Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt

Prawo do odliczenia po 1 grudnia 2008r. podatku naliczonego od faktur zapłaconych z dotacji inwestycyjnej otrzymanej z Urzędu Gminy

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z dnia 25 maja 2009r. (data wpływu 27 maja 2009r.), uzupełnionym pismem z dnia 9 lipca 2009r. (data wpływu 14 lipca 2009r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia po 1 grudnia 2008r. podatku naliczonego od faktur zapłaconych z dotacji inwestycyjnej otrzymanej z Urzędu Gminy - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 27 maja 2009r. został złożony ww. wniosek, uzupełniony pismem z dnia 9 lipca 2009r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie w zakresie prawa do odliczenia po 1 grudnia 2008r. podatku naliczonego od faktur zapłaconych z dotacji inwestycyjnej otrzymanej z Urzędu Gminy.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Wnioskodawca będący podatnikiem podatku od towarów i usług zwraca się z prośbą o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów ustawy o podatku od towarów i usług, odnośnie co do nieodliczenia podatku VAT od zakupów inwestycyjnych finansowanych z dotacji inwestycyjnej otrzymanej od Urzędu Gminy w 2008r. na wykonanie odcinka sieci kanalizacji sanitarnej. Inwestycja była wykonywana etapami i część faktur była wystawiona w miesiącu grudniu 2008r. Amortyzacja wykonanej inwestycji nie stanowi kosztu uzyskania przychodu.

Ponadto w piśmie z dnia 9 lipca 2009r. Wnioskodawca wskazał, iż wydatki inwestycyjne (odcinek kanalizacji sanitarnej) będą wykorzystane do sprzedaży opodatkowanej. Podatnicy będą podpięci do kanalizacji sanitarnej, do której odprowadzane są ścieki z ich posesji. Wnioskodawca prowadzi działalność w zakresie sprzedaży opodatkowanej i deklaruje sprzedaż opodatkowaną.

Dla potrzeb niniejszej interpretacji przyjęto pytanie (oznaczone nr 2) oraz własne stanowisko Wnioskodawcy sformułowane w piśmie z dnia 9 lipca 2009r. stanowiącym uzupełnienie wniosku z dnia 25 maja 2009r.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy Wnioskodawca ma prawo od dnia 1 grudnia 2008r. odliczyć podatek naliczony od faktur VAT zapłaconych z dotacji inwestycyjnej z budżetu Urzędu Gminy.

Zdaniem Wnioskodawcy, od dnia 1 grudnia 2009r. nie ma on prawa do odliczenia podatku naliczonego od faktur VAT zapłaconych z dotacji inwestycyjnej z budżetu Urzędu Gminy.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za nieprawidłowe.

Na wstępie nadmienia się, iż niniejszą interpretację wydano w oparciu o stan prawny obowiązujący od dnia 1 grudnia 2008r.

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), zwanej dalej ustawą o VAT w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124

Kwotę podatku naliczonego stanowi, z zastrzeżeniem ust. 3-7, suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług (art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy o VAT).

Mając na uwadze przywołane przepisy należy stwierdzić, iż podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego jedynie w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Aby zatem podatnik mógł obniżyć kwotę podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z dokonanych zakupów bądź inwestycji, zakupy te muszą być związane z wykonywaniem czynności opodatkowanych, przy czym związek ten winien mieć charakter bezpośredni.

Przedstawiona wyżej zasada wyklucza zatem możliwość dokonania odliczenia podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które są wykorzystywane do wykonywania czynności zwolnionych od podatku, czy też niepodlegających temu podatkowi.

Należy jednocześnie zauważyć, że ustawodawca w żaden sposób nie uzależnił prawa do odliczenia podatku naliczonego od źródła pochodzenia środków, które są przeznaczone na zakup towarów i usług.

Zatem od dnia 1 grudnia 2008r. prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest bezpośredni i bezsporny związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi.

