Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt

Prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony wynikający z faktur w związku z realizacją projektu pod nazwą

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku, który wpłynął do tut. organu w dniu 3 września 2010r. o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony wynikający z faktur w związku z realizacją projektu pod nazwą . - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 3 września 2010r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony wynikający z faktur w związku z realizacją projektu pod nazwą .

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Powiat jest podatnikiem podatku od towarów i usług w rozumieniu art. 15 ustawy o podatku od towarów i usług. W dniu 16 sierpnia 2010r. otrzymał z Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa na lata 2007-2013 dofinansowanie z Osi Priorytetowej 3 Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu Działanie 3.1 Rozwój nowoczesnej infrastruktury komunikacyjnej o znaczeniu regionalnym i ponadregionalnym do projektu pn. .

Wielkość dofinansowania jest uzależniona od tego, czy koszty inwestycji poniesione przez beneficjenta zaliczone zostaną przez dysponenta środków do kosztów kwalifikujących się do refundacji (tzw. wydatki kwalifikowane) i wynosi 23, 75.W ramach projektu mają zostać zrealizowane następujące czynności:studium wykonalności, projekty budowlano - wykonawcze, wykonywanie robót budowlanych - wraz z infrastrukturą drogową, pełnienie nadzoru inwestorskiego nad wykonywanymi robotami.W wyniku realizacji projektu nie będą generowane przychody.

Powiat będący beneficjentem realizuje projekt poprzez swoją jednostkę budżetową Zarząd Dróg Powiatowych.

Faktury wystawione będą na Powiat, a płatnikiem i realizatorem będzie Zarząd Dróg Powiatowych.

Beneficjent realizując projekty winien bezwzględnie stosować się do zapisów krajowych wytycznych dotyczących kwalifikowania wydatków w ramach funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w okresie prognozowania 2007-2013 oraz podpisanej umowy. Zgodnie z tymi dokumentami podatek VAT nie jest podatkiem kwalifikowanym jeżeli beneficjent może go odzyskać ze środków budżetu państwa w oparciu o ustawę o podatku od towarów i usług.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy Powiat będący beneficjentem realizującym projekt pn. . w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa na lata 2007-2013 będący czynnym podatnikiem podatku VAT ma prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony wynikający z faktur, które będą związane z realizacją tego projektu, jeżeli umowa na wykonanie zadania inwestycyjnego została zawarta przez Powiat zaś realizatorem i płatnikiem zobowiązań wynikających z umowy z wykonawcą będzie jednostka budżetowa Powiatu Zarząd Dróg Powiatowych, będący czynnym podatnikiem podatku VAT.

Zdaniem Wnioskodawcy, według art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżania kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Zgodnie natomiast z art. 86 ust. 2 pkt 1 lit a) ustawy - kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Z powyższego wynika, że prawo do odliczenia podatku naliczonego przysługuje tylko czynnym podatnikom VAT oraz tylko w takim przypadku, gdy dokonywane zakupy mają bezpośredni i bezsporny związek z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi.

Zgodnie natomiast z art. 5 ust. 1 ustawy opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega m. in. odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Przez dostawę towarów zasadniczo rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jako właściciel, zaś przez świadczenie usług, w myśl art. 8 ust. 1 rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów.

Odliczyć zatem można w całości podatek naliczony, który jest związany z transakcjami opodatkowanymi podatnika, tzn. których następstwem jest określenie podatku należnego.

Ustawa wyłącza tym samym możliwość dokonywania odliczeń podatku naliczonego związanego z nabyciem towarów i usług, które nie są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystania do czynności zwolnionych od podatku oraz niepodlegających opodatkowaniu.

Dokonywane przez Powiat za pośrednictwem jednostki budżetowej - Zarząd Dróg Powiatowych zakupy towarów i usług w związku z realizacją projektu dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej nie mają związku ze sprzedażą opodatkowaną podatkiem od towarów i usług, a co za tym idzie nie przysługuje prawo do odliczenia podatku od towarów i usług, z uwagi na fakt, że nie została spełniona podstawowa przesłanka warunkująca prawo podatnika do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, tj. związek dokonanych nabyć ze sprzedażą opodatkowaną.

Mienie powstałe w wyniku realizacji projektu nie będzie wykorzystywane do czynności opodatkowanych podatkiem VAT.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Stosownie do art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), zwanej dalej ustawą o VAT, w zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Zgodnie z art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ww. ustawy o VAT kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika.

Jak wynika z powyższego przepisu prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wyłącznie podatnikom podatku od towarów i usług, w sytuacji gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest niewątpliwy i bezsporny związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi.

Przedstawiona wyżej zasada wyklucza możliwość dokonania odliczenia podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku oraz niepodlegających temu podatkowi.

W myśl art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592), powiat wykonuje określone ustawami zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność. Do zadań publicznych o charakterze ponadgminnym, wykonywanych przez powiat, należą m.in. zadania w zakresie transportu zbiorowego i dróg publicznych (art. 4 ust. 1 pkt 6 cyt. ustawy).

Z treści wniosku wynika, iż Wnioskodawca otrzymał z Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa na lata 2007-2013 dofinansowanie z Osi Priorytetowej 3 Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu Działanie 3.1 Rozwój nowoczesnej infrastruktury komunikacyjnej o znaczeniu regionalnym i ponadregionalnym do projektu pn. .

