Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt

Prawa do odliczenia podatku naliczonego z faktur otrzymanych przed dniem zarejestrowania jako czynny podatnik podatku od towarów i usług

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 14 lipca 2008 r. (data wpływu 17 lipca 2008 r.) uzupełnionym pismem z dnia 10 października 2008 r. o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego z faktur otrzymanych przed dniem zarejestrowania jako czynny podatnik podatku od towarów i usług - jest nieprawidłowe.UZASADNIENIEW dniu 17 lipca 2008 r. został złożony wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego z faktur otrzymanych przed dniem zarejestrowania jako czynny podatnik podatku od towarów i usług.W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.Zarejestrował Pan działalność w Urzędzie Miejskim i decyzją Prezydenta Miasta z dnia 7 maja 2008 r. otrzymał wpis do ewidencji działalności gospodarczej. W dniu 14 maja 2008 r. jako przedsiębiorca podpisał Pan umowę leasingu na użytkowanie w celu prowadzenia działalności gospodarczej. Zgodnie z umową leasingu operacyjnego leasingodawca w dniu 14 maja 2008 r. wystawił na Pana firmę fakturę z tytułu opłaty wstępnej na łączną wartość brutto 97.600 zł, w tym podatek od towarów i usług 17.600 zł. Faktura została zapłacona w całości. W dniu 2 czerwca 2008 r. leasingodawca wystawił drugą fakturę na opłatę pierwszej raty leasingowej z terminem płatności w dniu 10 czerwca 2008 r. Ponadto do czasu zarejestrowania się jako podatnik podatku od towarów i usług dokonywał Pan nielicznych zakupów, mających bezpośredni związek z prowadzoną działalnością gospodarczą (głównie zakupy paliwa oraz materiałów dla potrzeb bieżących).

W dniu 9 czerwca 2008 r. złożył Pan zgłoszenie identyfikacyjne osoby fizycznej prowadzącej samodzielnie działalność gospodarczą (NIP-1) oraz dokonał zgłoszenia rejestracyjnego w zakresie podatku od towarów i usług (VAT-R), w treści którego złożył Pan oświadczenie o rezygnacji od 1 lipca 2008 r. ze zwolnienia, o którym mowa w art. 113 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług oraz wybrał Pan kwartalny okres rozliczenia. Pierwszym okresem rozliczeniowym w podatku od towarów i usług jest II kwartał 2008 r. (obowiązek złożenia deklaracji rozliczeniowej VAT-7K do dnia 25 lipca 2008 r.).

Pierwszą fakturę sprzedaży wraz z wykazanym w niej podatkiem należnym wystawił Pan w dniu 30 czerwca 2008 r. Za fakturę otrzymał Pan zapłatę w dniu wystawienia.

Z uzupełnienia do wniosku z dnia 10 października 2008 r. wynika, że prowadzi Pan opodatkowaną działalność gospodarczą w zakresie usług budowlanych. Ponadto wskazał Pan, że koparka jest wykorzystywana w prowadzonej działalności przy wykonywanych robotach ziemnych.W związku z powyższym zadano następujące pytanie.Czy ma Pan prawo do odliczenia podatku naliczonego, zapłaconego i zawartego w fakturach zakupu wystawionych na Pana firmę w maju i czerwcu 2008 r. w rozliczeniu za okres II kwartału 2008 r.Zdaniem Wnioskodawcy przy nabyciu towarów lub usług dokonanych przed dniem złożenia zgłoszenia rejestracyjnego, ale z zamiarem wykorzystania ich w działalności opodatkowanej podatkiem od towarów i usług, przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego od podatku należnego.

W myśl art. 86 ust. 10 ustawy o podatku od towarów i usług prawo do obniżenia kwoty podatku należnego powstaje w rozliczeniu za okres, w którym podatnik otrzymał fakturę albo dokument celny.", dalsze jednak brzmienie przepisu o prawie do odliczenia podatku naliczonego posługuje się sformułowaniem w rozliczeniu za okres".

