Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt

Prawa do odliczenia podatku naliczonego z faktury dokumentującej wypłacone premie pieniężne

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko S.P., przedstawione we wniosku z dnia 21 lutego 2008r. (data wpływu 29 lutego 2008r.), uzupełnionym pismem z dnia 29 maja 2008r. (data wpływu 2 czerwca 2008r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego z faktury dokumentującej wypłacone premie pieniężne - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 29 lutego 2008r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego z faktury dokumentującej wypłacone premie pieniężne.

Ww. wniosek został uzupełniony pismem z dnia 29 maja 2008r. (data wpływu 2 czerwca 2008r.), będącym odpowiedzią na wezwanie tut. organu z dnia 21 maja 2008r. znak:IBPP2/443-187/08/RSz.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

W warunkach handlowych na rok 2008 z Odbiorcami produktów Wnioskodawca wprowadził zapis o wypłacie premii pieniężnej określonej procentowo od obrotu za czynności takie jak:zarządzanie budżetem marketingowym w ramach którego mieści się: udostępnianie powierzchni w placówkach handlowych do ekspozycji plakatów lub innych materiałów, udostępnianie powierzchni w celu umożliwienia przeprowadzenia promocji, prezentacji, animacji, umieszczenia nowej wkładki o produktach, umieszczenie informacji na stałym nośniku reklamowym, przygotowanie planów promocji, korzystanie z portalu internetowego, generowanie różnorakich raportów dotyczących sprzedawanego produktu w danej placówce handlowej, za osiągnięty w kwartale, roku obrót.Premia pieniężna za ww. czynności naliczana jest miesięcznie, kwartalnie, rocznie w zależności od zdarzenia i rozliczana jest na podstawie faktur VAT.

Wnioskodawca odlicza naliczony podatek VAT.

W związku z powyższym zadano następujące pytania:Czy opisane przez Wnioskodawcę czynności są w świetle prawa podatkowego usługą. Czy Wnioskodawca ma prawo do odliczenia z tego tytułu naliczonego podatku, zgodnie z art. 86 ustawy o VAT.Zdaniem Wnioskodawcy, zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy o VAT, powyższe czynności są usługą, w związku z tym są prawidłowo rozliczane na postawie faktur VAT i Wnioskodawca ma prawo do odliczenia naliczonego podatku zgodnie z art. 86 ustawy.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), zwanej dalej ustawą o VAT, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Przez dostawę towarów rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (art. 7 ust. 1 ustawy o VAT), natomiast przez świadczenie usług rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 ustawy, w tym również:przeniesienie praw do wartości niematerialnych i prawnych, bez względu na formę, w jakiej dokonano czynności prawnej; zobowiązanie do powstrzymania się od dokonania czynności lub do tolerowania czynności lub sytuacji; świadczenie usług zgodnie z nakazem organu władzy publicznej lub podmiotu działającego w jego imieniu lub nakazem wynikającym z mocy prawa- zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy o VAT.

Pod pojęciem usługi (świadczenia) należy rozumieć każde zachowanie, na które składać się może zarówno działanie (uczynienie, wykonanie czegoś na rzecz innej osoby), jak i zaniechanie (nieczynienie bądź też tolerowanie). Przy ocenie charakteru świadczenia jako usługi należy mieć na względzie, że ustawa zalicza do grona usług każde świadczenie, które nie jest dostawą w myśl art. 7 ustawy o VAT.

Pojęcie usługi według ustawy o podatku od towarów i usług jest szersze od definicji usługi w rozumieniu klasyfikacji statystycznych. Oznacza to, że w definicji tej mieszczą się również określone zachowania, które nie zostały sklasyfikowane w PKWiU, o której mowa w art. 8 ust. 3 powołanej ustawy.

Zauważyć jednak należy, iż usługą będzie tylko takie świadczenie, w przypadku którego istnieje bezpośredni konsument, odbiorca świadczenia odnoszący korzyść o charakterze majątkowym. W związku z powyższym czynność podlega opodatkowaniu jedynie wówczas, gdy wykonywana jest w ramach umowy zobowiązaniowej, a jedna ze stron transakcji może zostać uznana za bezpośredniego beneficjenta tej czynności. Przy czym związek pomiędzy otrzymywaną płatnością a świadczeniem na rzecz dokonującego płatności musi mieć charakter bezpośredni i na tyle wyraźny, aby można powiedzieć, że płatność następuje w zamian za to świadczenie.

W stanie faktycznym Wnioskodawca wskazał, iż w warunkach handlowych na rok 2008 z Odbiorcami produktów wprowadzono zapis o wypłacie premii pieniężnej określonej procentowo od obrotu za czynności takie jak:zarządzanie budżetem marketingowym w ramach którego mieści się: udostępnianie powierzchni w placówkach handlowych do ekspozycji plakatów lub innych materiałów, udostępnianie powierzchni w celu umożliwienia przeprowadzenia promocji, prezentacji, animacji, umieszczenia nowej wkładki o produktach, umieszczenie informacji na stałym nośniku reklamowym, przygotowanie planów promocji, korzystanie z portalu internetowego, generowanie różnorakich raportów dotyczących sprzedawanego produktu w danej placówce handlowej, za osiągnięty w kwartale, roku obrót.Premia pieniężna za ww. czynności naliczana jest miesięcznie, kwartalnie, rocznie w zależności od zdarzenia i rozliczana jest na podstawie faktur VAT.

