Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt

Prawo do odliczenia podatku naliczonego VAT wynikającego z dokumentów zakupu dokumentujących poniesione nakłady inwestycyjne

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana M. - Obrót Nieruchomościami przedstawione we wniosku 29 lipca 2008r. (data wpływu 1 sierpnia 2008r.), uzupełnionym pismem z dnia 21 października 2008r. (data wpływu 27 października 2008r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego VAT wynikającego z dokumentów zakupu dokumentujących poniesione nakłady inwestycyjne - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 1 sierpnia 2008r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego VAT wynikającego z dokumentów zakupu dokumentujących poniesione nakłady inwestycyjne.

W odpowiedzi na wezwanie tut. organu z dnia 13 października 2008r. wniosek został uzupełniony pismem z dnia 21 października 2008r. (data wpływu 27 października 2008r.).

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Pan M. zakupił nieruchomość na podstawie aktu notarialnego za kwotę 50.000 zł. Przedmiotowa nieruchomość jest własnością Pana M. oraz żony podatnika.

Umową z dnia 11 września 2000r. podatnik jako współwłaściciel oddał przedmiotową nieruchomość w dzierżawę Firmie w celu gospodarczego wykorzystania jej przez dzierżawcę. Wydzierżawiający wyrażają zgodę na budowę przez dzierżawców budynku użytkowego przeznaczonego do prowadzenia działalności gospodarczej zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz pozwoleniami budowlanymi. Wydzierżawiający wyrażają zgodę na wystąpienie przez dzierżawców do organów Administracji Publicznej w celu uzyskania pozwoleń budowlanych sankcjonujących rozpoczęcie i prowadzenie inwestycji.

Ww. dzierżawca na przedmiotowej nieruchomości dokonał nakładów na kwotę 1.318.680, 77zł netto. W dniu 21 maja 2003r. aktem notarialnym Przedsiębiorstwo zostaje wniesione aportem do Sp. z o.o. Wprowadzone dnia 31 maja 2003r. do ksiąg rachunkowych memoriałem jako aport Przedsiębiorstwa.

Nowy dzierżawca, który przejął prawa i obowiązki Firmy tj. Firma B" Sp. z o.o. poczyniła nakłady w kwocie 368.677, 73zł brutto.

W roku 2005 Firma B" Sp. z o.o. zwróciła się do Pana M. i żony z prośbą o zakupienie przedmiotowej działki, na której zostały poczynione ww. nakłady. Pani W. jako współwłaściciel nie wyraziła na to zgody. Dnia 17 sierpnia 2005r. małżonkowie W. oraz pełnomocnik spółki rozwiązują umowę dzierżawy gruntu i jednocześnie postanawiają, że w ramach rozliczeń dokonywanych na podstawie artykułu 676 Kodeksu Cywilnego wydzierżawiający zatrzymując całą wartość nakładów dzierżawcy dokonanych za ich zgodą staraniem i kosztem dzierżawy i jego poprzedników prawnych, zobowiązał się do zapłaty dzierżawcy sumy odpowiadającej ich wartości chwili zwrotu tj. kwoty 1.987.911, 46 zł. brutto w tym: 1.327.240, 77 zł netto + kwota VAT 291.992, 96zł oraz kwota 368.677, 73zł brutto co daje kwotę 1.987.911, 46zł (słownie: jeden milion dziewięćset osiemdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset jedenaście złotych 46/100 gr).

Firma B" Sp. z o.o. nie wystawiała faktury VAT dla małżonków W. VAT przez podatnika został w całości zwrócony Firmie Usługowej B" jak wyżej zaznaczono.

Firma B" Sp. z o.o. odprowadziła należny podatek VAT do Urzędu Skarbowego.

Pan M. wynajmował nieruchomości i rozliczał się z Urzędem Skarbowym na zasadach ogólnych. Dnia 15 października 2006r. założył działalność gospodarczą, w sprawie której od 14 sierpnia 2007r. zmienił się zapis dotyczący poz. 1, 2c i 3 w zaświadczeniu o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.

