Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt

Prawidłowość "zafakturowania" wartości nieruchomości, będącej przedmiotem zamiany

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z dnia 23 września 2008 r. (data wpływu 26 września 2008 r.), uzupełnionym pismami z dnia 20 listopada 2008 r. (data wpływu 1 grudnia 2008 r.) oraz z dnia 4 grudnia 2008 r. (data wpływu 11 grudnia 2008 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawidłowości zafakturowania wartości nieruchomości, będącej przedmiotem zamiany - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 26 września 2008 r. został złożony wniosek, uzupełniony pismami z dnia 20 listopada 2008 r. oraz z dnia 4 grudnia 2008 r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawidłowości zafakturowania wartości nieruchomości, będącej przedmiotem zamiany.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny.

Wnioskodawca dokonał zamiany działki gruntu z przeznaczeniem pod gminną drogę dojazdową z urzędem gminy, ustalając warunki zamiany bez dopłat. W akcie notarialnym określono wartość gruntu na podstawie operatu szacunkowego rzeczoznawcy majątkowego na kwotę 26.720 zł. W dokumencie tym nie określono, że do podanej wartości naliczony będzie podatek od towarów i usług. Z treści operatu szacunkowego wynika, że w określeniu wartości rynkowej nie brano pod uwagę podatku pod towarów i usług. Nadleśnictwo zafakturowało zamianę gruntów w wysokości netto 26.720 zł plus 22% podatku. Natomiast urząd gminy wyłączył z kwoty 26.720 zł podatek od towarów i usług w kwocie 4.818,36 zł i zafakturował kwotę netto 21.901,64 zł, doliczając 22% podatku.

Pismem z dnia 20 listopada 2008 r. uzupełniono przedstawiony we wniosku stan faktyczny o następujące informacje. Wnioskodawca jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług. Zamiana gruntu nastąpiła bez wypłat i dopłat. Obie z działek, będących przedmiotem zamiany (zarówno działka należąca do Wnioskodawcy, jaki i należąca do urzędu gminy) były warte po 26.720 zł.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy Wnioskodawca prawidłowo zafakturował wartość zamienionego gruntu doliczając do wartości podanej w akcie notarialnym podatek od towarów i usług...

Wnioskodawca stoi na stanowisku, że prawidłowo zafakturował wymienioną w akcie notarialnym wartość zamienianej działki gruntu doliczając 22% podatku od towarów i usług.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za nieprawidłowe.

Zgodnie z brzmieniem art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Przez towary rozumie się rzeczy ruchome, jak również wszelkie postacie energii, budynki i budowle lub ich części, będące przedmiotem czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, które są wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, a także grunty (art. 2 pkt 6 ustawy).

Z powołanego art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy, nie wynika, że odpłatność za czynności dostawy towarów lub świadczenia usług winna mieć postać pieniężną. Odpłatność jako świadczenie wzajemne może również przybrać postać rzeczową - zapłatę stanowić może inny towar lub usługa, albo mieć charakter mieszany - łącząc w sobie zapłatę częściową, odpowiednio w formie pieniężnej oraz określoną w naturze. Innymi słowy, dla uznania czynności za odpłatną, wystarczające jest, by istniała możliwość określenia ceny wyrażonej w pieniądzu w stosunku do świadczenia wzajemnego, stanowiącego wynagrodzenie za tą czynność.

Przez umowę zamiany, zgodnie z art. 603 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.), każda ze stron zobowiązuje się przenieść na drugą stronę własność rzeczy w zamian za zobowiązanie się do przeniesienia własności innej rzeczy. Zatem w przypadku zamiany obie strony przenoszą na siebie wzajemnie własność rzeczy, występując jednocześnie w charakterze dostawcy, jak i nabywcy. Do zamiany, zgodnie z dyspozycją art. 604 Kodeksu cywilnego, stosuje się przepisy o sprzedaży.

Umowa zamiany jest umową wzajemną, bardzo zbliżoną do umowy sprzedaży. Odmienność tej umowy w stosunku do transakcji sprzedaży sprowadza się tego, że w miejsce świadczenia ceny (wyrażonej w pieniądzu) pojawia się obowiązek przeniesienia własności rzeczy, spoczywający na drugiej stronie kontraktu. Ze względu na wzajemny charakter umowy, wartość świadczonych rzeczy powinna być ekwiwalentna. Zatem, realizowane w ramach umowy zamiany przeniesienie prawa do rozporządzania towarem (w tym gruntem) stanowi - przy założeniu, że strony występują w charakterze podatników podatku od towarów i usług - czynność podlegającą opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, jako odpłatna dostawa towarów.

Podstawą opodatkowania w myśl art. 29 ust. 1 ustawy jest obrót, z zastrzeżeniem ust. 2-22, art. 30-32, art. 119 oraz art. 120 ust. 4 i 5. Obrotem jest kwota należna z tytułu sprzedaży, pomniejszona o kwotę należnego podatku. Kwota należna obejmuje całość świadczenia należnego od nabywcy. Obrót zwiększa się o otrzymane dotacje, subwencje i inne dopłaty o podobnym charakterze mające bezpośredni wpływ na cenę (kwotę należną) towarów dostarczonych lub usług świadczonych przez podatnika, pomniejszone o kwotę należnego podatku.

