Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt

Prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony wynikający z otrzymanej od kontrahenta faktury VAT dokumentującej premie pieniężne

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 20 listopada 2009r. (data wpływu 26 listopada 2009r.), uzupełnionym pismem z dnia 15 lutego 2010r. (data wpływu 18 lutego 2010r.) oraz pismem z dnia 4 marca 2010r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stwierdzenia czy Wnioskodawca ma prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony wynikający z otrzymanej od kontrahenta faktury VAT dokumentującej premie pieniężne - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 26 listopada 2009r. wpłynął do tut. organu ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie wskazania czy Wnioskodawca ma prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony wynikający z otrzymanej od kontrahenta faktury VAT dokumentującej premie pieniężne.

Wniosek został uzupełniony pismem z dnia 15 lutego 2010r. (data wpływu 18 lutego 2010r.), będącym odpowiedzią na wezwanie tut. organu nr IBPP1/443-1199/09/MS z dnia 8 lutego 2010r. oraz pismem z dnia 4 marca 2010r.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Wnioskodawca otrzymał fakturę dotyczącą rozliczenia premii pieniężnej za realizację określonego poziomu zakupów przez swojego kontrahenta. Jeżeli podatnik sprzeda kontrahentowi towar powyżej pewnej wartości zostaje obciążony przez kontrahenta fakturą prowizyjną. Faktura wystawiona przez kontrahenta jest opodatkowana podatkiem VAT 22%. Na pytanie podatnika czy faktura VAT jest poprawnie wystawiona kontrahent odpowiedział, że ma pisemną interpretację urzędu skarbowego, że premie pieniężne winny być naliczone z podatkiem VAT.

Podatnik oraz jego kontrahent są zarejestrowanymi czynnymi podatnikami podatku VAT. Podatnik otrzymał fakturę dotyczącą rozliczenia premii pieniężnej za realizację określonego poziomu zakupów przez swojego kontrahenta. Kontrahent nie wykonuje żadnych dodatkowych usług mających wpływ na poziom sprzedaży. Umowa podpisana z kontrahentem mówi o stałym procencie premii należnej kontrahentowi bez względu na ilość i wartość sprzedaży. Przedmiotem sprzedaży między podatnikiem a kontrahentem są tapety.

W związku z rozbieżnościami w stanie faktycznym przedstawionym we wniosku z dnia 20 listopada 2009r. oraz w uzupełnieniu wniosku z dnia 15 lutego 2010r. co do kwestii kryteriów od spełnienia których uzależniona jest wypłata premii pieniężnej, w piśmie z dnia 4 marca 2010r. Wnioskodawca oświadczył, że wysokość premii pieniężnej dla kontrahenta nie jest uzależniona od poziomu zakupów realizowanych przez tę firmę i ma stały wskaźnik procentowy.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie (ostatecznie sformułowane w uzupełnieniu wniosku z dnia 15 lutego 2010r.):

Czy podatnik ma prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego na fakturach prowizyjnych wystawionych przez kontrahenta.

Zdaniem Wnioskodawcy (stanowisko ostatecznie sformułowane w uzupełnieniu wniosku z dnia 15 lutego 2010r.), skoro otrzymał fakturę VAT z naliczonym podatkiem to ma prawo do odliczenia tego podatku. Faktura prowizyjna dotyczy prowizji od sprzedaży towarów opodatkowanych 22% podatkiem VAT.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za nieprawidłowe.

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), zwanej dalej ustawą o VAT, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Stosownie do art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ww. ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi, z zastrzeżeniem ust. 3-7, suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych.

Ustawodawca umożliwił podatnikom skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego, pod warunkiem spełnienia przez nich zarówno tzw. przesłanek pozytywnych, tj. zakupione towary i usługi będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy.

