Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt

Prawo do dokonania korekty podatku naliczonego z tytułu wniesienia należności aportem do przedsiębiorstwa

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Strony, przedstawione we wniosku z dnia 28 listopada 2007r. (data wpływu 30 listopada 2007r.) - o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do dokonania korekty podatku naliczonego z tytułu wniesienia należności aportem do przedsiębiorstwa - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 30 listopada 2007r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do dokonania korekty podatku naliczonego z tytułu wniesienia należności aportem do przedsiębiorstwa.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny.

Akcje Spółki X zostały objęte przez Spółkę Y, przez wniesienie aportu w formie zorganizowanej części przedsiębiorstwa (Spółka YY) wchodzącego w skład Spółki Y. W ramach wniesionego majątku Spółka X przejęła m.in. należności i zapasy dawnej Spółki YY.

Spółka X wystawia faktury korygujące (dot. w szczególności korekt związanych z reklamacjami (jakościowymi, ilościowymi, wartościowymi) zapasów ( wyrobów, towarów itp.), które korygują należności wniesione do spółki przedmiotowym aportem.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy Spółka X ma prawo do korygowania należności wniesionych aportem przez Spółkę Y wystawiając faktury korygujące i tym samym zmniejszając kwotę podatku VAT należnego zgodnie z art. 29 ust. 4 ustawy o podatku od towarów i usług.

Zdaniem Wnioskodawcy, Spółka X wystawiając faktury korygujące, które korygują należności wniesione aportem ma prawo do obniżenia podatku VAT należnego. Przejęcie przez Spółkę X w ramach aportu m.in. należności i zapasów Spółki YY wiąże się z ewentualnymi przyszłymi roszczeniami byłych kontrahentów. Spółka X widząc te zagrożenia zawarł porozumienia z byłymi kontrahentami Spółki YY, które regulują sposób rozwiązywania tych roszczeń, a mianowicie Spółka X przejęła wszystkie prawa i obowiązki wynikające z wcześniej zawartych umów z kontrahentami przez Spółkę YY. Do tych zagrożeń należy uznać m.in. przyszłe reklamacje (jakościowe, ilościowe, wartościowe) na sprzedawane przez Spółkę YY (wyroby gotowe, towary, itp.). Następstwem uznania tych reklamacji jest m.in. wystawienie faktur korygujących. Zgodnie z art. 29 ust. 4 ustawy o podatku od towarów i usług, zarejestrowany czynny podatnik podatku od towarów i usług ma prawo do zmniejszenia obrotu o kwoty udokumentowanych rabatów (bonifikat, opustów, uznanych reklamacji i skont) i o wartości zwróconych towarów, a także kwot wynikających z dokonanych korekt faktur. W przedstawionym stanie prawnym t.j. w świetle tego, że Spółka X przejęła na siebie prawa i obowiązki zaciągnięte przez Spółkę YY wynikające z zawartych porozumień, o których mowa wyżej, Wnioskodawca uważa, że właściwym podmiotem, który ma prawo do korygowania i rozliczenia podatku od towarów i usług jest Spółka X.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za nieprawidłowe.

Następstwo prawne, polega na przejściu z jednego podmiotu na drugi określonych praw i obowiązków. W przypadku prawa podatkowego mamy do czynienia z pochodnym nabyciem praw, kiedy to następca prawny nabywa prawa i obowiązki przysługujące jego poprzednikowi prawnemu. Jest to nabycie translatywne, gdyż dotyczy praw poprzednio już istniejących. W prawie podatkowym z reguły ma miejsce następstwo prawne pod tytułem ogólnym (sukcesja uniwersalna), kiedy to mocą jednego zdarzenia prawnego dochodzi do nabycia całego lub części majątku, a nabywca wchodzi zarówno w prawa jak i w obowiązki swego poprzednika prawnego.

Zagadnienie sukcesji podatkowej w polskim prawie regulują przepisy zawarte w art. 93-93e ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.). W przepisach tych ustawodawca przedstawił katalog sytuacji, w których zachodzi sukcesja podatkowa, tj. sukcesja praw i obowiązków następców prawnych oraz podmiotów przekształcanych.

