Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt

Prawo do odliczenia podatku naliczonego w fakturach wystawionych na członków konsorcjum, dokumentujących podział marży zysku

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z dnia 22 sierpnia 2008r. (data wpływu 27 sierpnia 2008r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego w fakturach wystawionych na członków konsorcjum, dokumentujących podział marży-zysku - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 27 sierpnia 2008r. do tut. organu wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego w fakturach wystawionych na członków konsorcjum, dokumentujących podział marży-zysku.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe.

W ramach swojej działalności Wnioskodawca oferuje kompleksowe usługi projektowo-wykonawcze, w tym m.in. odbiór i zagospodarowanie odpadów energetycznych. Spółka zamierza zawrzeć z T. sp. z o.o. (dalej: T.) oraz U. sp. z o.o. (dalej: U.) umowę konsorcjum. Przedmiotem tej umowy będzie współpraca między stronami w celu wspólnego przygotowania oferty, uzyskania zlecenia i realizacji zadania: Odbiór, transport i utylizacja (zagospodarowanie) popiołu dennego na podstawie przetargu ogłoszonego przez E. Dzięki współpracy z innymi członkami konsorcjum możliwe będzie przedstawienie do przetargu korzystniejszej oferty, a także późniejsze wynegocjowanie korzystniejszych cen usług niezbędnych do wykonania zlecenia oraz zapewnienie systematycznych odbiorów odpadów. Wspólne ubieganie się o zlecenie od E. pozwoli na podział pomiędzy wszystkich członków konsorcjum kosztów wadium i gwarancji zabezpieczającej prawidłowe wykonanie zamówienia. Ponadto, ze względu na zakres zlecenia, żadna ze stron konsorcjum nie mogłaby samodzielnie podjąć się realizacji zamówienia.W ramach konsorcjum Wnioskodawca będzie pełnić funkcję lidera polegającą w szczególności na zarządzaniu realizacją projektu, reprezentowaniu interesów członków konsorcjum względem E. i stron trzecich, sporządzaniu i uzgadnianiu miesięcznych rozliczeń dotyczących realizacji kontraktu i jego kosztów. Ponadto Wnioskodawca będzie wystawiał faktury na E. za usługi utylizacji odpadów realizowane przez podmioty należące do konsorcjum. W związku z pełnioną funkcją lidera Spółka otrzyma wynagrodzenie w wysokości 1% wartości kontraktu z E.

Wszyscy członkowie konsorcjum obowiązani będą do podejmowania wszelkich działań w celu zapewnienia sprawnego przygotowania wspólnej oferty, a następnie terminowej, kompletnej i zgodnej z zawartym kontraktem realizacji. Strony będą wspólnie realizować zlecenie. Każda ze Stron będzie poszukiwała podwykonawców świadczących usługi niezbędne do realizacji zadania, oferujących najniższą cenę. Strony będą również wspólnie ponosić odpowiedzialność wobec E. za nienależyte wykonanie zlecenia.Koszty bezpośrednie związane z realizacją projektu, w tym m.in. koszty transportu, utylizacji, przetwarzania odpadu w produkt, poniesione przez T. i U., będą fakturowane przez te spółki na Wnioskodawcę bez żadnych narzutów.Marża-zysk konsorcjum, będąca różnicą pomiędzy kwotą zafakturowaną przez Wnioskdoawcę na E. a kosztami bezpośrednimi usług, wykorzystywanymi do świadczenia usług utylizacji, będzie dzielona między członków konsorcjum według ustalonej proporcji. Podział procentowy marży będzie niezależny od wielkości poniesionych przez członków konsorcjum kosztów bezpośrednich. Członkowie konsorcjum za wykonywane czynności będą wystawiali faktury na Wnioskodawcę według ustalonej proporcji podziału marży-zysku.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy w świetle przyjętego systemu rozliczeń pomiędzy podmiotami biorącymi udział w konsorcjum, Spółka będzie uprawniona do odliczenia podatku od towarów i usług z faktur wystawianych przez członków konsorcjum, a dotyczących podziału marży-zysku wypłaconej pozostałym członkom konsorcjum.

