Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt

Prawo do odliczenia podatku naliczonego wykazanego w fakturach dokumentujących udzielone przez Wnioskodawcę premie pieniężne

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki z o.o., przedstawione we wniosku z dnia 16 kwietnia 2008 r. (data wpływu 21 kwiecień 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony wynikający z faktur dokumentujących wypłacanie premii pieniężnych - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 21 kwietnia 2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony wynikający z faktur dokumentujących wypłacanie premii pieniężnych.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe.

Spółka prowadzi działalność gospodarczą w zakresie produkcji i sprzedaży materiałów izolacyjnych (dalej: towary). W ramach powyższej działalności, zawiera umowy handlowe z nabywcami swoich towarów. Rozwiązania zawarte w zawieranych umowach mają na celu utrzymanie stałej współpracy z kontrahentami, jak również wzrost poziomu sprzedaży.

Powyższe umowy handlowe dzielą się na:Umowy w sprawie udzielania premii pieniężnych - polegają one na tym, iż w zależności od ilości/wartości nabytych od Spółki towarów w danym okresie rozliczeniowym (np. kwartał lub rok), Spółka wypłaca nabywcom ustalone procentowo kwoty premii pieniężnych; Spółka podkreśla, iż poza nabyciem określonej ilości/wartości towarów, nabywcy nie dokonują na jej rzecz innych dodatkowych świadczeń.Umowy w sprawie świadczenia usług intensyfikacji sprzedaży - nabywcy towarów Spółki, w zależności od ostatecznych ustaleń, zobowiązują się również do świadczenia na rzecz Spółki wybranych świadczeń z wymienionego poniżej katalogu:a. zapewnienie stałej obecności towarów nabytych od Spółki w magazynach/punktach sprzedaży nabywcy, b. zapewnienie obecności towarów nabytych od Sprzedawcy w magazynach/punktach sprzedaży nabywcy w ilościach odpowiadających przewidywanemu zapotrzebowaniu ze strony odbiorców trzecich, c. składowanie towarów nabytych od Spółki w magazynach/punktach sprzedaży nabywcy w warunkach niewpływających negatywnie na ich jakość, d. składowanie towarów nabytych od Spółki w magazynach/punktach sprzedaży nabywcy w warunkach zapewniających bezproblemowy dostęp do tych towarów oraz możliwie szybkie dostarczenie ich do odbiorców trzecich, e. eksponowanie towarów nabytych od Spółki w magazynach/punktach sprzedaży nabywcy w sposób zachęcający odbiorców trzecich do nabywania tych towarów, f. udzielanie wszelkich niezbędnych informacji technicznych dotyczących towarów nabytych od Spółki w sposób zachęcający odbiorców trzecich do nabywania tych towarów, g. eksponowanie, wedle możliwości, logo Spółki oraz znaków towarowych lub/i nazw towarów Sprzedawcy w magazynach, punktach sprzedaży nabywcy, h. eksponowanie, wedle możliwości, logo Spółki oraz znaków towarowych lub/i nazw towarów Spółki na broszurach, cennikach, witrynie internetowej oraz innych materiałach informacyjnych i reklamowych skierowanych do klientów.Zarówno w przypadku umów w sprawie udzielania premii pieniężnych, jak również umów w sprawie świadczenia usług intensyfikacji sprzedaży, mechanizm ustalania kwoty wypłacanej przez Spółkę (a więc premii pieniężnej oraz odpowiednio wynagrodzenia za usługi) jest identyczny i może przybrać formę jednego z 3 alternatywnych wariantów:

Wariant nr 1:

Kwota premii pieniężnej/wynagrodzenia za usługi niezależnie od ilości nabytych towarów, wyniesie określony procent łącznej wartości nabyć dokonanych przez nabywcę w danym okresie rozliczeniowym.

Wariant nr 2:

Wysokość premii pieniężnej/wynagrodzenia zależna jest od wysokości dokonanych w danym okresie rozliczeniowym nabyć, przy czym:

  - w przypadku, gdy nabywca dokona nabyć w ilości/wartości nieprzekraczającej ustalonego umownie progu - premia pieniężna/wynagrodzenie za usługi wyniesie określony procent łącznej wartości dokonanych nabyć,   - w przypadku, gdy nabywca dokona w danym okresie rozliczeniowym nabyć w ilości/wartości równej lub przekraczającej ustalony umownie próg - premia pieniężna/wynagrodzenie za usługi wyniesie określony, lecz wyższy od poprzedniego, procent łącznej wartości dokonanych nabyć.

