Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt

Prawo do odliczenia od faktur na których posłużono się nazwą skróconą

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 11 grudnia 2008 r. (data wpływu do Izby Skarbowej w Poznaniu: 16 grudnia 2008 r., data wpływu do Biura KIP w Lesznie: 17 grudnia 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku VAT - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 16 grudnia 2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku VAT.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe.

W dniu 30 lipca 2008 r. został zarejestrowany w Krajowym Rejestrze Sądowym oddział przedsiębiorcy zagranicznego pod nazwą XX.

Zgodnie z art. 90 pkt 1 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 155, poz. 1095), przedsiębiorca zagraniczny, który utworzył oddział, jest obowiązany używać do oznaczenia oddziału oryginalnej nazwy przedsiębiorcy zagranicznego wraz z przetłumaczoną na język polski nazwą formy prawnej przedsiębiorcy oraz dodaniem wyrazów oddział w Polsce.

Nazwa, pod którą został zarejestrowany przedsiębiorca zagraniczny jest zgodna z odpisem z niemieckiego rejestru handlowego.

Jednakże przedsiębiorca zagraniczny faktycznie w obrocie handlowym i prawnym, w tym także przy wystawianiu niemieckich faktur VAT, używa jako właściwej jedynie nazwy skróconej, co na terenie Niemiec nie budzi jakichkolwiek wątpliwości pomimo tego, że nazwa skrócona nie jest uwidoczniona w niemieckim rejestrze handlowym.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy oddział przedsiębiorcy zagranicznego jako nabywca świadczonych na jego rzecz dostaw towarów lub usług otrzymując faktury od jego kontrahentów wskazujące jako podatnika XX oddział w Polsce (nazwa skrócona) daje prawo do odliczenia podatku w nich naliczonego...

Zdaniem Wnioskodawcy, oddział przedsiębiorcy zagranicznego ma prawo do odliczenia podatku naliczonego uwidocznionego na fakturze VAT wystawionej przez jego kontrahentów, na której dla oznaczenia nabywcy towarów lub usług użyto nazwy skróconej XX oddział w Polsce również w sytuacji, gdy nazwa skrócona nie została uwidoczniona w rejestrze przedsiębiorcy zagranicznego ani w polskim rejestrze przedsiębiorców.

Zgodnie z art. 86 ust. 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. 2004 r. Nr 54, poz. 535 ze zm.), prawo do odliczenia podatku naliczonego warunkowane jest otrzymaniem faktury przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług. Elementy prawidłowo skonstruowanej faktury określone zostały w art. 106 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług oraz w § 9 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 maja 2005 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. 2005 r. Nr 95, poz. 798 ze zm.). Analiza postanowień tych przepisów pozwala na stwierdzenie, że zgodnie z § 9 ust. 1 ww. rozporządzenia faktura stwierdzająca dokonanie sprzedaży powinna zawierać co najmniej imiona i nazwiska lub nazwy bądź nazwy skrócone sprzedawcy i nabywcy oraz ich adresy. Nazwa skrócona oddziału przedsiębiorcy zagranicznego spełnia wymagania określone w § 9 ust. 1 pkt 1 ww. rozporządzenia.

Ponadto podkreślić należy, że ustawodawca w art. 88 ust. 3a ustawy o podatku od towarów i usług określił przypadki, w których faktury i dokumenty celne nie stanowią podstawy do obniżenia podatku należnego oraz zwrotu różnicy podatku lub zwrotu podatku naliczonego w przypadku gdy:sprzedaż została udokumentowana fakturami lub fakturami korygującymi:    a) wystawionymi przez podmiot nieistniejący lub nieuprawniony do wystawiania faktur lub faktur korygujących,    b) w których kwota podatku wykazana na oryginale faktury lub faktury korygującej jest różna od kwoty wykazanej na kopii;transakcja udokumentowana fakturą nie podlega opodatkowaniu albo jest zwolniona od podatku;wystawiono więcej niż jedną fakturę dokumentującą tę samą sprzedaż;wystawione faktury, faktury korygujące lub dokumenty celne:    a)stwierdzają czynności, które nie zostały dokonane - w części dotyczącej tych czynności,    b) podają kwoty niezgodne z rzeczywistością - w części dotyczącej tych pozycji, dla których podane zostały kwoty niezgodne z rzeczywistością,    c) potwierdzają czynności, do których mają zastosowanie przepisy art. 58 i 83 Kodeksu cywilnego - w części dotyczącej tych czynności;faktury, faktury korygujące wystawione przez nabywcę zgodnie z odrębnymi przepisami nie zostały zaakceptowane przez sprzedającego;zaświadczenie, o którym mowa w art. 86 ust. 5, zawiera informacje niezgodne ze stanem faktycznym.Z powyższego wynika, że sprzedaż udokumentowana fakturą, na której widnieje nazwa skrócona XX oddział w Polsce nie została wymieniona jako podstawa do odmowy obniżenia podatku należnego oraz zwrotu różnicy podatku lub zwrotu podatku naliczonego.