Dnia 31 sierpnia 2007 r. małżonkowie W. wydzierżawili działki wraz z poczynionymi nakładami na ww. działkach podatnikowi M. prowadzącemu działalność gospodarczą pod nazwą "Obrót Nieruchomościami". Ww. inwestycję podatnik zamierza wykończyć oraz oddać do użytku przyszłym dzierżawcom w celu prowadzenia działalności gospodarczej. Działalność prowadzona jest na podstawie księgi przychodów i rozchodów metodą uproszczoną. Ww. nakłady na przedmiotowej nieruchomości stanowić będą środek trwały Firmy. Przedmiotowy budynek przeznaczony będzie na własne cele i służyć będzie do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem VAT.

W uzupełnieniu wniosku Wnioskodawca stwierdził, iż w przedmiotowym wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej prawa do odliczenia podatku naliczonego występuje jako podatnik M. prowadzący działalność gospodarczą nazwą "Obrót Nieruchomościami". Wnioskodawca prowadzący działalność pod nazwą "Obrót nieruchomościami" jest czynnym podatnikiem podatku VAT. W przedmiocie prowadzonej działalności gospodarczej jest zarówno "Obrót Nieruchomościami" jak i wynajem nieruchomości, co zaznaczone jest w zaświadczeniu o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.

W ramach prowadzonej działalności Wnioskodawca wykonuje czynności, w związku z którymi przysługuje prawo do odliczenia podatku należnego oraz czynności, w związku z którymi takie prawo nie przysługuje.

Małżonkowie nie są podatnikami podatku od towarów i usług z tytułu dzierżawy gruntu.

Przedmiotem rozliczenia jest budynek w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tj. Dz. U z 2006r., nr 156 poz.1118 ze zm.) oraz w rozumieniu PKOB zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1999r. w sprawie PKOB (Dz. U. z 1999r. Nr 112 poz.1316 ze zm.) - Decyzja przeniesienia pozwolenia na budowę dla budynku biurowo - usługowo - mieszkalnego na 4 działkach. Przedmiotowy budynek jest trwale z gruntem związany.

Dokumentem zakupu jest akt notarialny dotyczący rozwiązania umowy na dzierżawę gruntu a zakupu nakładów poniesionych na wyżej wymienionym gruncie (akt notarialny).

Firma "B" nie wystawiła faktury VAT, ponieważ małżonkowie jej nie żądali, zaś VAT firmie "B" zwrócili - jak jest zaznaczone w akcie notarialnym.

Przedmiotowy budynek będzie służył do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem VAT tj. wynajem całego budynku lub poszczególnych pomieszczeń.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy z chwilą wprowadzenia ww. nieruchomości do ewidencji środków trwałych na mocy stosownej umowy jako środka trwałego w budowie będzie przysługiwało Wnioskodawcy prawo odliczenia podatku naliczonego wynikającego z dokumentów zakupu dokumentujących poniesione nakłady inwestycyjne.

Zdaniem Wnioskodawcy prawidłowe jest bieżące odliczanie podatku naliczonego wynikającego z dokumentów zakupu dokumentujących poniesione nakłady inwestycyjne i wykazywanie tegoż podatku w deklaracji VAT 7.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za nieprawidłowe.

Stosownie do art. 86 ust. 1 i 2 ustawy o VAT w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124. Kwotę podatku naliczonego stanowi, z zastrzeżeniem ust. 3-7:suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika: a) z tytułu nabycia towarów i usług, b) potwierdzających dokonanie przedpłaty (zaliczki, zadatku, raty), jeżeli wiązały się one z powstaniem obowiązku podatkowego, c) od komitenta z tytułu dostawy towarów będącej przedmiotem umowy komisu- z uwzględnieniem rabatów określonych w art. 29 ust. 4; w przypadku importu - suma kwot podatku wynikająca z dokumentu celnego; zryczałtowany zwrot podatku, o którym mowa w art. 116 ust. 6; kwota podatku należnego od importu usług, kwota podatku należnego od dostawy towarów, dla której podatnikiem jest ich nabywca, oraz kwota podatku należnego z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów.Z powyższych przepisów wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych.

Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest bezpośredni i bezsporny związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi.

Przedstawiona wyżej zasada wyklucza możliwość dokonania odliczenia podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku oraz niepodlegających temu podatkowi.

Ponadto nabycie towarów czy usług musi być udokumentowane w sposób przewidziany w ustawie tj. zgodnie z ww. przepisem art. 86 ust. 2, z którego wynika, że podstawowym dokumentem uprawniającym do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony jest faktura VAT.

Należy w tym miejscu podkreślić, iż to od podatnika zależy, czy ze swojego prawa do odliczenia skorzysta.

W myśl art. 106 ust. 1 ustawy o VAT, podatnicy, o których mowa w art. 15, są obowiązani wystawić fakturę stwierdzającą w szczególności dokonanie sprzedaży, datę dokonania sprzedaży, cenę jednostkową bez podatku, podstawę opodatkowania, stawkę i kwotę podatku, kwotę należności oraz dane dotyczące podatnika i nabywcy, z zastrzeżeniem ust. 2, 4 i 5 oraz art. 119 ust. 10 i art. 120 ust. 16.

Szczegółowe zasady wystawiania faktur, dane, które powinny zawierać, oraz sposób i okres ich przechowywania wynikają natomiast z przepisów rozdziału 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 maja 2005r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 95, poz. 798 ze zm.). Zgodnie z § 8 ust. 1 tego rozporządzenia zarejestrowani podatnicy jako podatnicy VAT czynni, posiadający numer identyfikacji podatkowej, wystawiają faktury oznaczone wyrazami "FAKTURA VAT". Natomiast § 9 ust. 1 ww. rozporządzenia wymienia enumeratywnie co powinna zawierać faktura stwierdzająca dokonanie sprzedaży.

W świetle powyższego otrzymanie przez nabywcę towaru lub usługi faktury VAT, daje podstawę do odliczenia podatku w niej zawartego o ile nie zachodzą inne wyłączenia wynikające z przepisów art. 88 ustawy o VAT.

Zgodnie z art. 88 ust. 1 pkt 2 ustawy o VAT obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się do nabywanych przez podatnika towarów i usług, jeżeli wydatki na ich nabycie nie mogłyby być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, z wyjątkiem przypadków, gdy brak możliwości zaliczenia tych wydatków do kosztów uzyskania przychodów pozostaje w bezpośrednim związku ze zwolnieniem od podatku dochodowego.

W myśl natomiast art. 88 ust. 3 pkt 1 i 2 ustawy o VAT przepis ust. 1 pkt 2 nie dotyczy wydatków związanych z nabyciem towarów i usług, o których mowa w art. 87 ust. 3, oraz z nabyciem gruntów i praw wieczystego użytkowania gruntów oraz wydatków związanych z nabyciem towarów i usług zaliczanych u podatnika do środków trwałych niepodlegających amortyzacji, zgodnie z przepisami o podatku dochodowym, jeżeli fakt ten pozostaje w ścisłym związku ze zwolnieniem od tego podatku.

Ponadto zgodnie z art. 88 ust. 3a pkt 1 lit. a ustawy o VAT nie stanowią podstawy do obniżenia podatku należnego oraz zwrotu różnicy podatku lub zwrotu podatku naliczonego faktury i dokumenty celne w przypadku gdy sprzedaż została udokumentowana fakturami lub fakturami korygującymi wystawionymi przez podmiot nieistniejący lub nieuprawniony do wystawiania faktur lub faktur korygujących.

Z kolei art. 88 ust. 4 ustawy o VAT, stanowiący dopełnienie art. 86 dookreśla status podatnika, umożliwiający realizowanie jego prawa do odliczenia, którym jest rejestracja jako podatnika VAT czynnego, gdyż obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 20.

Reasumując prawo do obniżenia podatku należnego powstaje u wszystkich podatników, o ile wykażą, że zakupy prawidłowo udokumentowane co do zasady fakturami VAT, były związane z bieżącą lub przyszłą działalnością opodatkowaną.