Zdaniem Wnioskodawcy, w myśl przepisu art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz. 535, ze zm.), w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego. Równocześnie prawo to nie przysługuje w stosunku do towarów i usług, jeżeli wydatki na ich nabycie nie mogłyby być zaliczone do kosztów podatkowych, z wyjątkiem gdy brak możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów pozostaje w bezpośrednim związku ze zwolnieniem od podatku dochodowego.W analizowanej sytuacji usługi dokumentowane fakturami wystawianymi przez U. oraz T., zdaniem Wnioskodawcy są wykorzystywane przy wykonywaniu czynności opodatkowanych, a mianowicie przy świadczeniu usług utylizacji na rzecz E. Ponadto, zdaniem Wnioskodawcy wypłacone na rzecz T. i U. kwoty mogą być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów. W konsekwencji Wnioskodawca będzie miał prawo do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur wystawionych przez T. i U.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za nieprawidłowe.

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), zwanej dalej ustawą o VAT, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.Z cytowanych wyżej przepisów wynika, iż prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest bezpośredni i bezsporny związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi. Przedstawiona wyżej zasada wyklucza możliwość dokonania odliczenia podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku oraz niepodlegających temu podatkowi.Ustawodawca stworzył podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego w określonych terminach, pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno tzw. przesłanek pozytywnych, m.in. tego że zakupy będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy.

Jedno z takich ograniczeń zostało wskazane w art. 88 ust. 1 pkt 2 ustawy o VAT, zgodnie z którym, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się do nabywanych przez podatnika towarów i usług, jeżeli wydatki na ich nabycie nie mogłyby być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, z wyjątkiem przypadków, gdy brak możliwości zaliczenia tych wydatków do kosztów uzyskania przychodów pozostaje w bezpośrednim związku ze zwolnieniem od podatku dochodowego.Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że w ramach swojej działalności Wnioskodawca oferuje kompleksowe usługi projektowo-wykonawcze, w tym m.in. odbiór i zagospodarowanie odpadów energetycznych. Spółka zamierza zawrzeć z T. sp. z o.o. oraz U. sp. z o.o. umowę konsorcjum. Przedmiotem tej umowy będzie współpraca między stronami w celu wspólnego przygotowania oferty, uzyskania zlecenia i realizacji zadania: Odbiór, transport i utylizacja (zagospodarowanie) popiołu dennego" na podstawie przetargu ogłoszonego przez E.W ramach konsorcjum Wnioskodawca będzie pełnić funkcję lidera polegającą w szczególności na zarządzaniu realizacją projektu, reprezentowaniu interesów członków konsorcjum względem E. i stron trzecich, sporządzaniu i uzgadnianiu miesięcznych rozliczeń dotyczących realizacji kontraktu i jego kosztów. Ponadto Wnioskodawca będzie wystawiał faktury na E. za usługi utylizacji odpadów realizowane przez podmioty należące do konsorcjum. W związku z pełnioną funkcją lidera Spółka otrzyma wynagrodzenie w wysokości 1% wartości kontraktu z E. Wszyscy członkowie konsorcjum obowiązani będą do podejmowania wszelkich działań w celu zapewnienia sprawnego przygotowania wspólnej oferty, a następnie terminowej, kompletnej i zgodnej z zawartym kontraktem realizacji. Strony będą wspólnie realizować zlecenie. Każda ze Stron będzie poszukiwała podwykonawców świadczących usługi niezbędne do realizacji zadania oferujących najniższą cenę. Strony będą również wspólnie ponosić odpowiedzialność wobec E. za nienależyte wykonanie zlecenia.

