Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt

Prawa do odliczenia podatku z faktur VAT zawierających stare numery rejestracyjne leasingowanych samochodów sprzed wykupu

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z dnia 1 lipca 2010r. (data wpływu 5 lipca 2010r.), uzupełnionym pismem z dnia 17 września 2010r. (data wpływu 24 września 2010r.) oraz pismem z dnia 4 października 2010r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku z faktur VAT zawierających stare numery rejestracyjne leasingowanych samochodów sprzed wykupu - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 5 lipca 2010r. wpłynął do tut. organu ww. wniosek, uzupełniony pismem z dnia 17 września 2010r. (data wpływu 24 września 2010r.) oraz pismem z dnia 4 października 2010r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku z faktur VAT zawierających stare numery rejestracyjne leasingowanych samochodów sprzed wykupu.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Spółka dokonywała w 2007r. zakupów paliwa - między innymi - do samochodów leasingowanych. Samochody te po dokonaniu wykupu z leasingu otrzymywały nowe numery rejestracyjne. Jednak pracownicy stacji benzynowych wpisywali na niektórych fakturach zakupu paliwa "stare" numery.

Obowiązek zamieszczania numeru rejestracyjnego samochodu zgodnie z § 5 ust. 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2008r. Nr 212, poz. 1337 ze zm.) spoczywa na sprzedawcy, a nie nabywcy. Po stronie nabywcy skorygowanie informacji znajdującej się na fakturze - numer rejestracyjny pojazdu - nie jest możliwe w trybie noty korygującej, którą wystawia się w razie pomyłek wiążących się zwłaszcza ze sprzedawcą lub nabywcą lub oznaczeniem towaru lub usługi.

W świetle obowiązujących w 2007r. przepisów o VAT Spółce nie przysługiwało prawo odliczenia podatku VAT od zakupu paliw do tych samochodów - Spółka nie dokonywała więc takich odliczeń. Wnioskodawca w tym czasie prowadził działalność opodatkowaną podatkiem VAT.

Na podstawie art. 74 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) w związku z wyrokiem Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości z dnia 22 grudnia 2008r. w sprawie Magoora (C-414/07) oraz na podstawie art. 86 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004r. Nr 54, poz. 535 ze zm.) Spółka wniosła o zwrot VAT za paliwo zakupione do samochodów wykorzystywanych w działalności gospodarczej w okresie styczeń - grudzień 2007r.

Wnioskodawca oświadczył, że w dniu złożenia wniosku stan faktyczny nie był przedmiotem postępowania podatkowego lub kontroli podatkowej oraz w tym zakresie sprawa nie została rozstrzygnięta decyzją lub postanowieniem organu podatkowego.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy Spółka miała prawo do odliczenia podatku VAT od zakupionego paliwa do wykupionych samochodów z faktur VAT, na których widnieją numery rejestracyjne samochodów leasingowanych ("stare").

Zdaniem Wnioskodawcy, ma on prawo do odliczenia podatku VAT z faktur za zakupione w 2007r. paliwo do samochodów wcześniej leasingowanych i wykupionych, mimo iż na niektórych fakturach VAT widnieją poprzednie numery rejestracyjne pojazdu, ponieważ nadal to te same samochody wykorzystywane w działalności gospodarczej i po wyroku ETS z dnia 22 grudnia 2008r. w sprawie Magoora Wnioskodawca nabył prawo do odliczenia podatku naliczonego - Wnioskodawca złożył w 2010r. wniosek o zwrot VAT, łącznie z korektami deklaracji VAT-7 za okres styczeń - grudzień 2007r.

Według Spółki stan faktyczny jest taki, że to nadal są te same samochody.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Na wstępie należy zauważyć, że prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktur VAT, dokumentujących zakup paliwa ograniczone zostało przez ustawodawcę od rodzaju samochodów, do których napędu paliwo zostało wykorzystane. Kwestia jednak prawa do odliczenia podatku naliczonego z tytułu zakupu paliwa w zależności od rodzaju pojazdów, do których było ono wykorzystane nie była przedmiotem niniejszej interpretacji, gdyż Wnioskodawca nie opisał w tym zakresie stanu faktycznego, nie zadał pytania i nie przedstawił własnego stanowiska w tej sprawie.

