Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt

Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego w związku z wystawionymi fakturami korygującymi dostawę energii elektrycznej w okresie od 01.05.2004r

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 8 października 2008r. (data wpływu 15 października 2008r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do obniżenia kwoty podatku należnego w związku z wystawionymi fakturami korygującymi dostawę energii elektrycznej- jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 15 października 2008r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do obniżenia kwoty podatku należnego w związku z wystawionymi fakturami korygującymi dostawę energii elektrycznej.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Spółka wystawiała w okresie od 1 maja 2004 roku faktury korygujące. Faktury korygujące zostały wystawione do faktur VAT dokumentujących dostawę energii elektrycznej. Faktury korygujące zmniejszały kwotę należnego podatku VAT w porównaniu do kwoty należnego podatku VAT wykazanego w fakturach pierwotnych (korygowanych). Przyczyną wystawienia faktur korygujących były błędy popełnione przy wystawianiu faktur pierwotnych (korygowanych). Błędy te polegały na: podaniu większej ilości energii elektrycznej niż ilość energii rzeczywiście dostarczona, podaniu zawyżonej kwoty należnej za dostarczoną energię elektryczną spowodowane błędem rachunkowym lub zastosowaniem zawyżonej ceny jednostkowej.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy w przypadku wystawiania faktur korygujących do faktur VAT wystawionych z tytułu dostaw energii elektrycznej Spółka będzie mogła obniżyć kwotę podatku należnego w rozliczeniu za miesiąc, w którym wystawi daną fakturę korygującą.

Zdaniem wnioskodawcy, Spółka będzie miała prawo obniżyć kwotę podatku należnego w rozliczeniu za miesiąc, w którym wystawiła fakturę korygującą dotyczącą dostawy energii elektrycznej.

Zgodnie z art. 29 ust. 4 ustawy o podatku VAT obrót zmniejsza się o kwoty udokumentowanych, prawnie dopuszczalnych i obowiązkowych rabatów (bonifikat, opustów, uznanych reklamacji i skont) i o wartość zwróconych towarów, zwróconych kwot nienależnych w rozumieniu przepisów o cenach oraz zwróconych kwot dotacji, subwencji i innych dopłat o podobnym charakterze, a także kwot wynikających z dokonanych korekt faktur.

W ust. 8 art. 106 ustawy o podatku VAT ustawodawca zamieścił delegację kierowaną do ministra właściwego do spraw finansów publicznych, do określenia w drodze rozporządzenia m.in. szczegółowych zasad wystawiania faktur, danych, które powinny zawierać, oraz sposobu i okresu ich przechowywania.

Zgodnie z art. 106 ust. 9 ustawy o podatku VAT minister właściwy do spraw finansów publicznych przy wydawaniu rozporządzeń, o których mowa w ust. 8, uwzględnia:konieczność zapewnienia odpowiedniego dokumentowania dostawy towarów lub świadczenia usług i identyfikacji czynności dokonanych przez grupy podatników;potrzebę zapewnienia kontroli prawidłowości rozliczania podatku;stosowane techniki rozliczeń;specyfikę niektórych rodzajów działaności związaną z liczbą lub rodzajem wykonywanych czynności.Zgodnie z § 20 ust. 1 rozporządzenia MF z 2004 roku fakturę korygującą wystawia się również, gdy podwyższono cenę po wystawieniu faktury lub w razie stwierdzenia pomyłki w cenie, stawce lub kwocie podatku bądź w jakiejkolwiek innej pozycji faktury. Zgodnie z § 20 ust. 6 rozporządzenia MF z 2004 roku przepisy § 12 ust. 5 - 7, § 14 i § 19 ust. 4 i 7 stosuje się odpowiednio do faktur korygujących.

