Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt

Prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony wynikający z faktur dokumentujących zakup towarów i usług w związku z realizacją programu

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 29 sierpnia 2009 r. (data wpływu 3 września 2009 r.), uzupełnionym w dniu 25 listopada 2009 r. (data wpływu), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony wynikający z faktur dokumentujących zakup towarów i usług w związku z realizacją programu Enterprise Europe Network - jest prawidłowe.UZASADNIENIEW dniu 3 września 2009 r. został złożony wniosek, uzupełniony w dniu 25 listopada 2009 r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony wynikający z faktur dokumentujących zakup towarów i usług w związku z realizacją programu Enterprise Europe Network.W przedmiotowym wniosku, oraz jego uzupełnieniu, przedstawiono następujący stan faktyczny.Wnioskodawca jest, działającym non profit, stowarzyszeniem zarejestrowanym w KRS. W swoich działaniach koncentruje się na wdrażaniu nowych technologii i w tym zakresie uczestniczy w programach Unii Europejskiej. W dniu 24 października 2006 r. Parlament Europejski i Rada ustaliły Program Ramowy na rzecz Konkurencyjności i Innowacji w latach 2007-2013 (Competitweness and Innovation Framework Programme 2007-2013-CIPW). W ramach tego programu Komisja Europejska podjęła inicjatywę pn. Enterprise Europe. W celu jej wykonania dokonano wyboru ośrodków do realizacji tego projektu na obszarze wszystkich krajów członkowskich UE. W tym celu, w styczniu 2007 r. został ogłoszony konkurs na tzw. Partnerów Sieciowych tego programu. Konkurs ten został rozstrzygnięty w kwietniu 2007 r. W jego wyniku jednym z partnerów sieciowych wybranych przez Komisję Europejską do realizacji projektu Enterprise Europe Network zostało konsorcjum, w skład którego, jako jeden z członków wchodzi Wnioskodawca. Na mocy umów: ramowej w partnerstwie (FRAMEWORK PARTNERSHIP AGREMENT) i dotyczącej udzielenia pomocy finansowej na realizację zadań ośrodków Enterprise Europe Network, Wnioskodawca realizuje w ramach tej inicjatywy i programu usługi w zakresie informowania, informacji zwrotnych, współpracy, umiędzynarodowienia-rozpowszechniania informacji dotyczących funkcjonowania oraz perspektyw rynku wewnętrznego towarów i usług, włącznie z informowaniem o procedurach przetargowych, aktywne promowanie inicjatyw, polityk, programów wspólnoty mających znaczenie dla MŚP oraz dostarczanie MŚP informacji na temat procedur korzystania z takich programów, wykorzystanie narzędzi pozwalających na zbadanie wpływu obowiązujących przepisów na MŚP, wkład w przeprowadzanie przez komisję oceny oddziaływania, wykorzystanie innych środków w celu włączenia MŚP do europejskiego procesu decyzyjnego, pomoc MŚP w rozwijaniu działań na terenach przygranicznych, tworzeniu sieci międzynarodowej, pomoc MŚP w szukaniu odpowiednich partnerów z sektora prywatnego lub publicznego; informacji oraz transferów technologii oraz wiedzy, informowanie oraz podnoszenie świadomości na temat polityk, ustawodawstwa oraz programów wsparcia dotyczących innowacji, uczestniczenie w rozpowszechnianiu i wykorzystywaniu wyników badań, usługi w zakresie transferu technologii i wiedzy oraz w zakresie budowania partnerstwa pomiędzy wszelkimi podmiotami zajmującymi się innowacją, stymulowanie potencjału innowacyjnego przedsiębiorstw, ułatwianie łączenia z innymi usługami w zakresie innowacji, w tym z usługami w dziedzinie własności intelektualnej oraz zachęcania do uczestnictwa MŚP w siódmym programie na rzecz badań - podnoszenie świadomości MŚP w zakresie siódmego programu na rzecz badań, pomoc MŚP w określeniu ich potrzeb w zakresie badan, rozwoju technologicznego oraz w znalezieniu odpowiednich partnerów, pomoc MŚP w przygotowaniu i koordynowaniu propozycji projektów w sprawie uczestnictwa w siódmym programie na rzecz badań.

