Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt

Prawo do odliczenia podatku naliczonego od zakupów udokumentowanych fakturami VAT wystawionymi na współwłaścicieli nieruchomości

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana przedstawione we wniosku z dnia 30 czerwca 2008 r. (data wpływu 7 lipca 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego od zakupów udokumentowanych fakturami VAT wystawionymi na Wnioskodawcę oraz inny podmiot - jest prawidłowe.UZASADNIENIEW dniu 7 lipca 2008 r. złożono wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego od zakupów udokumentowanych fakturami VAT wystawionymi na Wnioskodawcę oraz inny podmiot.W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny.Prowadzi Pan działalność gospodarczą i jest podatnikiem podatku od towarów i usług. Jest Pan również w #189; współwłaścicielem nieruchomości, tj. budynku gospodarczego, który jest wynajmowany na cele prowadzenia działalności gospodarczej. Na swoją część należności za czynsz wystawia Pan na własne imię i nazwisko fakturę VAT. Wraz ze współwłaścicielem przeprowadza Pan remont budynku oraz ponosi koszty związane z jego bieżącym utrzymaniem.W związku z powyższym zadano pytanie w następującym zakresie.Czy przysługuje Panu prawo do odliczenia podatku naliczonego od zakupów związanych z remontem i bieżącym utrzymaniem budynku, w przypadku gdy wszystkie faktury wystawione są na obydwu współwłaścicieli.Pana zdaniem przysługuje prawo do odliczenia #189; podatku naliczonego z faktur dokumentujących nabycie towarów i usług. Prowadzi Pan rejestry zakupów i sprzedaży dla potrzeb podatku od towarów i usług, a po zakończeniu miesiąca sporządza Pan łączną deklarację, w której wykazuje całą sprzedaż dot. działalności gospodarczej w zakresie handlu oraz przychód z wynajmu lokalu. Identycznie postępuje Pan z zakupami dot. działalności gospodarczej oraz lokalu. Wydatki związane z wynajmowanym lokalem udokumentowane są fakturami VAT, na których ujęte są nazwiska współwłaścicieli, ich numery NIP oraz adresy zamieszkaniaW świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Stosownie do art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a) ww. ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi, z zastrzeżeniem ust. 3-7, suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

W myśl regulacji § 24 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 maja 2005 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom zaliczkowego zwrotu podatku, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów, dla których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 95, poz. 756) faktury i faktury korygujące są wystawiane co najmniej w dwóch egzemplarzach, przy czym oryginał otrzymuje nabywca, a kopię zatrzymuje sprzedawca.

Z powyższego przepisu wynika, iż prawo do odliczenia podatku naliczonego przysługuje wyłącznie podatnikowi podatku od towarów i usług i dotyczy podatku naliczonego wynikającego z zakupów towarów i usług wykorzystywanych do dokonywania czynności opodatkowanych. Odliczyć zatem można w całości podatek naliczony, który jest związany z transakcjami opodatkowanymi podatnika, a podatnik posiada oryginał faktury VAT.

Zaznaczyć jednak należy, że ustawodawca nie precyzuje w jakim zakresie i w jaki sposób towary i usługi muszą być wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, żeby podatnikowi przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego. Związek ten może być bezpośredni lub pośredni.

Przedstawiona powyżej zasada wyklucza możliwość odliczenia podatku naliczonego związanego z nabyciem towarów i usług, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku wykorzystywania ich do czynności zwolnionych z opodatkowania oraz niepodlegających opodatkowaniu (z wyjątkiem czynności niepodlegających opodatkowaniu na terytorium kraju, o których mowa w art. 86 ust. 8 i 9 ustawy o podatku od towarów o i usług).

Należy również wskazać zasadę wynikającą z przepisu art. 88 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy, z którego wynika, że podatnikowi nie przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego z tytułu nabycia towarów i usług, jeżeli wydatki na ich nabycie nie mogłyby być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, z wyjątkiem przypadków, gdy brak możliwości zaliczenia tych wydatków do kosztów uzyskania przychodów pozostaje w bezpośrednim związku ze zwolnieniem od podatku dochodowego.