Zgodnie z 19 ust. 4 rozporządzenia MF z 2004 roku sprzedawca jest obowiązany posiadać potwierdzenie odbioru faktury korygującej przez nabywcę; nie dotyczy to eksportu towarów, przypadków określonych w § 14 ust. 2 pkt 3, wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów oraz dostawy towarów, dla której miejsce opodatkowania znajduje się poza terytorium kraju. Potwierdzenie odbioru faktury korygującej stanowi podstawę do obniżenia kwoty podatku należnego w rozliczeniu za miesiąc, w którym sprzedawca otrzymał to potwierdzenie, a w przypadku podatników, o których mowa w art. 99 ust. 2 i 3 ustawy - w rozliczeniu za kwartał, w którym to potwierdzenie otrzymali, z uwzględnieniem zasad, o których mowa w art. 21 ust. 1 ustawy.

W § 14 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia MF z 2004 roku wymienione zostały m.in. faktury wystawione nabywcom, na których rzecz dokonywana jest sprzedaż energii elektrycznej.

Zgodnie z § 17 ust. 1 rozporządzenia MF z 2005 roku fakturę korygującą wystawia się również, gdy podwyższono cenę po wystawieniu faktury lub w razie stwierdzenia pomyłki w cenie, stawce lub kwocie podatku bądź w jakiejkolwiek innej pozycji faktury. Zgodnie z § 17 ust. 6 rozporządzenia MF z 2005 roku przepisy § 9 ust. 5 - 7, § 11 i § 16 ust. 4 i 7 stosuje się odpowiednio do faktur korygujących.

Zgodnie z § 16 ust. 4 rozporządzenia MF z 2005 roku sprzedawca jest obowiązany posiadać potwierdzenie odbioru faktury korygującej przez nabywcę; nie dotyczy to eksportu towarów, przypadków określonych w § 11 ust. 2 pkt 3, wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów oraz dostawy towarów, dla której miejsce opodatkowania znajduje się poza terytorium kraju. Potwierdzenie odbioru faktury korygującej stanowi podstawę do obniżenia kwoty podatku należnego w rozliczeniu za miesiąc, w którym sprzedawca otrzymał to potwierdzenie, a w przypadku podatników, o których mowa w art. 99 ust. 2 i 3 ustawy - w rozliczeniu za kwartał, w którym to potwierdzenie otrzymali, z uwzględnieniem zasad, o których mowa w art. 21 ust. 1 ustawy.

W § 11 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia MF z 2005 roku wymienione zostały m.in. faktury wystawione nabywcom, na których rzecz dokonywana jest sprzedaż energii elektrycznej.

W związku z powyższym należy stwierdzić, że zarówno w okresie obowiązywania rozporządzenia MF z 2004 roku, jak i w okresie obowiązywania rozporządzenia MF z 2005 roku, wystawca faktury korygującej dotyczącej dostawy energii elektrycznej nie był i nie jest zobowiązany do posiadania potwierdzenia odbioru przez nabywcę energii elektrycznej faktury korygującej. Wystawca faktur korygujących dotyczących dostawy energii elektrycznej nie mógł pomniejszyć kwoty podatku należnego w rozliczeniu za miesiąc otrzymania potwierdzenia odbioru faktury korygującej, gdyż obowiązek posiadania potwierdzenia odbioru faktury korygującej wystawcy tego nie dotyczy.

Zasada ta jest wyrazem wypełnienia przez Ministra Finansów obowiązku, nałożonego w art. 106 ust. 9 pkt 3 i 4 ustawy o podatku VAT, zobowiązującego ministra właściwego do spraw finansów publicznych do uwzględnienia w wydawanym rozporządzeniu dotyczącym faktur VAT m.in. specyfiki niektórych rodzajów działalności związanej z liczbą lub rodzajem wykonywanych czynności oraz stosowanych technik rozliczeń.

Minister Finansów wydając wyżej wymienione rozporządzenia uwzględnił specyfikę takich działalności jak dostawa energii elektrycznej czy usługi telekomunikacyjne. Wprowadzenie obowiązku posiadania potwierdzeń odbioru faktur korygujących byłoby w praktyce dla podatników posiadających tysiące lub nawet miliony klientów niezwykle uciążliwe. W przypadku tych podatników Minister Finansów uprościł ich rozliczenia, łagodząc obowiązki dokumentacyjne (brak obowiązku posiadania potwierdzenia odbioru przez nabywcę faktur korygujących).

