Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt

Prawidłowość fakturowania przez Spółkę usług transportowych świadczonych na rzecz belgijskiego kontrahenta?

Na podstawie art. 14a § 4 w związku z § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tj. Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Warszawie - biorąc pod uwagę przedstawiony stan faktyczny oraz stan prawny

postanawia:

uznać stanowisko Strony za nieprawidłowe.

U z a s a d n i e n i e

Zgodnie z przedstawionym przez Stronę we wniosku opisem stanu faktycznego świadczy Ona m.in. usługi transportu międzynarodowego na rzecz belgijskiego kontrahenta (podatnika VAT). Ww Kontrahent zlecił Stronie transport towarów z Holandii do Szwajcarii. W związku z tym Strona zwróciła się o potwierdzenie stanowiska, iż w takim przypadku winna wystawić zlecającemu (firmie belgijskiej) fakturę, na której poda jej numer VAT z informacją, że usługa podlega opodatkowaniu w Belgii i to na nim spoczywa obowiązek rozpoznania oraz rozliczenia podatku z tego tytułu. Na podstawie art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) opodatkowaniu tym podatkiem podlega m.in. odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. W związku z tym, poza innymi przesłankami, o tym czy dana usługa podlega, czy też nie opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, decyduje miejsce jej świadczenia ustalone zgodnie z przepisami o miejscu świadczenia usług przy świadczeniu usług(vide Rozdział 3, art. 27 i następne ustawy o podatku od towarów i usług).Na podstawie art. 27 ust. 2 pkt 2 ustawy w przypadku świadczenia usług transportowych miejscem świadczenia jest miejsce, gdzie odbywa się transport z uwzględnieniem pokonanych odległości, z zastrzeżeniem art. 28. Zgodnie z tym przepisem w przypadku transportu towarów, którego rozpoczęcie i zakończenie ma miejsce odpowiednio na terytorium dwóch różnych państw członkowskich, miejscem świadczenia usługi jest miejsce, gdzie transport towarów się rozpoczyna (ust. 1). Natomiast gdy nabywca usługi wewnątrzwspólnotowego transportu towarów podał dla tej czynności świadczącemu wewnątrzwspólnotową usługę transportu towarów numer, pod którym jest zidentyfikowany na potrzeby podatku lub podatku od wartości dodanej na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium państwa członkowskiego rozpoczęcia transportu, miejscem świadczenia usługi jest terytorium państwa członkowskiego, które wydało nabywcy ten numer (ust. 3). Należy jednakże zauważyć, iż zgodnie z przedstawionym opisem transport odbywa się na trasie Holandia - Szwajcaria, a zatem nie spełnia on warunków do uznania go za wewnątrzwspólnotowy transport towarów w rozumieniu art. 28 ust. 1 ustawy, a tym samym nie będzie mieć również zastosowania ust. 3 tego artykułu.

W rezultacie miejsce świadczenia usługi, a w konsekwencji jej opodatkowania VAT, ustalić należy na podstawie powołanego art. 27 ust. 2 pkt 2 ustawy. Oznacza to, biorąc pod uwagę przedstawione okoliczności, iż świadczona przez Stronę usługa transportowa nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Jednakże nie oznacza to, iż automatycznie Strona jest zwolniona z rozliczania podatku od wartości dodanej w państwie (państwach), na terytorium których zgodnie z w/w przepisami powstanie obowiązek podatkowy z tego tytułu. O tym decydują wewnętrzne przepisy podatkowe tych państw.

Ponadto Naczelnik Urzędu Skarbowego zauważa, iż przedmiotowa usługa nie stanowi usługi transportu międzynarodowego w rozumieniu ustawy o podatku od towarów i usług. Zgodnie bowiem z art. 83 ust. 3 pkt 1 tej ustawy przez usługi międzynarodowego transportu towarów rozumie się przewóz lub inny sposób przemieszczania towarów:a) z miejsca wyjazdu (nadania) na terytorium kraju do miejsca przyjazdu(przeznaczenia) poza terytorium Wspólnoty, b) z miejsca wyjazdu (nadania) poza terytorium Wspólnoty do miejsca przyjazdu (przeznaczenia) na terytorium kraju, c) z miejsca wyjazdu (nadania) poza terytorium Wspólnoty do miejsca przyjazdu (przeznaczenia) poza terytorium Wspólnoty, jeżeli trasa przebiega na pewnym odcinku przez terytorium kraju (tranzyt), d)z miejsca wyjazdu (nadania) na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium kraju do miejsca przyjazdu (przeznaczenia) poza terytorium Wspólnoty lub z miejsca wyjazdu (nadania) poza terytorium Wspólnoty do miejsca przyjazdu (przeznaczenia) na terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium kraju, jeżeli trasa przebiega na pewnym odcinku przez terytorium kraju.
Słowa kluczowe: fakturowanie, usługi transportu międzynarodowego
Data aktualizacji: 19/01/2013 00:00:01

Urząd Skarbowy Jasło 38-200 ul. Staszica 3

Zasięg terytorialny miasta Jasło gminy Brzyska, Dębowiec, Jasło, Kołaczyce, Krempna, Nowy Żmigród, Osiek Jasielski, Skołyszyn, Tarnowiec powiaty jasielski województwo podkarpackie Konta bankowe CIT 02101015280015312221000000 VAT...

Dotyczy momentu powstania obowiązku podatkowego w przypadku otrzymywania zaliczki przed wy...

Dyrektor Izby Skarbowej w Rzeszowie działając na podstawie art. 14b 5 pkt 2 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (j.t. z 2005 r. Dz.U. Nr 8, poz. 60) zmienia z urzędu postanowienie Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego w Rzeszowie z dnia...

Odliczenie podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących wypłatę premii pienię...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Jaki dzień uznaje się za datę powstania przychodu dla celów podatku dochodowego od osób pr...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Montaż stolarki budowlanej przez producenta

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Urząd Skarbowy Opatów 27-500 ul. Kilińskiego 9Prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony z faktur dokumentujących realizację projektu pn. Przebudowa ulicy (budowa rondaWątpliwości Podatnika dotyczą prawa do odliczenia naliczonego podatku VAT z faktur potwierdzających zakup paliwa do agregatu prądotwórczegoCzy można wystawić fakturę VAT po wykonaniu usług drukowania a przed powstaniem obowiązku podatkowego?Co daje audyt księgowy?
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.