Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt

Prawo do dokonania korekty deklaracji VAT-7 za grudzień 2006r. i wystąpienia do urzędu skarbowego o zwrot nadpłaty

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) w związku z wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w O. z dnia 22 grudnia 2009r. sygn. akt I SA/Op 320/09 (data wpływu do tut. organu prawomocnego wyroku 4 marca 2010r.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 16 stycznia 2009r. (data wpływu 20 stycznia 2009r.), uzupełnionym pismem z dnia 25 marca 2009r. (data wpływu 26 marca 2009r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do dokonania korekty deklaracji VAT-7 za grudzień 2006r. i wystąpienia do urzędu skarbowego o zwrot nadpłaty - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 20 stycznia 2009r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do dokonania korekty deklaracji VAT-7 za grudzień 2006r. i wystąpienia do urzędu skarbowego o zwrot nadpłaty.

Ww. wniosek został uzupełniony pismem z dnia 25 marca 2009r. (data wpływu 26 marca 2009r.).

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Wnioskodawca zbył w dniu 13 grudnia 2006r. zorganizowaną część przedsiębiorstwa pod nazwą Zakład rzecz Zakładu P. Sp. z o.o., której wyłącznym wspólnikiem była spółka E. Sp. z o.o., z siedzibą w P., na mocy aktu notarialnego, zawartego przed notariuszem, w Kancelarii Notarialnej i w oparciu o fakturę VAT nr /2006.

Od sprzedaży tej Wnioskodawca odprowadził podatek VAT.

Wnioskodawca wskazał, iż sprzedaż zorganizowanej części przedsiębiorstwa, zgodnie z Dyrektywą 112/2006, nie podlega opodatkowaniu VAT.

Zgodnie z orzecznictwem Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, między innymi w sprawie Zita Modes SARL C-497/01, państwa członkowskie Unii nie mogą modyfikować zapisu dyrektywy dla potrzeb lokalnych.

W uzupełnieniu wniosku z dnia 25 marca 2009r. Wnioskodawca wskazał, iż Zakład PD stanowiący zorganizowaną część przedsiębiorstwa sprzedającego w rozumieniu art. 551 Kodeksu cywilnego, nie sporządzał sprawozdawczości finansowej - bilansu wynikającego z ustawy o rachunkowości.

Na aktywa zakładu, przeniesione na rzecz kupującego, składały się prawa własności wymienione w załącznikach 1-6 aktu notarialnego z dnia 13 grudnia 2006r. Są to:Sieć gazowa w trakcie budowy.Sieci na etapie projektów budowlanych.Decyzje administracyjne dotyczące projektów budowlanych.Prawa sprzedającego do dysponowania nieruchomościami na cele budowlane i tytuły własności gruntów - działek wynikających z ewidencji.Warunki przyłączenia do sieci wydanych przez O. - S. S.A., Warunki przyłączenia do sieci wydanych przyszłym odbiorcom gazu przez Zakład P. Sp. Jawna.Pozostałe prawa wynikające z umów wiązanych:-Umowy przedwstępne, umowy o przyłączenie do sieci gazowej,

-Umowa o przyłączenie do sieci gazowej O - S. S.A.Łączna wartość aktywów określona w fakturze sprzedaży.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie (sformułowane w piśmie z dnia 25 marca 2009r.):

Czy Wnioskodawca ma prawo do dokonania korekty podatku naliczonego w deklaracji VAT-7 za grudzień 2006r. i wystąpienia do Naczelnika Urzędu Skarbowego o zwrot nadpłaty.

Stanowisko Wnioskodawcy.

Wnioskodawca ma pełne prawo do dokonania korekty deklaracji za grudzień 2006r. i wystąpienia do Urzędu Skarbowego o zwrot nadpłaty.

W dniu 3 kwietnia 2009r. Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działający z upoważnienia Ministra Finansów wydał dla Wnioskodawcy indywidualną interpretację znak: IBPP2/443-48/09/RSz uznając, że stanowisko Wnioskodawcy w zakresie prawa do dokonania korekty deklaracji VAT-7 za grudzień 2006r. i wystąpienia do urzędu skarbowego o zwrot nadpłaty jest nieprawidłowe.

Pismem z dnia 21 kwietnia 2009r. złożonym na podstawie art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) Wnioskodawca wezwał tut. organ do usunięcia naruszenia prawa poprzez zmianę indywidualnej interpretacji przepisów prawa podatkowego z dnia 3 kwietnia 2009r. znak: IBPP2/443-48/09/RSz.

W odpowiedzi na ww. wezwanie Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach pismem z dnia 19 maja 2009r. znak: IBPP2/443W-31/09/RSz podtrzymał swoje stanowisko przedstawione w interpretacji indywidualnej z dnia 3 kwietnia 2009r. znak: IBPP2/443-48/09/RSz.