Wnioskodawca przedmiotem zapytania uczynił bowiem to, czy faktura VAT z błędnym numerem rejestracyjnym samochodu może stanowić podstawę do odliczenia podatku naliczonego wykazanego w takiej fakturze. Natomiast w stanie faktycznym Wnioskodawca wskazał, że w związku z wyrokiem Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości z dnia 22 grudnia 2008r. w sprawie Magoora (C-414/07) ma prawo do odliczenia podatku VAT od zakupu paliwa do tych używanych samochodów i wystąpił o zwrot takiego podatku.

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), zwanej dalej ustawą o VAT, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Natomiast uregulowania art. 86 ust. 2 pkt 1 lit a cyt. ustawy wskazują, iż kwotę podatku naliczonego stanowi, z zastrzeżeniem ust. 3-7 suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Powyższe regulacje wskazują, iż:prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje podatnikom VAT czynnym, prawo do odliczenia podatku naliczonego przysługuje podatnikowi w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych.Zatem odliczyć można w całości podatek naliczony, który jest związany z transakcjami opodatkowanymi podatnika. Wskazana zasada wyłącza jednocześnie możliwość dokonywania odliczeń podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są w ogóle wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku świadczenia czynności zwolnionych od podatku oraz niepodlegających temu podatkowi.

Ponadto z powyższego wynika, że odliczenie podatku naliczonego może być częściowe, tzn. w tej części (w takim zakresie), w jakiej dane towary lub usługi, z którymi związany jest podatek naliczony, są wykorzystywane do realizacji czynności opodatkowanych, z pominięciem tej części podatku, w jakiej te towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności zwolnionych od podatku lub niepodlegających opodatkowaniu.

Podatnik w momencie nabycia towarów lub usług powinien dokonać ich kwalifikacji do określonych rodzajów sprzedaży, z którymi zakupy te są związane. Najistotniejszym bowiem warunkiem, umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego, jest związek zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi.

Stosownie do art. 106 ust. 1 ustawy o VAT, podatnicy, o których mowa w art. 15, są obowiązani wystawić fakturę stwierdzającą w szczególności dokonanie sprzedaży, datę dokonania sprzedaży, cenę jednostkową bez podatku, podstawę opodatkowania, stawkę i kwotę podatku, kwotę należności oraz dane dotyczące podatnika i nabywcy, z zastrzeżeniem ust. 2, 4 i 5 oraz art. 119 ust. 10 i art. 120 ust. 16.

Zgodnie z § 9 ust. 5, obowiązującego do dnia 30 listopada 2008r., rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 maja 2005r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 95, poz. 798 ze zm.), faktury dokumentujące sprzedaż paliw silnikowych benzynowych, oleju napędowego oraz gazu, wlewanych do baku samochodu i innych pojazdów samochodowych, powinny zawierać numer rejestracyjny tego samochodu.

Należy zauważyć, że identyczny zapis dotyczący umieszczania na fakturze dokumentującej sprzedaż paliw silnikowych benzynowych, oleju napędowego oraz gazu, wlewanych do baku samochodu i innych pojazdów samochodowych numeru rejestracyjnego tego samochodu zawarty jest w § 5 ust. 5, obowiązującego od dnia 1 grudnia 2008r., rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 212, poz. 1337 ze. zm.).

Z powyższych uregulowań wynika więc, iż zasadą jest, że faktury dokumentujące sprzedaż paliw silnikowych benzynowych, oleju napędowego oraz gazu, wlewanych do baku pojazdów samochodowych, powinny zawierać numer rejestracyjny tego samochodu, o czym stanowi § 9 ust. 5, obowiązującego do dnia 30 listopada 2008r., rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 maja 2005r. oraz § 5 ust. 5 ww. rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008r.

