Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt

Prawo do obniżenia podatku należnego w związku ze zwrotem towarów, bez konieczności uzyskiwania potwierdzeń odbioru faktur korygujących

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Sp. z o.o., przedstawione we wniosku z dnia 7 sierpnia 2008 r. (data wpływu 14 sierpnia 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do obniżenia podatku należnego w związku ze zwrotem towarów - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 14 sierpnia 2008 r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do obniżenia podatku należnego w związku ze zwrotem towarów.

W dniu 21 października 2008 r. Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie wydał interpretację indywidualną nr IPPP1-443-1542/08-2/JB, w której stanowisko Wnioskodawcy uznane zostało za nieprawidłowe. Interpretacja była przedmiotem skargi Spółki. Wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 14 lipca 2009 r. sygn. akt III SA/Wa 286/09 uchylono zaskarżoną interpretację indywidualną. Ww. wyrok był przedmiotem rozpoznania Naczelnego Sądu Administracyjnego, który wyrokiem z dnia 3 grudnia 2009 r. sygn. akt I FSK 1672/09 oddalił skargę kasacyjną, wniesioną przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie.

We wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Sp. z o.o. prowadzi działalność gospodarczą polegającą na sprzedaży produktów kosmetycznych. Dystrybucja produktów opiera się na systemie sprzedaży bezpośredniej, w którym podmioty (dalej: Konsultantki) dostarczają produkty bezpośrednio do finalnych nabywców (dalej: Klienci). Sprzedaż na rzecz Konsultantek dokumentowana jest fakturami VAT wystawionymi przez Spółkę.

W przypadku niezadowolenia z zakupionego towaru lub stwierdzenia jego wadliwości Spółka umożliwia Konsultantkom zwrot towaru. W celu dokonania zwrotu towaru Konsultantka wypełnia przeznaczony do tego formularz zwrotu umieszczając na nim następujące informacje:datę wystawienia faktury VAT dokumentującej sprzedaż Konsultantce towaru, który jest przedmiotem zwrotu (dalej: faktura pierwotna)numer faktury pierwotnejspecjalny kod zwracanego produktu umieszczony na fakturze pierwotnejprzyczynę zwrotu towaruWypełnione w ten sposób formularze pozwalają na przypisanie zwracanych towarów do konkretnej faktury pierwotnej dokumentującej dostawę towarów. Następnie zwrot towarów podlega weryfikacji przez Spółkę. Po pozytywnej weryfikacji i uznaniu zwrotu Spółka dokumentuje zwroty towarów fakturami korygującymi, które są wystawiane po fizycznym zwrocie towarów. Spółka zwraca Konsultantkom równowartość ceny zwracanych produktów. Zwrot pieniędzy z uwagi na stałą współpracę z Konsultantkami najczęściej odbywa się poprzez potrącenie (kompensatę) z bieżącymi należnościami Konsultantek.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

W świetle przedstawionego stanu faktycznego Spółka wnosi o potwierdzenie, że obniżenie należnego podatku VAT, które jest wynikiem zwrotu towaru, Spółka może dokonać w miesiącu wystawienia faktury korygującej a w celu tego obniżenia Spółka nie musi gromadzić potwierdzeń otrzymania faktur korygujących przez Konsultantki.

Zdaniem Wnioskodawcy, podstawa opodatkowania zdefiniowana została w art. 29 ust. 1 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), zwana dalej ustawą o VAT, jako obrót, którym jest kwota należna z tytułu sprzedaży, pomniejszona o kwotę należnego podatku. W świetle tej regulacji istotne jest zatem prawidłowe ustalenie obrotu, co w konsekwencji pozwala na obliczenie i zadeklarowanie prawidłowych kwot podatku. Dlatego też ważna jest poprawna interpretacja art. 29 ust. 4 ustawy o VAT, w którym określono przypadki, kiedy obrót ulega zmniejszeniu. Zgodnie z tym przepisem obrót zmniejsza się o kwoty udokumentowanych, prawnie dopuszczalnych i obowiązkowych rabatów (bonifikat, opustów, uznanych reklamacji i skont) i o wartość zwróconych towarów, zwróconych kwot nienależnych w rozumieniu przepisów o cenach oraz zwróconych kwot dotacji, subwencji i innych dopłat o podobnym charakterze, a także kwot wynikających z dokonanych korekt faktur. Jednocześnie ustawa o VAT określa w art. 106 obowiązek dokumentowania przez podatników wykonania czynności opodatkowanych poprzez wystawienie faktury VAT. Przepisy ustawy o VAT nie regulują natomiast kwestii wystawiania faktur korygujących.

