Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt

Prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony wynikający z faktur dokumentujących zakup towarów i usług w związku z realizacją programu

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 29 sierpnia 2009 r. (data wpływu 3 września 2009 r.), uzupełnionym w dniu 25 listopada 2009 r. (data wpływu), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony wynikający z faktur dokumentujących zakup towarów i usług w związku z realizacją programu Enterprise Europe Network - jest prawidłowe.UZASADNIENIEW dniu 3 września 2009 r. został złożony wniosek, uzupełniony w dniu 25 listopada 2009 r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony wynikający z faktur dokumentujących zakup towarów i usług w związku z realizacją programu Enterprise Europe Network.W przedmiotowym wniosku, oraz jego uzupełnieniu, przedstawiono następujący stan faktyczny.Wnioskodawca jest, działającym non profit, stowarzyszeniem zarejestrowanym w KRS. W swoich działaniach koncentruje się na wdrażaniu nowych technologii i w tym zakresie uczestniczy w programach Unii Europejskiej. W dniu 24 października 2006 r. Parlament Europejski i Rada ustaliły Program Ramowy na rzecz Konkurencyjności i Innowacji w latach 2007-2013 (Competitweness and Innovation Framework Programme 2007-2013-CIPW). W ramach tego programu Komisja Europejska podjęła inicjatywę pn. Enterprise Europe. W celu jej wykonania dokonano wyboru ośrodków do realizacji tego projektu na obszarze wszystkich krajów członkowskich UE. W tym celu, w styczniu 2007 r. został ogłoszony konkurs na tzw. Partnerów Sieciowych tego programu. Konkurs ten został rozstrzygnięty w kwietniu 2007 r. W jego wyniku jednym z partnerów sieciowych wybranych przez Komisję Europejską do realizacji projektu Enterprise Europe Network zostało konsorcjum, w skład którego, jako jeden z członków wchodzi Wnioskodawca. Na mocy umów: ramowej w partnerstwie (FRAMEWORK PARTNERSHIP AGREMENT) i dotyczącej udzielenia pomocy finansowej na realizację zadań ośrodków Enterprise Europe Network, Wnioskodawca realizuje w ramach tej inicjatywy i programu usługi w zakresie informowania, informacji zwrotnych, współpracy, umiędzynarodowienia-rozpowszechniania informacji dotyczących funkcjonowania oraz perspektyw rynku wewnętrznego towarów i usług, włącznie z informowaniem o procedurach przetargowych, aktywne promowanie inicjatyw, polityk, programów wspólnoty mających znaczenie dla MŚP oraz dostarczanie MŚP informacji na temat procedur korzystania z takich programów, wykorzystanie narzędzi pozwalających na zbadanie wpływu obowiązujących przepisów na MŚP, wkład w przeprowadzanie przez komisję oceny oddziaływania, wykorzystanie innych środków w celu włączenia MŚP do europejskiego procesu decyzyjnego, pomoc MŚP w rozwijaniu działań na terenach przygranicznych, tworzeniu sieci międzynarodowej, pomoc MŚP w szukaniu odpowiednich partnerów z sektora prywatnego lub publicznego; informacji oraz transferów technologii oraz wiedzy, informowanie oraz podnoszenie świadomości na temat polityk, ustawodawstwa oraz programów wsparcia dotyczących innowacji, uczestniczenie w rozpowszechnianiu i wykorzystywaniu wyników badań, usługi w zakresie transferu technologii i wiedzy oraz w zakresie budowania partnerstwa pomiędzy wszelkimi podmiotami zajmującymi się innowacją, stymulowanie potencjału innowacyjnego przedsiębiorstw, ułatwianie łączenia z innymi usługami w zakresie innowacji, w tym z usługami w dziedzinie własności intelektualnej oraz zachęcania do uczestnictwa MŚP w siódmym programie na rzecz badań - podnoszenie świadomości MŚP w zakresie siódmego programu na rzecz badań, pomoc MŚP w określeniu ich potrzeb w zakresie badan, rozwoju technologicznego oraz w znalezieniu odpowiednich partnerów, pomoc MŚP w przygotowaniu i koordynowaniu propozycji projektów w sprawie uczestnictwa w siódmym programie na rzecz badań.

