Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt

Prawo do korzystania ze zwolnienia podmiotowego przy wykonywaniu usług rachunkowo-księgowych

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 26 marca 2009 r. (data wpływu 26 marca 2009 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do korzystania ze zwolnienia podmiotowego przy świadczeniu usług rachunkowo-księgowych - jest prawidłowe.UZASADNIENIEW dniu 26 marca 2009 r. złożono wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do korzystania ze zwolnienia podmiotowego przy świadczeniu usług rachunkowo-księgowych.W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny.Posiada Pan Certyfikat Księgowy wydany przez Ministra Finansów, na podstawie którego -stosownie do art. 76a ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t. j. Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694 z późn. zm.) - jest uprawniony do wykonywania czynności z zakresu usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych. Zgodnie z art. 76a ust. 1 ww. ustawy, usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych jest działalnością gospodarczą w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej, polegającą na świadczeniu usług w zakresie czynności, o których mowa w art. 4 ust. 3 pkt 2-6 tej ustawy, tj.:

prowadzenie, na podstawie dowodów księgowych, ksiąg rachunkowych, ujmujących zapisy zdarzeń w porządku chronologicznym i systematycznym;okresowe ustalanie lub sprawdzanie drogą inwentaryzacji rzeczywistego stanu aktywów i pasywów;cenę aktywów i pasywów oraz ustalanie wyniku finansowego;sporządzanie sprawozdań finansowych;gromadzenie i przechowywanie dowodów księgowych oraz pozostałej dokumentacji przewidzianej ustawą.

Od dnia 1 września 2007 r. prowadzi Pan działalność, w ramach której wykonuje czynności sklasyfikowane wg PKD 2007 pod kodem 69.20.Z Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe" (wg PKD 2004 - 74.12.Z Działalność rachunkowo-księgowa"), wg PKWiU (2008) pod symbolem 69.20.2 Usługi rachunkowo-księgowe" (wg PKWiU 1997 - 74.12.20 Usługi w zakresie księgowości, z wyjątkiem deklaracji podatkowych), nie udzielając przy tym porad prawnych, ani nie podpisując deklaracji podatkowych. Usługi, które Pan świadczy obejmują przede wszystkim prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów oraz ksiąg rachunkowych na zlecenie/na rzecz klientów, odpowiednio: osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą oraz osób prawnych.Do zakresu świadczonych przez Pana usług w szczególności wchodzą:

prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów, bądź ksiąg rachunkowych;prowadzenie rejestrów sprzedaży i zakupów VAT i przygotowywanie na ich podstawie deklaracji w zakresie podatku od towarów i usług;obliczanie/rozliczanie zaliczek na podatek dochodowy przedsiębiorców (klientów) i ich pracowników oraz sporządzanie stosownych informacji/deklaracji podatkowych;obliczanie/rozliczanie składek ZUS dot. przedsiębiorców i ich pracowników i przygotowywanie stosownych deklaracji/raportów do ZUS;prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz ewidencji wyposażenia;sporządzanie listy płac i prowadzenie indywidualnych kart przychodów pracowników;prowadzenie akt osobowych pracowników.

W ramach wykonywanych czynności związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą (biuro rachunkowe), nie świadczy Pan usług w zakresie doradztwa, a także nie zajmuje się sporządzaniem deklaracji podatkowych i nie udziela pomocy w tym zakresie osobom nieprowadzącym działalności gospodarczej oraz podmiotom gospodarczym, którym nie prowadzi ewidencji lub ksiąg.

W umowach na świadczenie usług, które zazwyczaj są zawierane z klientami w formie pisemnej, znajduje się zapis o następującej treści: Zleceniobiorca nie będzie świadczyć usług w zakresie doradztwa dla Zleceniodawcy".

Wartość przychodów ze sprzedaży w poprzednich latach podatkowych oraz planowana wartość przychodów ze sprzedaży w bieżącym roku nie przekroczyła/nie przekroczy kwoty, o której mowa w art. 113 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, tj. kwoty 50.000, 00 zł.

Nie dokonał Pan zgłoszenia rejestracyjnego w zakresie podatku od towarów i usług (formularz VAT-R).W związku z powyższym zadano następujące pytanie.Czy w świetle powyżej przedstawionego stanu faktycznego prawidłowym jest korzystanie ze zwolnienia podmiotowego, w zakresie opodatkowania podatkiem od towarów i usług, na podstawie art. 113 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), sprzedaży usług świadczonych w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.Zdaniem Wnioskodawcy, zakres usług świadczonych w ramach prowadzonej działalności gospodarczej nie kwalifikuje się do czynności, o których mowa w art. 113 ust. 13 pkt 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004 r. Nr 54, poz. 535 ze zm.) i w związku z tym możliwe jest korzystanie ze zwolnienia od podatku, na podstawie art. 113 ust. 1 ww. ustawy, do czasu, gdy wartość sprzedaży nie przekroczy kwoty 50.000 zł.

