Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt

Prawo do korzystania ze zwolnienia podmiotowego przy wykonywaniu usług rachunkowo-księgowych

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 26 marca 2009 r. (data wpływu 26 marca 2009 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do korzystania ze zwolnienia podmiotowego przy świadczeniu usług rachunkowo-księgowych - jest prawidłowe.UZASADNIENIEW dniu 26 marca 2009 r. złożono wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do korzystania ze zwolnienia podmiotowego przy świadczeniu usług rachunkowo-księgowych.W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny.Posiada Pan Certyfikat Księgowy wydany przez Ministra Finansów, na podstawie którego -stosownie do art. 76a ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t. j. Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694 z późn. zm.) - jest uprawniony do wykonywania czynności z zakresu usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych. Zgodnie z art. 76a ust. 1 ww. ustawy, usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych jest działalnością gospodarczą w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej, polegającą na świadczeniu usług w zakresie czynności, o których mowa w art. 4 ust. 3 pkt 2-6 tej ustawy, tj.:

prowadzenie, na podstawie dowodów księgowych, ksiąg rachunkowych, ujmujących zapisy zdarzeń w porządku chronologicznym i systematycznym;okresowe ustalanie lub sprawdzanie drogą inwentaryzacji rzeczywistego stanu aktywów i pasywów;cenę aktywów i pasywów oraz ustalanie wyniku finansowego;sporządzanie sprawozdań finansowych;gromadzenie i przechowywanie dowodów księgowych oraz pozostałej dokumentacji przewidzianej ustawą.

Od dnia 1 września 2007 r. prowadzi Pan działalność, w ramach której wykonuje czynności sklasyfikowane wg PKD 2007 pod kodem 69.20.Z Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe" (wg PKD 2004 - 74.12.Z Działalność rachunkowo-księgowa"), wg PKWiU (2008) pod symbolem 69.20.2 Usługi rachunkowo-księgowe" (wg PKWiU 1997 - 74.12.20 Usługi w zakresie księgowości, z wyjątkiem deklaracji podatkowych), nie udzielając przy tym porad prawnych, ani nie podpisując deklaracji podatkowych. Usługi, które Pan świadczy obejmują przede wszystkim prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów oraz ksiąg rachunkowych na zlecenie/na rzecz klientów, odpowiednio: osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą oraz osób prawnych.Do zakresu świadczonych przez Pana usług w szczególności wchodzą:

prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów, bądź ksiąg rachunkowych;prowadzenie rejestrów sprzedaży i zakupów VAT i przygotowywanie na ich podstawie deklaracji w zakresie podatku od towarów i usług;obliczanie/rozliczanie zaliczek na podatek dochodowy przedsiębiorców (klientów) i ich pracowników oraz sporządzanie stosownych informacji/deklaracji podatkowych;obliczanie/rozliczanie składek ZUS dot. przedsiębiorców i ich pracowników i przygotowywanie stosownych deklaracji/raportów do ZUS;prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz ewidencji wyposażenia;sporządzanie listy płac i prowadzenie indywidualnych kart przychodów pracowników;prowadzenie akt osobowych pracowników.

W ramach wykonywanych czynności związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą (biuro rachunkowe), nie świadczy Pan usług w zakresie doradztwa, a także nie zajmuje się sporządzaniem deklaracji podatkowych i nie udziela pomocy w tym zakresie osobom nieprowadzącym działalności gospodarczej oraz podmiotom gospodarczym, którym nie prowadzi ewidencji lub ksiąg.

W umowach na świadczenie usług, które zazwyczaj są zawierane z klientami w formie pisemnej, znajduje się zapis o następującej treści: Zleceniobiorca nie będzie świadczyć usług w zakresie doradztwa dla Zleceniodawcy".

Wartość przychodów ze sprzedaży w poprzednich latach podatkowych oraz planowana wartość przychodów ze sprzedaży w bieżącym roku nie przekroczyła/nie przekroczy kwoty, o której mowa w art. 113 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, tj. kwoty 50.000, 00 zł.

Nie dokonał Pan zgłoszenia rejestracyjnego w zakresie podatku od towarów i usług (formularz VAT-R).W związku z powyższym zadano następujące pytanie.Czy w świetle powyżej przedstawionego stanu faktycznego prawidłowym jest korzystanie ze zwolnienia podmiotowego, w zakresie opodatkowania podatkiem od towarów i usług, na podstawie art. 113 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), sprzedaży usług świadczonych w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.Zdaniem Wnioskodawcy, zakres usług świadczonych w ramach prowadzonej działalności gospodarczej nie kwalifikuje się do czynności, o których mowa w art. 113 ust. 13 pkt 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004 r. Nr 54, poz. 535 ze zm.) i w związku z tym możliwe jest korzystanie ze zwolnienia od podatku, na podstawie art. 113 ust. 1 ww. ustawy, do czasu, gdy wartość sprzedaży nie przekroczy kwoty 50.000 zł.

