Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt

Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wykazanego w fakturze otrzymanej od zakładu naprawczego

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Strony przedstawione we wniosku z dnia 20 listopada 2008r. (data wpływu 26 listopada 2008r.) uzupełnionym pismem z dnia 23 stycznia 2009r. (data wpływu 26 stycznia 2009r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 26 listopada 2008r. wpłynął ww. wniosek uzupełniony pismem z dnia 23 stycznia 2009r. (data wpływu 26 stycznia 2009r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie w części dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny.

Prowadzi Pan działalność gospodarczą, wykorzystując m.in. samochód, który jest środkiem trwałym. W miesiącu lipcu 2008r. samochód miał kolizję drogową. Ubezpieczyciel oszacował wysokość szkody. Samochód posiada ubezpieczenie AC. Naprawa odbyła się w tzw. trybie bezgotówkowym, tzn. oddał Pan pojazd do warsztatu, a należność za naprawę przekazał warsztatowi ubezpieczyciel. W dniu 5 sierpnia 2008r. otrzymał Pan od ubezpieczyciela zawiadomienie o wypłacie odszkodowania na rzecz warsztatu, który pojazd naprawiał. Warsztat ten wystawił dla Pana fakturę za naprawę, z której zapłacił Pan tylko podatek od towarów i usług. Nadmienia Pan również, iż jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy z otrzymanej faktury wystawionej przez zakład naprawczy może Pan odliczyć podatek naliczony.

Zdaniem Wnioskodawcy, przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego wykazanego w fakturze, tj. wskazuje Pan, iż fakturę za naprawę powinien zaewidencjonować w ewidencji nabycia towarów i usług i odliczyć naliczony podatek od towarów i usług z niej wynikający.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124. Kwotę podatku naliczonego stanowi, z zastrzeżeniem ust. 3 - 7 suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług (art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a cyt. ustawy).

Z kolei w myśl art. 88 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy w brzmieniu obowiązującym do dnia 30 listopada 2008r., obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się do nabywanych przez podatnika towarów i usług, jeżeli wydatki na ich nabycie nie mogłyby być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, z wyjątkiem przypadków, gdy brak możliwości zaliczenia tych wydatków do kosztów uzyskania przychodów pozostaje w bezpośrednim związku ze zwolnieniem od podatku dochodowego.

Z przytoczonych regulacji prawnych wynika, iż ustawodawca stworzył podatnikom prawo do odliczenia podatku naliczonego w określonych terminach, pod warunkiem spełnienia przez nich zarówno tzw. przesłanek pozytywnych, m.in. tego że zakupy towarów i usług będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy, w tym również w cytowanym wyżej, obowiązującym do dnia 30 listopada 2008 r., ust. 1 pkt 2 tego artykułu.

Zatem, mając na uwadze powołane wyżej przepisy ustawy o podatku od towarów i usług, oraz przedstawiony stan faktyczny, jak również uwzględniając, iż wydatki poniesione w związku z naprawą samochodu osobowego stanową koszt uzyskania przychodu, co zostało rozstrzygnięte w interpretacji Ministra Finansów znak IPPB1/443-1315/08/IF z dnia 9 lutego 2009 r., stwierdzić należy, że przysługuje Panu prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wykazanego w fakturze otrzymanej od zakładu naprawczego w zakresie, o którym mowa w powołanym art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, pod warunkiem, że nie zachodzą inne wyłączenia, o których mowa w art. 88 cyt. ustawy.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia przedstawionego w stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi, ul. Piotrkowska 135, 90-434 Łódź po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.
Słowa kluczowe: odliczanie podatku naliczonego, odszkodowania, podatek naliczony, środek trwały, ubezpieczenia
Data aktualizacji: 01/01/2013 21:00:01

Opodatkowanie podatkiem od towarów i usług otrzymanej premii pieniężnej

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Czy małżonka rolnika będącego czynnym podatnikiem VAT powinna dokumentować sprzedaż produk...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Wystawianie przez Wnioskodawcę faktur korygujących w formie papierowej w stosunku do faktu...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Czy Spółka może odliczyć podatek naliczony z faktur zakupu dotyczących infrastruktury zewn...

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a 4 w zw. z 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (j.t. Dz.U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu...

Drugi Urząd Skarbowy Tarnów 33-100 ul. al. Solidarności 5-9B

Zasięg terytorialny miasta część miasta na prawach powiatu Tarnów obejmująca część południowo-zachodnią miasta gminy Lisia Góra, Ryglice, Rzepiennik Strzyżewski, Skrzyszów, Szerzyny, Tarnów, Tuchów, Wietrzychowice, Żabno powiaty część powiatu...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Jaka kwota stanowi podstawe opodatkowania w przypadku faktur zaliczkowych ?Stosowanie na fakturach NIP gminyPrzechowywanie faktur sprzedażowych w formie skanuJakie warunki muszą być spełnione, by sprzedawca mógł obniżyć podatek należny o podatek wynikający z wystawionej przez siebie faktury korygującej?Wystawianie faktur w ostatnim dniu kwartału, będącego według umowy okresem rozliczeniowym
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.