Wnioskodawca na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego z dnia 3 kwietnia 2009r. znak: IBPP2/443-48/09/RSz złożył skargę z dnia 9 czerwca 2009r. (data wpływu 15 czerwca 2009r.), w której wniósł o uchylenie zaskarżonej interpretacji.

Wyrokiem z dnia 22 grudnia 2009r. sygn. akt I SA/Op 320/09 Wojewódzki Sąd Administracyjny w O. uchylił zaskarżoną interpretację indywidualną stwierdzając, że skarga zasługuje na uwzględnienie.

W dniu 4 marca 2010r. wpłynął do tut. organu odpis prawomocnego wyroku WSA w O.

W ww. wyroku Wojewódzki Sąd Administracyjny w O. stwierdził, iż zgodnie z art. 1 § 1 i § 2 ustawy z dnia 25 lipca 2002 r. Prawo o ustroju sądów administracyjnych (Dz. U. Nr 153, poz. 1269 ze zm.) sąd administracyjny sprawuje wymiar sprawiedliwości przez kontrolę działalności administracji publicznej pod względem zgodności z prawem. Takiej kontroli podlegają m.in. pisemne interpretacje przepisów prawa podatkowego wydawane w indywidualnych sprawach (art. 3 § 2 pkt 4a ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.).

W ww. wyroku WSA stwierdził, iż spór w przedmiotowej sprawie dotyczył prawa do dokonania korekty podatku naliczonego ujętego w fakturze VAT dotyczącej sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa przy przyjęciu 22% stawki podatkowej, oraz związanego z tym zagadnienia prawa do dokonania korekty podatku naliczonego w deklaracji VAT-7 za grudzień 2006r. i związanego z tą korektą roszczenia o zwrot nadpłaty podatku.

Sąd stwierdził, iż kwestią, wymagającą ponownych rozważań organu udzielającego interpretację indywidualną, jest rozstrzygniecie podstawowego zagadnienia zawartego w samym pytaniu podatnika.

W ocenie Sądu, postawione we wniosku pytanie dotyczyło, bowiem nie tyle zagadnienia czy przedmiotowa dostawa części przedsiębiorstwa korzysta z wyłączenia wynikającego z art. 6 pkt 1 ustawy VAT, ale prawa do dokonania korekty deklaracji

VAT-7, w której ujęto w rozliczeniu fakturę VAT dokumentującą powyższą dostawę. Dalszą konsekwencją ewentualnego prawa do dokonania stosownej korekty samej faktury, a następnie deklaracji podatkowej, jest zdaniem Sądu zagadnienie prawa do zwrotu nadpłaty zobowiązania.

W tej materii Sąd zwrócił jedynie uwagę na potrzebę rozważenia przy ponownym rozpoznaniu sprawy, w sytuacji uznania, iż przedmiotowa dostawa korzystała jednak z wyłączenia spod opodatkowania, skutków podatkowych wynikających z art. 108 ust 1 ustawy o VAT, zgodnie z którego brzmieniem, w przypadku gdy osoba prawna, jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej lub osoba fizyczna wystawi fakturę, w której wykaże kwotę podatku, jest obowiązana do jego zapłaty. Z zagadnieniem tym związane są też dalsze istotne kwestie, a mianowicie: prawa do dokonania korekty takiej faktury, sposób rozliczania podatku wykazanego w niej (art. 103 ustawy o VAT), czy kwestia uwzględnienia podatku wykazywanego w fakturze, gdy dana sprzedaż nie była objęta obowiązkiem podatkowym w deklaracji VAT-7. Przy tych rozważaniach niezbędnym stanie się także odniesienie do zapisów art. 21 pkt 1 lit. c VI Dyrektywy. Sąd stwierdził, iż niezbędne stanie się także odniesienie do zagadnienia neutralności podatku od wartości dodanej, w sytuacji, gdy obie strony dostawy dokonały pełnego rozliczenia podatku należnego i podatku naliczonego. Konsekwencja korekty podatku wynikającego z faktury przez jej wystawcę rodzi bowiem skutki podatkowe także u drugiej strony, która również już go rozliczyła w swojej deklaracji podatkowej.

W ocenie Sądu, słusznie też organ zwrócił uwagę na okoliczność, iż aby w ogóle mówić o prawie do dokonania korekty deklaracji podatkowej, uprzednio musi wpierw dojść do skutecznej korekty samej faktury VAT. Aby zatem możliwa była realizacja prawa do dokonania korekty podatku należnego, muszą być spełnione przesłanki do sporządzenia korekty faktury VAT. Ze stanu faktycznego przedstawionego we wniosku o udzielenie interpretacji, jak i załączonej do wniosku faktury VAT dokumentującej przedmiotową dostawę, nie wynika, aby korekta taka została dokonana.

