Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt
Zachęcamy do rejestracji konta w nowej wersji serwisu na stronie Fakturowo.pl! Na stronie Fakturowo.pl dostępna jest nowa wersja serwisu Efaktury.org (serwis Efaktury.org będzie działał cały czas równolegle z serwisem Fakturowo.pl) więcej informacji na stronie Fakturowo.pl! Przypominamy, że możliwość generowania plików JPK dostępna jest tylko w nowej wersji serwisu - Fakturowo.pl!

Prawo do odliczenia podatku naliczonego określonego w fakturach dokumentujących wydatki poniesione w związku z ubieganiem się o dotację

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy, działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 21 sierpnia 2009 r. (data wpływu 8 września 2009 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego określonego w fakturach dokumentujących wydatki poniesione w związku z ubieganiem się o dotację - jest prawidłowe.UZASADNIENIEW dniu 8 września 2009 r. został złożony wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego określonego w fakturach dokumentujących wydatki poniesione w związku z ubieganiem się o dotację.W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.Spółka była zainteresowana pozyskaniem dotacji na planowaną inwestycję. Wobec tego w dniu 3 października 2008 r. zawarła umowę z firmą doradczą na wykonanie usług doradczych i analitycznych, związanych z przygotowaniem aplikacji o dofinansowanie inwestycji ze środków pochodzących z Regionalnego Programu Operacyjnego (RPO) na lata 2007-2013. Spółka poniosła już pierwsze koszty, m. in. z tytułu Przygotowania aplikacji o dofinansowanie inwestycji ze środków RPO - pozytywna ocena formalna. Po podpisaniu umowy na dotację, będzie zobowiązana do zapłaty prowizji na rzecz firmy doradczej. W związku ze staraniem się o dotację Spółka poniosła również koszt prowizji za udzielenie promesy bankowej. Wydatki związane z ubieganiem się o dotację, nie są kosztami kwalifikowanymi finansowanymi z dotacji. Całość dotacji przeznaczona jest na współfinansowanie realizowanej inwestycji, w wyniku której Spółka przyjmie do swojej ewidencji środki trwałe.W związku z powyższym zadano następujące pytanie.Czy Spółka ma prawo do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur wystawionych przez firmę doradczą, bądź inną firmę, w związku z ubieganiem się o dotację.Zdaniem Wnioskodawcy, powołującego art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, z powyższego przepisu wynika, iż prawo do odliczenia podatku naliczonego przysługuje wyłącznie podatnikowi podatku od towarów i usług i dotyczy podatku naliczonego wynikającego z zakupów towarów i usług wykorzystywanych do dokonywania czynności opodatkowanych. Odliczyć zatem można w całości podatek naliczony, który jest związany z transakcjami opodatkowanymi podatnika.

Spółka podkreśliła, że głównym przedmiotem Jej działalności jest wykonywanie czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług. Wskazała, że inwestycja, której dotyczą ww. wydatki, będzie wykorzystana w prowadzonej działalności do wykonywania czynności opodatkowanych. Tym samym, w ocenie Spółki, przysługuje prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony wynikający z faktur wystawionych przez firmę doradczą w związku z przygotowaniem dokumentacji o przyznanie dotacji, jak również z innych faktur dokumentujących nabycie usług bądź towarów związanych z ubieganiem się o dotację.W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.Zgodnie z dyspozycją art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Natomiast z ust. 2 pkt 1 lit. a) powołanego artykułu wynika, iż kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Z kolei art. 88 ww. ustawy określa przypadki, w których nie przysługuje obniżenie kwoty lub zwrot różnicy podatku należnego.

Z cyt. wyżej przepisu art. 86 ustawy wynika, iż prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług, a towary i usługi, przy nabyciu których podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Zatem warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi. Jednocześnie przedstawiona wyżej zasada wyklucza możliwość dokonania odliczenia podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku oraz niepodlegających temu podatkowi.

Z przedstawionego opisu wynika, że Spółka planuje inwestycję, w wyniku której przyjmie do swojej ewidencji środki trwałe. Ww. inwestycja będzie wykorzystana w prowadzonej działalności gospodarczej do wykonywania czynności opodatkowanych. W dniu 3 października 2008 r. Spółka zawarła umowę z firmą doradczą na wykonanie usług doradczych i analitycznych w zakresie przygotowania aplikacji o dofinansowanie przedmiotowej inwestycji ze środków pochodzących z Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. Poniosła już pierwsze koszty, m. in. z tytułu Przygotowania aplikacji o dofinansowanie inwestycji ze środków RPO - pozytywna ocena formalna. Po podpisaniu umowy na dotację, będzie zobowiązana do zapłaty prowizji na rzecz firmy doradczej. W związku ze staraniem się o dotację Spółka poniosła również koszt prowizji za udzielenie promesy bankowej.

Mając na uwadze przedstawiony we wniosku stan faktyczny oraz powołane przepisy stwierdzić należy, że nabycie usług świadczonych przez firmę doradczą, bądź inną firmę, w celu pozyskania dotacji na dofinansowanie planowej inwestycji, związane jest z wykonywanymi przez Wnioskodawcę czynnościami podlegającymi opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Wobec powyższego Spółce przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z otrzymanych faktur VAT dokumentujących poniesione wydatki pod warunkiem, że nie wystąpi żadna z okoliczności wyłączających to prawo, określonych w art. 88 ustawy.

Ponadto wskazać należy, że organy podatkowe nie są kompetentne do rozstrzygania wątpliwości podatników odnośnie możliwości zaliczenia wartości podatku od towarów i usług do kosztów kwalifikowanych, bowiem kwestię tę rozstrzygają przepisy regulujące zasady korzystania ze środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej.Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy, ul. Jana Kazimierza 5, 85-035 Bydgoszcz, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.
Słowa kluczowe: dofinansowanie, dotacja, odliczanie podatku naliczonego, podatek naliczony, prawo do odliczenia, usługi doradcze
Data aktualizacji: 27/12/2012 06:00:01

Zasadność wystawiania faktury

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Czy opisane wyżej działanie jest zgodne z przepisami o podatku VAT?

Prowadzi Pani działalność gospodarczą, której głównym przedmiotem jest wynajmowanie innym firmom zakupionych przez Panią nieruchomości.W lipcu br. zakupiła Pani od developera lokal mieszkalny i miejsce parkingowe, które zamierza Pani, w ramach...

Prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktury wystawionej w formie elektronicznej oraz...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz.U. z 2005r., Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Dotyczy: czy premia pieniążna, która została wyliczona na podstwie sprzedaży w 2005 r. czy...

Naczelnik Małopolskiego Urzędu Skarbowego w Krakowie działając na podstawie art. 14a 1 oraz 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (j. t. z 2005 r. Dz. U. Nr 8, poz. 60 ze zm.) w odpowiedzi na wniosek z dnia 01.02.2006 r. (data...

Opodatkowanie podatkiem VAT premii pieniężnych wypłacanych kontrahentom

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Czy w sytuacji wystąpienia różnic kursowych należy wystawiać faktury korygujące?Czy od darowizny na rzecz syna będę zobowiązany odprowadzić VAT, fakturą wewnętrzną od poniesionych nakładów?Wystawianie i rozliczanie faktur korygujących po zakupie zorganizowanej części przedsiębiorstwaMoment wystawienia faktury i otrzymania faktur w formie elektronicznejCzy z dniem 1 stycznia 2009r. ma obowiązek prowadzić pełną księgowość (jeśli tak to na jakiej podstawie)?
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.