Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt

Prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony z faktur dokumentujących realizację projektu pn

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z dnia 12 czerwca 2009r. (data wpływu 22 czerwca 2009r.), uzupełnionym pismem z dnia 24 lipca 2009r. (data wpływu 29 lipca 2009r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości obniżenia podatku należnego o podatek naliczony z faktur dokumentujących realizację projektu pn. . - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 22 czerwca 2009r. wpłynął do tut. organu wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w zakresie możliwości obniżenia podatku należnego o podatek naliczony z faktur dokumentujących realizację projektu pn. . Ww. wniosek został uzupełniony pismem z dnia 24 lipca 2009r. (data wpływu 29 lipca 2009r.) będącym odpowiedzią na wezwanie tut. organu z dnia 16 lipca 2009r. znak: IBPP4/443-672/09/JP.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca ubiega się o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa na lata 2007-2013 projektu inwestycyjnego pn. .

Projekt promocyjny ma na celu wypromowanie atrakcyjnie położonych, w rejonie pogranicza, terenów inwestycyjnych, leżących w granicach W.

Realizacja projektu polegać będzie na stworzeniu profesjonalnie przygotowanych materiałów promocyjnych i reklamowych, promocji terenów inwestycyjnych skierowanej do określonej grupy odbiorców jakimi są środowiska biznesowe.

Miasto weźmie udział w Środkowoeuropejskich Targach Nieruchomości i Inwestycji.

Jak wskazał Wnioskodawca w piśmie z dnia 24 lipca 2009r. okres realizacji ww. projektu to: 1 sierpień 2008r. - 31 maj 2010r.

W związku z realizacją projektu Wnioskodawca poniesie wydatki na zakup towarów i usług udokumentowane fakturami VAT. Faktury dokumentujące nabycie usług będą wystawione na Gminę.

Realizacja projektu wynika z wykonywania zadań własnych Gminy wynikających z przepisów ustawy o samorządzie gminnym (art. 7 ust. 1 pkt 18).

Towary i usługi nabywane w związku z realizacją projektu nie są (nie będą) w żadnym zakresie związane z wykonywaniem czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług przez Gminę i ich następstwem nie będzie określenie podatku należnego VAT.

Materiały promocyjne będą rozdawane nieodpłatnie.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie (sformułowane ostatecznie w piśmie z dnia 24 lipca 2009r.):

Czy Gmina jako jednostka samorządowa wykonująca zadania własne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa na lata 2007-2013 będzie miała możliwość obniżenia podatku należnego o podatek naliczony z faktur dokumentujących realizację inwestycji pn. .

Zdaniem Wnioskodawcy (stanowisko ostatecznie sformułowane w piśmie z dnia 24 lipca 2009r.), Gmina jako jednostka samorządu terytorialnego posiadająca osobowość prawną oraz będąca podatnikiem podatku od towarów i usług nie będzie miała możliwości odliczenia podatku VAT wynikającego z faktur dokumentujących poniesione nakłady na inwestycję pn. . - (art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług).

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Stosownie do art. 86 ust. 1 i 2 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535, ze zm.) w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124. Kwotę podatku naliczonego stanowi, z zastrzeżeniem ust. 3-7 suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest bezpośredni i bezsporny związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi.

Przedstawiona wyżej zasada wyklucza możliwość dokonania odliczenia podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku oraz niepodlegających temu podatkowi.

Zgodnie z obowiązującym od dnia 1 grudnia 2008r. przepisem § 13 ust. 1 pkt 11 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008r. (Dz. U. Nr 212, poz. 1336), zwalnia się od podatku czynności związane z wykonywaniem zadań publicznych nałożonych odrębnymi przepisami, wykonywane w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność przez jednostki samorządu terytorialnego, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych. Ww. przepis jest powtórzeniem w niezmienionym brzmieniu obowiązującego do dnia 30 listopada 2008r. przepisu § 13 ust. 1 pkt 11 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008r. (Dz. U. Nr 212, poz. 1336).

W myśl art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) gmina wykonuje zdania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność. Natomiast zgodnie z art. 6 ust. 1 ww. ustawy do zakresu działania gminy należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, niezastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów.

Do zadań własnych gminy należy zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty. W szczególności zadania własne obejmują sprawy promocji gminy (art. 7 ust. 1 pkt 18 cyt. ustawy).

W celu wykonywania zadań gmina może tworzyć jednostki organizacyjne, a także zawierać umowy z innymi podmiotami, w tym z organizacjami pozarządowymi (art. 9 ust. 1 cyt. ustawy).

Zgodnie z art. 11a ust. 1 pkt 1 i 2 cyt. ustawy, organami gminy są rada gminy i wójt (burmistrz, prezydent). W myśl art. 11a ust. 3 cyt. ustawy ilekroć w ustawie jest mowa o wójcie, należy przez to rozumieć także burmistrza oraz prezydenta miasta.