Ponadto zgodnie z art. 88 ust. 3a pkt 4 lit. a ustawy o VAT, nie stanowią podstawy do obniżenia podatku należnego oraz zwrotu różnicy podatku lub zwrotu podatku naliczonego faktury i dokumenty celne w przypadku gdy wystawione faktury, faktury korygujące lub dokumenty celne stwierdzają czynności, które nie zostały dokonane - w części dotyczącej tych czynności.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy o VAT opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają:odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju; eksport towarów; import towarów; wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem na terytorium kraju; wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów.W myśl art. 7 ust. 1 tej ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy o VAT, przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7, w tym również:przeniesienie praw do wartości niematerialnych i prawnych, bez względu na formę, w jakiej dokonano czynności prawnej;zobowiązanie do powstrzymania się od dokonania czynności lub do tolerowania czynności lub sytuacji;świadczenie usług zgodnie z nakazem organu władzy publicznej lub podmiotu działającego w jego imieniu lub nakazem wynikającym z mocy prawa.Także art. 24 ust. 1 Dyrektywy Rady 2006/112/WE z dnia 28 listopada 2006r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. Urz. UE L 347 s. 1 ze zm.) wskazuje, że świadczenie usług oznacza każdą transakcję, która nie stanowi dostawy towarów.

Uwzględniając powołane wyżej przepisy art. 5 i art. 8 cyt. ustawy, wskazać należy, iż każde odpłatne świadczenie polegające na działaniu, zaniechaniu lub tolerowaniu, czy określonym zachowaniu mieści się w definicji usługi. Pojęcie usługi według ustawy o podatku od towarów i usług jest bowiem szersze od definicji usługi w rozumieniu klasyfikacji statystycznych. Oznacza to, że w definicji tej mieszczą się również określone zachowania, które nie zostały sklasyfikowane w PKWiU, o której mowa w art. 8 ust. 3 powołanej ustawy. Usługa w rozumieniu ust. 1 powołanego wyżej artykułu oraz art. 24 ust. 1 Dyrektywy 2006/112/WE, to transakcja gospodarcza, co oznacza, iż stosunek prawny łączący strony musi wiązać się ze świadczeniem wzajemnym.

Aby uznać dane świadczenie za odpłatne świadczenie usług, musi istnieć stosunek prawny pomiędzy świadczącym usługę a odbiorcą, a w zamian za wykonanie usługi powinno zostać wypłacone wynagrodzenie. Musi istnieć bezpośredni związek pomiędzy świadczoną usługą i przekazanym za nią wynagrodzeniem. Oznacza to, że z danego stosunku prawnego, na podstawie którego wykonywana jest usługa, musi wynikać wyraźna, bezpośrednia korzyść na rzecz świadczącego usługę.

Zgodnie z art. 29 ust. 1 ustawy o VAT podstawą opodatkowania jest obrót, z zastrzeżeniem ust. 2 - 22, art. 30 - 32, art. 119 oraz art. 120 ust. 4 i 5. Obrotem jest kwota należna z tytułu sprzedaży, pomniejszona o kwotę należnego podatku. Kwota należna obejmuje całość świadczenia należnego od nabywcy.

W myśl art. 29 ust. 4 cyt. ustawy o VAT podstawę opodatkowania zmniejsza się o kwoty udokumentowanych, prawnie dopuszczalnych i obowiązkowych rabatów (bonifikat, opustów, uznanych reklamacji i skont) i o wartość zwróconych towarów, zwróconych kwot nienależnych w rozumieniu przepisów o cenach oraz zwróconych kwot dotacji, subwencji i innych dopłat o podobnym charakterze, z zastrzeżeniem ust. 4a i 4b.

Zgodnie z art. 106 ust. 1 ustawy podatnicy, o których mowa w art. 15, są obowiązani wystawić fakturę stwierdzającą w szczególności dokonanie sprzedaży, datę dokonania sprzedaży, cenę jednostkową bez podatku, podstawę opodatkowania, stawkę i kwotę podatku, kwotę należności oraz dane dotyczące podatnika i nabywcy (.).