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, iż Wnioskodawca dokonywał w 2007r. zakupów paliwa - między innymi - do samochodów leasingowanych. Samochody te po dokonaniu wykupu z leasingu otrzymywały nowe numery rejestracyjne. Jednak pracownicy stacji benzynowych wpisywali na niektórych fakturach zakupu paliwa "stare" numery. Zdaniem Wnioskodawcy ma on prawo do odliczenia podatku VAT z faktur za zakupione w 2007r. paliwo do samochodów wcześniej leasingowanych i wykupionych, mimo iż na niektórych fakturach VAT widnieją poprzednie numery rejestracyjne pojazdu, ponieważ nadal to te same samochody wykorzystywane w działalności gospodarczej. Wnioskodawca w tym czasie prowadził działalność opodatkowaną podatkiem VAT.

Dla oceny zaistniałego stanu faktycznego należy rozstrzygnąć jakie konsekwencje prawne powoduje brak, na fakturze dokumentującej sprzedaż paliw silnikowych benzynowych, oleju napędowego oraz gazu, wlewanych do baku pojazdów samochodowych, numeru rejestracyjnego samochodów.

Generalnie faktura VAT jest dokumentem odzwierciedlającym prawidłowy przebieg zdarzenia gospodarczego zarówno pod względem przedmiotu transakcji, jak i podmiotów biorących w niej udział. Przy ocenie zdarzenia gospodarczego nie można jednak pominąć okoliczności towarzyszących transakcji, wskazujących, na rzeczywisty charakter podmiotu dokonującego zakupu. Faktury VAT są dokumentem o charakterze sformalizowanym.

Co do zasady zatem, faktury muszą być wystawione zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa krajowego w tym względzie. Prawidłowość materialnoprawna faktury zachodzi, jeżeli odzwierciedla ona prawdziwe zdarzenie gospodarcze. A contrario nie będzie można uznać za prawidłową fakturę gdy sprzecznie z jej treścią wykazuje ona zdarzenie gospodarcze, które w ogóle nie zaistniało bądź zaistniało w innych rozmiarach albo między innymi podmiotami. Faktura VAT potwierdza zaistniałe zdarzenia gospodarcze, a jej elementy formalne wymagane przez art. 106 ust. 1 ustawy o VAT mają wyłącznie znaczenie dowodowe. Jedynie braki merytoryczne faktury mogą wywołać skutek materialny w postaci zmian w przedmiocie lub podstawie opodatkowania, a także doprowadzić do niewłaściwego określenia wysokości podatku.

Z tych powodów należy uznać, że chociaż zgodnie z art. 106 ust. 1 ustawy o VAT oraz ww. przepisów rozporządzenia faktura powinna zawierać określone w ww. przepisach dane (w tym prawidłowy numer rejestracyjny pojazdu samochodowego), to jednak nie wszystkie wykazane braki faktur wykluczają możliwość ustalenia tych danych przy prawidłowej analizie innych zapisów zawartych w fakturach. W szczególności należy to odnieść do takich wad, jak brak jednostek miary towaru, jego ilości i ceny jednostkowej. Są to elementy rachunkowe faktury, mające zasadnicze znaczenie dla określenia wysokości zobowiązania podatkowego, bez których nie jest możliwe zweryfikowanie, czy wysokość podatku została ustalona prawidłowo.

Należy zatem zauważyć, iż nieprawidłowy (w przedmiotowej sprawie stary numer rejestracyjny samochodu) przy jednoczesnym spełnieniu innych warunków określonych przepisami prawa jest jedynie wadą techniczną, niewyłączającą możliwości prawidłowego określenia towaru (faktura VAT dokumentuje nabycie paliwa do samochodu, na której widnieje poprzedni numer rejestracyjny pojazdu - jest to nadal ten sam samochód wykorzystywany w działalności gospodarczej), a jednocześnie pozostającą bez znaczenia dla wysokości zobowiązania podatkowego.