Usługi te są realizowane poprzez prowadzenie indywidualnych konsultacji w biurze ośrodka, za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz drogą telefoniczną, organizację konferencji, seminariów, szkoleń, warsztatów itp., organizację wyjazdowych i przyjazdowych misji handlowych oraz udział w targach, zamieszczanie ofert firm w sieciowych bazach internetowych, wydawanie biuletynów informacyjnych i innych opracowań, prowadzenie księgozbioru oraz strony internetowej. Dla przedsiębiorców korzystających z tych usług są to usługi wykonywane nieodpłatnie. Ich finansowanie odbywa się z dwu źródeł, jakimi są dotacja z Komisji Europejskiej oraz - przekazywane za pośrednictwem koordynatora konsorcjum - środki z budżetu państwa. Procentowy udział pokrywania kosztów z tych dwu źródeł wynosi odpowiednio - 60% i 40%. Wnioskodawca realizując projekt ponosi też koszty związane z zatrudnieniem personelu merytorycznego zatrudnianego na podstawie umów o pracę, w skład którego wchodzą koordynator projektu, menadżer, konsultanci ds. informacji, asystent. Do poszczególnych zadań, np. do przeprowadzenia wykładu podczas seminarium są także zatrudniane osoby na podstawie umów cywilnoprawnych. Umowa ramowa o partnerstwie wyróżnia następujące kategorie kosztów kwalifikowanych: pracownicy, podróże, diety, podwykonawstwo, inne koszty. Zgodnie z art. 11.15.4 umowy ramowej, kwota podatku od towarów i usług nie jest kosztem kwalifikowanym, chyba że partner projektu może wykazać, że odzyskanie podatku jest niemożliwe.

W uzupełnieniu wniosku Jednostka wskazała, iż jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług. Ze środków otrzymywanych w ramach projektu opisanego we wniosku nie są finansowane jakiekolwiek zakupy służące działalności innej, niż realizacja projektu. Środki te wydatkowane są tylko na wykonanie projektu. Wnioskodawca nie dokonuje zakupów związanych jednocześnie z realizacją projektu oraz z działalnością opodatkowaną.W związku z powyższym zadano następujące pytanie:Czy Wnioskodawca ma prawo do odliczenia podatku naliczonego zawartego w zakupach towarów i usług służących realizacji programu Enerprise Europe Network, który realizuje jako członek Konsorcjum na podstawie opisanych umów.Zdaniem Wnioskodawcy, nie ma prawa do odliczenia podatku naliczonego w wyżej opisanym przypadku. Zakupy towarów i usług dokonywane przez Jednostkę w przedstawionym we wniosku stanie faktycznym, nie służą czynnościom opodatkowanym. Nie można więc wywieść związku czynionych zakupów z jakimikolwiek czynnościami opodatkowanymi. W tej sytuacji, zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, zawarty w zakupach podatek nie podlega odliczeniu.W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.Stosownie do przepisu art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Wykładnia literalna i celowościowa cyt. wyżej przepisu, jednoznacznie wskazuje, że prawo obniżenia kwoty podatku, przysługuje wyłącznie w sytuacji kiedy odliczenia dokonuje podatnik VAT, a towary i usługi, z których nabyciem wiąże się podatek są wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Z treści powyższego przepisu wynika, że odliczenie podatku naliczonego przysługuje tylko zarejestrowanym czynnym podatnikom podatku od towarów i usług, jeżeli nabyte towary i usługi służą czynnościom opodatkowanym, tzn. czynnościom, które generują podatek należny.Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy, opodatkowaniu ww. podatkiem, podlegają:

odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju; eksport towarów; import towarów; wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem na terytorium kraju; wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów.

W myśl art. 7 ust. 1 ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (.).Na mocy art. 8 ust. 1 ustawy, przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7, w tym również:

przeniesienie praw do wartości niematerialnych i prawnych, bez względu na formę, w jakiej dokonano czynności prawnej; zobowiązanie do powstrzymania się od dokonania czynności lub do tolerowania czynności lub sytuacji; świadczenie usług zgodnie z nakazem organu władzy publicznej lub podmiotu działającego w jego imieniu lub nakazem wynikającym z mocy prawa.

Z treści powołanego wyżej przepisu art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy jednoznacznie wynika, że dostawa towarów i świadczenie usług co do zasady podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług jedynie wówczas, gdy są wykonywane odpłatnie (za wyjątkiem przypadków ściśle określonych w art. 7 ust. 2 i ust. 3 oraz w art. 8 ust. 2 ustawy).

Zgodnie z art. 8 ust. 2 ustawy, za odpłatne świadczenie usług uznaje się także nieodpłatne świadczenie usług niebędące dostawą towarów na cele osobiste podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia, oraz wszelkie inne nieodpłatne świadczenie usług, jeżeli nie są one związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa, a podatnikowi przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy nabyciu towarów i usług związanych z tymi usługami w całości lub w części.

Z powyższego wynika, że aby nieodpłatne świadczenie usług było objęte opodatkowaniem podatkiem od towarów i usług muszą być spełnione łącznie dwa warunki. Po pierwsze ustawa wyraźnie wskazuje, że nie ma podstaw do opodatkowania usług świadczonych wprawdzie nieodpłatnie, lecz w związku z prowadzonym przez podatnika przedsiębiorstwem. Drugim warunkiem objęcia nieodpłatnych usług podatkiem jest istnienie prawa podatnika do odliczenia całości lub części podatku naliczonego związanego ze świadczonymi usługami. Przez usługi niezwiązane z prowadzeniem przedsiębiorstwa należy uznać wszelkie usługi, których świadczenie odbyło się bez związku z potrzebami prowadzonej działalności.

