.

Z przedstawionego we wniosku opisu zdarzenia przyszłego wynika, iż przedmiotowa dostawa urządzenia (środka trwałego) uznana została przez Wnioskodawcę jako dostawa towarów z montażem w rozumieniu art. 22 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku od towarów i usług. Ponadto, jak Spółka wskazała - będzie Ona zobowiązana do rozliczenia należnego podatku od towarów i usług na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 5 ustawy, ponieważ dostawca nie rozliczy podatku należnego na terytorium Polski.

W przedmiotowym przypadku ma więc zastosowanie art. 19 ust. 20 ustawy, zgodnie z którym powołane wyżej przepisy stosuje się odpowiednio do dostawy towarów, dla której podatnikiem jest ich nabywca. Na Wnioskodawcy jako podatniku w tej transakcji spoczywa obowiązek rozliczenia podatku.

Z przedstawionego przez Spółkę opisu wynika, iż kontrahent zagraniczny przed dokonaniem dostawy wystawi fakturę zaliczkową. Jak wynika z powyższego, dokument ten - w dacie wystawienia - nie będzie potwierdzał otrzymania przez kontrahenta zaliczki (kwota wynikająca z tej faktury zostanie zapłacona przez Spółkę po jej otrzymaniu).

Analiza opisanego zdarzenia przyszłego w konfrontacji z powołanymi przepisami prowadzi do wniosku, że faktura wystawiona jako polecenie zapłaty (zaliczka), o której mowa w złożonym wniosku, nie będzie dokumentowała żadnych zdarzeń gospodarczych podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. W efekcie, jej wystawienie przez kontrahenta unijnego, nie powoduje w Spółce powstania obowiązku podatkowego. Obowiązek ten powstaje z chwilą jej otrzymania, tj. w przypadku Spółki - w dacie zapłaty zaliczki (uiszczenia przedpłaty).

Odnosząc się do kwestii końcowego rozliczenia dostawy towaru wskazać należy, iż zastosowanie w tym przypadku znajdą przepisy art. 19 powołanej ustawy. Zgodnie z ogólną zasadą zawartą w art. 19 ust. 1 ustawy, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wydania towaru lub wykonania usługi, a w przypadku gdy dostawa towaru lub wykonanie usługi powinny być potwierdzone fakturą, stosownie do art. 19 ust. 4 ustawy, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wystawienia faktury, nie później jednak niż w 7 dniu, licząc od dnia wydania towaru lub wykonania usługi.

Należy zwrócić uwagę na przepis art. 7 ust. 1 ustawy, zgodnie z którym przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel.

W związku z powyższym obowiązek podatkowy powstanie po stronie nabywcy na zasadach określonych w art. 19 ust. 20 ww. ustawy, a czynność ta powinna być potwierdzona fakturą wewnętrzną na podstawie art. 106 ust. 7 ustawy o podatku od towarów i usług.

Biorąc pod uwagę powyższe należy stwierdzić, iż obowiązek podatkowy z tytułu przedmiotowej transakcji powstanie zgodnie z przepisem art. 19 ust. 1 i 4 ustawy o podatku od towarów i usług, tj. z chwilą wystawienia faktury, nie później jednak niż w siódmym dniu, licząc od dnia wydania towaru lub wykonania usługi.

Reasumując, skoro jak wskazuje Wnioskodawca w złożonym wniosku - dostawca towarów nie rozliczy od tej transakcji podatku należnego na terytorium kraju - Spółka, jako ich nabywca zobowiązana będzie do rozliczenia tego podatku na zasadach określonych w powołanych wyżej przepisach prawa podatkowego.Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.Złożenie przez Wnioskodawcę fałszywego oświadczenia, że elementy stanu faktycznego objęte wnioskiem o wydanie interpretacji w dniu złożenia wniosku nie są przedmiotem toczącego się postępowania podatkowego, kontroli podatkowej, postępowania kontrolnego organu kontroli skarbowej oraz że w tym zakresie sprawa nie została rozstrzygnięta co do jej istoty w decyzji lub postanowieniu organu podatkowego lub organu kontroli skarbowej - powoduje, iż niniejsza interpretacja indywidualna nie wywołuje skutków prawnych (art. 14b § 4 Ordynacji podatkowej).

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).
Słowa kluczowe: dostarczanie towarów, dostawa towarów, faktura, miejsce, montaż, obowiązek podatkowy, opodatkowanie, podatnik, zaliczka
Data aktualizacji: 19/01/2013 06:00:02

Biura rachunkowe Bydgoszcz

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy VAT, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi (w rozumieniu art. 15 ustawy VAT) przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku...

Czy Sp. z o.o. ma prawo do odliczenia podatku VAT od faktur za paliwo do w/w samochodu?

Na podstawie art. 216, art. 14a 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity z 2005 r. Dz. U. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Lublinie postanawia uznać przedstawione stanowisko w...

Moment powstania prawa do odliczenia podatku VAT w związku z otrzymaniem faktury oraz towaru

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktur (zasada uczciwej konkurencji)

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Sprzedaży licencji oraz prawa do odliczenia podatku VAT

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Dokumentowanie zakupów towarów pochodzenia rolniczego w sytuacji braku danych rolnika ryczałtowegoCzy można zaliczyć koszt opłaty wstępnej w całości pod datą wystawienia faktury?Opodatkowanie darowizny całego przedsiębiorstwaCzy mamy obowiązek wystawić fakturę wewnętrzną i odprowadzić podatek VAT wyliczony w stu od otrzymanej kwoty ?Fakturowanie usług transportowych świadczonych na rzecz belgijskiego kontrahenta
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.