Te rozważania będą musiały znaleźć też pełne odzwierciedlenie w uzasadnieniu interpretacji. Uzasadnienie interpretacji jest szczególnie istotne w razie negatywnej oceny stanowiska wnioskodawcy. W tej sytuacji uzasadnienie prawne nie może ograniczać się jedynie do zacytowania treści przepisów. Uzasadnienie prawne, o którym mowa w art. 14c § 2 Ordynacji podatkowej musi stanowić bowiem rzetelną informację dla wnioskodawcy, dlaczego w jego sprawie ww. przepisy znajdują zastosowanie, a także dlaczego wyrażony przez niego pogląd nie zasługuje na uwzględnienie. Powyższy wywód dodatkowo wzmacnia art. 14h Ordynacji podatkowej poprzez odesłanie do odpowiedniego stosowania przepisu art. 121 § 1 tej ustawy, statuującego zasadę zaufania do organów podatkowych.

Rolą organu wydającego interpretację indywidualną jest przedstawienie w uzasadnieniu rozstrzygnięcia oceny prawnej stanowiska pytającego. Należy to uczynić zarówno przez wskazanie czy stanowisko pytającego jest prawidłowe, bądź nie, jak również przez przedstawienie pełnej argumentacji, która spowodowała taką, a nie inną ocenę. W świetle ww. przepisów organ podatkowy, wyrażając własne stanowisko, winien je uzasadnić w oparciu o przepisy prawa, odnosząc się przy tym do stanu faktycznego opisanego przez Wnioskodawcę. Dopiero ocena stanowiska Wnioskodawcy i stanowisko własne organu podatkowego składają się na interpretację, co jasno wynika z treści art. 14a § 3 Ordynacji podatkowej, mającego zastosowanie w sprawie na mocy art. 14e § 2 cyt. ustawy. Ocena z istoty swej musi, obok krytyki lub aprobaty stanowiska wnioskodawcy, zawierać wyjaśnienie, dlaczego takie a nie inne stanowisko zostało zajęte.

Sąd stwierdził, że w przypadku interpretacji przepisów prawa podatkowego, stanowisko organu udzielającego interpretacji wyrażane jest w uzasadnieniu rozstrzygnięcia. I to ono jest akceptowane lub kwestionowane przez stronę. Do tego stanowiska stosuje się (lub nie) wnioskodawca. Przedstawienie rozumowania, jakiego rezultatem jest określone stanowisko co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego nabiera szczególnie istotnego znaczenia. Powyższe uwagi Sądu związane są z faktem, iż możliwe, że przy tak sformułowanym pytaniu podatnika, dotyczącym samego prawa do korekty deklaracji podatkowej, o wiele istotniejsze będą rozważania, czy podatnik ma takie prawo, czy też go nie nabył, niezależnie od tego czy dany przedmiot dostawy podlegał czy też nie podlegał wyłączeniu spod opodatkowania podatkiem VAT. To jednak zagadnienie Sąd pozostawia całkowicie do oceny organu na etapie ponownego rozpoznania sprawy.

Na mocy art. 153 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270, ze zm.), ocena prawna i wskazania co do dalszego postępowania wyrażone w orzeczeniu sądu wiążą w sprawie ten sąd oraz organ, którego działanie lub bezczynność było przedmiotem zaskarżenia.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za nieprawidłowe.

Na wstępie należy zaznaczyć, iż zgodnie ze wskazaniem WSA w O. przedmiotem rozważań tut. organu jest tylko zagadnienie zawarte w pytaniu, tj. prawo do dokonania korekty deklaracji VAT-7 oraz ewentualnie termin do jej dokonania.

Sąd stwierdził bowiem, iż przy tak sformułowanym pytaniu podatnika, dotyczącym samego prawa do korekty deklaracji podatkowej, o wiele istotniejsze będą rozważania, czy podatnik ma takie prawo, czy też go nie nabył, niezależnie od tego czy dany przedmiot dostawy podlegał czy też nie podlegał wyłączeniu spod opodatkowania podatkiem VAT. To jednak zagadnienie Sąd pozostawił całkowicie do oceny organu na etapie ponownego rozpoznania sprawy.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), zwanej dalej ustawą o VAT, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

W myśl art. 29 ust. 1 ustawy o VAT, podstawą opodatkowania jest obrót, z zastrzeżeniem ust. 2-22, art. 30-32, art. 119 oraz art. 120 ust. 4 i 5. Obrotem jest kwota należna z tytułu sprzedaży, pomniejszona o kwotę należnego podatku. Kwota należna obejmuje całość świadczenia należnego od nabywcy. Obrót zwiększa się o otrzymane dotacje, subwencje i inne dopłaty o podobnym charakterze mające bezpośredni wpływ na cenę (kwotę należną) towarów dostarczanych lub usług świadczonych przez podatnika, pomniejszone o kwotę należnego podatku.