Jednocześnie uważa Pan, że do dokonania zgłoszenia rejestracyjnego w zakresie podatku od towarów i usług (złożenie właściwemu Naczelnikowi Urzędu Skarbowego formularza VAT-R) będzie zobligowany dopiero w momencie utraty zwolnienia od ww. podatku lub rezygnacji z tego zwolnienia - zgodnie z art. 96 ust. 5 ww. ustawy. Aktualnie nie ma Pan obowiązku złożenia zgłoszenia rejestracyjnego/uzyskania statusu podatnika VAT zwolnionego", do czego jednak upoważnia przepis art. 96 ust. 3 ww. ustawy.W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), opodatkowaniu podatkiem podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Podatnikami, stosownie do art. 15 ust. 1 ww. ustawy, są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Na mocy art. 113 ust. 1 ww. ustawy zwalnia się od podatku podatników, u których wartość sprzedaży opodatkowanej nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym kwoty 50.000 zł. Do wartości sprzedaży nie wlicza się kwoty podatku.

Natomiast w myśl ust. 13 pkt 2 ww. artykułu, zwolnień, o których mowa w ust. 1 i 9, nie stosuje się do importu towarów i usług, wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, dostawy towarów, dla której podatnikiem jest ich nabywca, oraz podatników świadczących usługi prawnicze oraz usługi w zakresie doradztwa, a także usługi jubilerskie.

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że prowadzi Pan działalność gospodarczą polegającą na świadczeniu usług rachunkowo-księgowych podmiotom gospodarczym (osobom fizycznym i prawnym). Nie świadczy Pan usług doradczych, ani nie udziela jakichkolwiek porad prawnych. Wskazał Pan, że wartość przychodów ze sprzedaży w poprzednich latach oraz planowana wartość przychodów ze sprzedaży w roku bieżącym nie przekroczyła i nie przekroczy kwoty 50.000 zł.

W świetle powyższego, o ile - jak wynika z treści wniosku - w ramach prowadzonej działalności nie wykonuje Pan usług, które objęte są wyłączeniem ze zwolnienia podmiotowego, określonego w powołanym art. 113 ust. 3 ustawy, ma Pan prawo korzystać z tego zwolnienia, do czasu gdy wartość sprzedaży przekroczy kwotę 50.000 zł.Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu zaistnienia zdarzenia.Złożenie przez Wnioskodawcę fałszywego oświadczenia, że elementy stanu faktycznego objęte wnioskiem o wydanie interpretacji w dniu złożenia wniosku nie są przedmiotem toczącego się postępowania podatkowego, kontroli podatkowej, postępowania kontrolnego organu kontroli skarbowej oraz że w tym zakresie sprawa nie została rozstrzygnięta co do jej istoty w decyzji lub postanowieniu organu podatkowego lub organu kontroli skarbowej - powoduje, iż niniejsza interpretacja indywidualna nie wywołuje skutków prawnych (art. 14b § 4 Ordynacji podatkowej).Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy, ul. Jana Kazimierza 5, 85-035 Bydgoszcz po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, 87-100 Toruń, ul. Św. Jakuba 20.
Słowa kluczowe: biuro rachunkowe, warunki zwolnienia, zwolnienia podmiotowe
Data aktualizacji: 11/01/2013 21:00:01

Czy od niewykorzystanego funduszu remontowego należy zapłacić podatek dochodowy?

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

W jaki sposób należy obciążać klienta Spółki kosztami usługi świadczonej przez P. w podatk...

Na podstawie art. 14b 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.), oraz w związku z art. 4 ust. 2 i art. 7 ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa oraz o zmianie...

Opodatkowanie podatkiem od towarów i usług premii pieniężnych

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Opodatkowanie i dokumentowanie wypłacanych premii pieniężnych

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Podatnik pyta o sposób ustalenia proporcji umozliwiajacej częściowe odliczanie podatku nal...

Na podstawie art. 216 i art. 14a 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. nr 8, poz. 60) po rozpatrzeniu pisemnego wniosku z dnia 25.04.2005 r. (data wpływu do tut. Urzędu 28.04.2005 r.) o...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Pytanie Spółki dotyczy prawa do odliczenia podatku VAT naliczonego przy zakupie alkoholu przeznaczonego na poczęstunek i upominki dla kontrahentówPremia pieniężna oraz sposób jej dokumentowaniaDotyczy prawidłowości określenia nabywców w fakturze VAT wystawionej przez Urząd Miejski w Kętrzynie, dokumentującej nabycie nieruchomościCzy Wnioskodawca prawidłowo uznaje świadczone usługi jako zwolnione od podatku?Od jakiej daty należy skorygować faktury sprzedaży?Faktura VAT zaliczkowa
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.