Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt

Prawidłowość przeliczania kwot na fakturze podanych w walucie obcej

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz.U. z 2005r, Nr 8, poz. 60 ze zmianami) po rozpatrzeniu wniosku XXX, z dnia 21.05.2005r (data wpływu do tut. urzędu) żądającego udzielenia pisemnej interpretacji przepisów art. 106 ust. 12 ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004r (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późniejszymi zmianami), § 37 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004 roku w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004 r. Nr 97, poz. 970 ze zm.) Naczelnik Trzeciego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Radomiu stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy podane we wniosku jest prawidłowe pod warunkiem, że faktura wystawiana jest przed ogłoszeniem przez NBP bieżącego kursu średniego waluty obcej.

UzasadnieniePodany we wniosku stan faktyczny jest następujący: XXX Sp. z o.o. jest stroną transakcji sprzedaży dźwigarów na rzecz firmy YYY z siedzibą na Ukrainie. Sprzedaż rozliczana jest w walucie obcej, jaką jest waluta EURO. Sytuacja zostanie opisana na przykładzie sprzedaży dźwigarów na podstawie wystawionej faktury nr 23/EB/07 z datą wystawienia oraz datą sprzedaży 26.04.2007 r. o wartości netto 15.432,80 EURO, VAT 0,00 EURO, brutto 15.432,80 EURO. Wartość podatku VAT wyrażona w PLN stanowi 0,00 PLN. Dzień wydania rzeczy, zgodny z datą dokumentu WZ 26.04.2007 r.

Pytanie Wnioskodawcy:Pytanie dotyczy prawidłowości przeliczania kwot na fakturze podanych w walucie obcej.

Stanowisko Wnioskodawcy co do oceny tego stanu faktycznego: Zgodnie z art. 12 ust 2 Ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych z późn. zm. przychody w walutach obcych przelicza się na złote według kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień uzyskania przychodu. Za datę powstania przychodu w przypadku sprzedaży dźwigarów, uważa się dzień wydania rzeczy, nie później niż dzień:1. wystawienia faktury albo2. uregulowania należności. Zgodnie z § 37 ust l Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług z późn. zm. kwoty wyrażone w walucie obcej wykazane na fakturze przelicza się na złote według wyliczonego i ogłoszonego przez NBP bieżącego kursu średniego waluty obcej na dzień wystawienia faktury, jeżeli faktura jest wystawiana w terminie, w którym podatnik obowiązany jest do jej wystawienia z zastrzeżeniem ust.2 i 3. Zgodnie z § 37 ust 2. Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług z późn. zm. w przypadku, gdy na dzień wystawienia faktury bieżący kurs średni waluty obcej nie został wyliczony i ogłoszony, do przeliczenia stosuje się kurs wymiany ostatnio wyliczony i ogłoszony. Zgodnie z § 9 ust 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 maja 2005 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, wystawiana faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług z późn. zm. kwoty podatku wykazuje się w złotych bez względu na to, w jakiej walucie określona jest kwota należności w fakturze. Zdaniem Spółki zgodnie z literalnym brzmieniem przepisów obu ustaw oraz rozporządzeń, o których mowa powyżej faktura może zostać przeliczona po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego datę wystawienia faktury, gdyż na ten dzień jest to kurs zarówno wyliczony jak i ogłoszony. Otrzymane wartości w części netto faktury po przeliczeniu na złote, stanowią zarówno podstawę opodatkowania w podatku od towarów i usług jak również wartość przychodu w podatku dochodowym od osób prawnych.Zdaniem podatnika, przepis art. 12 ust 3a w brzmieniu: Za datę powstania przychodu, o którym mowa w ust 3, uważa się, z zastrzeżeniem ust 3c-3e, dzień wydania rzeczy, zbycia prawa majątkowego lub wykonania usługi albo częściowego wykonania usługi, nie później niż dzień: 1) wystawienia faktury albo 2) uregulowania należności a w szczególności zapis nie później niż dzień:3) wystawienia faktury albo"informuje podatnika, iż dzień uzyskania przychodu może stanowić data wystawienia faktury. Oznacza to, iż faktury dotyczące sprzedaży rzeczy wystawione w walutach obcych mogą być przeliczone na złote według kursu średniego ogłaszanego przez narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień wystawienia faktury.

Spółka nadmienia również, iż firma wybrała rachunkową metodę rozliczania różnic kursowych. Wyceny dla celów podatkowych dokonuje zgodnie z art. 9b ust l pkt 2 tj. na podstawie przepisów o rachunkowości, dokonując wyceny na ostatni dzień każdego miesiąca i na ostatni dzień roku podatkowego. Metoda ta powoduje, iż na koniec miesiąca następuje rozliczenie wartości transakcji po kursie z dnia wyceny lub w przypadku wcześniejszego uregulowania należności według faktycznie zastosowanego kursu waluty z tego dnia.