Z tych przyczyn Wnioskodawca stoi na stanowisku, że przysługuje mu prawo do odliczenia podatku naliczonego uwidocznionego na fakturze VAT wystawionej przez jego kontrahentów, na której dla oznaczenia nabywcy towarów lub usług użyto nazwy skróconej XX oddział w Polsce również w sytuacji, gdy nazwa skrócona nie została uwidoczniona w rejestrze przedsiębiorcy zagranicznego ani w polskim rejestrze przedsiębiorców.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z zapisami art. 106 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), zwanej dalej ustawą, podatnicy, o których mowa w art. 15, mają obowiązek wystawić fakturę stwierdzającą w szczególności dokonanie sprzedaży, datę dokonania sprzedaży, cenę jednostkową bez podatku, podstawę opodatkowania, stawkę i kwotę podatku, kwotę należności oraz dane dotyczące podatnika i nabywcy (...). W myśl § 5 ust. 1 pkt 1 i 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 212, poz. 1337), zwanego dalej rozporządzeniem., konieczne jest, aby faktura stwierdzająca dokonanie sprzedaży zawierała imiona i nazwiska lub nazwy bądź nazwy skrócone sprzedawcy i nabywcy oraz ich adresy, a także numery identyfikacji podatkowej sprzedawcy i nabywcy (...).

W świetle przepisów ustawy o podatku od towarów i usług, faktury VAT są dokumentami potwierdzającymi rzeczywiste transakcje gospodarcze dokonywane przez podatnika. Faktura pełni szczególną rolę dowodową w prawidłowym wymiarze podatku VAT, dlatego też niezwykle istotne jest prawidłowe oznaczenie wszystkich elementów faktury.

W myśl zapisu art. 86 ust. 1 ustawy, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Kwotę podatku naliczonego (art. 86 ust. 2 ustawy) stanowi, z zastrzeżeniem ust. 3-7: suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika:      a) z tytułu nabycia towarów i usług,      b) potwierdzających dokonanie przedpłaty (zaliczki, zadatku, raty), jeżeli wiązały się one z powstaniem obowiązku podatkowego,      c) od komitenta z tytułu dostawy towarów będącej przedmiotem umowy komisu      - z uwzględnieniem rabatów określonych w art. 29 ust. 4;w przypadku importu towarów - suma kwot podatku wynikająca z dokumentu celnego i deklaracji importowej, z zastrzeżeniem pkt 5;zryczałtowany zwrot podatku, o którym mowa w art. 116 ust. 6;kwota podatku należnego od importu usług, kwota podatku należnego od dostawy towarów, dla której podatnikiem jest ich nabywca, oraz kwota podatku należnego z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów;kwota podatku należnego z tytułu importu towarów - w przypadkach, o których mowa w art. 33a.Realizacja powyższego prawa została ograniczona zapisami w art. 88 ustawy.

