Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt

Prawo do odliczenia podatku naliczonego w wysokości 22% z faktur dokumentających zakup usług, w przypadku zastosowania błędnej stawki

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 25 czerwca 2008 r. (data wpływu 27 czerwca 2008 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego w wysokości 22% z faktur dokumentujących zakup usług, w przypadku zastosowania błędnej stawki - jest prawidłowe.UZASADNIENIEW dniu 27 czerwca 2008 r. wpłynął wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego w wysokości 22% z faktur dokumentujących zakup usług, w przypadku zastosowania błędnej stawki.W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.Spółka jest związana kontraktem, którego przedmiotem jest serwis większości znajdujących się w obiekcie kontrahenta (hipermarkecie) instalacji wentylacyjnej, cieplnej i wodno-kanalizacyjnej.

Przedmiot umowy obejmuje zarówno planowe konserwacje, jak i usuwanie nagłych usterek i awarii. W ramach tej umowy Spółka m.in. usuwa usterki instalacji wodno-kanalizacyjnej, polegające na usunięciu niedrożności tej instalacji, za pomocą własnych pracowników bądź podwykonawców. Na usługi planowej konserwacji jest ustalone stałe wynagrodzenie ryczałtowe, natomiast w przypadku awarii i usterek (w tym udrażnianie instalacji wodno - kanalizacyjnej) usługi rozliczane są według stawki za roboczogodzinę, o ile świadczą je pracownicy Spółki, a w przypadku usług, przy których Spółka korzysta z pomocy podwykonawców - do kosztu wynikającego z faktury podwykonawcy doliczana jest klientowi marża (w określonej wysokości). Podwykonawcy w zakresie usług wodno-kanalizacyjnych w większości obciążają Spółkę fakturami z 7% stawką podatku na podstawie pozycji 153 załącznika nr 3 do ustawy i symbolu PKWiU 90.0.W związku z powyższym zadano następujące pytanie:Czy otrzymując fakturę z niewłaściwą stawką podatku zastosowaną przez kontrahenta -podwykonawcę (tj. 22% zamiast 7%) Spółka ma prawo odliczyć podatek wynikający z takiej faktury.Zdaniem Wnioskodawcy, podatek z faktury otrzymanej od kontrahenta za czynność podlegającą opodatkowaniu, jednak z zastosowaniem niewłaściwej stawki podatku, podlega odliczeniu od podatku należnego, bowiem przepisy ustawy tego nie zabraniają. W szczególności wyłączenie odliczenia podatku naliczonego przewidziane w art. 88 ust. 3a pkt 2 dotyczy tylko sytuacji, gdy dana transakcja w ogóle nie podlega opodatkowaniu lub jest zwolniona od podatku.W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Z powyższego przepisu wynika, iż prawo do odliczenia podatku naliczonego przysługuje wyłącznie podatnikowi podatku od towarów i usług i dotyczy podatku naliczonego wynikającego z zakupu towarów i usług wykorzystywanych do dokonywania czynności opodatkowanych. Odliczyć zatem można w całości podatek naliczony, który jest związany z transakcjami opodatkowanymi podatnika.

W treści art. 88 ww. ustawy, ustawodawca wskazał czynności, w odniesieniu do których nie stosuje się obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego.

Na podstawie art. 88 ust. 1 pkt 2 cyt. ustawy, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się do nabywanych przez podatnika towarów i usług, jeżeli wydatki na ich nabycie nie mogłyby być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, z wyjątkiem przypadków, gdy brak możliwości zaliczenia tych wydatków do kosztów uzyskania przychodów pozostaje w bezpośrednim związku ze zwolnieniem od podatku dochodowego. Zgodnie z literalnym brzmieniem powyższego przepisu podatnikowi nie przysługuje prawo do dokonania odliczenia podatku naliczonego związanego z wydatkami, które nie mogłyby być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym. Ograniczenie to nie dotyczy jednak sytuacji wymienionych w art. 88 ust. 3 powołanej ustawy.Ponadto w myśl art. 88 ust. 3a ustawy o podatku od towarów i usług, nie stanowią podstawy do obniżenia podatku należnego oraz zwrotu różnicy podatku lub zwrotu podatku naliczonego faktury i dokumenty celne w przypadku gdy:

sprzedaż została udokumentowana fakturami lub fakturami korygującymi:wystawionymi przez podmiot nieistniejący lub nieuprawniony do wystawiania faktur lub faktur korygujących, w których kwota podatku wykazana na oryginale faktury lub faktury korygującej jest różna od kwoty wykazanej na kopii;transakcja udokumentowana fakturą nie podlega opodatkowaniu albo jest zwolniona od podatku;wystawiono więcej niż jedną fakturę dokumentująca tę samą sprzedaż;wystawione faktury, faktury korygującą lub dokumenty celny:stwierdzają czynności, które nie zostały dokonane - w części dotyczącej tych czynności, podają kwoty niezgodne z rzeczywistością - w części dotyczącej tych pozycji, dla których podane zostały kwoty niezgodne z rzeczywistością, potwierdzają czynności, do których mają zastosowanie przepisy art. 58 i 83 Kodeksu cywilnego - w części dotyczącej tych czynności;faktury, faktury korygujące wystawione przez nabywcę zgodnie z odrębnymi przepisami nie zostały zaakceptowane przez sprzedającego;zaświadczenie, o którym mowa w art. 86 ust. 5, zawierają informacje niezgodne ze stanem faktycznym.