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, iż Wnioskodawca jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług, który uczestniczy obecnie w realizacji inicjatywy Komisji Europejskiej pod nazwą Enterprise Europe Network podjętej w ramach Programu Ramowego na rzecz Konkurencyjności i Innowacji w latach 2007-2013. Jednostka realizuje projekt, polegający na udostępnianiu informacji istotnych dla przedsiębiorców oraz organizowaniu współpracy między nimi, wspomaganiu przedsięwzięć innowacyjnych oraz zachęcania przedsiębiorców do udziału w realizacji programów Wspólnoty Europejskiej w dziedzinie badań i rozwoju technologii. Usługi te są realizowane poprzez prowadzenie indywidualnych konsultacji w biurze ośrodka, za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz drogą telefoniczną, organizację konferencji, seminariów, szkoleń, warsztatów itp., organizację wyjazdowych i przyjazdowych misji handlowych oraz udział w targach, zamieszczanie ofert firm w sieciowych bazach internetowych, wydawanie biuletynów informacyjnych i innych opracowań, prowadzenie księgozbioru oraz strony internetowej. Dla przedsiębiorców korzystających z tych usług są one wykonywane nieodpłatnie. Wnioskodawca realizując projekt ponosi też koszty związane z zatrudnieniem personelu merytorycznego, zatrudnianego na podstawie umów o pracę, w skład którego wchodzą: koordynator projektu, menadżer, konsultanci ds. informacji, asystent. Do poszczególnych zadań, np. do przeprowadzenia wykładu podczas seminarium są także zatrudniane osoby na podstawie umów cywilnoprawnych. Ze środków otrzymywanych w ramach projektu opisanego we wniosku nie są finansowane jakiekolwiek zakupy służące działalności innej, niż realizacja projektu, które związane byłyby z działalnością opodatkowaną.

Odnosząc powyższe do przedstawionych uwarunkowań prawnych, stwierdzić należy, że jeżeli świadczone przez Wnioskodawcę nieodpłatne usługi, o których mowa we wniosku, wykonywane są faktycznie na rzecz beneficjentów ostatecznych i jako takie związane są z prowadzeniem przedsiębiorstwa i w związku z tym nie stanowią one odpłatnego świadczenia usług, które podlega opodatkowaniu w rozumieniu art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy, to tym samym Wnioskodawca nie będzie miał możliwości odliczenia lub zwrotu podatku od towarów i usług naliczonego w związku z realizowanym projektem.

Jednocześnie należy podkreślić, iż organy podatkowe nie są kompetentne do rozstrzygania wątpliwości podatników odnośnie możliwości zaliczania wartości podatku od towarów i usług do kosztów kwalifikowanych, bowiem kwestię tę rozstrzygają przepisy regulujące zasady korzystania ze środków pomocowych. Zasady i przepisy podatkowe przywołane w uzasadnieniu niniejszej interpretacji mogą być jedynie pomocne przy dokonywaniu kwalifikacji, czy podatek w tej sytuacji powinien być kosztem kwalifikowanym.Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu datowania interpretacji.Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku, Al. Zwycięstwa 16/17, 80-219 Gdańsk, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.
Słowa kluczowe: czynności niepodlegające opodatkowaniu, odliczenie podatku od towarów i usług
Data aktualizacji: 01/01/2013 18:00:01

Odliczanie podatku naliczonego z faktur otrzymanych drogą elektroniczną w formacie pdf

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Jak ma wyglądać ewidencja księgowa/podatkowa w filii położonej w Niemczech, czy zgodnie z...

Na podstawie art. 14a 1, 3 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, póz. 60) w podanym stanie faktycznym sprawy, po rozpatrzeniu wniosku z dnia 02.02.2005 r. (data wpływu - 04.02.2005 r.), złożonego przez:...

Kwestia wystawienia przez podatnika faktur dokumentujących dostawę towarów w języku angiel...

Działając na podstawie art. 14a 1 i 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm. ), 37 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27.04.2004 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku...

Urząd Skarbowy Pabianice 95-200 ul. Zamkowa 26

Zasięg terytorialny miasta Konstantynów Łódzki, Pabianice gminy Dłutów, Dobroń, Ksawerów, Lutomiersk, Pabianice powiaty pabianicki województwo łódzkie Konta bankowe CIT 29101013710004332221000000 VAT 76101013710004332222000000 PIT...

Czy kwota wynikająca z faktury korygującej powinna zostać rozliczona w podatkowej księdze...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Urząd Skarbowy Namysłów 46-100 ul. plac Wolności 1Czy wstępną opłatę leasingową Spółka może zaliczyć jednorazowo do kosztów uzyskania przychodów w dacie wystawienia faktury?Dotyczy prawa do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur wat dokumentujących premie pieniężnePrawo do odliczenia w całości podatku VAT z faktur dokumentujących zakup samochodu ciężarowego i paliwa do tego samochoduPrawo do korekty podatku należnego z tytułu niezapłaconych faktur
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.