Stosownie do art. 29 ust. 4 ustawy o VAT (w brzmieniu obowiązującym do dnia 30 listopada 2008r.), obrót zmniejsza się o kwoty udokumentowanych, prawnie dopuszczalnych i obowiązkowych rabatów (bonifikat, opustów, uznanych reklamacji i skont) i o wartość zwróconych towarów, zwróconych kwot nienależnych w rozumieniu przepisów o cenach oraz zwróconych kwot dotacji, subwencji i innych dopłat o podobnym charakterze, a także kwot wynikających z dokonanych korekt faktur.

Natomiast w myśl art. 29 ust. 4 ustawy o VAT, w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 grudnia 2008r., podstawę opodatkowania zmniejsza się o kwoty udokumentowanych, prawnie dopuszczalnych i obowiązkowych rabatów (bonifikat, opustów, uznanych reklamacji i skont) i o wartość zwróconych towarów, zwróconych kwot nienależnych w rozumieniu przepisów o cenach oraz zwróconych kwot dotacji, subwencji i innych dopłat o podobnym charakterze, z zastrzeżeniem ust. 4a i 4b.

Zgodnie z art. 29 ust. 4a ustawy o VAT, w przypadku gdy podstawa opodatkowania ulega zmniejszeniu w stosunku do podstawy określonej w wystawionej fakturze, obniżenia podstawy opodatkowania podatnik dokonuje pod warunkiem posiadania, przed upływem terminu do złożenia deklaracji podatkowej za dany okres rozliczeniowy, w którym nabywca towaru lub usługi otrzymał korektę faktury, potwierdzenia otrzymania korekty faktury przez nabywcę towaru lub usługi, dla którego wystawiono fakturę. Uzyskanie potwierdzenia otrzymania przez nabywcę towaru lub usługi korekty faktury po terminie złożenia deklaracji podatkowej za dany okres rozliczeniowy uprawnia podatnika do uwzględnienia korekty faktury za okres rozliczeniowy, w którym potwierdzenie to uzyskano.

Zgodnie z art. 29 ust. 4b ustawy o VAT, warunku posiadania przez podatnika potwierdzenia odbioru korekty faktury przez nabywcę towaru lub usługi nie stosuje się:w przypadku eksportu towarów, wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów oraz dostawy towarów, dla której miejsce opodatkowania znajduje się poza terytorium kraju;wobec nabywców, na których rzecz jest dokonywana sprzedaż: energii elektrycznej i cieplnej, gazu przewodowego, usług telekomunikacyjnych i radiokomunikacyjnych oraz usług wymienionych w poz. 138 i 153 załącznika nr 3 do ustawy.Zgodnie z art. 29 ust. 4c ustawy o VAT, przepis ust. 4a stosuje się odpowiednio w przypadku stwierdzenia pomyłki w kwocie podatku na fakturze i wystawienia korekty faktury do faktury, w której wykazano kwotę podatku wyższą niż należna.

Językowa wykładnia powyższych przepisów, w niebudzący wątpliwości sposób, prowadzi do wniosku, że podatnik, chcąc obniżyć podstawę opodatkowania podatkiem od towarów i usług, musi wystawić fakturę korygującą.

Podkreślić należy, że wskazany art. 29 ust. 4 ustawy o VAT nie stanowi o formie dokumentowania zmniejszenia obrotu (podstawy opodatkowania), lecz o sytuacjach, w których obrót ten (podstawa opodatkowania) podlega zmniejszeniu.

Art. 106 ust. 1 ustawy o VAT stanowi, iż podatnicy, o których mowa w art. 15, są obowiązani wystawić fakturę stwierdzającą w szczególności dokonanie sprzedaży, datę dokonania sprzedaży, cenę jednostkową bez podatku, podstawę opodatkowania, stawkę i kwotę podatku, kwotę należności oraz dane dotyczące podatnika i nabywcy (.).

Uwzględniając treść cyt. powyżej art. 106 ust. 1 oraz art. 29 ust. 4 ustawy o VAT, który określa sytuacje powodujące zmniejszenie obrotu osiągniętego z tytułu dostawy towarów, nie może ulegać wątpliwości, że opisane we wniosku, zdarzenie musi być dokumentowane fakturą korygującą. W żadnym z przepisów ustawy nie określono technicznych zasad postępowania, np. w sytuacji uznania, iż dostawa towarów korzystała z wyłączenia spod opodatkowania.