Jednocześnie uważa Pan, że do dokonania zgłoszenia rejestracyjnego w zakresie podatku od towarów i usług (złożenie właściwemu Naczelnikowi Urzędu Skarbowego formularza VAT-R) będzie zobligowany dopiero w momencie utraty zwolnienia od ww. podatku lub rezygnacji z tego zwolnienia - zgodnie z art. 96 ust. 5 ww. ustawy. Aktualnie nie ma Pan obowiązku złożenia zgłoszenia rejestracyjnego/uzyskania statusu podatnika VAT zwolnionego", do czego jednak upoważnia przepis art. 96 ust. 3 ww. ustawy.W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), opodatkowaniu podatkiem podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Podatnikami, stosownie do art. 15 ust. 1 ww. ustawy, są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Na mocy art. 113 ust. 1 ww. ustawy zwalnia się od podatku podatników, u których wartość sprzedaży opodatkowanej nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym kwoty 50.000 zł. Do wartości sprzedaży nie wlicza się kwoty podatku.

Natomiast w myśl ust. 13 pkt 2 ww. artykułu, zwolnień, o których mowa w ust. 1 i 9, nie stosuje się do importu towarów i usług, wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, dostawy towarów, dla której podatnikiem jest ich nabywca, oraz podatników świadczących usługi prawnicze oraz usługi w zakresie doradztwa, a także usługi jubilerskie.

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że prowadzi Pan działalność gospodarczą polegającą na świadczeniu usług rachunkowo-księgowych podmiotom gospodarczym (osobom fizycznym i prawnym). Nie świadczy Pan usług doradczych, ani nie udziela jakichkolwiek porad prawnych. Wskazał Pan, że wartość przychodów ze sprzedaży w poprzednich latach oraz planowana wartość przychodów ze sprzedaży w roku bieżącym nie przekroczyła i nie przekroczy kwoty 50.000 zł.

W świetle powyższego, o ile - jak wynika z treści wniosku - w ramach prowadzonej działalności nie wykonuje Pan usług, które objęte są wyłączeniem ze zwolnienia podmiotowego, określonego w powołanym art. 113 ust. 3 ustawy, ma Pan prawo korzystać z tego zwolnienia, do czasu gdy wartość sprzedaży przekroczy kwotę 50.000 zł.Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu zaistnienia zdarzenia.Złożenie przez Wnioskodawcę fałszywego oświadczenia, że elementy stanu faktycznego objęte wnioskiem o wydanie interpretacji w dniu złożenia wniosku nie są przedmiotem toczącego się postępowania podatkowego, kontroli podatkowej, postępowania kontrolnego organu kontroli skarbowej oraz że w tym zakresie sprawa nie została rozstrzygnięta co do jej istoty w decyzji lub postanowieniu organu podatkowego lub organu kontroli skarbowej - powoduje, iż niniejsza interpretacja indywidualna nie wywołuje skutków prawnych (art. 14b § 4 Ordynacji podatkowej).Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy, ul. Jana Kazimierza 5, 85-035 Bydgoszcz po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, 87-100 Toruń, ul. Św. Jakuba 20.
Słowa kluczowe: biuro rachunkowe, warunki zwolnienia, zwolnienia podmiotowe
Data aktualizacji: 11/01/2013 21:00:01

Odliczenie podatku naliczonego z faktur dokumentujących premię pieniężną

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Czy można co miesiąc opodatkowywać podatkiem VAT dodatnie saldo obrotu opakowaniami zawrot...

Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego Łódź - Bałuty, działając na podstawie:art. 14 a 1 i 4, art. 217 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.- Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), art. 2 pkt 22, art. 5 ust. 1 pkt 1, art. 29...

Możliwość zwrotu podatku VAT zawartego w fakturach dokumentujących zakupy towarów i usług...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Czy wystawiać faktury VAT w związku z użytkowaniem wieczystym oraz, kiedy faktury mają być...

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a 1, 3, 4 i art. 216 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (j. t. Dz. U. z 2005r Nr 8, poz. 60) oraz art. 8 ust. 1, art. 19, art. 106 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od...

Zasady postępowania w przypadku refakturowania usług

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Wystawianie paragonów onlineCzy można całą wartość netto czynszu inicjalnego z wystawionej faktury zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów w momencie ich poniesienia?Dotyczy danych, które powinna zawierać faktura stwierdzająca dokonanie sprzedażySposób numeracji faktur VAT zgodny z ustawą o podatku VAT?Czy korekty podatku naliczonego należy rozliczyć w okresie, w którym nabywca otrzymał fakturę korygującą?
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.