W związku z powyższym, podatnik może obniżyć kwotę podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w sytuacji, gdy występuje związek pomiędzy poniesionym wydatkiem, a wykonywanymi z tytułu prowadzonej działalności czynnościami opodatkowanymi i co do zasady wydatek ten jest kosztem uzyskania przychodu.

Przedstawiając opis stanu faktycznego wskazał Pan, iż jest w #189; współwłaścicielem budynku gospodarczego, który wynajmowany jest na cele działalności gospodarczej, a otrzymany czynsz należny Panu dokumentowany jest fakturą VAT. Zatem, uwzględniając wskazane przepisy stwierdzić należy, że stanowisko Pana w zakresie możliwości dokonania odliczenia #189; podatku naliczonego jest prawidłowe, w zakresie w jakim dokonane zakupy służą czynnościom opodatkowanym, o ile nie występują ograniczenia, o których mowa w art. 88 ustawy o podatku od towarów i usług, a Wnioskodawca będzie posiadał oryginały faktur VAT.Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.Złożenie przez Wnioskodawcę fałszywego oświadczenia, że elementy stanu faktycznego objęte wnioskiem o wydanie interpretacji w dniu złożenia wniosku nie są przedmiotem toczącego się postępowania podatkowego, kontroli podatkowej, postępowania kontrolnego organu kontroli skarbowej oraz że w tym zakresie sprawa nie została rozstrzygnięta co do jej istoty w decyzji lub postanowieniu organu podatkowego lub organu kontroli skarbowej - powoduje, iż niniejsza interpretacja indywidualna nie wywołuje skutków prawnych (art. 14b § 4 Ordynacji podatkowej).

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, 87-100 Toruń, ul. Św. Jakuba 20.
Słowa kluczowe: odliczanie podatku naliczonego, współwłasność
Data aktualizacji: 16/10/2013 06:00:01

Jaki kurs należy stosować do przeliczania faktur

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Sposób księgowania faktur korygujących otrzymanych w 2005r. a zmniejszających wartość zaku...

Na podstawie art. 216 1 w związku z art. 14a 1 i 4 ustawy z dnia 29.08. 1997r. Ordynacja podatkowa ( j.t. Dz.U. z 2005r. Nr 8, poz.60 ), Naczelnik Urzędu Skarbowego w dnia 12.04.2005r., który wpłynął w dniu 15.04.2005r. o udzielenie pisemnej...

Według jakich przepisów, polskich czy przepisów kraju wystawcy faktury, należy interpretow...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. 2005, Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 roku w sprawie upoważnienia do wydawania...

Czy od darowizny na rzecz syna będę zobowiązany odprowadzić VAT, fakturą wewnętrzną od pon...

Działając na podstawie art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa oraz zmianie niektórych innych ustaw ( Dz. U. Nr 217, poz. 1590), w związku z art.14 a 1 i 4, Naczelnik Urzędu Skarbowego w . stwierdza...

Dotyczy prawa do odliczenia podatku naliczonego zawartego w fakturach wystawionych w związ...

Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Toruniu, działając na podstawie art. 14a 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (t. jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zmianami), po rozpatrzeniu wniosku złożonego w dniu 21...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
W jaki sposób rozliczyć zafakturowany przychód spółki, na udziałowców, którzy nie uczestniczyli w jego wypracowaniu?W rozliczeniu za który miesiąc należy ująć w rejestrze VAT fakturę korygującą za roboty budowlane?Podatnik zwraca się z zapytaniem czy ma obowiązek wystawiać faktury VAT za wynajem garażu, czy rachunek?Czy kupując samochód ciężarowy z homologacją i po przerobieniu go na autobus należy mi się odliczenie VAT-u naliczony z faktury zakupowej w całości?Faktura VAT
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.