Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt

Prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony wykazany w fakturze z tytułu zakupu kompleksowej usługi organizacji konferencji

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko S. S.A. Oddział w Polsce, przedstawione we wniosku z dnia 8 sierpnia 2008r. (data wpływu 12 sierpnia 2008r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony z faktury VAT dokumentującej nabycie kompleksowej usługi organizacji konferencji - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 12 sierpnia 2008r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony z faktury VAT dokumentującej nabycie kompleksowej usługi organizacji konferencji. Wniosek uzupełniono pismem z dnia 30 października 208r. (data wpływu 4 listopada 2008r.), będącym odpowiedzią na wezwanie Organu Nr IPPP1-443-1531/08-2/AK z dnia 23 października 2008r. (odebranym przez Stronę w dniu 28 października 2008r.).

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny.

S. S.A. Oddział w Polsce (dalej: S lub Spółka) jest podmiotem wchodzącym w skład międzynarodowej grupy kapitałowej S.-P. (dalej: SP) będącej producentem najwyższej jakości innowacyjnych produktów leczniczych, które dystrybuowane są również na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

S w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, polegającej m.in. na reklamie produktów leczniczych, organizuje szereg konferencji oraz kongresów naukowych (dalej: Konferencje) skierowanych do osób uprawnionych do wystawiania recept. Konferencje te, oprócz walorów naukowych, mają także na celu promocję S, jej produktów oraz informowanie lekarzy o zakresie działalności Spółki. Działalność taka, zgodnie z art. 52. ust 2 ustawy z dnia 6 września 2001r. - Prawo farmaceutyczne (tekst jednolity: Dz. U. z 2008r., nr 45, poz. 271, dalej: Prawo Farmaceutyczne) stanowi dozwoloną formę reklamy produktów leczniczych w Polsce.

Organizacja Konferencji odbywa się na podstawie umów o świadczenie usług (dalej: Umowa), zawartych pomiędzy Spółką a firmą zewnętrzną posiadającą odpowiednie kwalifikacje oraz zasoby w tym zakresie (dalej: Zleceniobiorca). Na podstawie Umowy, Spółka nabędzie kompleksową usługę polegającą na organizacji i koordynacji wszelkich działań niezbędnych w celu przeprowadzenia Konferencji. W ramach usługi organizacji Konferencji Zleceniobiorca zobowiązuje się zapewnić między innymi:transport dla uczestników Konferencji, zakwaterowanie w hotelu, zapewnienie miejsc parkingowych w hotelu, wyżywienie, w tym w formie usług gastronomicznych, wynajem sali konferencyjnej, transport z hotelu do miejsca, w którym organizowane są szkolenia, serwis fotograficzny, środki audiowizualne dla celów szkoleniowych.materiały konferencyjne.Wykonanie usługi dokumentowane jest fakturą VAT z tytułu Organizacji konferencji zgodnie z umową. Dodatkowo, w celach informacyjnych do każdej faktury dołączone jest (w formie załącznika) wyszczególnienie kwotowe i rodzajowe zrealizowanej usługi.

Konferencje i kongresy naukowe stanowią formę działalności reklamowej w rozumieniu Prawa Farmaceutycznego. W konsekwencji, wydatki związane organizacją Konferencji za pośrednictwem Zleceniobiorcy, będąc kosztami reklamy, traktowane są przez Spółkę, co do zasady, jako koszty uzyskania przychodów dla celów podatku dochodowego od osób prawnych.

W związku z powyższym zadano następujące pytania.

Czy w związku z przedstawionym stanem faktycznym Spółka ma prawo do obniżenia, zgodnie z art. 86 ust. 1 Ustawy o VAT, kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w kwocie wykazanej na fakturze VAT dokumentującej nabycie kompleksowej usługi organizacji konferencji.