Przedstawiona wyżej zasada wyklucza możliwość dokonania odliczenia podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku oraz niepodlegających temu podatkowi.

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, iż Wnioskodawca otrzymał od Urzędu Gminy dotację inwestycyjną na wykonanie odcinka sieci kanalizacji sanitarnej. Inwestycja była wykonywana etapami i część faktur była wystawiona w miesiącu grudniu 2008r. Amortyzacja wykonanej inwestycji nie stanowi kosztu uzyskania przychodu.

Wydatki inwestycyjne (odcinek kanalizacji sanitarnej) będą wykorzystywane do sprzedaży opodatkowanej. Wnioskodawca prowadzi działalność w zakresie sprzedaży opodatkowanej i deklaruje sprzedaż opodatkowaną.

Reasumując, w stanie prawnym obowiązującym od dnia 1 grudnia 20098r. Wnioskodawca miał prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z nabyciem towarów i usług związanych z ww. inwestycją. Bowiem zasadnicze znaczenie dla dokonania odliczenia podatku VAT ma związek zakupów ze sprzedażą opodatkowaną, a w omawianej sytuacji powstała sieć kanalizacji sanitarnej w wyniku realizacji projektu będzie wykorzystywana do wykonywania czynności opodatkowanych.

Zauważyć również należy, iż dla prawa do odliczenia nie ma także znaczenia źródło finansowania wydatków na nabycie towarów i usług w tym podatku naliczonego. Także pokrycie tych wydatków (podatku naliczonego) nie z własnych środków podatnika nie pozbawia go prawa do odliczenia podatku.

W szczególności pokrycie wydatków na nabycie towarów i usług dotacjami nie pozbawia podatnika prawa do odliczenia. Sam fakt otrzymania dotacji nie rodzi bezpośrednich skutków w zakresie odliczania podatku naliczonego.

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy należy uznać za nieprawidłowe.

Ocena prawna stanowiska Wnioskodawcy w części dotyczącej uznania czy do grudnia 2008 Wnioskodawca mógł odliczyć podatek naliczony od faktur VAT zapłaconych z dotacji inwestycyjnej zawarta została w odrębnym rozstrzygnięciu.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Zgodnie z przepisem § 1 pkt 1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 sierpnia 2008r. w sprawie przekazania rozpoznawania innym wojewódzkim sądom administracyjnym niektórych spraw z zakresu działania ministra właściwego do spraw finansów publicznych, Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Dz. U. Nr 163, poz. 1016) skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.
Słowa kluczowe: dofinansowanie, dotacja, gmina, prawo do odliczenia
Data aktualizacji: 14/10/2013 15:00:01

Czy Spółka udzielająca drugiej Spółce pożyczki, na zapłacone odsetki winna wystawić faktur...

Na podstawie art. 14a, art. 216 ustawy z dnia 19 sierpnia 1997 roku - Ordynacja podatkowa Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zmianami po rozpatrzeniu wniosku z dnia 27 kwietnia 2005 roku C. L. Sp. z o.o Naczelnik Urzędu Skarbowego w Ostrowie Wielkopolskim...

Czy fakturę VAT można uznać jako dokument stanowiący podstawę zaliczenia wydatku z niej wy...

Na podstawie art. 14 b 5 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.), art. 15, art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 roku. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr...

Czy Wnioskodawca będzie zwolniony z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Czy możliwe jest dokumentowanie w księgach rachunkowych zakupu towarów handlowych od rolni...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Powstanie obowiązku podatkowego z tytułu wpłat oraz fakturowania

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Czy wydatki poniesione na kontynuację i zakończenie budowy winny być udokumentowane fakturami VAT ?Jak należy dokumentować przychody z tytułu najmu ?Czy w opisanej sytuacji wydatek potwierdzony fakturą VAT można odliczyć w ramach ulgi remontowo-modernizacyjnej?Prawo do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur odebranych w imieniu Spółki przez pełnomocnikaPoprawność wystawianych faktur VAT
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.