Koszty bezpośrednie związane z realizacją projektu, w tym m.in. koszty transportu, utylizacji, przetwarzania odpadu w produkt, poniesione przez T. i U., będą fakturowane przez te spółki na Wnioskodawcę bez żadnych narzutów.Marża-zysk konsorcjum, będąca różnicą pomiędzy kwotą zafakturowaną przez Wnioskodawcę na E. a kosztami bezpośrednimi usług, wykorzystywanymi do świadczenia usług utylizacji, będzie dzielona między członków konsorcjum według ustalonej proporcji. Podział procentowy marży będzie niezależny od wielkości poniesionych przez członków konsorcjum kosztów bezpośrednich. Członkowie konsorcjum za wykonywane czynności będą wystawiali faktury na Wnioskodawcę według ustalonej proporcji podziału marży-zysku.Odnosząc przedstawiony wyżej stan faktyczny do powołanych wyżej przepisów stwierdzić należy, iż Wnioskodawcy przysługiwałoby prawo do odliczenia przez Wnioskodawcę podatku naliczonego w wystawionych przez członków konsorcjum fakturach dokumentujących podział marży-zysku, według ustalonej przez członków konsorcjum proporcji, niezależnie od wielkości poniesionych przez członków konsorcjum kosztów bezpośrednich, pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno tzw. przesłanek pozytywnych, m.in. tego że zakupy będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy.Dyrektor Izby Skarbowej w K., w imieniu Ministra Finansów wydał interpretację indywidualną z dnia xxx 2008r. znak: xxx w której stwierdził, iż wypłacenie przez Spółkę-lidera konsorcjum kwot przypadających pozostałym członkom konsorcjum nie można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu, gdyż ich wypłacenie nie jest wydatkiem spółki poniesionym w celu osiągnięcia przychodu, nie ma wpływu na jego powstanie ani zwiększenie a jest to jeden z warunków na podstawie których spółki mogą zaliczać wydatki do kosztów uzyskania przychodów w myśl art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Jak z powyższego wynika, wydatki dokumentowane fakturami VAT wystawianymi przez członków konsorcjum na Wnioskodawcę według ustalonej proporcji podziału marży-zysku nie mogą zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodów na podstawie przepisów ustawy z dnia 15 lutego 1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U z 2000r. Nr 54, poz. 654 ze zm.). W związku z tym, na podstawie art. 88 ust. 1 pkt 2 ustawy o VAT, Wnioskodawca nie ma prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o podatek naliczony wynikający z faktur VAT wystawianych przez członków konsorcjum na Wnioskodawcę według ustalonej proporcji podziału marży-zysku.W związku z powyższym za nieprawidłowe należało uznać stanowisko Wnioskodawcy, iż będzie miał prawo do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur wystawionych przez T. i U.Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.Na marginesie należy również wskazać, że niniejsza interpretacja nie dotyczy zasadności wystawienia faktur VAT przez T. i U., gdyż nie przedstawiono w tym zakresie wyczerpującego stanu faktycznego, nie zadano pytania ani nie wskazano własnego stanowiska w sprawie oceny tego stanu faktycznego.Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Zgodnie z przepisem § 1 pkt 1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 sierpnia 2008r. w sprawie przekazania rozpoznawania innym wojewódzkim sądom administracyjnym niektórych spraw z zakresu działania ministra właściwego do spraw finansów publicznych, Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Dz. U. Nr 163, poz. 1016) skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 2, 44-100 Gliwice, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a 43-300 Bielsko-Biała.
Słowa kluczowe: koszt, koszty uzyskania przychodów, obniżenie podatku należnego, odliczenie podatku od towarów i usług, podatek naliczony, prawo do odliczenia
Data aktualizacji: 26/01/2013 03:00:01

Z jaką stawką podatku VAT mają być wystawiane przez Stowarzyszenie - Szkołę, faktury na re...

Z przedstawionego w złożonym wniosku stanu faktycznego wynika, iż wnioskodawca w ramach posiadanych 8 własnych placówek realizuje działalność statutową, Zdaniem wnioskodawcy, prowadzona działalność statutowa wymieniona jest w poz. 10 załącznika nr...

Podatnik prosi o zajęcie stanowiska odnośnie zastosowania nazwy Podatnika na wystawianych...

Działając na podstawie art. 14 1 i 4, art. 216, art. 217 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja Podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) 106 ustawy z dnia 11 marca 2004r. (Dz. U. Nr. 54, poz. 535 ze zm.), 9 Rozporządzenia Ministra...

Prawo do odliczenia podatku naliczonego dla wszystkich usług i towarów nabywanych w związk...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Czy przysługuje Wnioskodawcy prawo do odliczenia podatku naliczonego zawartego w fakturach...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Zwolnienia od VAT

Od 1 stycznia 2011 r. w związku z wejściem w życie przepisów ustawy z dnia 29 października 2010 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 226 poz. 1476) zmieniła się systematyka ustawy w odniesieniu do miejsca umieszczenia...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Wystawianie faktur w formie elektronicznejRozliczenie faktur korygujących podwyższających podatek należnyCzy można zaliczyć do kosztów remontu i modernizacji wydatki poniesione na wymianę okien, udokumentowane dowodem wpłaty wydanym przez Gminę?Czy przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego od zakupu samochodu, dokumentowanego fakturą, w której jako nabywca figuruje inna osoba?W którym roku należy ująć w kosztach uzyskania przychodu faktury wystawione w 2006 roku za które należności zostały zapłacone w 2007 roku ?
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.