Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt

Prawidłowość wystawiania faktury VAT zakup paliwa

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana, przedstawione we wniosku z dnia 18 czerwca 2008 r. (data wpływu 23 czerwca 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawidłowości wystawienia faktury VAT - jest prawidłowe.UZASADNIENIEW dniu 23 czerwca 2008 roku został złożony wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawidłowości wystawienia faktury VAT.W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.Prowadzi Pan działalność gospodarczą w zakresie usług transportowych, w której wykorzystuje samochody ciężarowe z silnikami napędzanymi olejem napędowym oraz samochody osobowe z silnikami napędzanymi benzyną, gazem i olejem napędowym. W celu usprawnienia operacji tankowania i płatności za zakup paliwa podpisał Pan z dostawcą umowę na zakup paliw na stacjach będących jego własnością. Fakturowanie transakcji odbywa się dwa razy w miesiącu. Faktura składa się z 4 numerowanych stron, z których pierwsze dwie noszą nazwę "FAKTURA VAT" i zawierają informacje określone w par. 9 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 maja 2005 roku w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom zaliczkowego zwrotu podatku, wystawiania faktur (.), natomiast 3 i 4 strona dokumentu nosi nazwę "załącznik do faktury nr . i zawierają wykaz sprzedanego paliwa według podziału na jego grupy (olej napędowy, benzyna, gaz) oraz szczegółowe informacje odnośnie każdego tankowania takie jak numer rejestracyjny, miejscowość, nr stacji, ilość paliwa w litrach, cena jednostkowa, cena po rabacie, stawka VAT, wartość brutto, wartość VAT, wartość netto. Na stronie 1 faktury znajduje się zapis, że "załącznik jest integralną częścią, faktury".W związku z powyższym zadano następujące pytanie:Czy pomimo faktu, że numery rejestracyjne pojazdów znajdują się w treści załącznika do faktury, który stanowi jej integralną część (strona 3 i 4 dokumentu) spełniony jest warunek zawarty w § 9 ust. 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 maja 2005 roku w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług, nakazujący, aby faktury dokumentujące sprzedaż paliw silnikowych benzynowych, oleju napędowego oraz gazu, wlewanych do baku samochodu i innych pojazdów samochodowych, zawierały numer rejestracyjny tego samochodu.Zdaniem Wnioskodawcy, treść zawarta na czterech stronach wystawianego przez "P" S.A. dokumentu spełnia wszystkie wymagania związane z dokumentowaniem transakcji zakupu paliwa zawarte w § 9 wymienionego rozporządzenia w tym również określone ust. 5 tego przepisu. Fakt, że numery rejestracyjne nie znajdują się na 1 lub 2 stronie faktury lecz na części, która nosi nazwę "załącznika" nie uprawnia, w ocenie Wnioskodawcy, do stwierdzenia, że faktura nie zawiera numeru rejestracyjnego samochodu. Natomiast fakt, iż dokument zawiera kilka numerów rejestracyjnych nie powoduje konfliktu z przepisami podatkowymi, ponieważ szczegółowe opisanie każdego tankowania umożliwia przypisanie do każdego pojazdu rzeczywistej ilości zakupionego paliwa. Wobec powyższego, w ocenie Wnioskodawcy, wystawiane przez "PO" S.A. faktury zawierają wszystkie niezbędne elementy, w tym numer rejestracyjny tankowanego samochodu.W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.W myśl art. 106 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) podatnicy, o których w art. 15, są obowiązani wystawić fakturę stwierdzającą w szczególności dokonanie sprzedaży, datę dokonania sprzedaży, cenę jednostkową bez podatku, podstawę opodatkowania, stawkę i kwotę podatku, kwotę należności oraz dane dotyczące podatnika i nabywcy, z zastrzeżeniem ust. 2, 4 i 5 oraz art. 119 ust. 10 i art. 120 ust. 16.

Szczegółowe zasady wystawiania faktur oraz dane, które te faktury powinny zawierać zostały uregulowane w rozdziale 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 maja 2005 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 95, poz. 798 ze zm.).Stosownie do treści § 9 ust. 1 ww. rozporządzenia - wydanego na podstawie delegacji ustawowej zawartej w art. 106 ust. 8 ww. ustawy o podatku od towarów i usług, faktura stwierdzająca dokonanie sprzedaży powinna zawierać co najmniej:

imiona i nazwiska lub nazwy bądź nazwy skrócone sprzedawcy i nabywcy oraz ich adresy;numery identyfikacji podatkowej sprzedawcy i nabywcy, z zastrzeżeniem ust. 10 i 11;dzień, miesiąc i rok albo miesiąc i rok dokonania sprzedaży oraz datę wystawienia i numer kolejny faktury oznaczonej jako FAKTURA VAT; podatnik może podać na fakturze miesiąc i rok dokonania sprzedaży w przypadku sprzedaży o charakterze ciągłym;nazwę towaru lub usługi; jednostkę miary i ilość sprzedanych towarów lub rodzaj wykonanych usług;cenę jednostkową towaru lub usługi bez kwoty podatku (cenę jednostkową netto); wartość towarów lub wykonanych usług, których dotyczy sprzedaż, bez kwoty podatku (wartość sprzedaży netto); stawki podatku; sumę wartości sprzedaży netto towarów lub wykonanych usług z podziałem na poszczególne stawki podatku i zwolnionych od podatku oraz niepodlegających opodatkowaniu; kwotę podatku od sumy wartości sprzedaży netto towarów (usług), z podziałem na kwoty dotyczące poszczególnych stawek podatku; wartość sprzedaży towarów lub wykonanych usług wraz z kwotą podatku (wartość sprzedaży brutto), z podziałem na kwoty dotyczące poszczególnych stawek podatku lub zwolnionych od podatku, lub niepodlegających opodatkowaniu; kwotę należności ogółem wraz z należnym podatkiem, wyrażoną cyframi i słownie.