Z przestawionego we wniosku zdarzenia przyszłego wynika, iż małżeństwo W. są właścicielami wydzierżawianego gruntu. Z tytułu dzierżawy tego gruntu nie są podatnikami podatku od towarów i usług.

Dzierżawca na wydzierżawiającym gruncie za zgodą wydzierżawiających poczynił nakłady inwestycyjne. Jednocześnie miał zamiar dokonać zakupu przedmiotowej działki, na której zostały przez niego poczynione nakłady inwestycyjne. Jednakże Pani W. jako współwłaściciel gruntu nie wyraziła zgody. W związku z czym nastąpiło rozwiązanie umowy dzierżawy gruntu. Jednocześnie w ramach rozliczeń dokonanych na podstawie art. 676 kodeksu Cywilnego wydzierżawiający zatrzymali całą wartość nakładów dzierżawcy. Ponadto wydzierżawiający zobowiązali się do zapłaty dzierżawcy sumy odpowiadającej wartości brutto dokonanych nakładów w chwili zwrotu.

Zwrot nakładów - jako czynność rodząca obowiązek podatkowy w VAT - powinien być udokumentowany fakturą. Dzierżawca (podatnik VAT czynny) nie wystawił faktury VAT dla małżonków W., ponieważ małżonkowie W. jej nie żądali z uwagi na fakt, że nie byli podatnikami podatku od towarów i usług w myśl art. 15 ust. 1 ustawy o VAT.

Dokumentem zakupu otrzymanym przez małżonków dotyczący rozwiązania umowy na dzierżawę gruntu i zakupu nakładów poniesionych na wyżej wymienionym gruncie był zatem jedynie akt notarialny.

Natomiast podatek VAT należny, zawarty w ww. transakcji dot. zwrotu poniesionych nakładów, został przez sprzedającego odprowadzony do Urzędu Skarbowego.

Z wniosku z wynika ponadto, iż małżonkowie W. zamierzają wydzierżawić działkę wraz z poczynionymi nakładami Wnioskodawcy czyli podmiotowi prowadzącemu działalność gospodarczą. Ww. inwestycję podatnik zamierza wprowadzić do ewidencji środków trwałych na mocy stosownej umowy jako środek trwały w budowie przez co podatnik będzie mógł powiększać wartość inwestycji w toku na podstawie poniesionych nakładów. Następnie podatnik po zakończeniu budowy zamierza oddać budynek do użytku przyszłym dzierżawcom w celu prowadzenia działalności gospodarczej. Przedmiotowy budynek przeznaczony będzie na własne cele i służyć będzie do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem VAT.

W świetle tak przedstawionego stanu faktycznego Wnioskodawca sformułował pytanie: Czy z chwilą wprowadzenia ww. nieruchomości do ewidencji środków trwałych na mocy stosownej umowy jako środka trwałego w budowie będzie przysługiwało Wnioskodawcy prawo odliczenia podatku naliczonego wynikającego z dokumentów zakupu dokumentujących poniesione nakłady inwestycyjne. Na prośbę tut. organu o wyjaśnienie o jakie dokumenty zakupu chodzi, Wnioskodawca podał w piśmie z dnia 21 października 2008r., że chodzi o akt notarialny dotyczący rozwiązania umowy na dzierżawę gruntu i zakupu nakładów poniesionych na wyżej wymienionym gruncie.

W świetle powołanych wyżej przepisów prawa, Wnioskodawca nie ma podstawy do odliczenia podatku VAT naliczonego od nakładów inwestycyjnych, gdyż dokument zakupu określony w formie aktu notarialnego nie jest dokumentem uprawniającym do odliczenia podatku naliczonego VAT z uwagi na fakt, iż nie spełnia wymogów określonych w ww. przepisach ustawy oraz przepisach wykonawczych do ustawy, w myśl których co do zasady dokumentem dającym prawo do odliczenia jest faktura VAT.