Z powyższego wynika, że kwotę należną (zapłatę), stanowi korzyść majątkowa, jaką podatnik uzyska lub ma uzyskać, w związku z wykonaniem czynności opodatkowanej.

W przypadku transakcji barterowych, w tym również zamiany towarów, wzajemna dostawa towarów stanowi zapłatę, jeśli zostały spełnione następujące warunki:

istnieje bezpośredni związek pomiędzy dokonywanymi wymiennie czynnościami dostawy towarów, czyli pomiędzy czynnością opodatkowaną a otrzymaną za nią zapłatą, istnieje możliwość określenia wartości dostarczanych towarów w pieniądzu.

Zatem, gdy strony transakcji zamiany ustalą (np. w drodze umowy lub aktu notarialnego), pieniężną wartość zamienianych towarów w ramach zapłaty, podstawę opodatkowania, zgodnie z art. 29 ust. 1 ustawy, stanowi kwota ustalona przez strony tej transakcji.

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że między Wnioskodawcą, a jednostką samorządu terytorialnego (gminą) miała miejsce zamiana nieruchomości gruntowych, dla których w akcie notarialnym określono jednakową wartość (26.720 zł). Na tym tle Wnioskodawca powziął wątpliwość co do prawidłowości zafakturowania wartości zamienianej nieruchomości, co w istocie sprowadza się do kwestii określenia właściwej podstawy opodatkowania tej transakcji.

Wnioskodawca ustalając podstawę opodatkowania dla analizowanej transakcji, doliczył do wartości zbywanej nieruchomości należny podatek od towarów i usług. Postępowanie takie należy uznać za nieprawidłowe, ponieważ stoi ono w sprzeczności z cyt. wyżej art. 29 ust. 1 ustawy, przesądzającym, że podstawą opodatkowania jest, co do zasady, obrót - definiowany jako kwota należna z tytułu sprzedaży (tu: zamiany) pomniejszona o kwotę należnego podatku. Dla potrzeb przedmiotowej transakcji kwota należna została jednoznacznie określona w podpisanym akcie notarialnym, w którym - jak wskazuje Wnioskodawca - nie określono, że do podanej wartości doliczony będzie podatek od towarów i usług.

Zatem, mając na uwadze przedstawiony stan faktyczny, wskazane regulacje z zakresu podatku od towarów i usług oraz powołane przepisy odrębne, należy stwierdzić, że Wnioskodawca, celem właściwego określenia podstawy opodatkowania i poprawnego jej odzwierciedlenia na fakturze VAT, winien zastosować zasadę wynikającą z art. 29 ust. 1 ustawy o podatku od towarów tj. przyjąć za podstawę opodatkowania kwotę 26.720 zł, pomniejszoną o należny podatek od towarów i usług.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

Złożenie przez Wnioskodawcę fałszywego oświadczenia, że elementy stanu faktycznego objęte wnioskiem o wydanie interpretacji w dniu złożenia wniosku nie są przedmiotem toczącego się postępowania podatkowego, kontroli podatkowej, postępowania kontrolnego organu kontroli skarbowej oraz że w tym zakresie sprawa nie została rozstrzygnięta co do jej istoty w decyzji lub postanowieniu organu podatkowego lub organu kontroli skarbowej - powoduje, iż niniejsza interpretacja indywidualna nie wywołuje skutków prawnych (art. 14b § 4 Ordynacji podatkowej).

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie, ul. Staromłyńska 10, 70-561 Szczecin, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.
Słowa kluczowe: działki, grunty, kodeks cywilny, podstawa opodatkowania, sprzedaż gruntów, zamiana
Data aktualizacji: 23/01/2011 06:43:12

Czy podatnikowi przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego zawartego w fakturach...

W dniu 2005 r. do Naczelnika Urzędu Skarbowego wpłynął wniosek Sp. z o. o. o udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie. W przedmiotowym wniosku, przedstawiając stan faktyczny Sp. z o. o...

Skutki podatkowe połączenia przez przejęcie

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Wystawianie faktur w formie elektronicznej

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Urząd Skarbowy Opoczno 26-300 ul. Piotrowska 14

Zasięg terytorialny miasta gminy Białaczów, Drzewnica, Mniszków, Opoczno, Paradyz, Poświętne, Sławno, Żarnów powiaty opoczyński województwo łódzkie Konta bankowe CIT 93101013711411072221000000 VAT 43101013711411072222000000 PIT...

Urząd Skarbowy Żory 44-240 ul. Wodzisławska 1

Zasięg terytorialny miasta miasto na prawach powiatu Żory gminy powiaty województwo śląskie Konta bankowe CIT 10101012123115422221000000 VAT 57101012123115422222000000 PIT 07101012123115422223000000 budżetowe pozostałe 98101012123115422227000000...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Czy kwotę za czesne udokumentowane fakturą ze szkoły mogę wliczyć do kosztów uzyskania przychodów?Czy wystawianie faktur w obrocie krajowym z zamieszczonym prefiksem PL przed numerem NIP jest błędem?Prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktury mającej dokumentować darowiznęCzy Spółka ma prawo do odliczania podatku wynikającego z faktur dokumentujących otrzymane przez dystrybutorów premie pieniężne?Urząd Skarbowy Cieszyn 43-400 ul. I. Kraszewskiego 4
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.