W myśl art. 33 ust. 1 cytowanej powyżej ustawy o samorządzie gminnym, Wójt wykonuje zadania przy pomocy urzędu gminy.

Jak wynika z powyższego, urząd gminy nie jest jednostką organizacyjną w rozumieniu ww. art. 9 ustawy o samorządzie gminnym. Jest wyłącznie zorganizowanym zespołem osób i środków służących do pomocy organowi administracyjnemu. Urząd gminy jest jednostką pomocniczą służącą do wykonywania zadań gminy oraz obsługi techniczno organizacyjnej gminy. Biorąc pod uwagę nierozerwalne i nie podzielne powiązania podmiotowe gminy i urzędu gminy, również na gruncie podatku od towarów i usług należy stwierdzić, iż nie występuje odrębna od podmiotowości gminy podmiotowość urzędu gminy. Zatem Urząd Gminy działając w imieniu Gminy realizuje zadania własne Gminy i w tym zakresie jest zwolniony z podatku od towarów i usług, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie umów cywilnoprawnych.

Z przedstawionego zdarzenia przyszłego wynika, iż Wnioskodawca ubiega się o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa na lata 2007-2013 projektu inwestycyjnego pn. .

Okres realizacji projektu to: 1 sierpień 2008r. - 31 maj 2010r.

Projekt promocyjny ma na celu wypromowanie atrakcyjnie położonych, w rejonie pogranicza, terenów inwestycyjnych, leżących w granicach.

Realizacja projektu polegać będzie na stworzeniu profesjonalnie przygotowanych materiałów promocyjnych i reklamowych, promocji terenów inwestycyjnych skierowanej do określonej grupy odbiorców jakimi są środowiska biznesowe.

Materiały promocyjne będą rozdawane nieodpłatnie.

W związku z realizacją projektu Wnioskodawca poniesie wydatki na zakup towarów i usług udokumentowane fakturami VAT. Faktury dokumentujące projekt będą wystawione na Gminę.

Realizacja projektu wynika z wykonywania zadań własnych Gminy wynikających z przepisów ustawy o samorządzie gminnym (art. 7 ust. 1 pkt 18).

Towary i usługi nabywane w związku z realizacją projektu nie będą w żadnym zakresie związane z wykonywaniem czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług przez Gminę i ich następstwem nie będzie określenie podatku należnego VAT.

Zatem stwierdzić należy, iż w przedmiotowej sprawie nie znajdzie zastosowania cytowany na wstępie art. 86 ust. 1 ustawy o VAT, bowiem jak już wskazano wyżej obniżenie podatku należnego o podatek naliczony może nastąpić jedynie na ściśle określonych przez ustawodawcę zasadach, a jedną z podstawowych przesłanek jest bezpośredni i bezsporny związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi.

W konsekwencji nie będzie przysługiwało Wnioskodawcy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących nabycie towarów i usług związanych z realizacją przedmiotowego projektu pn. .

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Zgodnie z przepisem § 1 pkt 1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 sierpnia 2008r. w sprawie przekazania rozpoznawania innym wojewódzkim sądom administracyjnym niektórych spraw z zakresu działania ministra właściwego do spraw finansów publicznych, Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Dz. U. Nr 163, poz. 1016) skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a 43-300 Bielsko-Biała.
Słowa kluczowe: gmina, odliczenie podatku od towarów i usług
Data aktualizacji: 31/01/2013 00:00:01

Wystawianie faktur i powstanie obowiązku podatkowego w związku z wniesieniem aportu po dni...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Czy w opisanej sytuacji wydatek potwierdzony fakturą VAT można odliczyć w ramach ulgi remo...

POSTNOWIENIE Na podstawie art. 14a, 216 1 i 2 oraz art. 236 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 z późn. zmian.), Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa Targówek postanawia uznać stanowisko...

Drugi Wielkopolski Urząd Skarbowy Kalisz 62-800 ul. Fabryczna 1A

Zasięg terytorialny miasta gminy powiaty województwo wielkopolskie Konta bankowe CIT 36101014690007362221000000 VAT 83101014690007362222000000 PIT 33101014690007362223000000 budżetowe 30101014690007362225000000 pozostałe 27101014690007362227000000...

W którym momencie podatnik może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów wstępną opłatę le...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Obowiązek wystawiania faktur VAT z tytułu świadczenia usług najmu nieruchomości na cele uż...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Spółka ma prawo do odliczenia podatku naliczonego na podstawie faktur VAT za zakup paliwa do samochodu ciężarowego w pełnej wysokościCzy Wnioskodawca jako podatnik VAT, kupując od rolników ryczałtowych ich produkty ma obowiązek wystawiać faktury VAT RR z 6% stawką podatkuOpodatkowanie zwrotu nakładów inwestycyjnych w obcym środku trwałymPotwierdzenie odbioru korekty faktury elektronicznej oraz wystawianie duplikatu faktury korygującejUrząd Skarbowy Sokółka 16-100 ul. Białostocka 47
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.