Wskazać należy, że przepisy dotyczące podatku od towarów i usług (w tym powołane wyżej), nie pozbawiają prawa do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony wynikający z faktur dokumentujących nabycie towarów, które zostały opodatkowane inną niż przyjęta przez sprzedawcę (wyższą bądź niższą) stawką podatku od towarów i usług.

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, iż Spółka świadczy między innymi za pośrednictwem podwykonawców, usługi udrażniania instalacji wodno-kanalizacyjnej. Kontrahenci Spółki za wykonane usługi wystawiają faktury VAT ze stawką 7% (w większości) i 22%.

Biorąc pod uwagę powołany wyżej art. 88 ust. 3a pkt 2 cyt. ustawy, stwierdzić należy, iż prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony zawarty w fakturach potwierdzających nabycie towarów nie będzie przysługiwać w sytuacji, gdy dotyczy on transakcji udokumentowanych fakturami, które nie podlegają opodatkowaniu, bądź są zwolnione od podatku. W przypadku Spółki sytuacja taka nie ma miejsca, bowiem przedstawione zagadnienie dotyczy czynności (sprzedaży) co do zasady podlegających opodatkowaniu.

Zatem, na podstawie przedstawionego we wniosku opisu stanu faktycznego, mając na uwadze powołane przepisy ustawy o podatku od towarów i usług należy uznać, iż Wnioskodawcy przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego zawartego w fakturach otrzymanych od podwykonawców, w których wykazano stawkę w wysokości 22% - w zakresie, o którym mowa w art. 86 ust. 1 ww. ustawy, o ile nie wystąpią inne ograniczenia wynikające z art. 88 tej ustawy.Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.Złożenie przez Wnioskodawcę fałszywego oświadczenia, że elementy stanu faktycznego objęte wnioskiem o wydanie interpretacji w dniu złożenia wniosku nie są przedmiotem toczącego się postępowania podatkowego, kontroli podatkowej, postępowania kontrolnego organu kontroli skarbowej oraz że w tym zakresie sprawa nie została rozstrzygnięta co do jej istoty w decyzji lub postanowieniu organu podatkowego lub organu kontroli skarbowej - powoduje, iż niniejsza interpretacja indywidualna nie wywołuje skutków prawnych (art. 14b § 4 Ordynacji podatkowej).

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.
Słowa kluczowe: faktura, odliczenie podatku, podatek naliczony, prawo do odliczenia, stawki podatku
Data aktualizacji: 30/01/2013 00:00:01

Spółka zwraca się z zapytaniem dotyczącym zasad dokumentacji otrzymywanych od kontrahentów...

W związku z wnioskiem Spółki z dnia 19.09.2005 r. - w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu stosowania przepisów prawa podatkowego, Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie, na podstawie art.14a 4 w związku z...

Czy skutki podatkowe przyznanych premii Wnioskujaca winna uwzglednić w miesiącu, w którym...

W dniu 1.02.2006 r. wpłynął do tutejszego organu podatkowego wniosek Podatnika o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, uzupełniony następnie w dniu 22.03.2006r. Z przedstawionego w złożonym...

Czy dostawa nieruchomości jest zwolniona od podatku VAT ?

Ze stanu faktycznego wynikającego z przedmiotowego wniosku wynika, że Gmina, będąc podatnikiem podatku od towarów i usług, zbywa budynki i budowle trwale związane z gruntem wybudowane w latach siedemdziesiątych. Powyższą nieruchomość Jednostka...

Prawo do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących odsetki od r...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Z jaką stawką podatku VAT mają być wystawiane przez Stowarzyszenie - Szkołę, faktury na re...

Z przedstawionego w złożonym wniosku stanu faktycznego wynika, iż wnioskodawca w ramach posiadanych 8 własnych placówek realizuje działalność statutową, Zdaniem wnioskodawcy, prowadzona działalność statutowa wymieniona jest w poz. 10 załącznika nr...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Czy można dokumentować ww. usługę fakturą VAT zawierająca 7% stawkę podatku VAT?Czy podatek naliczony zawarty w fakturach dokumentujących zakup usług akwizycyjnych podlega odliczeniu od podatku należnego?Jak utworzyć raport sprzedaży - rejestr sprzedaży vatBiura księgowe śląskie na co najczęściej narzekają klienci biur rachunkowych?Czy na fakturze za usługi noclegowe można stosować 7% stawkę podatku?
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.