Dlatego też, zdaniem Spółki, ma ona prawo do obniżenia kwoty podatku należnego w rozliczeniu za miesiąc, w którym wystawiła fakturę korygującą dotyczącą dostawy energii elektrycznej.

Na poparcie swojego stanowiska Spółka przytoczyła interpretację indywidualną z dnia 23.04.2008r. wydaną w imieniu Ministra Finansów przez Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy sygn. ITPP2/443-56/08/RS oraz decyzję w sprawie interpretacji prawa podatkowego z dnia 06.02.2006r. wydaną przez Dyrektora Izby Skarbowej we Wrocławiu sygn. PP I 443/1771/05/AW.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 533 ze zm.), zwanej dalej ustawą, podstawą opodatkowania jest obrót, z zastrzeżeniem ust. 2-22, art. 30-32, art. 119 oraz art. 120 ust. 4 i 5. Obrotem jest kwota należna z tytułu sprzedaży, pomniejszona o kwotę należnego podatku. Kwota należna obejmuje całość świadczenia należnego od nabywcy. Obrót zwiększa się o otrzymane dotacje, subwencje i inne dopłaty o podobnym charakterze mające bezpośredni wpływ na cenę (kwotę należną) towarów dostarczanych lub usług świadczonych przez podatnika, pomniejszone o kwotę należnego podatku. Natomiast w myśl ust. 4 tego artykułu obrót zmniejsza się o kwoty udokumentowanych, prawnie dopuszczalnych i obowiązkowych rabatów (bonifikat, opustów, uznanych reklamacji i skont) i o wartość zwróconych towarów, zwróconych kwot nienależnych w rozumieniu przepisów o cenach oraz zwróconych kwot dotacji, subwencji i innych dopłat o podobnym charakterze, a także kwot wynikających z dokonanych korekt faktur.

Na podstawie art. 106 ust. 8 ustawy Minister Finansów wydał w dniu 27 kwietnia 2004r. rozporządzenie w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, zasad wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, od których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 97, poz. 971 ze zm.), w którym w § 19 ust. 1 wskazał, iż w przypadku gdy po wystawieniu faktury udzielono rabatów określonych w art. 29 ust. 4 ustawy, podatnik udzielający rabatu wystawia fakturę korygującą. Przepis ten, zgodnie z ust. 3 tego paragrafu, stosuje się odpowiednio w przypadku:zwrotu sprzedawcy towarów oraz zwrotu nabywcy kwot nienależnych, o których mowa w art. 29 ust. 4 ustawy, zwrotu nabywcy zaliczek, przedpłat, zadatków lub rat, podlegających opodatkowaniu.Oznacza to, że we wskazanych wyżej przypadkach podatnik obowiązany jest do wystawienia faktury korygującej.

Zgodnie z brzmieniem § 19 ust. 4 ww. rozporządzenia sprzedawca jest obowiązany posiadać potwierdzenie odbioru faktury korygującej przez nabywcę; nie dotyczy to eksportu towarów, przypadków określonych w § 14 ust. 2 pkt 3, wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów oraz dostawy towarów, dla której miejsce opodatkowania znajduje się poza terytorium kraju. Potwierdzenie odbioru faktury korygującej stanowi podstawę do obniżenia kwoty podatku należnego w rozliczeniu za miesiąc, w którym sprzedawca otrzymał to potwierdzenie, a w przypadku podatników, o których mowa w art. 99 ust, 2 i 3 ustawy - w rozliczeniu za kwartał, w którym to potwierdzenie otrzymali, z uwzględnieniem zasad, o których mowa w art. 21 ust. 1 ustawy.

