Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt

Prawo do odliczenia podatku naliczonego wykazanego na fakturach dokumentujących wypłacone

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z dnia 26 czerwca 2008r. (data wpływu 30 czerwca 2008r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego wykazanego na fakturach dokumentujących wypłacone premie pieniężne - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 30 czerwca 2008r. został złożony wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego wykazanego na fakturach dokumentujących wypłacone premie pieniężne.

W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca jako wydawnictwo dokonuje sprzedaży wydawanych przez siebie książek hurtowniom i księgarniom. Podmioty te następnie sprzedają nabyte od wnioskodawcy książki swoim klientom. Książki dostarczane są do kontrahentów na podstawie składanych przez nich zamówień. Zgodnie z umową, dostawy pomiędzy Wnioskodawcą a kontrahentami, po zakończeniu okresu rozliczeniowego wnioskodawca nalicza i wypłaca kontrahentom premie pieniężne z tytułu osiągniętego obrotu (zależy to od wielkości dokonanych zakupów). Działanie to ma na celu intensyfikację sprzedaży towarów Wnioskodawcy. Okoliczność przekazania premii udokumentowana jest fakturą VAT wystawianą przez kontrahentów i opodatkowaną z zastosowaniem stawki VAT 22%. Wypłacana premia nie dotyczy konkretnej dostawy, realizowanej na rzecz danego kontrahenta, lecz ogółu wszystkich zamówień, zrealizowanych na jego rzecz w danym okresie rozliczeniowym.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie :

Czy faktura VAT, wystawiona przez kontrahenta dokumentująca otrzymaną przez niego premię pieniężną należną w związku z osiągnięciem określonego poziomu zakupów towarów od Wnioskodawcy, w której wykazano podatek VAT, stanowi dla wnioskodawcy podstawę do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony, który został w niej wykazany.

Zdaniem Wnioskodawcy, opisana powyżej faktura daje prawo do odliczenia zawartego w niej podatku VAT. Dokumentuje ona bowiem faktycznie wykonaną usługę. Zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy o VAT przez odpłatne świadczenie usług rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej i jednostki organizacyjnej bez osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów. Zgodnie z powszechnie przyjętym znaczeniem słowa świadczyć oznacza ono wykonywanie czegoś dla kogoś. Jednocześnie w teorii prawa przyjmuje się, iż świadczenie może polegać na daniu czegoś (dare), czynieniu czegoś (facere), nieczynieniu czegoś (non facere) oraz znoszeniu czegoś (pati). W omawianym stanie faktycznym wypłata premii nie jest oderwana od zachowania kontrahenta, bowiem samo jej wypłacenie, a także jej wysokość uzależniona jest od spełnienia określonych przesłanek. Pomiędzy stronami istnieją bowiem umowy, które określają zasady współpracy oraz warunki, które muszą zostać spełnione, aby premia została wypłacona Z tego punktu widzenia premia jest formą wynagrodzenia za wykonanie czynności, tj. realizowanie obrotu o określonej wielkości.

Zgodnie z pismem Ministra Finansów z dnia 30 grudnia 2004r. sygn.PP3-812-122212004/AP/4026 (opubl. Dz. Urz. MF 2005.2.22 oraz Biul. Skarb. 2005.1.19), które w przekonaniu Wnioskodawcy opisuje analogiczny stan faktyczny, w takich przypadkach należy uznać, ze wypłacona premia pieniężna związana jest z określonymi zachowaniami nabywcy, a zatem ze świadczeniem usług przez nabywcę otrzymującego taką premię, które to usługi podlegają opodatkowaniu na ogólnych zasadach. Skoro zatem wypłacenie premii za obrót jest w istocie zapłatą za usługę, to wystawiona faktura dokumentuje wykonanie usługi. Powyższe stanowisko potwierdza również pismo Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 12 grudnia 2007r. sygn. IP-PP2-443-325/07- 2IPK .