Wnioskodawca powołuje się na interpretację indywidualną z dnia 7 lutego 2008 r. znak IP-PP2-443-627/07-2/MS. Powołana interpretacja stanowi, że z treści art. 88 nie wynika, w którym momencie podatnik musi uzyskać status podatnika VAT czynnego, aby móc skorzystać z prawa do odliczenia podatku naliczonego. Ważne jest, aby podatek naliczony był związany z prowadzoną przez podatnika działalnością gospodarczą opodatkowaną i aby status czynnego podatnika występował w momencie odliczenia, tj. wystąpienia obowiązku podatkowego z tytułu wystawionej faktury sprzedaży. Z uwagi na powyższe Wnioskodawca przyjmuje, że posiada status czynnego podatnika podatku od towarów i usług w momencie składania pierwszej deklaracji VAT-7K za II kwartał 2008 r. ( 25 lipca 2008 r.).

Wnioskodawca ponadto wskazuje, iż ugruntowane orzecznictwo Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości przyznaje podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego przy nabyciu towarów lub usług przed dniem złożenia zgłoszenia rejestracyjnego, ale z zamiarem wykorzystania ich w działalności opodatkowanej podatkiem od towarów i usług.

Z związku z powyższym Wnioskodawca uważa, że ma prawo odliczyć od podatku należnego podatek naliczony wynikający z faktur otrzymanych w maju i czerwcu 2008 r., a pierwszym okresem rozliczeniowym w podatku od towarów i usług jest II kwartał 2008 r.W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za nieprawidłowe.Zgodnie z dyspozycją art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124. Kwotę podatku naliczonego stanowi, z zastrzeżeniem ust. 3-7 suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług (art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy).

W myśl art. 86 ust. 10 pkt 1 powołanej ustawy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego powstaje w rozliczeniu za okres, w którym podatnik otrzymał fakturę albo dokument celny z zastrzeżeniem pkt 2-4 oraz 11, 12, 16 i 18. Jeśli podatnik nie dokona obniżenia podatku należnego w terminach określonych w ust. 10, może obniżyć kwotę podatku należnego w deklaracji podatkowej za następny okres rozliczeniowy (art. 86 ust. 11 ustawy).

Ponadto jeżeli podatnik nie dokonał obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w terminach, o których mowa w ust. 10, 11, 12, 16 i 18, może on obniżyć kwotę podatku należnego przez dokonanie korekty deklaracji podatkowej za okres, w którym wystąpiło prawo do obniżenia podatku należnego, nie później jednak niż w ciągu 5 lat, licząc od początku roku, w którym wystąpiło prawo do obniżenia podatku należnego - art. 86 ust. 13 ustawy o podatku od towarów i usług.

Ustawodawca daje podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego w określonych terminach, pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno tzw. przesłanek pozytywnych, m.in. tego, że zakupy będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy.

Podstawową zasadą, na której opiera się konstrukcja podatku od towarów i usług, jest zasada neutralności tego podatku. Wyraża się ona w umożliwieniu podatnikowi pomniejszenia podatku należnego o kwoty podatku zapłaconego przy nabyciu towarów i usług związanych z jego działalnością gospodarczą. Należy jednak podkreślić, iż powyższe prawo nie jest bezwarunkowe. Dyspozycja przepisu art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług wiąże prawo do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z czynnościami opodatkowanymi podatnika, tzn. takimi które generują podatek należny. Z treści wniosku wynika, że dokonane zakupy mają związek z prowadzoną opodatkowaną działalnością gospodarczą. Uznać należy zatem, że ten warunek umożliwiający skorzystanie z prawa do odliczenia został spełniony.

Jednocześnie prawo do odliczenia podatku naliczonego przysługuje jedynie podatnikowi w rozumieniu przepisu art. 15 tej ustawy, w myśl którego podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące działalność gospodarczą bez względu na cel lub rezultat takiej działalności. Przepis ten definiuje pojęcie podatnika w ujęciu materialnoprawnym, obiektywnym, nawiązując do samego faktu wykonywania działalności gospodarczej.