Zgodnie z § 20 ust. 1 cyt. rozporządzenia, fakturę korygującą wystawia się również, gdy podwyższono cenę po wystawieniu faktury lub w razie stwierdzenia pomyłki w cenie, stawce lub kwocie podatku bądź w jakiejkolwiek innej pozycji faktury. W takim przypadku, stosownie do § 20 ust. 6, przepisy § 12 ust. 5-7, § 14 i § 19 ust. 4 i 7 stosuje się odpowiednio.

Wśród przypadków wyłączonych z zakresu obowiązywania § 19 ust. 4 rozporządzenia, a więc w których sprzedawca nie musi posiadać potwierdzenia odbioru faktury korygującej, ustawodawca wymienił przypadki określone w § 14 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia. Zgodnie z brzmieniem tego przepisu faktury wystawiane nabywcom, na których rzecz dokonywana jest sprzedaż: energii elektrycznej i cieplnej, gazu przewodowego, usług telekomunikacyjnych i radiokomunikacyjnych oraz usług wymienionych w poz. 138 i poz. 153 załącznika nr 3 do ustawy - mogą nie zawierać danych określonych w § 12 ust. 1 pkt 2, dotyczących nabywcy.

Przepisy wskazanego wyżej rozporządzenia przestały obowiązywać z dniem 30 maja 2005r. i zastąpione zostały rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 25 maja 2005 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 95, poz. 798 ze zm.), obowiązującym od dnia 1 czerwca 2005r.

W rozporządzeniu tym w § 16 ust. 1 i 3 oraz § 17 ust. 1 wskazano przypadki, w których podatnik wystawia fakturę korygującą. Zgodnie z § 16 ust. 1 cyt. rozporządzenia, w przypadku gdy po wystawieniu faktury udzielono rabatów określonych w art. 29 ust. 4 ustawy, podatnik udzielający rabatu wystawia fakturę korygującą.

Przepis wskazanego ust. 1 stosuje się odpowiednio w przypadku:zwrotu sprzedawcy towarów oraz zwrotu nabywcy kwot nienależnych, o których mowa w art. 29 ust. 4 ustawy (§ 16 ust. 3 pkt 1), zwrotu nabywcy zaliczek, przedpłat, zadatków lub rat, podlegających opodatkowaniu (§ 16 ust. 3 pkt 2).Zgodnie z brzmieniem § 16 ust. 4 cyt. rozporządzenia z 2005r. sprzedawca jest obowiązany posiadać potwierdzenie odbioru faktury korygującej przez nabywcę; nie dotyczy to eksportu towarów, przypadków określonych w § 11 ust. 2 pkt 3, wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów oraz dostawy towarów, dla której miejsce opodatkowania znajduje się poza terytorium kraju. Potwierdzenie odbioru faktury korygującej stanowi podstawę do obniżenia kwoty podatku należnego w rozliczeniu za miesiąc, w którym sprzedawca otrzymał to potwierdzenie, a w przypadku podatników, o których mowa w art. 99 ust, 2 i 3 ustawy - w rozliczeniu za kwartał, w którym to potwierdzenie otrzymali, z uwzględnieniem zasad, o których mowa w art. 21 ust. 1 ustawy.

Fakturę korygującą, zgodnie z § 17 ust. 1 cyt. rozporządzenia, wystawia się również, gdy podwyższono cenę po wystawieniu faktury lub w razie stwierdzenia pomyłki w cenie, stawce lub kwocie podatku bądź w jakiejkolwiek innej pozycji faktury. W takim przypadku, stosownie do § 17 ust. 6, przepisy § 16 ust. 4 i 7 stosuje się odpowiednio.

Wśród przypadków wymienionych w § 16 ust. 4 rozporządzenia, do których przepis ten nie ma zastosowania, a więc w których sprzedawca nie musi posiadać potwierdzenia odbioru faktury korygującej, ustawodawca wymienił przypadki określone w § 11 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia, zgodnie z którym faktury wystawiane nabywcom, na których rzecz dokonywana jest sprzedaż: energii elektrycznej i cieplnej, gazu przewodowego, usług telekomunikacyjnych i radiokomunikacyjnych oraz usług wymienionych w poz. 138 i poz. 153 załącznika nr 3 do ustawy - mogą nie zawierać danych określonych w § 12 ust. 1 pkt 2, dotyczących nabywcy.