Na podstawie delegacji ustawowej zawartej w art. 106 ust. 8. ustawy o VAT Minister Finansów wydał rozporządzenie z dnia 25 maja 2005r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 95, poz. 798 ze zm.) regulujące m. in. zagadnienia związane z wystawianiem faktur korygujących.

Stosownie do § 16 ust. 4 powołanego wyżej rozporządzenia, obowiązującego do dnia 30 listopada 2008r., sprzedawca jest obowiązany posiadać potwierdzenie odbioru faktury korygującej przez nabywcę; nie dotyczy to eksportu towarów, przypadków określonych w § 11 ust. 2 pkt 3, wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów oraz dostawy towarów, dla której miejsce opodatkowania znajduje się poza terytorium kraju. Potwierdzenie odbioru faktury korygującej stanowi podstawę do obniżenia kwoty podatku należnego w rozliczeniu za miesiąc, w którym sprzedawca otrzymał to potwierdzenie, a w przypadku podatników, o których mowa w art. 99 ust. 2 i 3 ustawy - w rozliczeniu za kwartał, w którym to potwierdzenie otrzymali, z uwzględnieniem zasad, o których mowa w art. 21 ust. 1 ustawy.

Zgodnie z § 13 ust. 1 rozporządzenia Minister Finansów z dnia 28 listopada 2008r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 212, poz. 1337 ze zm.), obowiązującego od dnia 1 grudnia 2008r, w przypadku gdy po wystawieniu faktury udzielono rabatów określonych w art. 29 ust. 4 ustawy, podatnik udzielający rabatu wystawia fakturę korygującą.

Stosownie do § 13 ust. 2 ww. rozporządzenia, faktura korygująca powinna zawierać co najmniej:numer kolejny oraz datę jej wystawienia; dane zawarte w fakturze, której dotyczy faktura korygująca: określone w § 5 ust. 1 pkt 1-4, nazwę (rodzaj) towaru lub usługi objętych rabatem; kwotę i rodzaj udzielonego rabatu; kwotę zmniejszenia podatku należnego.Na podstawie § 13 ust. 3 rozporządzenia, przepisy ust. 1 i 2, zgodnie z zapisem, stosuje się odpowiednio w przypadku:zwrotu sprzedawcy towarów oraz zwrotu nabywcy kwot nienależnych, o których mowa w art. 29 ust. 4 ustawy; zwrotu nabywcy zaliczek, przedpłat, zadatków lub rat, podlegających opodatkowaniu.Stosownie do § 14 ust. 1 ww. rozporządzenia, fakturę korygującą wystawia się również, gdy podwyższono cenę po wystawieniu faktury lub w razie stwierdzenia pomyłki w cenie, stawce lub kwocie podatku bądź w jakiejkolwiek innej pozycji faktury.

Z przedstawionych przepisów wynika więc, że dopiero posiadanie potwierdzenia odbioru faktury korygującej uprawnia sprzedawcę do stosownego obniżenia podatku należnego w rozliczeniu za dany okres rozliczeniowy.

Celem wystawienia faktur korygujących jest doprowadzenie faktury pierwotnej do stanu odpowiadającego rzeczywistości. Uregulowania zawarte w powołanych przepisach, mają na celu uniknięcie sytuacji, w której zmniejszenie kwoty podatku należnego u sprzedawcy nie znajduje odzwierciedlenia w zmniejszeniu kwoty podatku naliczonego u nabywcy towarów i usług. Podatek należny u sprzedawcy jest bowiem podatkiem naliczonym u nabywcy towarów i usług.

Należy zauważyć, że w ramach techniki rozliczeń podatku od towarów i usług faktura korygująca pełni rolę faktury określającej wielkość podstawy opodatkowania, czyli obrotu podlegającego opodatkowaniu po stronie sprzedawcy i określającej wysokość podatku naliczonego po stronie nabywcy. Ze względu na konstrukcję podatku od towarów i usług, gdzie zmniejszenie podatku należnego przez sprzedawcę musi się wiązać ze zmniejszeniem podatku naliczonego u nabywcy oraz potrzebę zapewnienia kontroli prawidłowości tych rozliczeń, posiadanie przez sprzedawcę potwierdzenia odbioru faktury korygującej przez nabywcę jest konieczne, gdyż jest to dokument wskazujący, że nabywca został poinformowany o fakcie zmniejszenia wysokości podatku należnego, a tym samym wysokości podatku naliczonego.