Usługi te są realizowane poprzez prowadzenie indywidualnych konsultacji w biurze ośrodka, za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz drogą telefoniczną, organizację konferencji, seminariów, szkoleń, warsztatów itp., organizację wyjazdowych i przyjazdowych misji handlowych oraz udział w targach, zamieszczanie ofert firm w sieciowych bazach internetowych, wydawanie biuletynów informacyjnych i innych opracowań, prowadzenie księgozbioru oraz strony internetowej. Dla przedsiębiorców korzystających z tych usług są to usługi wykonywane nieodpłatnie. Ich finansowanie odbywa się z dwu źródeł, jakimi są dotacja z Komisji Europejskiej oraz - przekazywane za pośrednictwem koordynatora konsorcjum - środki z budżetu państwa. Procentowy udział pokrywania kosztów z tych dwu źródeł wynosi odpowiednio - 60% i 40%. Wnioskodawca realizując projekt ponosi też koszty związane z zatrudnieniem personelu merytorycznego zatrudnianego na podstawie umów o pracę, w skład którego wchodzą koordynator projektu, menadżer, konsultanci ds. informacji, asystent. Do poszczególnych zadań, np. do przeprowadzenia wykładu podczas seminarium są także zatrudniane osoby na podstawie umów cywilnoprawnych. Umowa ramowa o partnerstwie wyróżnia następujące kategorie kosztów kwalifikowanych: pracownicy, podróże, diety, podwykonawstwo, inne koszty. Zgodnie z art. 11.15.4 umowy ramowej, kwota podatku od towarów i usług nie jest kosztem kwalifikowanym, chyba że partner projektu może wykazać, że odzyskanie podatku jest niemożliwe.

W uzupełnieniu wniosku Jednostka wskazała, iż jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług. Ze środków otrzymywanych w ramach projektu opisanego we wniosku nie są finansowane jakiekolwiek zakupy służące działalności innej, niż realizacja projektu. Środki te wydatkowane są tylko na wykonanie projektu. Wnioskodawca nie dokonuje zakupów związanych jednocześnie z realizacją projektu oraz z działalnością opodatkowaną.W związku z powyższym zadano następujące pytanie:Czy Wnioskodawca ma prawo do odliczenia podatku naliczonego zawartego w zakupach towarów i usług służących realizacji programu Enerprise Europe Network, który realizuje jako członek Konsorcjum na podstawie opisanych umów.Zdaniem Wnioskodawcy, nie ma prawa do odliczenia podatku naliczonego w wyżej opisanym przypadku. Zakupy towarów i usług dokonywane przez Jednostkę w przedstawionym we wniosku stanie faktycznym, nie służą czynnościom opodatkowanym. Nie można więc wywieść związku czynionych zakupów z jakimikolwiek czynnościami opodatkowanymi. W tej sytuacji, zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, zawarty w zakupach podatek nie podlega odliczeniu.W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.Stosownie do przepisu art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Wykładnia literalna i celowościowa cyt. wyżej przepisu, jednoznacznie wskazuje, że prawo obniżenia kwoty podatku, przysługuje wyłącznie w sytuacji kiedy odliczenia dokonuje podatnik VAT, a towary i usługi, z których nabyciem wiąże się podatek są wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Z treści powyższego przepisu wynika, że odliczenie podatku naliczonego przysługuje tylko zarejestrowanym czynnym podatnikom podatku od towarów i usług, jeżeli nabyte towary i usługi służą czynnościom opodatkowanym, tzn. czynnościom, które generują podatek należny.Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy, opodatkowaniu ww. podatkiem, podlegają:

odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju; eksport towarów; import towarów; wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem na terytorium kraju; wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów.

W myśl art. 7 ust. 1 ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (.).Na mocy art. 8 ust. 1 ustawy, przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7, w tym również:

przeniesienie praw do wartości niematerialnych i prawnych, bez względu na formę, w jakiej dokonano czynności prawnej; zobowiązanie do powstrzymania się od dokonania czynności lub do tolerowania czynności lub sytuacji; świadczenie usług zgodnie z nakazem organu władzy publicznej lub podmiotu działającego w jego imieniu lub nakazem wynikającym z mocy prawa.

Z treści powołanego wyżej przepisu art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy jednoznacznie wynika, że dostawa towarów i świadczenie usług co do zasady podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług jedynie wówczas, gdy są wykonywane odpłatnie (za wyjątkiem przypadków ściśle określonych w art. 7 ust. 2 i ust. 3 oraz w art. 8 ust. 2 ustawy).

Zgodnie z art. 8 ust. 2 ustawy, za odpłatne świadczenie usług uznaje się także nieodpłatne świadczenie usług niebędące dostawą towarów na cele osobiste podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia, oraz wszelkie inne nieodpłatne świadczenie usług, jeżeli nie są one związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa, a podatnikowi przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy nabyciu towarów i usług związanych z tymi usługami w całości lub w części.

Z powyższego wynika, że aby nieodpłatne świadczenie usług było objęte opodatkowaniem podatkiem od towarów i usług muszą być spełnione łącznie dwa warunki. Po pierwsze ustawa wyraźnie wskazuje, że nie ma podstaw do opodatkowania usług świadczonych wprawdzie nieodpłatnie, lecz w związku z prowadzonym przez podatnika przedsiębiorstwem. Drugim warunkiem objęcia nieodpłatnych usług podatkiem jest istnienie prawa podatnika do odliczenia całości lub części podatku naliczonego związanego ze świadczonymi usługami. Przez usługi niezwiązane z prowadzeniem przedsiębiorstwa należy uznać wszelkie usługi, których świadczenie odbyło się bez związku z potrzebami prowadzonej działalności.

