Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt

Prawo do obniżenia kwoty podatku naliczonego wynikającego z faktur dotyczących zakupów dokonywanych w związku z realizacją projektu

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. u. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. u. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 6 kwietnia 2010 r. (data wpływu 12 kwietnia 2010 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego z faktur dotyczących zakupów dokonywanych w związku z realizacją Lokalnej Strategii - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 12 kwietnia 2010 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego z faktur dotyczących zakupów dokonywanych w związku z realizacją Lokalnej Strategii.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny.

Wnioskodawca złożył wniosek aplikacyjny w konkursie ogłoszonym przez "A" na wybór Lokalnej Grupy Działania do realizacji Y i w dniu 9 czerwca 2009 r. został wybrany do realizacji Y. W związku z powyższym Stowarzyszenie będzie w latach 2009-2015 korzystać z dotacji w ramach działań osi 4 PROW 2007-2013 i finansować koszty utrzymania swoich biur, w tym koszty bieżące (najmu, mediów, telefonów, personelu, zakupu materiałów biurowych i papierniczych, wyposażenia biura w sprzęt biurowy, koszty obsługi księgowej, nieodpłatnej działalności szkoleniowej i doradczej dla potencjalnych beneficjentów, działań promocyjnych dotyczących możliwości pozyskania środków w ramach osi IV). Ponadto będzie mogło finansować projekty współpracy z innymi podobnymi stowarzyszeniami, dotyczące wymiany doświadczeń, np. w formie wizyt studyjnych, szkoleń (koszty transportu, noclegów, wyżywienia, ubezpieczenia, wynagrodzeń personelu, zakupu materiałów biurowych). Realizowany projekt obejmujący działania 4.2 i 4.3 w ramach PROW na lata 2007-2013 jest wykonywany w ramach działalności statutowej i nie jest związany z osiąganiem obrotu. Zakupy i usługi dokonywane w związku z realizacją przedmiotowej operacji są wykorzystywane do wykonywania czynności niepodlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Stowarzyszenie nie jest i nigdy nie było czynnym płatnikiem podatku VAT, co wynika z treści art. 113 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług (zwolnienie podmiotowe).

Nie prowadzi działalności gospodarczej, a rozmiar działalności statutowej jest nieznaczny i nie przekracza kwoty określonej w cyt. przepisie ustawy. Stowarzyszenie nie składało i nie składa deklaracji VAT-7. Zainteresowany przeprowadza postępowania konkursowe i wskazuje te projekty, które najlepiej wpisują się w XY. Umowy o dofinansowanie ww. projektów i rozliczenia finansowe będą prowadzone przez inne instytucje. Wnioskodawca świadczy nieodpłatną pomoc w przygotowywaniu wniosków. Działalność związana z realizacją ww. zadań nie skutkuje powstaniem obowiązku podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy Zainteresowany ma możliwość obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur dotyczących zakupów dokonywanych w związku z realizacją projektu finansowanego ze środków funduszy strukturalnych Unii Europejskiej (działanie 4.2 i 4.3 PROW 2007-2013).

Zdaniem Wnioskodawcy, realizacja ww. projektu nie będzie prowadziła do tego, że stanie się on czynnym płatnikiem podatku VAT. w związku z powyższym nie będzie mogło obniżyć kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur dotyczących zakupów dokonywanych w związku z realizacją projektu finansowanego ze środków funduszy strukturalnych Unii Europejskiej. Stowarzyszenie nadal nie będzie miało obowiązku składania deklaracji VAT-7.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. u. Nr 54, poz. 535 ze zm.), zwanej dalej ustawą, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Na podstawie art. 34 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. - Prawo o stowarzyszeniach (t. j. Dz. u. z 2001 r. Nr 79, poz. 855 ze zm.), stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą, według ogólnych zasad określonych w odrębnych przepisach. Dochód z działalności gospodarczej stowarzyszenia służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków.

Na mocy art. 86 ust. 1 ustawy, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

W myśl art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi, z zastrzeżeniem ust. 3-7, suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 20 (art. 88 ust. 4 ustawy).

Z treści cytowanych wyżej przepisów wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi.

Powyższe wyklucza zatem możliwość dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z usługami i towarami, które nie są w ogóle wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystania do czynności zwolnionych od podatku oraz niepodlegających temu podatkowi.