Zdaniem Wnioskodawcy, w myśl art. 86 ust. 1 Ustawy o VAT, w zakresie w jakim towary i usługi wykorzystywane są do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi podatku VAT, co do zasady, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 20 oraz 124 Ustawy o VAT, przewidujących wyłączenia od generalnej zasady. Art. 88 ust. 1 pkt 2 Ustawy o VAT dodatkowo stanowi, iż obniżenia kwoty oraz zwrotu VAT nie stosuje się do nabywanych przez podatnika towarów i usług, jeżeli wydatki na ich nabycie nie mogły być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym.

S pragnie wskazać, że w przypadku nabycia kompleksowej usługi organizacji Konferencji, każdorazowo przeprowadzona jest przez Spółkę analiza w zakresie traktowania kosztów poniesionych na taką usługę na gruncie przepisów o podatku dochodowym od osób prawnych. Jednocześnie, Spółka stoi na stanowisku, iż w przedmiotowej sprawie S dokonuje zakupu świadczenia kompleksowego, Spółka nabywa bowiem usługę składającą się z różnych świadczeń, stanowiących kompleksowe świadczenie, jakim jest obsługa uczestników i koordynacja Konferencji. Zdaniem Spółki, przedmiotem świadczenia jest kompleksowa usługa organizacji Konferencji, a nie poszczególne elementy, które się na nią składają. Tym samym, z uwagi na fakt, iż:wydatki na organizację konferencji ponoszone są w związku z działalnością reklamową Spółki, a tym samym stanowią koszty uzyskania przychodów Spółki;wydatki na organizację konferencji nie są objęte wyłączeniem prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, w opinii S, Spółce przysługuje prawo do odliczenia pełnej kwoty podatku naliczonego z tytułu nabycia kompleksowej usługi organizacji konferencji naukowej na zasadach ogólnych.Stanowisko Spółki zostało potwierdzone m.in. w wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego (NSA) z dnia 18 stycznia 2001r. (sygn. akt I SA/Łd 2237/98), w którym to NSA odniósł się do zagadnienia usług kompleksowych: Wyodrębnianie z usługi świadczonej przez jeden podmiot poszczególnych jej elementów jako osobnych usług nie jest poprawne, jeśli wszystkie one zmierzają do bezpośredniego zaspokojenia określonej potrzeby zamawiającego wskazanej w umowie. Z podstawy opodatkowania całościowej usługi świadczonej przez jeden podmiot nie można wyłączyć poszczególnych jej elementów i opodatkować ich według innych stawek Czynnikiem wyróżniającym określoną czynność jako czynność usługową (usługę) jest przede wszystkim to, iż świadczenie tej czynności zmierza do bezpośredniego zaspokojenia określonej potrzeby zamawiającego w procesie prowadzonej przezeń działalności produkcyjnej, służąc tym samym tej działalności produkcyjnej, albo też do zaspokojenia potrzeb zamawiającego o charakterze konsumpcyjnym. Na podstawie tej tezy można zatem uznać że wyodrębnianie z usługi świadczonej przez jeden podmiot poszczególnych jej elementów jako osobnych usług nie jest poprawne, jeśli wszystkie one zmierzają do bezpośredniego zaspokojenia określonej potrzeby zamawiającego wskazanej w umowie.

Podobne zdanie wyraził Europejski Trybunał Sprawiedliwości (dalej ETS). W wyroku w sprawie C-349/96 pomiędzy C P Plan Ltd. a C of C and E, ETS wskazał, że (.) zgodnie z artykułem 2(1) VI Dyrektywy (obecnie z artykułem 2(1) Dyrektywy 2006/112/WE RADY z dnia 28.11.2006r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej), co do zasady każde świadczenie dla celów opodatkowania VAT powinno być traktowane jako odrębne i niezależne. Jednocześnie jednak, w sytuacji gdy kilka świadczeń obejmuje z ekonomicznego punktu widzenia jedną usługę, usługa ta nie powinna być sztucznie dzielona dla celów podatkowych. Zdaniem Trybunału pojedynczą usługą w sensie ekonomicznym mamy do czynienia zwłaszcza wtedy, gdy jeden lub więcej elementów uznaje się za usługę zasadniczą, podczas gdy inny lub inne elementy traktuje się jako usługi pomocnicze. Usługa ma natomiast charakter usługi pomocniczej, jeśli nie stanowi ona dla klienta celu samego w sobie, a jedynie prowadzi do lepszego wykorzystania usługi zasadniczej. W przypadku świadczeń złożonych o zasadach opodatkowania usług pomocniczych decyduje zawsze charakter usługi zasadniczej.