Powołany powyżej przepis art. 29 ust. 4 ustawy stanowi, iż kwoty, o które zmniejsza się obrót muszą zostać udokumentowane. Faktura korygująca, bez potwierdzenia jej odbioru, nie spełnia powyższej przesłanki i nie stanowi wystarczającej podstawy do obniżenia podatku należnego. Dopiero potwierdzenie odbioru faktury korygującej przez nabywcę powoduje akceptację zmiany wartości zawartych w fakturze i daje prawo do takiego obniżenia. Ponadto należy zauważyć, że art. 29 ust. 4 ustawy określa jakie zdarzenia gospodarcze stanowią podstawę do zmniejszenia obrotu, natomiast § 19 ust. 4 rozporządzenia obowiązującego do dnia 30 maja 2005r. oraz § 16 ust. 4 rozporządzenia obowiązującego od dnia 1 czerwca 2005r. określa:warunek jaki musi być spełniony aby podatnik mógł dokonać stosownego obniżenia (posiadanie potwierdzenia faktur korygujących przez nabywcę), oraz moment dokonania stosownego obniżenia (miesiąc/kwartał otrzymania potwierdzenia faktur korygujących).Podkreślić należy, iż wskazane wyżej § 19 ust. 4 oraz § 16 ust. 4 rozporządzenia, mają zastosowanie do wszystkich przypadków, w których podatnik jest obowiązany do wystawienia faktury korygującej, na skutek której zmniejszeniu ulegnie kwota podatku należnego, za wyjątkiem pewnych wyłączeń, o których mowa w tych przepisach.

Wyłączenia te dotyczą m.in. podatników dokonujących sprzedaży energii elektrycznej i cieplnej, gazu przewodowego, usług telekomunikacyjnych i radiokomunikacyjnych oraz usług wymienionych w poz. 138 i poz. 153 załącznika nr 3 do ustawy. Oznacza to, że podatnicy dokonujący ww. sprzedaży nie muszą posiadać potwierdzenia odbioru faktury korygującej przez nabywcę, aby obniżyć kwotę podatku należnego, w związku z wystawieniem faktury korygującej. Obniżenie kwoty podatku należnego u takich podatników następuje z chwilą wystawienia faktury korygującej.

Nadmienić nadto należy, iż z dniem 1 grudnia 2008r. cytowane wyżej rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25 maja 2005 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 95, poz. 798 ze zm.) utraciło moc obowiązującą. Zastąpione zostało rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 212, poz. 1337).

Cytowany wyżej § 16 ust. 1, 2 i 3 znajduje swój odpowiednik w § 13 ust. 1, 2 i 3 obecnie obowiązującego rozporządzenia, natomiast § 17 ust. 1 zastąpiony został przez § 14 ust. 1.

Natomiast zakres objęty § 16 ust. 4 rozporządzenia w brzmieniu obowiązującym do dnia 30 listopada 2008r. znajduje swoje uregulowanie w art. 29 ust. 4a ustawy o podatku od towarów i usług, dodanym z dniem 1 grudnia 2008r. ustawą z dnia z dnia 7 listopada 2008r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. nr 209, poz. 1320).

Zgodnie z tym przepisem w przypadku gdy podstawa opodatkowania ulega zmniejszeniu w stosunku do podstawy określonej w wystawionej fakturze, obniżenia podstawy opodatkowania podatnik dokonuje pod warunkiem posiadania, przed upływem terminu do złożenia deklaracji podatkowej za dany okres rozliczeniowy, w którym nabywca towaru lub usługi otrzymał korektę faktury, potwierdzenia otrzymania korekty faktury przez nabywcę towaru lub usługi, dla którego wystawiono fakturę. Uzyskanie potwierdzenia otrzymania przez nabywcę towaru lub usługi korekty faktury po terminie złożenia deklaracji podatkowej za dany okres rozliczeniowy uprawnia podatnika do uwzględnienia korekty faktury za okres rozliczeniowy, w którym potwierdzenie to uzyskano.