Wystawianie faktur korygujących uregulowane zostało w § 16 i § 17 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług z dnia 25 maja 2005 r. (Dz. U. Nr 95, poz. 798 ze zm.), zwanego dalej rozporządzeniem fakturowym. Przepis § 16 ust. 1 w/w rozporządzenia stanowi, iż fakturę korygującą wystawia podatnik udzielający rabatu. Ponadto, stosownie do treści § 16 ust. 3 w/w rozporządzenia przepis dotyczący wystawiania faktur korygujących stosuje się odpowiednio w przypadku zwrotu sprzedawcy towarów, zwrotu nabywcy kwot nienależnych, zwrotu nabywcy zaliczek, przedpłat, zadatków lub rat podlegających opodatkowaniu.

Natomiast zgodnie z § 16 ust. 4 rozporządzenia fakturowego podatnik jest obowiązany posiadać potwierdzenie faktury korygującej dokumentującej udzielony rabat, o którym mowa w art. 29 ust. 4 ustawy o VAT. W efekcie, w przypadku udzielania rabatu przez sprzedawcę potwierdzenie takie stanowi podstawę do obniżenia podatku należnego w miesiącu jego otrzymania.

Dodatkowe przypadki, w których wystawia się fakturę korygującą reguluje § 17 rozporządzenia fakturowego. Przepis ten wskazuje, iż fakturę korygującą wystawia się również, gdy podwyższono cenę po wystawieniu faktury lub w razie stwierdzenia pomyłki w cenie, stawce lub kwocie podatku bądź jakiejkolwiek innej pozycji faktury. W przypadku wystawienia faktur korygujących odnoszących się do tego rodzaju sytuacji § 17 ust. 6 w/w rozporządzenia wskazuje na odpowiednie stosowanie § 16 ust. 4 rozporządzenia fakturowego. W efekcie, oprócz sytuacji udzielenia rabatu obowiązek uzyskiwania potwierdzenia odbioru faktury korygującej należy odpowiednio stosować do sytuacji pomyłki w cenie, stawce lub innej pozycji faktury (powodującej zapłatę wyższej kwoty podatku VAT).

Z analizy treści powyższych przepisów o VAT wynika więc, iż obowiązek uzyskiwania potwierdzenia odbioru faktury korygującej nie ma zastosowania w przypadkach innych, niż uregulowane w § 16 ust. 1 oraz § 17 ust. 1 rozporządzenia fakturowego. W związku z tym, że § 16 ust. 1 oraz § 17 ust. 1 nie odnosi się do przypadku zwrotu towarów obowiązek uzyskiwania potwierdzenia odbioru faktury korygującej nie ma zastosowania do zwrotu towarów. Wprawdzie przepis § 16 ust. 3 pkt 1 rozporządzenia fakturowego mówi o odpowiednim stosowaniu § 16 ust. 1 i 2 w przypadku zwrotu towarów, o którym mowa w art. 29 ust. 4 ustawy o VAT, jednakże nie wskazuje on na konieczność stosowania przepisu § 16 ust. 4 rozporządzenia fakturowego. W związku z tym, zgodnie z zasadami wykładni systemowej nie można rozszerzać zastosowania przepisu § 16 ust. 4 również do zwrotu towarów, skoro w przypadku zwrotu towarów odpowiednie stosowanie § 16 zostało ograniczone tylko do ust. 1 i 2 § 16 rozporządzenia fakturowego. W rezultacie, w stosunku do zwrotu towarów nie ma zastosowania § 16 ust. 4 rozporządzenia fakturowego wskazujący na obowiązek posiadania potwierdzeń odbioru faktur korygujących.

Biorąc pod uwagę powyższą analizę przepisów o VAT, zdaniem Spółki podstawą do obniżenia należnego podatku VAT jest fakt dokonania zwrotu towarów odpowiednio udokumentowany przez wystawienie faktury korygującej. Natomiast z przepisów rozporządzenia fakturowego, ani tym bardziej ustawy o VAT, nie można wywieść wniosku, że w przypadku zwrotu towarów podatnik obowiązany jest posiadać potwierdzenie odbioru faktury korygującej.