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, iż Wnioskodawca jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług, który uczestniczy obecnie w realizacji inicjatywy Komisji Europejskiej pod nazwą Enterprise Europe Network podjętej w ramach Programu Ramowego na rzecz Konkurencyjności i Innowacji w latach 2007-2013. Jednostka realizuje projekt, polegający na udostępnianiu informacji istotnych dla przedsiębiorców oraz organizowaniu współpracy między nimi, wspomaganiu przedsięwzięć innowacyjnych oraz zachęcania przedsiębiorców do udziału w realizacji programów Wspólnoty Europejskiej w dziedzinie badań i rozwoju technologii. Usługi te są realizowane poprzez prowadzenie indywidualnych konsultacji w biurze ośrodka, za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz drogą telefoniczną, organizację konferencji, seminariów, szkoleń, warsztatów itp., organizację wyjazdowych i przyjazdowych misji handlowych oraz udział w targach, zamieszczanie ofert firm w sieciowych bazach internetowych, wydawanie biuletynów informacyjnych i innych opracowań, prowadzenie księgozbioru oraz strony internetowej. Dla przedsiębiorców korzystających z tych usług są one wykonywane nieodpłatnie. Wnioskodawca realizując projekt ponosi też koszty związane z zatrudnieniem personelu merytorycznego, zatrudnianego na podstawie umów o pracę, w skład którego wchodzą: koordynator projektu, menadżer, konsultanci ds. informacji, asystent. Do poszczególnych zadań, np. do przeprowadzenia wykładu podczas seminarium są także zatrudniane osoby na podstawie umów cywilnoprawnych. Ze środków otrzymywanych w ramach projektu opisanego we wniosku nie są finansowane jakiekolwiek zakupy służące działalności innej, niż realizacja projektu, które związane byłyby z działalnością opodatkowaną.

Odnosząc powyższe do przedstawionych uwarunkowań prawnych, stwierdzić należy, że jeżeli świadczone przez Wnioskodawcę nieodpłatne usługi, o których mowa we wniosku, wykonywane są faktycznie na rzecz beneficjentów ostatecznych i jako takie związane są z prowadzeniem przedsiębiorstwa i w związku z tym nie stanowią one odpłatnego świadczenia usług, które podlega opodatkowaniu w rozumieniu art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy, to tym samym Wnioskodawca nie będzie miał możliwości odliczenia lub zwrotu podatku od towarów i usług naliczonego w związku z realizowanym projektem.

Jednocześnie należy podkreślić, iż organy podatkowe nie są kompetentne do rozstrzygania wątpliwości podatników odnośnie możliwości zaliczania wartości podatku od towarów i usług do kosztów kwalifikowanych, bowiem kwestię tę rozstrzygają przepisy regulujące zasady korzystania ze środków pomocowych. Zasady i przepisy podatkowe przywołane w uzasadnieniu niniejszej interpretacji mogą być jedynie pomocne przy dokonywaniu kwalifikacji, czy podatek w tej sytuacji powinien być kosztem kwalifikowanym.Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu datowania interpretacji.Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku, Al. Zwycięstwa 16/17, 80-219 Gdańsk, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.
Słowa kluczowe: czynności niepodlegające opodatkowaniu, odliczenie podatku od towarów i usług
Data aktualizacji: 01/01/2013 18:00:01

Samofakturowanie

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Obowiązek złożenia faktury VAT przez biegłego sądowego, który uzyskał wynagrodzenie z tytu...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Odloczenie podatku naliczonego z tytułu usług pogwarancyjnych celu ich dalzego refakturowa...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Termin obniżenie podatku należnego w przypadku wystawienia faktury korygującej

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Dotyczy dokumentowania sprzedaży i naliczania podatku VAT za sprzedawane prawa majątkowe d...

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Grudziądzu działając na podstawie art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) po przeanalizowaniu wniosku z dnia 27.07.2005 r. (wpływ do tut...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Opodatkowanie premii pieniężnych, obniżenie podstawy opodatkowania oraz właściwe dokumentowanieWewnątrzwspólnotowe nabycia towarów - pytanie odnosi się do prawidłowości dokonywania rozliczeń podatku należnego i naliczonegoCzy Wspólnota działa jako pośrednik wystawiając faktury VAT za media?Czy podatek VAT, który obecnie nie został odliczony można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów?Jaki dzień uznaje się za datę powstania przychodu dla celów podatku dochodowego od osób prawnych?
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.