Z kolei art. 88 ust. 4 ustawy o podatku od towarów i usług, stanowiący dopełnienie art. 86, określa status podatnika, umożliwiający realizowanie jego prawa do odliczenia. W przepisie tym postanowiono bowiem, że obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków określonych w art. 86 ust. 20. Przepis ten odnosi się jednakże do rozumienia pojęcia podatnik w ujęciu formalnoprawnym, tj. związanym z uzyskaniem formalnych znamion statusu podatnika, umożliwiających jego identyfikację zarówno w obrocie gospodarczym, jak i prawnym.

Zgodnie z treścią art. 99 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług podatnicy, o których mowa w art. 15, są obowiązani składać w urzędzie skarbowym deklaracje podatkowe za okresy miesięczne w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po każdym kolejnym miesiącu, z zastrzeżeniem ust. 2-10 i art. 133.

Stosownie do art. 99 ust. 2 ustawy, mali podatnicy, którzy wybrali metodę kasową, składają w urzędzie skarbowym deklaracje podatkowe za okresy kwartalne w terminie do 25 dnia miesiąca następującego po każdym kolejnym kwartale.

Mali podatnicy, którzy nie wybrali metody kasowej, oraz podatnicy, o których mowa w art. 43 ust. 3, wykonujący wyłącznie czynności wymienione w tym przepisie, mogą również składać deklaracje podatkowe, o których mowa w ust. 2, po uprzednim pisemnym zawiadomieniu naczelnika urzędu skarbowego, w terminie do końca kwartału poprzedzającego kwartał, za który będzie po raz pierwszy składana kwartalna deklaracja podatkowa (art. 99 ust. 3 ustawy).

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że w dniu 7 maja 2008 r. otrzymał Pan wpis do ewidencji działalności gospodarczej. Zgłoszenie rejestracyjne w zakresie podatku od towarów i usług (VAT-R) zostało złożone w dniu 9 czerwca 2008 r. W treści zgłoszenia złożył Pan oświadczenie o rezygnacji od dnia 1 lipca 2008 r. ze zwolnienia, o którym mowa w art. 113 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług oraz wybrał kwartalny okres rozliczenia. W maju i w czerwcu 2008 r., a więc przed terminem oznaczonym jako data rozpoczęcia działalności, nabywał Pan towary i usługi dokumentowane fakturami VAT mające bezpośredni związek ze sprzedażą opodatkowaną. Ponadto mimo zamiaru rozpoczęcia opodatkowanych czynności od dnia 1 lipca 2008 r. dokonał Pan pierwszej sprzedaży w dniu 30 czerwca 2008 r., dokumentując to fakturą VAT.