I tak, stosownie do zapisu art. 88 ust. 3a ustawy, nie stanowią podstawy do obniżenia podatku należnego oraz zwrotu różnicy podatku lub zwrotu podatku naliczonego faktury i dokumenty celne w przypadku gdy: sprzedaż została udokumentowana fakturami lub fakturami korygującymi:      a) wystawionymi przez podmiot nieistniejący lub nieuprawniony do wystawiania faktur lub faktur korygujących,      b) w których kwota podatku wykazana na oryginale faktury lub faktury korygującej jest różna od kwoty wykazanej na kopii;transakcja udokumentowana fakturą nie podlega opodatkowaniu albo jest zwolniona od podatku;wystawiono więcej niż jedną fakturę dokumentującą tę samą sprzedaż;wystawione faktury, faktury korygujące lub dokumenty celne:      a) stwierdzają czynności, które nie zostały dokonane - w części dotyczącej tych czynności,      b) podają kwoty niezgodne z rzeczywistością - w części dotyczącej tych pozycji, dla których podane zostały kwoty niezgodne z rzeczywistością,      c) potwierdzają czynności, do których mają zastosowanie przepisy art. 58 i 83 Kodeksu cywilnego - w części dotyczącej tych czynności;faktury, faktury korygujące wystawione przez nabywcę zgodnie z odrębnymi przepisami nie zostały zaakceptowane przez sprzedającego;zaświadczenie, o którym mowa w art. 86 ust. 5, zawiera informacje niezgodne ze stanem faktycznym.Jak wynika z opisanego zdarzenia przyszłego Wnioskodawca - jako oddział podmiotu zagranicznego - zamierza na fakturach posługiwać się nazwą skróconą, którą w obrocie gospodarczym posługuje się ten podmiot z dopiskiem oddział w Polsce. Nazwa skrócona podmiotu zagranicznego nie wynika ani z niemieckiego rejestru handlowego ani z polskiego rejestru przedsiębiorców.

Jednak biorąc pod uwagę rozstrzygnięcie zawarte w interpretacji indywidualnej z dnia 4 marca 2009 r. nr ILPP2/443-1134/08-2/GZ w zakresie danych jakie powinna zawierać faktura oraz fakt, że w przedmiotowej sprawie nie zachodzą przesłanki ograniczające prawo do odliczenia podatku naliczonego wynikające z zapisu art. 88 ust. 3a ustawy, oddział podmiotu zagranicznego posługujący się na fakturach nazwą skróconą przedsiębiorcy zagranicznego, przy uwzględnieniu innych danych (adres, NIP), na podstawie których w sposób jednoznaczny można zidentyfikować podatnika - ma prawo do odliczenia podatku naliczonego.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, ul. Św. Mikołaja 78/79, 50-126 Wrocław po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.
Słowa kluczowe: dane, firma, numer identyfikacji podatkowej, oddział, odliczenia, podmiot zagraniczny, zwrot
Data aktualizacji: 26/07/2011 06:12:19

Czy koszty napraw gwarancyjnych uznaje się za koszty uzyskania przychodóww momencie wystaw...

Pismem z dnia 30.06.2005 r. Spółka zwróciła się z prośbą o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, przedstawiając następujący stan faktyczny: Spółka zajmuje się sprzedażą i serwisem naczep, hakowców...

Opodatkowania i dokumentowania premii pieniężnych

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Gmina nie ma prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związa...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Czy można dokonywać, zgodnie z art. 120 pkt 4 ustawy o podatku od towarów i usług, sprzeda...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Czy podatnik ma prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktury VAT wystawionej na oboje...

Ze stanu faktycznego przedstawionego we wniosku z dnia 12.01.2006r., uzupełnionego pismem z dnia 07.02.2006r. wynika, że na podstawie aktu notarialnego nabyła P... wraz z mężem spółdzielcze prawo do lokalu na potrzeby prowadzonej przez siebie...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Opodatkowanie niepotwierdzonych wewnątrzwspólnotowych dostaw towarówStawka 7% przy refakturowaniu usług przewozu osób, i 0% przy refakturowaniu na rzecz przewoźników powietrznychCzy na rzecz osób trzecich np. najemców lokali komunalnych, w przypadku odsprzdeaży mediów należy wystawić fakturę VAT?Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego w związku z wystawionymi fakturami korygującymi dostawę energii elektrycznej w okresie od 01.05.2004rCzy istnieje podstawa do wystawienia faktury VAT od zobowiazania zasądzonego wyrokiem?
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.