Z powyższego wynika, iż o prawidłowości faktur VAT wystawianych i otrzymywanych przez podatników powinny decydować przede wszystkim ustalenia, czy dokumenty te potwierdzają rzeczywiste transakcje handlowe. A zatem jeżeli w fakturach dokumentujących transakcje występują tzw. wadliwości mniejszej wagi, należy uznać, że nie ma podstawy do kwestionowania faktur VAT wyłącznie z powodu wspomnianych braków mających charakter wadliwości mniejszej wagi. Są to tego rodzaju wadliwości, które, co prawda, powodują, że faktura nie odpowiada wymogom określonym w przepisach, jednakże same w sobie nie wpływają one na przedmiot i podstawę opodatkowania.

Z tego też względu, chociaż faktury VAT, w których zawarto poprzednie -stare numery rejestracyjne samochodów (przy założeniu, że są to te same samochody wykorzystywane w działalności gospodarczej) nie spełniają wymogów określonych przepisami prawa, nie można uznać, że faktury te zawierają błędy, które nie pozwalają na rzeczywiste odzwierciedlenie przebiegu zdarzeń gospodarczych.

Zatem pomimo, że na przedmiotowych fakturach VAT (zamiast prawidłowego numeru rejestracyjnego samochodu umieszczono stary numer rejestracyjny tegoż samochodu), lecz na podstawie innych danych Wnioskodawca jest w stanie potwierdzić fakt, że paliwo udokumentowane tą fakturą wlewane było do samochodu, który może być zidentyfikowany - faktury te stanowią podstawę do obniżenia podatku należnego, o ile dokumentują one zakupy związane ze sprzedażą opodatkowaną i nie zostały wykorzystane do napędu samochodów osobowych i innych pojazdów samochodowych, odnośnie których ustawodawca nie przewidział w ogóle prawa do odliczenia podatku naliczonego z tytułu zakupu paliw silnikowych, oleju napędowego i gazu do ich napędu.

W związku z powyższym stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Na marginesie należy jednak zauważyć, iż nie można zgodzić się z poglądem Wnioskodawcy, przedstawionym w opisie stanu faktycznego, że po stronie nabywcy skorygowanie informacji znajdującej się na fakturze - numer rejestracyjny pojazdu - nie jest możliwe w trybie noty korygującej.

Należy bowiem zauważyć, że w praktyce przy dokumentowaniu obrotu gospodarczego przez podatników podatku od towarów i usług zdarzają się pomyłki. Prawo korygowania faktur przysługuje także nabywcy.

Zgodnie z § 18 ust. 1, obowiązującego do dnia 30 listopada 2008r., ww. rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 maja 2005r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług, nabywca towaru lub usługi, który otrzymał fakturę lub fakturę korygującą zawierającą pomyłki dotyczące jakiejkolwiek informacji wiążącej się zwłaszcza ze sprzedawcą lub nabywcą lub oznaczeniem towaru lub usługi, z wyjątkiem pomyłek w pozycjach faktury określonych w § 9 ust. 1 pkt 5 - 12, może wystawić fakturę nazwaną notą korygującą. Nota korygująca jest przesyłana wystawcy faktury lub faktury korygującej, wraz z kopią (§ 18 ust. 2 powołanego rozporządzenia).

W myśl § 18 ust. 4 i 5 tego rozporządzenia, jeżeli wystawca faktury lub faktury korygującej akceptuje treść noty, potwierdza ją podpisem osoby uprawnionej do wystawienia faktury lub faktury korygującej. Noty korygujące powinny zawierać wyrazy NOTA KORYGUJĄCA.