Jednocześnie, zdaniem Spółki, zgodnie z założeniem racjonalnego ustawodawcy należy stwierdzić, że gdyby intencją ustawodawcy było objęcie zastosowaniem przepisu § 16 ust. 4 rozporządzenia fakturowego również przypadków zwrotów towarów, określiłby to expressis verbis w przepisach. Zakres stosowania tego przepisu mógłby być rozszerzony poprzez wskazanie przypadku zwrotu towarów już w § 16 ust. 1 rozporządzenia fakturowego, ewentualnie poprzez wskazanie w § 16 ust. 3 odpowiedniego stosowania przepisu § 16 ust. 4 również do zwrotu towarów. Takiego zabiegu legislacyjnego ustawodawca dokonał m.in. w § 17 ust. 6, który nakazuje odpowiednie stosowanie § 16 ust. 4 do faktur korygujących wystawionych na podstawie § 17 ust. 1 rozporządzenia. Natomiast w związku z tym, że § 16 ust. 3 rozporządzenia fakturowego nie odnosi się do obowiązku określonego w § 16 ust. 4 rozporządzenia fakturowego, obowiązek posiadania przez sprzedawcę potwierdzenia odbioru faktury korygującej przez nabywcę nie ma zastosowania w przypadku zwrotów towarów.

Mając na uwadze powyższe, zdaniem Spółki podatnicy obowiązani są posiadać potwierdzenie odbioru faktury korygującej obniżającej należny podatek VAT, gdy faktura korygująca wystawiona jest w wyniku:udzielonego rabatu lubpomyłki w cenie, stawce lub innej pozycji faktury (dotyczy to pomyłki w pozycji faktury, która spowodowała pierwotne zawyżenie podatku VAT należnego).Natomiast obowiązujące przepisy o VAT nie nakładają na podatnika obowiązku gromadzenia potwierdzeń odbioru faktur korygujących dokumentujących zwrot towarów. Zatem w przypadku Spółki, potwierdzony zwrot towarów wraz z wystawioną fakturą korygującą są wystarczającymi przesłankami do obniżenia podatku VAT należnego. Obniżenie takie może nastąpić, zdaniem Spółki, w miesiącu wystawienia faktury korygującej dokumentującej zwrot towaru.

Jednocześnie w opinii Spółki powyższy wniosek zgodny jest ze specyfiką zwrotu towarów. Zwrot towarów, jako podstawa do obniżenia podatku VAT należnego, istotnie różni się od rabatu czy też pomyłki w cenie lub w stawce. W przypadku zwrotu towarów, najpierw musi nastąpić faktyczny zwrot dokonywany przez Konsultantkę. Następnie zwrot towaru poddawany jest weryfikacji ze strony Spółki, której pozytywny efekt materializuje się w postaci wystawienia faktury korygującej. Ostatnim krokiem jest zwrot pieniędzy, najczęściej w formie kompensaty z bieżącymi należnościami Konsultantki. Jednocześnie towarzysząca temu procesowi faktura korygująca pomaga w odpowiednim zaksięgowaniu i ujęciu zwrotu w rozliczeniach podatkowych. Natomiast w przypadku rabatu lub też pomyłki w fakturze pierwotnej faktura korygująca jest jedynym dokumentem potwierdzającym dla celów podatkowych ustalenia dokonane przez strony transakcji. Ta istotna różnica potwierdza również, iż zwrot towarów powinien być odrębnie rozpatrywany, jeśli chodzi o zasady korekty obrotu dla celów VAT.

Niezależnie od powyższego Spółka podkreśla, iż nałożenie obowiązku posiadania potwierdzeń przy zwrocie towarów byłoby sprzeczne z podstawową zasadą podatku VAT czyli zasadą neutralności. Spółka otrzymując zwrot towarów jednocześnie zwraca pieniądze Konsultantkom obniżając w ten sposób kwotę należną z tytułu pierwotnie dokonanej dostawy towarów. A zatem następuje faktyczne obniżenie podstawy opodatkowania (zgodnie z regulacją zawartą w art. 29 ust. 4 ustawy o VAT). Nałożenie na Spółkę obowiązku gromadzenia potwierdzeń odbioru faktur korygujących dokumentujących zwrot towarów prowadziłoby do sytuacji, w której w przypadku braku otrzymania potwierdzenia odbioru faktury korygującej podstawa opodatkowania byłaby wyższa niż efektywnie otrzymana przez Spółkę kwota należna. W konsekwencji Spółka ponosiłaby ekonomiczny ciężar opodatkowania co przecież stanowiłoby istotne naruszenie zasady neutralności.