Powyższe stanowisko jest również prezentowane w znanych Spółce postanowieniach wydanych przez polskie organy podatkowe. W szczególności, w postanowieniu Naczelnika Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie z dnia 19 stycznia 2007r. (sygn. 1472/RPP1/443-669/06/BIK) stwierdzono, że: Mając na uwadze przedstawiony we wniosku stan faktyczny należy uznać, iż w przedmiotowym przypadku mamy do czynienia ze świadczeniem złożonym. Wynika to z samego charakteru usługi, która składa się z różnych świadczeń, prowadzących jednak do jednego celu, jakim jest kompleksowa obsługa uczestników konferencji/szkolenia. (.) Co do możliwości odliczenia przez Spółkę podatku naliczonego wynikającego z powyższej faktury zastosowanie znajdzie art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz.535 ze zm.), zgodnie z którym w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi podatku od towarów i usług, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego. Zgodnie z art. 88 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku od towarów i usług; obniżenia kwoty oraz zwrotu podatku nie stosuje się do nabywanych przez podatnika towarów i usług, jeżeli wydatki na ich nabycie nie mogły być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym. Postanowieniem nr 1472/ROP1/423-349/06/RM z dnia 08.01.2007r. Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie uznał, że wydatki na zakup przedmiotowej usługi organizacji szkolenia/konferencji, stanowią koszty uzyskania przychodów zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000r., Nr 54, poz. 654 ze zm.). W związku z powyższym Spółka ma prawo odliczyć w całości podatek naliczony wykazany na fakturze z tytułu zakupu usługi organizacji szkolenia/konferencji.

Ten sam pogląd wyraził Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie w postanowieniu w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego z dnia 24 marca 2006r. (sygn. 1472/RPP1/443-186/06/AM), stwierdzając, że w myśl art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004 r., nr 54, poz. 535 ze zm.), zwanej dalej ustawą VAT, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124. Art. 86 ust. 1 ustawy VAT wyłącza możliwość obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego w stosunku do szeregu nabywanych przez podatnika towarów i usług. Nabycie przez Spółkę usług organizacji konferencji (.) nie zostało wymienione w powyższym artykule, zatem Spółce przysługuje możliwość odliczenia podatku naliczonego od tych usług bez względu na to czy podwykonawca dostarcza kosztorys czy też go nie dostarcza.

Podsumowując, w kontekście przytoczonego powyżej stanu faktycznego oraz linii interpretacyjnej NSA i organów podatkowych, Spółka stoi na stanowisku, że S ma prawo odliczyć od podatku VAT należnego całą wartość podatku naliczonego wynikającego z faktury zakupu kompleksowej usługi organizacji Konferencji.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zmianami), w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124. Natomiast zgodnie z uregulowaniami art. 86 ust. 2 pkt 1 cyt. ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi, z zastrzeżeniem ust. 3-7 suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika:z tytułu nabycia towarów i usług, potwierdzających dokonanie przedpłaty (zaliczki, zadatku, raty), jeżeli wiązały się one z powstaniem obowiązku podatkowego, od komitenta z tytułu dostawy towarów będącej przedmiotem umowy komisz uwzględnieniem rabatów określonych w art. 29 ust. 4;Powyższe regulacje wskazują, iż odliczenie podatku naliczonego to przysługujące zarejestrowanemu czynnemu podatnikowi podatku od towarów i usług całkowite bądź częściowe prawo do obniżenia kwoty podatku należnego dotyczącego opodatkowanych dostaw towarów i świadczenia usług o kwotę podatku naliczonego w zakresie, w jakim nabywane towary i usługi są lub będą w przyszłości wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Powyższa zasada wyklucza możliwość dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z nabyciem towarów i usług, które nie są w ogóle wykorzystywane do czynności opodatkowanych tj. do czynności zwolnionych od podatku VAT lub czynności niepodlegających opodatkowaniu podatkiem VAT.