W celu intensyfikacji sprzedaży towarów, podatnicy podejmują różnorodne działania, w efekcie, których wypłacane są tzw. premie pieniężne. W sytuacji, gdy wypłacona premia pieniężna jest związana z konkretną dostawą (dostawami), to nawet, jeżeli jest to premia wypłacona po dokonaniu zapłaty, powinna być traktowana jak rabat, o którym mowa w art. 29 ust. 4 ustawy. Rabat rozumieć należy, jako zniżkę od ustalonej ceny określonego towaru lub usługi, wyrażoną procentowo lub kwotowo. Rozróżnia się rabaty przyznane przed ustaleniem ceny oraz udzielane po jej ustaleniu. Rabat udzielony w momencie wystawienia faktury (rabat transakcyjny), nie ma znaczenia dla ustalenia podstawy opodatkowania podatkiem od towarów i usług, ponieważ kwota należna od nabywcy już go uwzględnia - dane dotyczące rabatu znajdą swoje odzwierciedlenie w wystawianej fakturze stwierdzającej dokonanie sprzedaży. Rabat udzielony po sprzedaży i wystawieniu faktury, w której dokonano pierwotnego określenia obrotu (rabat potransakcyjny), wymaga wystawienia faktury korygującej, zgodnie z uregulowaniami zawartymi w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 212, poz. 1337 ze zm.), obowiązującego od dnia 1 grudnia 2008r.

Zgodnie z § 13 ust. 1 cyt. wyżej rozporządzenia, w przypadku gdy po wystawieniu faktury udzielono rabatów określonych w art. 29 ust. 4 ustawy, podatnik udzielający rabatu wystawia fakturę korygującą, która - zgodnie z § 13 ust. 2 ww. rozporządzenia - powinna zawierać co najmniej:numer kolejny oraz datę jej wystawienia; dane zawarte w fakturze, której dotyczy faktura korygująca: a) określone w § 5 ust. 1 pkt 1-4, b) nazwę (rodzaj) towaru lub usługi objętych rabatem; kwotę i rodzaj udzielonego rabatu; kwotę zmniejszenia podatku należnego.Z opisu przestawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że Wnioskodawca otrzymał fakturę dotyczącą rozliczenia premii pieniężnej za realizację zakupów przez swojego kontrahenta. Jeżeli podatnik sprzeda kontrahentowi towary (niezależnie od wysokości sprzedaży) zostaje obciążony przez kontrahenta fakturą prowizyjną. Faktura wystawiona przez kontrahenta jest opodatkowana podatkiem VAT 22%.

Podatnik oraz jego kontrahent są zarejestrowanymi czynnymi podatnikami podatku VAT. Kontrahent nie wykonuje żadnych dodatkowych usług mających wpływ na poziom sprzedaży. Umowa podpisana z kontrahentem mówi o stałym procencie premii należnej kontrahentowi bez względu na ilość i wartość sprzedaży. Przedmiotem sprzedaży między podatnikiem a kontrahentem są tapety.

Biorąc powyższe pod uwagę stwierdzić należy, że w przypadku, gdy premia jest przyznawana bez względu na ilość i wartość dokonanych przez kontrahenta (odbiorcę) zakupów towarów handlowych Wnioskodawcy (tapet), bez świadczenia przez kontrahenta na rzecz Wnioskodawcy dodatkowych czynności, nie występują czynności związane ze świadczeniem usługi opodatkowanej podatkiem VAT, bowiem otrzymana przez kontrahenta premia pieniężna nie jest w żaden sposób związana z uzyskaniem przez Wnioskodawcę świadczenia wzajemnego, gdyż za takie świadczenie nie można uznać dokonania przez kontrahenta zakupów.

W przedmiotowej sytuacji brak takich działań kontrahenta, które byłyby czynnościami dodatkowymi do jakich byłby zobligowany postanowieniami wynikającymi z umowy w zakresie dotyczącym otrzymywania premii. W takich okolicznościach działania kontrahenta nie wypełniają dyspozycji art. 8 ust. 1 ustawy o VAT i w związku z tym nie mogą być uznane za odpłatne świadczenie usług podlegające opodatkowaniu na podstawie art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT i nie powinny być dokumentowane fakturą VAT.

Premia przyznana przez Wnioskodawcę stanowi w istocie rabat obniżający wartość konkretnych dostaw udokumentowanych poszczególnymi fakturami - zgodnie z art. 29 ust. 4 ustawy o VAT - zmniejszający podstawę opodatkowania. Zatem na podstawie powołanego wyżej przepisu § 13 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008r., należy wystawić faktury korygujące, odnoszące się do faktur dokumentujących wartość dokonanych przez kontrahenta zakupów w określonym czasie, uprawniających go do uzyskania przedmiotowego rabatu, uwzględniające wymogi wynikające z § 13 ust. 2 wskazanego rozporządzenia.