W opisie stanu faktycznego Wnioskodawca stwierdził, iż zbył w dniu 13 grudnia 2006r. zorganizowaną część przedsiębiorstwa pod nazwą Zakład na rzecz Zakładu P. Sp. z o.o., której wyłącznym wspólnikiem była spółka E. Sp. z o.o., z siedzibą w P., na mocy aktu notarialnego, zawartego przed notariuszem, w Kancelarii Notarialnej w O. i w oparciu o fakturę VAT nr /2006.

Od sprzedaży tej Wnioskodawca odprowadził podatek VAT.

Wnioskodawca stwierdził również, iż sprzedaż zorganizowanej części przedsiębiorstwa, zgodnie z Dyrektywą 112/2006, nie podlega opodatkowaniu VAT.

Zgodnie z orzecznictwem Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, między innymi w sprawie Zita Modes SARL C-497/01, państwa członkowskie Unii nie mogą modyfikować zapisu dyrektywy dla potrzeb lokalnych.

Ponadto w uzupełnieniu wniosku z dnia 25 marca 2009r. Wnioskodawca wskazał, iż Zakład PD stanowiący zorganizowaną część przedsiębiorstwa sprzedającego w rozumieniu art. 551 Kodeksu cywilnego, nie sporządzał sprawozdawczości finansowej - bilansu wynikającego z ustawy o rachunkowości.

Na aktywa zakładu, przeniesione na rzecz kupującego, składały się prawa własności wymienione w załącznikach 1-6 aktu notarialnego z dnia 13 grudnia 2006r. Są to:Sieć gazowa w trakcie budowy.Sieci na etapie projektów budowlanych.Decyzje administracyjne dotyczące projektów budowlanych.Prawa sprzedającego do dysponowania nieruchomościami na cele budowlane i tytuły własności gruntów - działek wynikających z ewidencji.Warunki przyłączenia do sieci wydanych przez O. - S. S.A., Warunki przyłączenia do sieci wydanych przyszłym odbiorcom gazu przez Zakład P. Sp. Jawna.Pozostałe prawa wynikające z umów wiązanych:-Umowy przedwstępne, umowy o przyłączenie do sieci gazowej,

-Umowa o przyłączenie do sieci gazowej O. - S. S.A. Łączna wartość aktywów określona w fakturze sprzedaży.

Przedmiotem zapytania Wnioskodawcy jest kwestia, czy ma prawo do dokonania korekty podatku naliczonego w deklaracji VAT-7 za grudzień 2006r. i wystąpienia do Naczelnika Urzędu Skarbowego o zwrot nadpłaty.

Zgodnie z art. 99 ust. 1 ustawy o VAT, podatnicy, o których mowa w art. 15, są obowiązani składać w urzędzie skarbowym deklaracje podatkowe za okresy miesięczne w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po każdym kolejnym miesiącu, z zastrzeżeniem ust. 2-10 i art. 133.

W myśl art. 99 ust. 12 ww. ustawy zobowiązanie podatkowe, kwotę zwrotu różnicy podatku, kwotę zwrotu podatku naliczonego lub różnicy podatku, o której mowa w art. 87 ust. 1, przyjmuje się w kwocie wynikającej z deklaracji podatkowej, chyba że naczelnik urzędu skarbowego lub organ kontroli skarbowej określi je w innej wysokości.

Jak wynika z art. 103 ust. 1 ustawy o VAT, podatnicy są obowiązani, bez wezwania naczelnika urzędu skarbowego, do obliczania i wpłacania podatku za okresy miesięczne w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstał obowiązek podatkowy, na rachunek urzędu skarbowego, z zastrzeżeniem

ust. 2-4 i art. 33.

Zgodnie z art. 106 ust. 1 ustawy o VAT, podatnicy, o których mowa w art. 15, są obowiązani wystawić fakturę stwierdzającą w szczególności dokonanie sprzedaży, datę dokonania sprzedaży, cenę jednostkową bez podatku, podstawę opodatkowania, stawkę i kwotę podatku, kwotę należności oraz dane dotyczące podatnika i nabywcy, z zastrzeżeniem ust. 2, 4 i 5 oraz art. 119 ust. 10 i art. 120 ust. 16.

Stosownie do art. 108 ust. 1 i 2 ustawy o VAT, w przypadku gdy osoba prawna, jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej lub osoba fizyczna wystawi fakturę, w której wykaże kwotę podatku, jest obowiązana do jego zapłaty. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio, w przypadku gdy podatnik wystawi fakturę, w której wykaże kwotę podatku wyższą od kwoty podatku należnego.

Faktura VAT jest dokumentem sformalizowanym potwierdzającym zaistnienie określonego zdarzenia gospodarczego. Prawidłowość materialno - prawna faktury VAT zachodzi wówczas, jeżeli odzwierciedla ona prawdziwe zdarzenie gospodarcze, czyli w istocie stwierdza fakt sprzedaży określonych towarów lub usług lub też otrzymania zaliczki.