Identyczny zapis dotyczący not korygujących zawarty jest w § 15 ust. 1, obowiązującego od dnia 1 grudnia 2008r., cyt. rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług, zgodnie z którym nabywca towaru lub usługi, który otrzymał fakturę lub fakturę korygującą zawierającą pomyłki dotyczące jakiejkolwiek informacji wiążącej się zwłaszcza ze sprzedawcą lub nabywcą lub oznaczeniem towaru lub usługi, z wyjątkiem pomyłek w pozycjach faktury określonych w § 5 ust. 1 pkt 6-12, może wystawić fakturę nazwaną notą korygującą. Nota korygująca jest przesyłana wystawcy faktury lub faktury korygującej, wraz z kopią (§ 15 ust. 2 cyt. rozporządzenia).

W myśl § 15 ust. 4 i ust. 5 ww. rozporządzenia, jeżeli wystawca faktury lub faktury korygującej akceptuje treść noty, potwierdza ją podpisem osoby uprawnionej do wystawienia faktury lub faktury korygującej. Noty korygujące powinny zawierać wyrazy NOTA KORYGUJĄCA.

W związku z powyższym istnieje możliwość korygowania pomyłek w sposobie określenia danych dotyczących nabywcy (m.in. błędny numer rejestracyjny na fakturze VAT).

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Zauważyć należy, że niniejsza interpretacja traci swoją ważność w przypadku zmiany któregokolwiek z elementów przedstawionego stanu faktycznego (w szczególności gdyby zakupione paliwo nie zostało wykorzystane do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem VAT) lub zmiany stanu prawnego.

Na zakończenie należy jeszcze zauważyć, że zgodnie ze zdaniem drugim art. 14b § 4 ustawy Ordynacja podatkowa, w razie złożenia fałszywego oświadczenia, że elementy stanu faktycznego objęte wnioskiem o wydanie interpretacji w dniu złożenia wniosku nie są przedmiotem toczącego się postępowania podatkowego, kontroli podatkowej, postępowania kontrolnego organu kontroli skarbowej oraz że w tym zakresie sprawa nie została rozstrzygnięta co do jej istoty w decyzji lub postanowieniu organu podatkowego lub organu kontroli skarbowej, wydana interpretacja indywidualna nie wywołuje skutków.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Zgodnie z przepisem § 1 pkt 1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 sierpnia 2008r. w sprawie przekazania rozpoznawania innym wojewódzkim sądom administracyjnym niektórych spraw z zakresu działania ministra właściwego do spraw finansów publicznych, Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Dz. U. Nr 163, poz. 1016) skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 2, 44-101 Gliwice, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.
Słowa kluczowe: faktura, prawo do odliczenia, treść faktury
Data aktualizacji: 02/01/2013 00:00:01

Czy Wnioskodawca może bez ograniczeń odliczyć VAT z faktur dokumentujących zakup paliwa do...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Moment powstania obowiązku podatkowego w przypadku świadczenia usług elektronicznych rozli...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Czy podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwoty podatku nal...

Naczelnik Pomorskiego Urzędu Skarbowego w Gdańsku na podstawie art. 14a 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku Podatnika l.dz. 7101 05 z dnia 24.10.2005 r...

Czy Wnioskodawcy przysługuje prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego, zawartego w fakt...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Termin wystawienia dokumentu korygującego

Faktura korygująca jest dokumentem księgowym, dlatego należy zadbać o to, aby zawierała podstawowe informacje określone w Ustawie. Oprócz elementów, jakie znajdują się na zwykłej fakturze VAT, faktura korygująca powinna zawierać informacje...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Czy Wnioskodawca ma prawo do odliczenia podatku VAT z faktur dokumentujących otrzymanie premii pieniężnychKurs waluty z dnia zapłaty za wykonaną usługę budowlaną - kwestia korekty fakturyUrząd Skarbowy Kamień Pomorski 72-400 ul. Mieszka I 5BUdzielone klientom bonifikaty ujęte na paragonach fiskalnych i fakturach VAT stanowią podstawę do pomniejszenia przychoduOpodatkowanie czynności wniesienia aportu w postaci nieruchomości wraz z wyposażeniem oraz dokumentowanie tej czynności fakturą VAT
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.