W związku z tym, iż faktura dokumentuje wykonaną usługę związaną ze sprzedażą opodatkowaną - na podstawie art. 86 ust. 2 pkt 1 lit a ustawy o VAT - stanowi on podstawę do uznania wynikającego z niej podatku za podatek naliczony w rozumieniu ustawy, a co za tym idzie, do pomniejszenia podatku należnego o ten podatek.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Stosownie do art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.) świadczeniem usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, jest każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7, w tym również:przeniesienie praw do wartości niematerialnych i prawnych, bez względu na formę, w jakiej dokonano czynności prawnej; zobowiązanie do powstrzymania się od dokonania czynności lub do tolerowania czynności lub sytuacji; świadczenie usług zgodnie z nakazem organu władzy publicznej lub podmiotu działającego w jego imieniu lub nakazem wynikającym z mocy prawa.Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, iż premia pieniężna związana jest z osiągnięciem określonego pułapu zakupów towarów dokonywanych przez kontrahentów Spółki. Wypłacana w ten sposób gratyfikacja pieniężna nie będzie związana z żadną konkretną dostawą i nie będzie miała charakteru dobrowolnego, będzie bowiem uzależniona od określonego zachowania nabywcy. W tym wypadku wypłacona premia stanowi rodzaj wynagrodzenia dla kontrahentów za świadczone na rzecz Spółki usługi. Zatem pomiędzy stronami będzie istniała więź o charakterze zobowiązaniowym, która na gruncie ustawy o podatku od towarów i usług stanowi świadczenie usług za wynagrodzeniem, o których mowa w art. 8 ust. 1 ww. ustawy, podlegających opodatkowaniu na zasadach ogólnych.

W myśl art. 86 ust. 1 ustawy o VAT w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124. Zgodnie zaś z art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy o VAT, kwotę podatku naliczonego stanowi (.) suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Na podstawie art. 88 ust. 1 pkt 2 w/w ustawy, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się do nabywanych przez podatnika towarów i usług, jeżeli wydatki na ich nabycie nie mogłyby być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym z wyjątkiem przypadków, gdy brak możliwości zaliczenia tych wydatków do kosztów uzyskania przychodów pozostaje w bezpośrednim związku ze zwolnieniem od podatku dochodowego.

Z treści złożonego wniosku wynika, iż wypłacane przez Wnioskodawcę premie mają na celu zintensyfikowanie sprzedaży jego produktów. W takim przypadku należy przyjąć, iż wypłacane premie niewątpliwie będą miały wpływ na wzrost dokonywanej przez Spółkę sprzedaży towarów stanowiącą czynność, która podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Zatem biorąc powyższe pod uwagę Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie stoi na stanowisku, iż Spółce przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wykazanego w fakturach za odpłatne świadczenie usług dokonywanych przez beneficjentów premii, pod warunkiem jednakże, że zakup tych usług może być zaliczony do kosztów uzyskania przychodów, zgodnie z art. 88 ust. 1 pkt 2 w/w ustawy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.
Słowa kluczowe: odliczenie podatku, podatek naliczony, premia pieniężna
Data aktualizacji: 03/01/2013 15:00:01

Czy Wnioskodawca ma prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktury zakupu dokumentujące...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Faktura korygująca VAT dot. obniżenia sprzedaży zwolnionej z VAT

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Dotyczy ustalania kursu walut w przypadku wpływu środków na rachunek bankowy w banku zagra...

Pismem z dnia 3.11.2003r. Podatnik zwrócił się z wnioskiem o interpretację przepisów ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych dotyczącą ustalania kursu walut w przypadku wpływu środków na rachunek bankowy w banku...

Dotyczy usługi świadczonej przez bak pod nazwą System Zarządzania Środkami Pieniężnymi i K...

Na podstawie art. 14a 4 w zw. z 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa...

Czy można całą wartość netto czynszu inicjalnego z wystawionej faktury zaliczyć do kosztów...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
CIT - w zakresie różnic kursowychCzy można zastosować stawkę 0% VAT przy WDT gdy brak jest dowodów, o których mowa w art. 42 ustawy o VAT?Możliwość obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z faktur VAT dokumentujących zakup towarów i usług do realizacji projektu pnPrawo do pomniejszenia obrotu i należnego podatku na podstawie wystawionych faktur korygujących do faktur wewnętrznychCzy wystawiona faktura VAT ze stawką zw. (art. 43 ust. 1 pkt 10a) jest prawidłowa?
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.