Zatem prawo do obniżenia podatku należnego może być realizowane przez podatnika pod warunkiem spełnienia przez niego przesłanek pozytywnych, tj. istnienia związku między zakupami i prowadzoną działalnością.

Przepisy ustawy o podatku od towarów i usług nie precyzują, jaki związek musi istnieć pomiędzy zakupami a sprzedażą, żeby podatnik mógł skorzystać z prawa do odliczenia. Związek ten może być bezpośredni (wydatek na nabycie towaru, który następnie zostanie przez podatnika sprzedany), bądź pośredni.

Ustawodawca stworzył podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego, pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno przesłanek pozytywnych, m.in. tego, że zakupy będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy. Przepis ten określa listę wyjątków, które pozbawiają podatnika prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o podatek naliczony.

Uregulowania art. 88 ust. 1 pkt 2 cyt. ustawy stanowią, iż obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się do nabywanych przez podatnika towarów i usług, jeżeli wydatki na ich nabycie nie mogłyby być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, z wyjątkiem przypadków, gdy brak możliwości zaliczenia tych wydatków do kosztów uzyskania przychodów pozostaje w bezpośrednim związku ze zwolnieniem od podatku dochodowego.

Natomiast art. 88 ust. 1 pkt 4 cyt. ustawy wskazuje, iż obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się do nabywanych przez podatnika usług noclegowych i gastronomicznych, z wyjątkiem:przypadków, gdy usługi te zostały nabyte przez podatników świadczących usługi turystyki, jeżeli w skład usługi turystyki, opodatkowanej na zasadach innych niż określone w art. 119, wchodzą usługi noclegowe lub gastronomiczne albo jedne i drugie, nabycia gotowych posiłków przeznaczonych dla pasażerów przez podatników świadczących usługi przewozu osób.Inne ograniczenia prawa do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony ustawodawca określił w art. 88 ust. 3a cyt. ustawy, gdzie wymienił nieprawidłowości w zakresie wystawionych faktur VAT (ich oryginałów, kopii, duplikatów i faktur korygujących) i dokumentów celnych, które stanowią o braku możliwości dokonania obniżenia podatku należnego oraz zwrotu różnicy podatku lub zwrotu podatku naliczonego z tak wystawionych dokumentów.

Należy jednocześnie podkreślić, iż uznanie poniesionych wydatków na towary i usługi za koszt uzyskania przychodów, nie powoduje automatycznie powstania prawa do odliczenia podatku naliczonego przy zakupie powyższych towarów bądź usług. Zatem fakt, iż dany wydatek stanowi koszt uzyskania przychodu jest kwestią odrębną od tego, czy nabywane towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. W pierwszej kolejności bowiem należy dokonać analizy, czy dany zakup towaru bądź usługi związany jest z transakcjami opodatkowanymi podatnika, a dopiero w drugiej kolejności (jeżeli dany zakup jest związany z czynnościami opodatkowanymi) - czy można go uznać za koszt uzyskania przychodu. Zatem, jeżeli wydatki poniesione przez podatnika nie są związane z czynnościami opodatkowanymi, fakt uznania ich za koszt uzyskania przychodu jest sprawą wtórną i pozostającą bez wpływu na możliwość odliczenia podatku naliczonego. W związku z powyższym, podatnik może obniżyć kwotę podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w sytuacji, gdy występuje związek pomiędzy poniesionym wydatkiem, a wykonywanymi z tytułu prowadzonej działalności czynnościami opodatkowanymi i co do zasady wydatek ten jest kosztem uzyskania przychodu.