W wyniku realizacji projektu nie będą generowane przychody.

Powiat będący beneficjentem realizuje projekt poprzez swoją jednostkę budżetową Zarząd Dróg Powiatowych.

Faktury wystawione będą na Powiat, a płatnikiem i realizatorem będzie Zarząd Dróg Powiatowych.

Ponadto z wniosku wynika, że dokonywane przez Powiat za pośrednictwem jednostki budżetowej zakupy towarów i usług w związku z realizacją projektu dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej nie mają związku ze sprzedażą opodatkowaną podatkiem od towarów i usług. Mienie powstałe w wyniku realizacji projektu nie będzie wykorzystywane do czynności opodatkowanych podatkiem VAT.

Zatem w oparciu o tak przedstawiony opis stanu faktycznego oraz obowiązujący w tym zakresie stan prawny należy stwierdzić, iż w przedmiotowej sprawie nie znajdzie zastosowania cytowany na wstępie art. 86 ust. 1 ustawy o VAT, bowiem jak już wskazano wyżej, obniżenie podatku należnego o podatek naliczony może nastąpić jedynie na ściśle określonych przez ustawodawcę zasadach, a jedną z podstawowych przesłanek pozytywnych jest niewątpliwy i bezsporny związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi.

W konsekwencji z uwagi na niespełnienie podstawowej pozytywnej przesłanki warunkującej prawo do odliczenia podatku naliczonego, jaką jest związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi Wnioskodawcy (Powiatowi) nie będzie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących nabycie towarów i usług związanych z realizacją projektu pod nazwą .

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym nie przysługuje prawo do odliczenia podatku od towarów i usług, należało uznać za prawidłowe.

Ponadto, tut. organ pragnie również zauważyć, iż granice tego szczególnego postępowania podatkowego, którego celem jest uzyskanie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, określa Wnioskodawca występując z konkretnym pytaniem prawnym, wyłącznie w odniesieniu do stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę, co wynika wprost z przepisu art. 14 b § 1, 2 i 3 ustawy Ordynacja podatkowa. Natomiast na podstawie art. 14c § 1 i § 2 tut. organ dokonuje oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Niniejsza interpretacja skierowana jest tylko do Wnioskodawcy i nie odnosi się do Zarządu Dróg Powiatowych, bowiem każdą czynność, z którą mogą być związane skutki podatkowo-prawne należy rozstrzygać indywidualnie.

Należy również zaznaczyć, iż w niniejszej interpretacji nie analizowano prawidłowości dokumentowania dokonywanych zakupów przez Wnioskodawcę i Zarząd Dróg Powiatowych.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Zgodnie z przepisem § 1 pkt 1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 sierpnia 2008r. w sprawie przekazania rozpoznawania innym wojewódzkim sądom administracyjnym niektórych spraw z zakresu działania ministra właściwego do spraw finansów publicznych, Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Dz. U. Nr 163, poz. 1016) skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.
Słowa kluczowe: odliczenia, powiat, prawo do odliczenia, projekt
Data aktualizacji: 05/01/2013 21:00:01

Czy faktury za ocieplenie budynku można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu z najmu?

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Dotyczy momentu powstania przychodu z tytułu sprzedaży premiowej i daty z jaką powinna być...

Naczelnik Małopolskiego Urzędu Skarbowego w Krakowie, działając na podstawie art. 14a 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r., Nr 8, poz. 60) w sprawie udzielenia interpretacji, co do zakresu i sposobu...

Strona zwróciła się potwierdzenie stanowiska, iż w/w transakcja winna być przez Nią udokum...

Na podstawie art. 14a 4 w zw. z 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku Spółki z o.o. z dnia 23.05.2006r., uzupełnionego w dniu 25.05.2006r. i 16.08.2006r., o...

Wystawianie dokumentu magazyn przyjmie online

Dokument magazyn przyjmie wystawia się w momencie, gdy przedsiębiorca prowadzi dokumentację magazynową. W chwili przyjęcia towaru należy go zaksięgować, a dokumentem tym właśnie jest magazyn przyjmie, skrótowo nazywamy także MP. Wygląd tego...

Czy można odliczyć podatek VAT naliczony zawarty w fakturach dokumentujących leasing opera...

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, iż w dniu 20 kwietnia 2005r. zawarł Pan umowę leasingu operacyjnego, którego przedmiotem jest motocykl. W następstwie tego został Pan obciążony fakturą na czynsz inicjalny oraz w dalszej...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Wniosek dotyczy odliczania podatku naliczonego wykazanego w fakturach dokumentujących wydatki związane z przymusowym umorzeniem udziałów wspólnikówKurs waluty mający zastosowanie przy przeliczaniu faktur korygujących oraz moment ujmowania wartości wynikających z tych fakturPrawo do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur związanych z realizacją inwestycjiCzy opisanej w sytuacji kwotę odpisu dodatkowego, z chwilą przekazania na rachunek ZFŚS, można uznać za koszty uzyskania przychodu?Czy odstępne z najem lokalu użytkowego stanowi w całości koszty uzyskania przychodu w dacie jego poniesienia?
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.