Zgodnie zaś z § 9 ust. 5 ww. rozporządzenia faktury dokumentujące sprzedaż paliw silnikowych benzynowych, oleju napędowego oraz gazu, wlewanych do baku samochodu i innych pojazdów samochodowych, powinny zawierać numer rejestracyjny tego samochodu.

Przepisy powołanego rozporządzenia nie nakładają obowiązku wystawienia faktury VAT na każdy tankowany samochód odrębnie, z podaniem jego numeru rejestracyjnego. Nie określają też wzoru faktury VAT, jej objętości, bądź ilości stron. Wymogi, jakie powinna spełniać faktura zostały określone dla całego dokumentu a nie jego poszczególnych stron. Powołane przepisy stanowią zatem o elementach, które taka faktura powinna zawierać jednak bez wskazania ich umiejscowienia, pozostawiając tym samym podatnikom możliwości dostosowania prowadzonej dokumentacji do potrzeb wynikających z charakteru wykonywanej działalności, pod warunkiem jednak, że wystawiane dokumenty będą odpowiadać wymogom określonym w tych przepisach.

Jak wynika z przedstawionego opisu stanu faktycznego, Wnioskodawca, na podstawie zawartej z dostawcą umowy, otrzymuje dwa razy w miesiącu faktury zbiorcze, dokumentujące transakcje zakupu paliwa. Dokumenty te na dwóch pierwszych stronach zawierają informacje wynikające z § 9 ust. 1 powołanego wcześniej rozporządzenia, zaś dwie kolejne strony, stanowią załącznik przypisany do konkretnej faktury. W załączniku tym, jako integralnej części faktury wyszczególniono między innymi numery rejestracyjne pojazdów samochodowych oraz ilość i wartość zakupionego do nich paliwa.

Odnosząc przedstawiony w złożonym wniosku opis stanu faktycznego do powołanych przepisów prawa podatkowego należy stwierdzić, że otrzymywane przez Wnioskodawcę faktury VAT, dokumentujące zakup paliwa, o ile wraz z załącznikami zawierają wszystkie niezbędne elementy określone przepisami prawa, są wystawione poprawnie.

Należy zaznaczyć, iż zgodnie z art. 14b § 3 Ordynacji podatkowej, wyczerpujący opis stanu faktycznego winien wynikać z wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej, a nie z załączonych do niego dokumentów, w związku z czym nie były one przedmiotem merytorycznej analizy.Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.Złożenie przez Wnioskodawcę fałszywego oświadczenia, że elementy stanu faktycznego objęte wnioskiem o wydanie interpretacji w dniu złożenia wniosku nie są przedmiotem toczącego się postępowania podatkowego, kontroli podatkowej, postępowania kontrolnego organu kontroli skarbowej oraz że w tym zakresie sprawa nie została rozstrzygnięta co do jej istoty w decyzji lub postanowieniu organu podatkowego lub organu kontroli skarbowej - powoduje, iż niniejsza interpretacja indywidualna nie wywołuje skutków prawnych (art. 14b § 4 Ordynacji podatkowej).Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.
Słowa kluczowe: faktura VAT, paliwo, samochód, załączniki
Data aktualizacji: 13/01/2013 06:00:01

Czy wydatki ponoszone z tytułu użytkowania sieci Internet za pośrednictwem telefonu komórk...

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Nisku działając na podstawie:art. 14a 1, 3 i 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), art. 26 ust. 1 pkt 6a ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób...

Wniosek dotyczy odliczania podatku naliczonego wykazanego w fakturach dokumentujących wyda...

Działając na podstawie art. 14a, art. 216 i art. 217 ustawy z dnia 29.08.1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku Spółki o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania...

Jak postępować z fakturami korygującymi w przypadku gdy firma X ich nie odeśle ?

Zgodnie z informacją zawartą w złożonym przez podatnika wniosku, a także w dostarczonym wyroku Sądu Rejonowego - firma X , na podstawie umowy zawartej z Gminą, korzystała z pomieszczeń budynku położonego w. Jednocześnie firma X , na podstawie...

W zakresie kosztów uzyskania przychodów ze zbycia Nieruchomości otrzymanej w związku z lik...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 8 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Odliczenie podatku VAT z faktur za paliwo

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Dokumentowanie czynności (usługi reklamowe) wykonywanych przez klub sportowyObowiązek wystawienia faktury VAT, w związku ze sprzedażą lokali mieszkalnych na rynku pierwotnymCzy Gmina jako osoba prawna i Urząd Miejski jako gminna jednostka organizacyjna muszą posiadać odrębne rachunki bankowe?Prawo do odliczenia VAT-u zawartego na fakturze zakupu aparatu RTGUrząd Skarbowy Białobrzegi 26-800 ul. Reymonta 46
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.