Odnosząc się natomiast do kwestii prawa Wnioskodawcy do odliczenia podatku naliczonego w fakturach wystawionych przez kontrahenta dotyczących opisanych we wniosku premii pieniężnych, stwierdzić należy, iż zgodnie z art. 88 ust. 3a pkt 4 lit. a ustawy o VAT nie stanowią podstawy do obniżenia podatku należnego oraz zwrotu różnicy podatku lub zwrotu podatku naliczonego gdy wystawione faktury stwierdzają czynności, które nie zostały dokonane - w części dotyczącej tych czynności. Na podstawie przepisu art. 88 ust. 3a pkt 4 lit. a ustawy o VAT Wnioskodawca nie ma zatem prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wykazanego w otrzymanej od Kontrahenta fakturze VAT dotyczącej premii pieniężnej, bowiem faktura ta nie dokumentuje dokonania zakupu żadnych towarów ani świadczenia usług przez Kontrahenta na rzecz Wnioskodawcy.

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za nieprawidłowe.

Zauważyć jednak należy, iż niniejsza interpretacja dotyczy wyłącznie skutków podatkowych wypłacanych przez Wnioskodawcę premii pieniężnych za dokonane przez kontrahenta zakupy w sytuacji przedstawionej we wniosku, tj. gdy premia pieniężna ustalana jest na podstawie obrotu w danym okresie rozliczeniowym.

Interpretacja ta nie dotyczy natomiast skutków podatkowych otrzymania opisanej premii pieniężnej przez kontrahenta Wnioskodawcy i nie wywołuje żadnych skutków prawnych dla kontrahenta Wnioskodawcy otrzymującego premię pieniężną.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Niniejsza interpretacja traci swoją ważność w przypadku zmiany któregokolwiek z elementów przedstawionego stanu faktycznego lub zmiany stanu prawnego.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Zgodnie z przepisem § 1 pkt 1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 sierpnia 2008r. w sprawie przekazania rozpoznawania innym wojewódzkim sądom administracyjnym niektórych spraw z zakresu działania ministra właściwego do spraw finansów publicznych, Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Dz. U. Nr 163, poz. 1016) skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 2, 44-101 Gliwice, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.
Słowa kluczowe: miejsce świadczenia usług, odliczenie podatku, premia pieniężna
Data aktualizacji: 25/01/2013 09:00:01

W jakiej formie, przy pomocy jakich dokumentów syndyk winien rozliczać podatek VAT i jak m...

Działając na podstawie art. 14a 3 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa ( jednolity tekst Dz. U. Nr 8 z 2005r., poz. 60 ) w związku ze złożonym przez Syndyka w dniu 08.02.2005r. (data wpływu) wnioskiem w sprawie udzielenia...

Możliwość proporcjonalnego odliczania podatku naliczonego z faktur zakupu związanych z pro...

Na podstawie art. 14a 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa ( j.t. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ) stwierdzam, że stanowisko Podatnika przedstawione we wniosku z dnia 14.07.2005 r., który wpłynął w dniu 18.07.2005 r., o...

Dokumentowanie zakupów towarów pochodzenia rolniczego w sytuacji braku danych rolnika rycz...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Refakturowania kosztów za energię elektryczną i wodę

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Czy można odliczyć podatek naliczony - z tytułu wykonywania czynności legalizacji i napraw...

Podatnik świadczy usługi w zakresie zabudowywania wodomierzy, które uprzednio muszą być naprawione i zalegalizowane. Naprawy i legalizacji dokonuje kontrahent podatnika. Dotychczas podatnik otrzymywał fakturę dokumentującą powyższe usługi, która...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Dot. refakturowania usług przewozów taksówkowychZasady odliczania podatku z faktur zakupu paliwa wykorzystanego do napędu samochodów ciężarowych po 22.08.2005 rOpodatkowanie wypłaty bonusuOdliczenie podatku naliczonego z faktury dokumentującej czynności, za które otrzymano premie pieniężnąOdliczenia od dochodu wydatków poniesionych z tytułu użytkowania sieci Internet
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.