Ze stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę wynika, iż jest podmiotem wchodzącym w skład międzynarodowej grupy kapitałowej będącej producentem produktów leczniczych, które dystrybuowane są również na terytorium Polski. W ramach prowadzonej działalności m.in. w zakresie reklamy, Wnioskodawca organizuje szereg konferencji oraz kongresów naukowych skierowanych do osób uprawnionych do wystawiania recept. Konferencje te, poza celem naukowym, służą także promocji Spółki, jej produktów oraz informowaniu lekarzy o zakresie działalności Spółki. Organizacja Konferencji odbywa się na podstawie umów o świadczenie usług, zawartych pomiędzy Spółką a firmą zewnętrzną.

Z okoliczności przedstawionych w niniejszym wniosku wynika więc, iż nabywane przez Spółkę usługi organizowania konferencji oraz kongresów naukowych mających na celu m.in. promocję Spółki i produktów leczniczych produkowanych przez międzynarodową grupę kapitałową, do której Wnioskodawca należy, jest niewątpliwie związane z prowadzoną przez Spółkę działalnością gospodarczą; jest więc związane z czynnościami opodatkowanymi wykonywanymi przez Wnioskodawcę.

Spółka w stanie faktycznym wniosku wskazała ponadto, iż na podstawie umów o świadczenie usług, zawartych pomiędzy Spółką a firmą zewnętrzną, Spółka nabędzie kompleksową usługę polegającą na organizacji i koordynacji wszelkich działań niezbędnych w celu przeprowadzenia Konferencji.

Aby móc wskazać, iż dana usługa jest usługą złożoną, winna składać się ona z różnych świadczeń, których realizacja prowadzi jednak do jednego celu. Na usługę złożoną składa się więc kombinacja różnych czynności, prowadzących do realizacji określonego celu - do wykonania świadczenia głównego, na które składają się różne świadczenia pomocnicze. Natomiast usługę należy uznać za pomocniczą, jeśli nie stanowi ona celu samego w sobie, lecz jest środkiem do pełnego zrealizowania lub wykorzystania usługi zasadniczej.

Zatem pojedyncza usługa jest traktowana jak element usługi kompleksowej wówczas jeżeli cel świadczenia usługi pomocniczej jest zdeterminowany przez usługę główną oraz nie można wykonać lub wykorzystać bez usługi pomocniczej usługi głównej.

Co do zasady każde świadczenie dla celów opodatkowania podatkiem od towarów i usług powinno być traktowane jako odrębne i niezależne, jednak w sytuacji gdy kilka świadczeń obejmuje z ekonomicznego punktu widzenia jedną usługę, usługa ta nie powinna być sztucznie dzielona dla celów podatkowych. Zatem z ekonomicznego punktu widzenia usługi nie powinny być dzielone dla celów podatkowych wówczas, gdy tworzyć będą jedną usługę kompleksową obejmującą kilka świadczeń pomocniczych. Jeżeli jednak w skład świadczonej usługi wchodzić będą czynności, które nie służą wyłącznie wykonaniu czynności głównej, zasadniczej, lecz mogą mieć również charakter samoistny, to wówczas nie ma podstaw dla traktowania ich jako elementu usługi kompleksowej.

Z informacji zawartych w złożonym wniosku wynika, iż w ramach usługi organizacji konferencji firma zewnętrzna zapewnia m.in. transport dla uczestników Konferencji, zakwaterowanie w hotelu, zapewnienie miejsc parkingowych w hotelu, wyżywienie, w tym w formie usług gastronomicznych, wynajem sali konferencyjnej, transport z hotelu do miejsca, w którym organizowane są szkolenia, serwis fotograficzny, środki audiowizualne dla celów szkoleniowych, materiały konferencyjne. Wykonanie usługi przez firmę zewnętrzną dokumentowane jest przez nią fakturą VAT, a dodatkowo, w celach informacyjnych do każdej faktury dołączone jest, w formie załącznika, wyszczególnienie kwotowe i rodzajowe zrealizowanej usługi.