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika więc, iż Wnioskodawca wypłaca premie pieniężne określone procentowo od obrotu. Jednakże Odbiorca towarów jest zobowiązany także do innych działań, między innymi do udostępniania powierzchni w placówkach handlowych do ekspozycji plakatów lub innych materiałów, udostępnianie powierzchni w placówkach handlowych do ekspozycji plakatów, umieszczenie informacji na stałym nośniku reklamowym, przygotowanie planów promocji. Na podstawie powyższego należy uznać, iż Odbiorca towarów świadczy usługi na rzecz Wnioskodawcy. Wypłacone wynagrodzenie jest ściśle powiązane z określonym zachowaniem stron. Zatem należy przyjąć, iż powyższe stanowi świadczenie usługi za wynagrodzeniem, o której mowa w przepisie art. 8 ust. 1 ustawy od podatku od towarów i usług.

W świetle powyższego Odbiorca towarów jest obowiązany z tytułu świadczonej usługi, za którą otrzymuje wynagrodzenie do wystawienia faktury VAT zgodnie z art. 106 ust. 1 ustawy o VAT.

W myśl tego przepisu, podatnicy, o których mowa w art. 15, są obowiązani wystawić fakturę stwierdzającą w szczególności dokonanie sprzedaży, datę dokonania sprzedaży, cenę jednostkową bez podatku, podstawę opodatkowania, stawkę i kwotę podatku, kwotę należności oraz dane dotyczące podatnika i nabywcy, z zastrzeżeniem ust. 2, 4 i 5 oraz art. 119 ust. 10 i art. 120 ust. 16. Natomiast stosownie do art. 19 ust. 1 obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wydania towaru lub wykonania usługi, z zastrzeżeniem ust. 2-21, art. 14 ust. 6, art. 20 i art. 21 ust. 1.

Jeśli chodzi natomiast o kwestie związane z prawem do odliczenia przez Wnioskodawcę podatku naliczonego w otrzymanych od kontrahentów fakturach dokumentujących wypłacone przez Wnioskodawcę premie pieniężne, to stwierdzić należy, iż zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy o VAT, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest zatem bezpośredni i bezsporny związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi.

W myśl ust. 10 pkt 1 powołanego artykułu, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego powstaje w rozliczeniu za okres, w którym podatnik otrzymał fakturę albo dokument celny, z zastrzeżeniem pkt 2-4 oraz ust. 11, 12, 16 i 18. Ustawodawca stworzył podatnikom prawo do odliczenia podatku naliczonego w określonych terminach, pod warunkiem spełnienia przez nich zarówno tzw. przesłanek pozytywnych, m.in. tego że zakupy towarów i usług będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy.

Jeżeli zatem w przedmiotowej sprawie premie pieniężne są udzielane w związku z wykonywaniem czynności opodatkowanych podatkiem VAT, to Wnioskodawcy przysługuje prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony zawarty w fakturach potwierdzających nabycie przedmiotowych usług, o ile wydatki te można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym i nie zachodzą inne wyłączenia, o których mowa w art. 88 ustawy o podatku od towarów i usług.

W związku z tym Wnioskodawca będzie miał prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o podatek naliczony w fakturze otrzymanej od kontrahenta z tytułu udzielonej mu premii pieniężnej, pod warunkiem oczywiście spełnienia przesłanek określonych w powołanych wyżej przepisach.

W konsekwencji stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku - Białej ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.
Słowa kluczowe: prawo do odliczenia, premia pieniężna, świadczenie usług
Data aktualizacji: 26/01/2013 15:00:01

Czy można dokumentować ww. usługę fakturą VAT zawierająca 7% stawkę podatku VAT?

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. u. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Z którego dnia należy zastosować kurs średni NBP w celu przeliczenia kwoty kosztów uzyskan...

Na podstawie art. 233 w zw. z art. 239 oraz art. 14b 5 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 2007 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r., Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu zażalenia P Sp. z o. o. z dnia 31 lipca 2007 r. na postanowienie...

Określenie statusu podatnika podatku VAT, obowiązku posiadania numeru identyfikacji podatk...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

W jakich przypadkach faktura VAT z wyszczególnioną kwotą podatku zastępuje zaświadczenie V...

Na podstawie art. 14a 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), zwanej w dalszej treści Ordynacją podatkową, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Wieruszowie, po rozpatrzeniu wniosku z dnia 13...

Czy jako nabywca od rolnika zmrożonych mysz, szczurów i świnek morskich Podatnik wystawiam...

Na podstawie art. 216, art. 14a 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. Nr 8, poz. 60) Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Lublinie postanawia uznać przedstawione stanowisko w złożonym wniosku o...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
jaki wydatek potwierdzony fakturą VAT można odliczyć w ramach ulgi remontowo-modernizacyjnej?Odliczenie od dochodu w ramach ulgi rehabilitacyjnej wydatków poniesionych na pobyt w zakładzie lecznictwa uzdrowiskowegoCzy Gminie przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktur związanych z realizacją projektu modernizacji świetlic wiejskich?Czy faktura VAT nr 17/05/05 wystawiona przez wykonawcę daje podatnikowi w pełni prawo do odliczenia podatku naliczonego zawartego w tej fakturze?Obowiązek przedstawiania szczegółowo na fakturze VAT czynności, jakie były wykonywane w ramach usługi informatycznej
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.