Mając na uwadze powołane przepisy należy uznać, że skoro zakupy dokonane w maju i czerwcu 2008 r. są związane z prowadzoną przez Pana sprzedażą opodatkowaną, którą rozpoczął Pan w dniu 30 czerwca 2008 r., to zgodnie z art. 86 ust. 1 i 2 ustawy, jako podatnik podatku od towarów i usług nabył Pan prawo do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur, otrzymanych przed dniem rejestracji, o ile poniesione wydatki na zakupy można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym i nie zachodzą inne wyłączenia wskazane w art. 88 ustawy o podatku od towarów i usług. Zdaniem tutejszego organu po dokonaniu w dniu 9 czerwca 2008 r. formalnej rejestracji w zakresie podatku od towarów i usług może Pan zrealizować nabyte prawo do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur zakupu towarów i usług w składanych deklaracjach podatkowych, zgodnie z zasadami obowiązującymi w momencie ich nabycia oraz w terminach przewidzianych prawem (art. 86 ust. 10-13 ustawy). Z analizy treści art. 86 ust. 10 i 11 ustawy o podatku od towarów i usług wynika, że zakupy związane z prowadzoną działalnością dokonane w maju 2008 r. ma Pan prawo wykazać w deklaracji miesięcznej składanej za okres rozliczeniowy maj lub czerwiec 2008 r., natomiast zakupy dokonane w czerwcu 2008 r. w deklaracji miesięcznej składanej za czerwiec 2008 r. lub w deklaracji kwartalnej za III kwartał 2008 r. Błędne jest zatem Pana stanowisko, że prawo do odliczenia może Pan zrealizować w deklaracji kwartalnej składanej za II kwartał 2008 r., bowiem z treści art. 99 ust. 3 ustawy wynika, że prawo do składania deklaracji kwartalnych jest uzależnione od uprzedniego pisemnego zawiadomienia naczelnika urzędu skarbowego, w terminie do końca kwartału poprzedzającego kwartał, za który będzie po raz pierwszy składana kwartalna deklaracja podatkowa. Zatem w Pana przypadku pierwszym okresem, za który może być złożona deklaracja kwartalna jest III kwartał 2008 r.Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.Złożenie przez Wnioskodawcę fałszywego oświadczenia, że elementy stanu faktycznego objęte wnioskiem o wydanie interpretacji w dniu złożenia wniosku nie są przedmiotem toczącego się postępowania podatkowego, kontroli podatkowej, postępowania kontrolnego organu kontroli skarbowej oraz że w tym zakresie sprawa nie została rozstrzygnięta, co do jej istoty w decyzji lub postanowieniu organu podatkowego lub organu kontroli skarbowej - powoduje, iż niniejsza interpretacja indywidualna nie wywołuje skutków prawnych (art. 14b § 4 Ordynacji podatkowej).Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku, Al. Zwycięstwa 16/17, 80-219 Gdańsk po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy, Biuro Krajowej Informacji w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.
Słowa kluczowe: działalność gospodarcza, odliczenie podatku, rejestracja dla potrzeb podatku od towarów i usług, zgłoszenie rejestracyjne
Data aktualizacji: 27/12/2012 00:00:02

Czy w opisanym przypadku należy wstecznie skorygować deklarację VAT - 7, powodując tym sam...

Na podstawie art. 14a 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (j.t. Dz. U. z 2005r. nr 8, poz. 60) stwierdzam, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 16.11.2005r., który wpłynął w dniu 23.11.2005r., uzupełnionego...

Prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktur dotyczących zakupu towarów i usług na cel...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Urząd Skarbowy Suwałki 16-400 ul. 1 Maja 2A

Zasięg terytorialny miasta Sejny, miasto na prawach powiatu - Suwałki gminy Bakałarzewo, Filipów, Jeleniewo, Przerośl, Raczki, Rutka-Tartak, Suwałki, Szypliszki, Wiżajny, Giby, Krasnopol, Puńsk, Sejny powiaty suwalski, sejneński województwo...

Czy syndyk ma obowiązek wystawiania faktury VAT?

POSTANOWIENIENa podstawie: art. 14 a 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (j.t. Dz. U. Nr 8 z 2005r., poz. 60) Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Radomiu:stwierdza, że stanowisko podatnika zawarte w piśmie złożonym w dniu...

Urząd Skarbowy Tczew 83-100 ul. Gdańska 33

Zasięg terytorialny miasta Tczew gminy Gniew, Morzeszczyn, Pelplin, Subkowy, Tczew powiaty tczewski województwo pomorskie Konta bankowe CIT 66101011400144562221000000 VAT 16101011400144562222000000 PIT 63101011400144562223000000 budżetowe pozostałe...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Jak ma wyglądać ewidencja księgowa/podatkowa w filii położonej w Niemczech, czy zgodnie z przepisami polskimi czy niemieckimi?Obowiązek wystawiania faktur VATMożliwość wystawienia noty korygującej przez nabywcę towaru lub usługiBiuro rachunkoweZastosowanie stawki 0% w przypadku refakturowania usług związanych z eksportem towarów
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.