Spółka podkreśla ponadto, że jej stanowisko w powyższej kwestii potwierdził Minister Finansów w interpretacji indywidualnej wydanej za pośrednictwem Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie - interpretacja indywidualna z dnia 3 czerwca 2008 r. sygn. IP-PP2-443-361/08-2/BM. W interpretacji tej Dyrektor Izby Skarbowej stwierdził bowiem, iż: w przypadku, gdy konieczność korygowania wielkości sprzedaży jest spowodowana zwrotem towaru od kontrahenta, nie jest wymagane potwierdzenie odbioru faktury korygującej.

Jednocześnie podobny pogląd wyrażają przedstawiciele doktryny. Stanowisko takie przykładowo zostało wyrażone w komentarzu do ustawy o VAT pod redakcją Jerzego Martiniego (Wyd. Diffin Warszawa 2005 r., str. 378-379), gdzie autorzy stwierdzają, że: warunkiem obniżenia obrotu/podatku należnego w przypadku zwrotów towarów/kwot nienależnych w rozumieniu przepisów o cenach jest rzetelne udokumentowanie tych faktów. Zdaniem autorów: mając na uwadze brzmienie ustawy, posiadanie potwierdzenia zwrotu towaru powinno być wystarczającą przesłanką uzasadniającą obniżenie obrotu (podatku należnego) bez konieczności uzyskania jakiegokolwiek potwierdzenia odbioru faktury korygującej:.

Spółka stoi na stanowisku, że prawidłowo udokumentowany zwrot towarów wraz z wystawioną fakturą korygującą stanowią wystarczające przesłanki do dokonania obniżenia podstawy opodatkowania (obrotu), a w konsekwencji należnego podatku VAT. Wniosek taki jest wynikiem wykładni art. 29 ust. 4 ustawy o VAT oraz § 16 i § 17 rozporządzenia fakturowego. Wykładnia tych przepisów prowadzi do wniosku, że konieczność gromadzenia potwierdzeń odbioru faktur korygujących w celu obniżenia podatku VAT należnego nie dotyczy faktur korygujących dokumentujących zwrot towarów.

W świetle obowiązującego stanu prawnego, biorąc pod uwagę rozstrzygnięcia zawarte w wyrokach Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 14 lipca 2009 r. sygn. akt III SA/Wa 286/09 i Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 3 grudnia 2009 r. sygn. akt I FSK 1672/09 - stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego w zakresie obniżenia podatku należnego w związku ze zwrotem towarów uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.
Słowa kluczowe: faktura korygująca, obniżenie podatku należnego, podstawa opodatkowania, potwierdzenie odbioru, zmniejszenie, zwrot kosztów
Data aktualizacji: 25/01/2013 18:00:01

Ustalenie kursu walut oraz terminu rozliczania korekt dotyczących transakcji wewnątrzwspól...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Urząd Skarbowy Jelenia Góra 58-500 ul. Wolności 121

Zasięg terytorialny miasta miasto na prawach powiatu Jelenia Góra, Karpacz, Kowary, Piechowice, Szklarska Poręba gminy Janowice Wielkie, Jeżów Sudecki, Mysłakowice, Podgórzyn, Stara Kamienica powiaty jeleniogórski województwo dolnośląskie Konta...

VAT - w zakresie opodatkowania oraz sposobu dokumentowania przyznanych premii pieniężnych

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Czy Wnioskodawca może obciążać firmy fakturą za odbiór i transport odpadów w kwocie netto...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Korekta podatku należnego na podstawie art. 89a ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Czy Spółka powinna opodatkowywać w Polsce przychody z tytułu prowizji wynikające z faktur wystawionych przez Spółkę Akcyjną?Zwrot nienależnie pobranego i odprowadzonego podatku z tytułu opłat rocznych za użytkowanie wieczyste ustanowione przed dniem 1 maja 2004rDane jakie powinna zawierać faktura oraz język w jakim winna być wystawionaCzy przedstawiona faktura jest wystawiona prawidłowo?Urząd Skarbowy Lubań 59-800 ul. Stara 1
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.