Z opisu sprawy wynika, iż Wnioskodawca jako Stowarzyszenie złożył wniosek aplikacyjny w konkursie ogłoszonym przez y na wybór Lokalnej Grupy Działania do realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju - oś IV Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 i w dniu 9 czerwca 2009 r. został wybrany do realizacji Lokalnej Strategii. Stowarzyszenie będzie w latach 2009-2015 korzystać z dotacji w ramach działań osi 4 PROW 2007-2013 i finansować koszty utrzymania swoich biur, w tym koszty bieżące. Ponadto będzie mogło finansować projekty współpracy z innymi podobnymi stowarzyszeniami. Przedmiotowy projekt jest wykonywany w ramach działalności statutowej i nie jest związany z osiąganiem obrotu. Zakupy i usługi dokonywane w związku z realizacją przedmiotowej operacji są wykorzystywane do wykonywania czynności niepodlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Stowarzyszenie nie jest i nigdy nie było czynnym płatnikiem podatku VAT. Nie prowadzi działalności gospodarczej, a rozmiar działalności statutowej jest nieznaczny. Stowarzyszenie nie składało i nie składa deklaracji VAT-7. Zainteresowany przeprowadza postępowania konkursowe i wskazuje te projekty, które najlepiej wpisują się w Lokalną Strategię. Umowy o dofinansowanie ww. projektów i rozliczenia finansowe będą prowadzone przez inne instytucje. Wnioskodawca świadczy nieodpłatną pomoc w przygotowywaniu wniosków. Działalność związana z realizacją ww. zadań nie skutkuje powstaniem obowiązku podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług.

Zgodnie z powołanymi wyżej przepisami, rozliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ustawy warunkowane jest tym, aby nabywane towary i usługi były wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Ponadto, art. 88 ust. 4 ustawy wyklucza odliczenie w odniesieniu do podmiotów nie będących zarejestrowanymi, czynnymi podatnikami podatku VAT. w omawianej sprawie warunki uprawniające do odliczenia nie są spełnione, gdyż Wnioskodawca nie jest zarejestrowanym, czynnym podatnikiem podatku VAT, a towary i usługi nabywane w ramach realizacji projektu nie będą związane z czynnościami opodatkowanymi tym podatkiem.

Reasumując, Zainteresowany nie będzie miał możliwości odliczenia podatku od towarów i usług z faktur dotyczących zakupów dokonywanych w związku z realizacją przedmiotowego projektu.

Tut. Organ informuje, iż wydana interpretacja dotyczy tylko sprawy będącej przedmiotem wniosku (zapytania) Zainteresowanego. Inne kwestie przedstawione w stanie faktycznym oraz własnym stanowisku w sprawie oceny prawnej zdarzenia przyszłego, które nie zostały objęte pytaniem - nie mogą być zgodnie z art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej - w wydanej interpretacji rozpatrzone.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, ul. Św. Mikołaja 78/79, 50-126 Wrocław po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. u. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.
Słowa kluczowe: brak prawa do odliczenia, odliczenia, odliczenie podatku od towarów i usług, projekt, stowarzyszenia
Data aktualizacji: 24/01/2013 15:00:01

Wystawienie faktury VAT dla odbiorcy nie prowadzącego działalności gospodarczej w miejsce...

Na podstawie:art. 14 a 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (j.t. Dz. U. Nr 8 z 2005r., poz. 60 ze zm.) Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Radomiu:stwierdza, że stanowisko Podatnika zawarte w piśmie złożonym w dniu...

Kiedy odliczyć podatek VAT z faktury wystawionej w 2004 r. jeżeli towar otrzymano w roku 2...

Na podstawie art. 14a 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) - Naczelnik Urzędu Skarbowego w Wadowicach, na żądanie Strony z dnia 24.09.2004 r. - udziela pisemnej informacji o zakresie stosowania...

Odliczenie w zeznaniu rocznym kwoty z tytułu zwrotu jednorazowej odprawy pieniężnej

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Czy Spółka może dokonać korekty faktur mimo prowadzonego wobec niej postępowania podatkowego?

Na podstawie art. 14a. 1 i 4, art. 165a. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz.U. z 2005r Nr 8, poz. 60 z późniejszymi zmianami) po rozpatrzeniu wniosku, z dnia 02.02.2006r (data wpływu do tut. Urzędu)...

Czy podatnik może odliczyć w ramach ulgi z tytułu użytkowania internetu zakup modemu?

Naczelnik Urzędu Skarbowego w M, działając na podstawie art. 14 a 1 oraz 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 30.01.2006 r. (data wpływu 31.01.2006 r.)...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Czy Podatniczka może przyjmować i rozliczać faktury związane z prowadzoną działalnością gospodarczą w trakcie zawieszenia działalności gospodarczej ?Prawo do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur związanych z realizacją projektu Centrum WikliniarstwaCzy można odliczyć podatek naliczony z faktury za naprawę samochoduOpodatkowanie zwróconych kosztów pracownikowi związanych z wykonywaną pracąAutomatyczne wystawianie faktur poprzez web API
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.