W myśl art. 29 ust. 4b ustawy, w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 grudnia 2008r. warunku posiadania przez podatnika potwierdzenia odbioru korekty faktury przez nabywcę towaru lub usługi nie stosuje się:w przypadku eksportu towarów, wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów oraz dostawy towarów, dla której miejsce opodatkowania znajduje się poza terytorium kraju;wobec nabywców, na których jest dokonywana sprzedaż: energii elektrycznej i cieplnej, gazu przewodowego, usług telekomunikacyjnych i radiokomunikacyjnych oraz usług wymienionych w poz. 138 i 153 załącznika nr 3 do ustawy.Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że Wnioskodawca od 1 maja 2004r. wystawia faktury korygujące do faktur VAT dokumentujących dostawę energii elektrycznej, na skutek błędów polegających na: podaniu większej ilości energii elektrycznej niż ilość energii rzeczywiście dostarczona, podaniu zawyżonej kwoty należnej za dostarczoną energię elektryczną spowodowane błędem rachunkowym lub zastosowaniem zawyżonej ceny jednostkowej. W wyniku korekt faktur zmniejszeniu ulega kwota podatku należnego.

Biorąc pod uwagę przedstawiony we wniosku stan faktyczny oraz wskazane wyżej przepisy prawa obowiązujące w danym czasie mające zastosowanie w niniejszej sprawie, należy stwierdzić, iż wystawienie przez Spółkę faktury korygującej do faktury VAT dokumentującej dostawę energii elektrycznej stanowi podstawę do obniżenia kwoty podatku należnego, w rozliczeniu za miesiąc, w którym Spółka wystawi daną fakturę korygującą. Wnioskodawca nie musi posiadać potwierdzenia odbioru faktury korygującej w celu obniżenia kwoty podatku należnego z tytułu dostawy energii elektrycznej.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.
Słowa kluczowe: energia elektryczna, faktura korygująca, korekta podatku, podatek należny, potwierdzenie odbioru, zmniejszenie podatku należnego
Data aktualizacji: 24/01/2013 18:00:01

Czy bank prawidłowo wystawił PIT-8C i czy w zaistniałej sytuacji wynikają dla Wnioskodawcy...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Prawo do ubiegania się o zaliczkowy zwrot podatku z faktur otrzymanych przed dniem rejestr...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Podatnik zwrócił sie z zapytaniem czy zwroty dostarczonych do kraju wspólnotowego towarów...

Na podstawie art.14a par.1 i par.4 ustawy z 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz.60 , po rozpatrzeniu wniosku o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie handlu...

Czy przysługuje prawo do odliczenia podatku z faktur dokumentujących powypadkowy remont sa...

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a, art. 216 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst. jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 08.11.2006 r. bez znaku uzupełnionego pismem z dnia...

Urząd Skarbowy Włocławek 87-800 ul. Okrzei 72B

Zasięg terytorialny miasta Kowal, miasto na prawach powiatu Włocławek gminy Baruchowo, Boniewo, Brześć Kujawski, Choceń, Chodecz, Fabianki, Izbica Kujawska, Kowal, Lubanie, Lubień Kujawski, Lubraniec, Włocławek powiaty włocławski województwo...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Czy przysługuje prawo od odliczenia podatku VAT z faktur rozliczonych w sposób opisany w przedmiotowym wniosku ?Czy można przyjąć w wysokości faktycznie poniesionej wydatki na dojazd do zakładu pracy udokumentowane fakturami VAT wystawionymi przez ten zakład?Zapytanie podatnika dotyczy wyceny faktur dokumentujących import towarówPierwszy Urząd Skarbowy Tarnów 33-100 ul. Lwowska 72-96ACzy faktura za opłatę wstępną z tytułu zawarcia umowy leasingu może zostać ujęta jednorazowo w kosztach uzyskania przychodu?
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.