Zgodnie z art. 93 § 1 ww. ustawy Ordynacja podatkowa, osoba prawna zawiązana (powstała) w wyniku łączenia się:osób prawnych, osobowych spółek handlowych, osobowych i kapitałowych spółek handlowychwstępuje we wszelkie przewidziane w przepisach prawa podatkowego prawa i obowiązki każdej z łączących się osób lub spółek.Zgodnie z art. 93 § 2 ww. ustawy, przepis art. 93 § 1 stosuje się odpowiednio do osoby prawnej łączącej się przez przejęcie:innej osoby prawnej (osób prawnych);osobowej spółki handlowej (osobowych spółek handlowych).Zgodnie z art. 93a § 1 ww. ustawy, osoba prawna zawiązana (powstała) w wyniku:przekształcenia innej osoby prawnej, przekształcenia spółki niemającej osobowości prawnejwstępuje we wszelkie przewidziane w przepisach prawa podatkowego prawa i obowiązki przekształconej osoby lub spółki.Zgodnie z art. 93a § 2 ustawy, przepis art. 93a § 1 stosuje się odpowiednio do:

1. osobowej spółki handlowej zawiązanej (powstałej) w wyniku przekształcenia:innej spółki niemającej osobowości prawnespółki kapitałowej,2. spółki niemającej osobowości prawnej, do której osoba fizyczna wniosła na pokrycie udziału wkład w postaci swojego przedsiębiorstwa.

Zgodnie z art. 93c § 1 ww. ustawy, osoby prawne przejmujące lub osoby prawne powstałe w wyniku podziału wstępują, z dniem podziału lub z dniem wydzielenia, we wszelkie przewidziane w przepisach prawa podatkowego prawa i obowiązki osoby prawnej dzielonej pozostające w związku z przydzielonymi im, w planie podziału, składnikami majątku. W myśl § 2 tego artykułu, przepis § 1 stosuje się, jeżeli majątek przejmowany na skutek podziału, a przy podziale przez wydzielenie - także majątek osoby prawnej dzielonej, stanowi zorganizowaną część przedsiębiorstwa.

Powołane wyżej regulacje prawne nie mają zastosowania do przedstawionego przez Wnioskodawcę stanu faktycznego. Wniesienie aportem zorganizowanej części przedsiębiorstwa do innej spółki prawa handlowego nie powoduje sukcesji podatkowej w zakresie podatku od towarów i usług. W tej sprawie nie ustał byt prawny Spółki YY, nie nastąpił również podział tej spółki. Skutkiem tego jest, że nadal mamy do czynienia z podatnikiem podatku od towarów i usług, który ma prawa i obowiązki podatkowe z wygenerowanych przez siebie zdarzeń gospodarczych.

A zatem Wnioskodawca nie będzie zobowiązany do korygowania należności wniesionych aportem przez Spółkę YY wystawiając faktury korygujące i tym samym zmniejszając kwotę podatku VAT należnego.

Interpretacja dotyczy przedstawionego stanu faktycznego i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.
Słowa kluczowe: aport, faktura korygująca, podatek należny, spółki handlowe, sukcesja
Data aktualizacji: 16/10/2013 03:00:01

Faktura VAT

Od 1 stycznia 2013 roku nazwa Faktura VAT nie musi występować na fakturze, zamiast nazwy Faktura VAT można stosować nazwę Faktura...

Czy płatnik powinien skorygować informację PIT-8B dla adwokata za 2004r. jeżeli podatnik z...

Ze stanu faktycznego przedstawionego w piśmie z dnia 29.04.2005 r. wynika, że w 2004 r. Sąd Okręgowy dokonywał wypłat należności między innymi adwokatom świadczącym pomoc prawną osobiście i na zlecenie sądu, czyli należności o których mowa w art...

E-faktura to przyszłość

E-rachunek to pojęcie ostatnio niezwykle modne wśród biznesmenów i księgowych. Wzrost zainteresowania e-rachunkami jest imponujący i wynika głównie przychylnych zmian w regulacjach podatkowych. Od pierwszego stycznia roku 2011 weszły w życie...

Czy zwrot nakładów poniesionych na kotłownię olejową udokumentowany fakturą VAT można odli...

Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Kielcach działając na podstawie art. 14a 1 i 4 oraz art. 216 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 17.11.2005 r. (data...

Do jakiego okresu zarachować koszty najmu jako koszty uzyskania przychodu?

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. 2005, Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 roku w sprawie upoważnienia do wydawania...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Odliczenie podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących wypłatę premii pieniężnychVAT - w zakresie korekty deklaracji VAT -7PIT w zakresie kosztów uzyskania przychodówCzy wspólnota mieszkaniowa zobowiązana jest do prowadzenia ksiąg rachunkowych?Czy Spółce przysługuje prawo do zwrotu różnicy podatku na rachunek bankowy?
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.