Zatem, mając na uwadze powyższe przepisy należy stwierdzić, iż gdyby nawet przedmiotowa dostawa korzystała z wyłączenia spod opodatkowania, to i tak na mocy wskazanego wyżej przepisu art. 108 ust. 1 ustawy o VAT, Wnioskodawca jest zobowiązany do rozliczenia podatku wynikającego z wystawionej faktury VAT dokumentującej przedmiotową transakcję, w deklaracji za grudzień 2006r.

Należy zaznaczyć, iż nie ma przeszkód, aby faktura, o której mowa w przepisie art. 108 ust. 1 ustawy o VAT, została skorygowana fakturą korygującą, o ile zachodziłyby przesłanki do skorygowania takiej faktury. Przepis powołanego wyżej § 14 ust. 1 rozporządzenia pozwala na wystawienie faktur korygujących również w sytuacji, gdy podwyższono cenę po wystawieniu faktury lub w razie stwierdzenia pomyłki w cenie, stawce lub kwocie podatku bądź w jakiejkolwiek innej pozycji faktury.

Jeżeli bowiem, po wystawieniu faktury VAT wystąpią zdarzenia mające wpływ na treść wystawionej faktury lub okaże się, że wystawiona faktura zawiera błędy, podatnik wystawia w takim przypadku fakturę korygującą.

Faktura korygująca wystawiana jest w celu podania właściwych, prawidłowych i zgodnych z rzeczywistością kwot i innych danych, decydujących o rzetelności wystawionego dokumentu.

A zatem, co do zasady, korygowanie treści pierwotnie wystawionej faktury VAT powinno nastąpić przez wystawienie przez sprzedawcę faktury korygującej.

Należy podkreślić, iż potwierdzenie odbioru faktury korygującej pełni istotną rolę w systemie podatku od towarów i usług opartym na metodzie fakturowej, gdyż zapobiega nieuzasadnionym obniżkom podstawy opodatkowania u dostawcy (sprzedawcy). Podatek należny u sprzedawcy jest bowiem podatkiem naliczonym u nabywcy towarów i usług.

Powołane wyżej regulacje zawarte w § 16 ust. 4 rozporządzenia z dnia 25 maja 2005r. oraz przepisy art. 29 ust. 4a i 4c ustawy o VAT, w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 grudnia 2008r. mają na celu uniknięcie sytuacji, w której zmniejszenie podstawy opodatkowania i tym samym kwoty podatku należnego u sprzedawcy nie znajduje odzwierciedlenia w zmniejszeniu kwoty podatku naliczonego u nabywcy towarów i usług.

Odnosząc się natomiast do kwestii wystąpienia do urzędu skarbowego o zwrot nadpłaty, należy odwołać się do przepisów ustawy Ordynacja podatkowa, które regulują prawo podatnika do składania korekt deklaracji podatkowych.

Zgodnie z przepisem art. 81 § 1 i 2 ww. ustawy, jeżeli odrębne przepisy nie stanowią inaczej, podatnicy, płatnicy i inkasenci mogą skorygować uprzednio złożoną deklarację.

Skorygowanie deklaracji następuje przez złożenie korygującej deklaracji wraz z dołączonym pisemnym uzasadnieniem przyczyn korekty.

Z kolei w sytuacji, w której złożenie korekty deklaracji pociągałoby za sobą powstanie nadpłaty w podatku od towarów i usług, należy odnieść się do przepisów art. 72 - 80 Ordynacji podatkowej, regulujących zasady określania nadpłat.

W myśl art. 72 § 1 pkt 1 ww. ustawy, za nadpłatę uważa się kwotę nadpłaconego lub nienależnie zapłaconego podatku.

Stosownie do art. 75 § 2 pkt 1 lit. b oraz § 3 Ordynacji podatkowej, uprawnienie do złożenia wniosku o stwierdzenie nadpłaty podatku przysługuje również podatnikom, których zobowiązanie podatkowe powstaje w sposób przewidziany w art. 21 § 1 pkt 1 (tj. z dniem zaistnienia zdarzenia, z którym ustawa podatkowa wiąże powstanie takiego zobowiązania), jeżeli w deklaracjach innych niż wymienione w art. 73 § 2 pkt 2 i 3, z wyjątkiem deklaracji dotyczącej zaliczek na podatek dochodowy, wykazali zobowiązanie podatkowe nienależne lub w wysokości większej od należnej i wpłacili zadeklarowany podatek. W takim przypadku podatnik równocześnie z wnioskiem o stwierdzenie nadpłaty jest obowiązany złożyć skorygowane zeznanie (deklarację).