Ocena prawna stanowiska Wnioskodawcy w przedstawionym stanie faktycznym i prawnym:

Zgodnie z treścią art. 106 ust. 12 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004 r. Nr 54, poz. 535 ze zm.), Minister właściwy do spraw finansów publicznych może określić, w drodze rozporządzenia, sposób przeliczania kwot wykazywanych na fakturach, jeżeli na fakturach wykazywane są kwoty w walutach obcych, z uwzględnieniem przepisów w zakresie określania momentu powstania obowiązku podatkowego.

W § 37 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004 roku w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004 r. Nr 97, poz. 970 ze zm.) uregulowano sposób przeliczania kwot wykazywanych na fakturach, w sytuacji, gdy kwoty te wykazywane są w walutach obcych.

W ust. 1 i 2 § 37 cyt. rozporządzenia postanowiono, że kwoty wyrażone w walucie obcej wykazywane na fakturze przelicza sie na złote według wyliczonego i ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski bieżącego kursu średniego waluty obcej na dzień wystawienia faktury, jeżeli faktura jest wystawiana w terminie, w którym podatnik obowiązany jest do jej wystawienia. W przypadku gdy na dzień wystawienia faktury bieżący kurs średni waluty obcej nie został wyliczony i ogłoszony, do przeliczenia stosuje się kurs wymiany ostatnio wyliczony i ogłoszony.

W przypadku nie wystawienia faktury w terminie, w którym podatnik obowiązany jest do jej wystawienia, kwoty wyrażone w walucie obcej przelicza się na złote według wyliczonego i ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski bieżącego kursu średniego waluty obcej na dzień powstania obowiązku podatkowego. Przepis ust. 2 stosuje się odpowiednio- ust. 3 § 37 ww rozporządzenia.

Zgodnie z § 8 w zw. z § 2 uchwały nr 51/2002 Zarządu Narodowego Banku Polskiego z dnia 23 września 2002 r. w sprawie sposobu wyliczania i ogłaszania bieżących kursów walut obcych (Dz. Urz. NBP nr 14, poz. 39 ze zm.) bieżące kursy średnie walut wymienialnych i jednostka rozrachunkowa Międzynarodowego Funduszu Walutowego XDR (SDR) wyliczane są na godzinę 11:00 i ogłaszane w dniu wyliczenia w serwisach informacyjnych: Reuters, Telerate, Bloomberg, telegazecie TVP1, na stronie internetowej NBP i w oddziałach NBP.

Mając powyższe na uwadze za dopuszczalne uznać należy w przypadku wystawienia faktury w walucie obcej przed wyliczeniem i ogłoszeniem przez NBP średniego kursu wymiany waluty na dany dzień, zastosowanie - stosownie do § 37 ust. 2 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług - kursu wymiany ostatnio wyliczonego i ogłoszonego. Biorąc powyższe pod uwagę postanawia się jak w sentencji.
Słowa kluczowe: kurs waluty, stosowanie kursu walut, waluta, waluta obca
Data aktualizacji: 07/04/2011 13:42:59

Identyfikacja miejsca świadczenia usług, prawa do zwrotu podatku oraz sposób wystawiania f...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz.U. z 2005r., Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Czy podatek zawarty w wewnętrznej fakturze z tytułu importu usług jest dla Spółki podatkie...

Na podstawie art. 14a 1, 3, 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005r. Nr 8 poz. 60 z późn. zm.), art.86 ust.1 i 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z...

Czy podatnikowi przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego z wieczystego użytkowa...

Na podstawie art. 14 a 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa ( tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ) po rozpatrzeniu wniosku podatnika z dnia 07.07.2005 r., uzupełnionego w dniu 02.08.2005 r., oraz w dniu...

Czy w przypadku gdy Podatnik obciąża wynajmującego kosztami remontu można w omawianym przy...

Na podstawie art. 14a 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (j.t. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Katowicach stwierdza, że stanowisko Jednostki zawarte we wniosku, który wpłynął w...

Czy za zrealizowanie określonych w umowie zachowań należy wystawić fakturę VAT, czy też no...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Czy faktury VAT powinny być wystawiane na Urząd Gminy czy na gminę?Czy można dokonać korekty niewłaściwie wystawionych faktur? Jeśli tak, to w jaki sposób i za jaki okres?Stawka podatku za wykonanie usługi projektu architektonicznego i wykazanie na fakturze VAT podstawy zastosowania tej stawkiDotyczy stosowania przepisów prawa podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług, tj. wystawiania faktur z tytułu najmu lokaluPytanie dotyczy prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z faktur VAT przy kosztach remontowych
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.