Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt

Prawo do obniżenia przez Wnioskodawcę podatku należnego o podatek naliczony wynikający z faktur VAT otrzymanych przez Gminę

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112 poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 13 września 2007r. (data wpływu 20 września 2007r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony wynikający z faktur VAT otrzymanych przez Gminę Miejska w J. w związku z realizowanym programem Ochrona zasobów wodnych - kanalizacja sanitarna dla J. - etap 1-3 - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 20 września 2007r. wpłynął do tut. organu ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony wynikający z faktur VAT otrzymanych przez Gminę Miejską w J. w związku z realizowanym programem Ochrona zasobów wodnych - kanalizacja sanitarna dla J. - etap 1-3.W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w J. Spółka z o. o. jest jednoosobową spółką Gminy Miejskiej w J., prowadzącą działalność gospodarczą związaną ze zbiorowym zaopatrzeniem w wodę i zbiorowym odprowadzaniem ścieków. Obecnie Gmina Miejska J. realizuje budowę kanalizacji w ramach projektu Z/Z. 18/1/1.2/6/06 - Ochrona zasobów wodnych - kanalizacja sanitarna dla J. - etap 1-3, która jest dofinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Gmina Miejska J. jako strona umowy z wykonawcą robót otrzymuje faktury za wykonanie i dokonuje ich zapłaty. Wnioskodawca nie otrzymuje w związku z ww. projektem jakichkolwiek faktur. Po zakończeniu inwestycji, powstałe mienie komunalne zostanie przekazane przedsiębiorstwu nieodpłatnie do użytkowania. Przedsiębiorstwo natomiast będzie pobierać od osób na rzecz których świadczy usługi odprowadzania ścieków stosowne opłaty zawierające podatek od towarów i usług. W związku z powyższym zadano następujące pytanie: Czy Przedsiębiorstwu Wodociągów i Kanalizacji w J. Spółka z o. o. będzie przysługiwało prawo obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z faktur otrzymanych przez Gminę Miejską w J. w ramach projektu Z/Z. 18/1/1.2/6/06 Ochrona zasobów wodnych -kanalizacja sanitarna dla J. - etap 1-3, tj. czy Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w J. Spółka z o. o. będzie miało możliwość odliczenia podatku VAT w całości lub w części.

Zdaniem Wnioskodawcy z uwagi na postanowienia art. 86 ust. 1 oraz ust. 2 pkt 1 lit. a) ustawy o podatku od towarów i usług Spółka nie będzie mogła odliczyć podatku ponieważ nie jest nabywcą usług w ramach powołanego projektu. Prawo do odliczenia realizuje się na podstawie faktur otrzymanych, natomiast Spółka nie jest inwestorem ww. zadania inwestycyjnego i faktur z tym zadaniem związanych nie otrzymuje.W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy uważa się za prawidłowe.

Zgodnie z treścią art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) w zakresie w jakim towary i usługi wykorzystywane są do wykonania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

W myśl art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a) ustawy kwotę podatku naliczonego stanowi, z zastrzeżeniem ust. 3-7, suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Zatem w myśl ww. regulacji prawnej podatek naliczony musi wynikać z faktur otrzymanych przez podatnika, tj. faktur które w swojej treści określają jako nabywcę podmiot uprawniony do odliczenia podatku naliczonego.

Ze stanu faktycznego przedstawionego w sprawie wynika, że inwestorem projektu dotyczącego budowy sieci kanalizacyjnej dla J. jest Gmina Miejska J., na którą wystawiane były faktury dokumentujące nabycie towarów i usług związanych z realizacją tego zadania.

Powyższe powoduje zatem, że Wnioskodawca jako podmiot nieokreślony w fakturach jako nabywca towarów i usług związanych z realizacją przedmiotowego zadania nie ma prawa do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony wynikający z tych dokumentów. Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym. Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.
Słowa kluczowe: brak prawa do odliczenia, obniżenie podatku należnego
Data aktualizacji: 13/10/2013 15:00:01

Podatnik zapytuje o sposób dokumentowania usług doradztwa i oddelegowania personelu świadc...

Na podstawie art. 14a 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r.-Ordynacja podatkowa (Dz.U. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku podatnika o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w...

Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego na podstawie wystawionych korekt faktur do fakt...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Czy otrzymanie bonusu rodzi obowiązek podatkowy od towarów i usług?

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Na podstawie jakiego dowodu abonenci mogą dokonywać odliczeń wydatków od dochodu z tytułu...

Naczelnik Urzędu Skarbowego Kraków-Podgórze działając na podstawie art. 14a 1 oraz 4 ustawy z dnia 29 sierpnia - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. nr 8 poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu Pana wniosku z dnia 04.04.2006 r. uzupełnionego pismem z...

Trzeci Urząd Skarbowy Lublin 20-016 ul. Narutowicza 56

Zasięg terytorialny miasta części miasta na prawach powiatu Lublin pod nazwami: Abramowice, Bronowice Nowe, Bronowice Stare, Czwartek część wschodnia od ul.Lubartowskiej, Dziesiąta, Dziesiąta Stara, Felin, Głusk, Hajdów, Jakubowice...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Urząd Skarbowy Olesno 46-300 ul. Pieloka 21Czy Klub może wystawiać rachunki za reklamę lub sponsoring dla firm chcących wspierać finansowo działania Klubu?Prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktur dokumentujących zakup samochodu i motocyklaDotyczy prawidłowości wystawienia faktury VAT w przypadku dokonania sprzedaży zarejestrowanej przy użyciu kasy rejestrującejUrząd Skarbowy Turek 62-700 ul. Konińska 1
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.