W sytuacji gdy podatnik podatku od towarów i usług składa deklaracje za okresy miesięczne, nadpłata powstaje z dniem zapłaty przez podatnika podatku nienależnego lub w wysokości większej od należnej (art. 73 § 1 pkt 1 o.p.). Od dnia 1 stycznia 2009r. nie obowiązuje już art. 73 § 1 pkt 6, zgodnie z którym nadpłaty w podatku od towarów i usług powstawały z dniem złożenia korekty deklaracji.

Należy zauważyć, iż z przedstawionego przez Wnioskodawcę stanu faktycznego nie wynika, iż powstała u niego nadpłata dotycząca rozliczenia podatku za grudzień 2006r.

Natomiast w sytuacji, gdyby wystąpiły przesłanki do skorygowania przedmiotowej faktury, to uwzględnienie tej korekty może nastąpić zgodnie z powołanymi przepisami, tj. jedynie w bieżącej deklaracji VAT-7.

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy, iż ma pełne prawo do dokonania korekty deklaracji za grudzień 2006r. i wystąpienia do urzędu skarbowego o zwrot nadpłaty, należało uznać za nieprawidłowe.

Odnosząc się natomiast do przywołanego przez Wnioskodawcę orzeczenia Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości w sprawie Zita Modes SARL (wyrok z 27 listopada 2008r. sygn. akt C-497/01), tut organ zauważa, iż niniejsza interpretacja nie rozstrzyga, czy przedmiotowa dostawa korzystała z wyłączenia spod opodatkowania, gdyż nie było to przedmiotem zapytania - nie zadano w tym zakresie pytania oraz nie sformułowano własnego stanowiska.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Należy w tym miejscu wyjaśnić, że zgodnie z art. 14b § 3 ww. ustawy - Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego oraz do przedstawienia własnego stanowiska w sprawie oceny prawnej tego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Natomiast w myśl art. 14c § 1 tej ustawy, interpretacja indywidualna zawiera ocenę stanowiska wnioskodawcy wraz z uzasadnieniem prawnym tej oceny. Z powyższych przepisów wynika zatem, że przedmiotem interpretacji może być jedynie ocena stanowiska Wnioskodawcy dotyczącego przedstawionego we wniosku stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego). Organ wydający interpretację nie jest natomiast uprawniony do analizowania i oceny załączonych do wniosku o interpretację dokumentów.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Zgodnie z przepisem § 1 pkt 1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 sierpnia 2008r. w sprawie przekazania rozpoznawania innym wojewódzkim sądom administracyjnym niektórych spraw z zakresu działania ministra właściwego do spraw finansów publicznych, Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Dz. U. Nr 163, poz. 1016) skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu, ul. Kośnego 70, 45-372 Opole, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.
Słowa kluczowe: faktura korygująca, obrót, odliczenie podatku od towarów i usług, podatek naliczony, prawo do odliczenia
Data aktualizacji: 26/01/2013 09:00:01

Obowiązek ewidencjonowania świadczonych usług wynajmu mieszkania przy użyciu kasy fiskalnej

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Czy od refakturowanej kwoty podatku od nieruchomości należy naliczyć podatek VAT a jeżeli...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Czy można odliczyć podatek naliczony wynikający z faktur dokumentujących raty leasingowe?

W odpowiedzi na zapytanie zawarte w piśmie z dn. 17.08.2004 r. - w sprawie możliwości odliczania podatku VAT od rat leasingowych dotyczących samochodu osobowego Naczelnik Urzędu Skarbowego xxx działając na podstawie art. 14 a ustawy z dnia 29...

Jak należy rozliczać należny podatek od towarów i usług od refaktur za usługi ochrony?

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a 4 w zw. z 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku Spółki z o.o., z dnia 12.07.2005 r. o udzielenie pisemnej...

Urząd Skarbowy Bystrzyca Kłodzka 57-500 ul. Mickiewicza 5

Zasięg terytorialny miasta gminy Bystrzyca Kłodzka, Lądek-Zdrój, Międzylesie, Stronie Śląskie powiaty część kłodzkiego województwo dolnośląskie Konta bankowe CIT 98101016740023782221000000 VAT 48101016740023782222000000 PIT...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Czy zwolnienie z podatku od towarów i usług na dostęp do internetu obejmuje tylko osoby fizyczne nie prowadzące działalności gospodarczej?Czy faktury muszą zawierać podpis osoby wystawiającej i uprawnionej do otrzymania faktury?Podanie na fakturach adresu zarejestrowania nabywcyW jakiej wysokości należy rozpoznać przychód podatkowy z tytułu zwrotu przez Brokera P. części składek dotyczących P.?Zainteresowany nie będzie miał możliwości odliczenia podatku VAT z faktur z tytułu zakupów związanych z realizacją projektu
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.