Na podstawie powyższych uregulowań, w okolicznościach przedstawionych przez Wnioskodawcę, stwierdzić więc należy, iż nabywane przez Spółkę usługi organizacji konferencji należy zaliczyć do usług złożonych, składających się z kombinacji różnych czynności. Można bowiem w powyższych okolicznościach mówić o jednym świadczeniu głównym - organizacji konferencji, na które składają się inne świadczenia pomocnicze, takie jak np. transport dla uczestników Konferencji, zakwaterowanie w hotelu, wynajem sali konferencyjnej, materiały konferencyjne. Dlatego też nabywane przez Wnioskodawcę usługi w zakresie organizacji konferencji można uznać za usługi kompleksowe, gdzie usługę zasadniczą stanowi organizacja konferencji, zaś inne czynności składające się na usługę główną są traktowane jako usługi pomocnicze. Ze stanu faktycznego przedstawionego we wniosku nie wynika ponadto, aby poszczególne ww. elementy, stanowiące usługi o charakterze pomocniczym do usługi głównej, były przedmiotem odrębnego świadczenia.

Zatem na podstawie przepisów art. 86 ust. 1 i ust. 2 cyt. ustawy, w stanie faktycznym przedstawionym przez Wnioskodawcę, stwierdzić należy, iż przysługuje mu prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony wykazany w fakturze z tytułu zakupu kompleksowej usługi organizacji konferencji, gdyż nabywane przez Spółkę usługi są związane z czynnościami opodatkowanymi przez nią wykonywanymi, pod warunkiem jednakże, że wydatki związane z nabyciem usług organizacji konferencji mogłyby być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym oraz pod warunkiem niezaistnienia innych okoliczności, wskazanych m.in. w art. 88 ust. 3a cyt. ustawy, wykluczających prawo do odliczenia podatku naliczonego. Bez znaczenia dla możliwości dokonania odliczenia pozostaje fakt, iż faktura VAT dokumentująca zakup kompleksowej usługi organizacji konferencji zawierać będzie (w formie załącznika) wyszczególnienie kwotowe i rodzajowe zrealizowanej usługi.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.
Słowa kluczowe: impreza integracyjna, odliczenie podatku, odliczenie podatku od towarów i usług, podatek naliczony, usługi organizowania wystaw, targów i kongresów
Data aktualizacji: 20/10/2013 00:00:01

Dotyczy możliwości ujęcia w ewidencji przebiegu pojazdu faktury za zakupione opony zimowe

Na podstawie: art. 14a 1, art. 14a 3 oraz art. 14a 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r.- Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60) Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Bydgoszczy stwierdza, że stanowisko Pana zawarte we wniosku z...

Sposób dokumentowania świadczenia usług

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. u. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Prawo do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących nabycie robó...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktur dokumentujących opłaty leasingowe oraz za...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Czy podatnik powinien wystawić fakturę VAT czy też notę księgową na premię z tytułu zreali...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Czy opłaty bankowe związane z prowadzeniem rachunku dla zakładowego funduszu świadczeń socjalnych stanowią koszty uzyskania przychodu ?Czy mogę dokonać odliczenia VAT z faktury zakupu samochodu otrzymanej przed dniem rejestracji jako podatnik VAT ?Czy konieczne jest rozliczenie faktury VAT?Czy w przypadku, gdy kontrahenta wiąże wyrok sądu, Spółka może udokumentować wypłacane premie pieniężne temu kontrahentowi notami księgowymi?Czy powinien potwierdzić zaistniały fakt Fakturą VAT i opodatkować w/w decyzje?
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.