Jeżeli natomiast Wnioskodawca jako podatnik VAT czynny będzie dokonywał dalszych inwestycji w obiekcie stanowiącym jego środek trwały, mający w przyszłości służyć wyłącznie czynnościom opodatkowanym podatkiem VAT (oddanie w dzierżawę) i ponoszone nakłady udokumentowane zostaną fakturami VAT, to będzie mu przysługiwało prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony wynikający z faktur z tytułu poniesionych wydatków, przy założeniu również, że nie będą miały miejsca wyłączenia z prawa do odliczenia, o których mowa w art. 88 ustawy o VAT.

Zatem biorąc powyższe pod uwagę, stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za nieprawidłowe.

Ponadto zgodnie z art. 14b § 3 ww. ustawy - Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego oraz do przedstawienia własnego stanowiska w sprawie oceny prawnej tego stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego.

Natomiast w myśl w art. 14c § 1 tej ustawy, interpretacja indywidualna zawiera ocenę stanowiska wnioskodawcy wraz z uzasadnieniem prawnym tej oceny. Z powyższych przepisów wynika zatem, że przedmiotem interpretacji może być jedynie ocena stanowiska Wnioskodawcy dotyczącego przedstawionego stanu faktycznego.

Organ wydający interpretację nie jest natomiast uprawniony do analizowania i oceny załączonych do wniosku o interpretację dokumentów, nie przeprowadza bowiem postępowania dowodowego, jest zatem związany wyłącznie opisem stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego) przedstawionym przez Wnioskodawcę i jego stanowiskiem.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Dodatkowo podkreślenia wymaga, iż w niniejszej interpretacji indywidualnej dokonano oceny prawnej tylko w kwestii wyczerpująco przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego w oparciu o obowiązujący w tym zakresie stan prawny w dniu wydania interpretacji. Organ podatkowy nie może przewidzieć jakie nastąpią zmiany w prawie podatkowym w przyszłości oraz czy nie nastąpią zmiany w przedstawionym zdarzeniu przyszłym.

Wobec tego niniejsza interpretacja zachowa swą aktualność w przypadku gdy nie ulegnie zmianie stan prawny oraz przedstawione przez Wnioskodawcę zdarzenie przyszłe.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Zgodnie z przepisem § 1 pkt 1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 sierpnia 2008r. w sprawie przekazania rozpoznawania innym wojewódzkim sądom administracyjnym niektórych spraw z zakresu działania ministra właściwego do spraw finansów publicznych, Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Dz. U. Nr 163, poz. 1016) skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie, ul. Józefa Ignacego Kraszewskiego 4A, 35-016 Rzeszów po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a 43-300 Bielsko-Biała.
Słowa kluczowe: akt notarialny, budynek, faktura, grunty, nakłady, wystawca faktury
Data aktualizacji: 04/01/2013 18:00:01

Opodatkowanie opłat za media pobieranych od jednostek budżetowych

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków związanych z założeniem i ut...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Jak utworzyć raport sprzedaży - rejestr sprzedaży vat

Nasza aplikacja posiada funkcję generowania raportów sprzedaży (rejestr sprzedaży vat). Aby utworzyć raport sprzedaży (rejestr sprzedaży vat) wystarczy na stronie Faktury wybrać odpowiedni zakres dat od do, a następnie kliknąć przycisk Generuj...

Refakturowanie opłat administracyjnych

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Podatek od towarów i usług w zakresie refakturowania usług i miejsca ich świadczenia

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 8 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Czy można wystawić fakturę korygującą zmieniającą stawkę podatku VAT z 22% na zwolnienie od podatku?Wystawianie faktur dla Lidera konsorcjum dokumentujących czynności wykonywanych przez Partnera konsorcjumCzy korekty podatku naliczonego należy rozliczyć w okresie, w którym nabywca otrzymał fakturę korygującą?Ewidencjonowanie kosztów w podatkowej księdze przychodów i rozchodówUrząd Skarbowy Puck 84-100 ul. Kmdr. E. Szystowskiego 18
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.