Wariant nr 3:

Wypłata i wysokość premii pieniężnej/wynagrodzenia zależna jest od wysokości dokonanych w danym okresie rozliczeniowym nabyć, tj.:

  - w przypadku, gdy nabywca dokona nabyć w ilości/wartości nieprzekraczającej ustalonego umownie progu - premia pieniężna/wynagrodzenie nie są należne nabywcy towarów,   - w przypadku, gdy nabywca dokona w danym okresie rozliczeniowym nabyć w ilości/wartości równej lub przekraczającej ustalony umownie próg - premia pieniężna/wynagrodzenie za usługi wyniesie określony procent łącznej wartości dokonanych nabyć,   - w przypadku, gdy nabywca dokona w danym okresie rozliczeniowym nabyć w ilości/wartości równej lub przekraczającej kolejny (wyższy) ustalony umownie próg - premia pieniężna/wynagrodzenie za usługi wyniesie określony, lecz wyższy od poprzedniego, procent łącznej wartości dokonanych nabyć.

Zarówno w przypadku umów w sprawie udzielania premii pieniężnych, jak również umów w sprawie świadczenia usług intensyfikacji sprzedaży, strony umowy (Spółka i nabywca towarów) nie przyporządkowują wypłacanej kwoty (a więc premii pieniężnej oraz odpowiednio wynagrodzenia za usługi) do poszczególnych towarów, będących przedmiotem sprzedaży w danym okresie rozliczeniowym. Jak wynika bowiem z przedstawionych powyżej wariantów mechanizmu rozliczeń, strony obu umów (a więc Spółka i nabywca towarów) uzależniają wysokość wypłacanej kwoty, tylko i wyłącznie, od ilości/wartości towarów sprzedanych w danym okresie rozliczeniowym, przy czym bez znaczenia pozostaje dla nich fakt, jak kształtowały się ceny poszczególnych towarów. Nie następuje zatem przyporządkowanie wypłacanych za dany okres rozliczeniowy kwot do poszczególnych dostaw towarów, gdyż pomiędzy Spółką, a nabywcami towarów brak jest jakichkolwiek ustaleń w zakresie obniżenia cen towarów (rabatów).

W obu powyższych przypadkach (tj. umowa w sprawie udzielania premii pieniężnych, jak również umowa w sprawie świadczenia usług intensyfikacji sprzedaży), nabywcy towarów wystawiają na rzecz Spółki faktury, z wykazaną stawką 22%.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy Spółka będzie uprawniona do odliczenia VAT naliczonego z otrzymywanych od nabywców towarów faktur, które dokumentują kwoty premii pieniężnych.

Zdaniem Wnioskodawcy, w przypadku umowy w sprawie udzielania premii pieniężnych będzie on uprawniony do odliczenia VAT naliczonego z otrzymywanych od nabywców towarów faktur, które dokumentują kwoty premii pieniężnych.

UZASADNIENIE:

Spółka uważa że, czynności dokonywane na jej rzecz przez nabywców towarów, a więc nabywanie towarów w określonej ilości/wartości, stanowi świadczenie usług w rozumieniu art. 8 ust. 1 ustawy o VAT. Powyższe wynika z faktu, iż określona w tym przepisie definicja usług ma charakter szeroki". Przez świadczenie usług rozumie się bowiem każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (.)".

Powyższe stanowisko potwierdził także Minister Finansów w piśmie z dnia 30 grudnia 2004 r., w którym stwierdził, iż w praktyce występują również sytuacje, w których podatnicy kształtują wzajemne relacje pomiędzy sobą w ten sposób, że premie pieniężne wypłacane są z tytułu dokonywania przez nabywcę np.: nabyć określonej wartości czy ilości towarów w określonym czasie lub też dokonywania terminowych płatności za zrealizowane dostawy w pewnym okresie i w określony sposób, premie te nie są związane z żadną konkretną dostawą. W takich przypadkach należy uznać, że wypłacona premia pieniężna związana jest z określonymi zachowaniami nabywcy, a zatem ze świadczeniem usług przez nabywcę otrzymującego taką premię, które to usługi podlegają opodatkowaniu na ogólnych zasadach".

Mając zatem na uwadze fakt, iż wypłacane przez Spółkę premie pieniężne stanowią wynagrodzenie z tytułu świadczonych na jej rzecz usług, zdaniem Spółki, przysługuje jej prawo do odliczenia VAT naliczonego wynikającego z faktur otrzymywanych na tą okoliczność od nabywców towarów. Znajduje tu bowiem zastosowanie przepis art. 86 ust. 1 ustawy o VAT, gdyż powyższe usługi ewidentnie związane są z dokonywaniem sprzedaży przez Spółkę, a więc wykonywaniem czynności opodatkowanych VAT. Ponadto, mimo obowiązującej od dnia 1 stycznia 2008 r. zmiany w ustawie o VAT, w analizowanym przypadku nie znajduje zastosowania przepis art. 88 ust. 3a pkt 2 tej ustawy, gdyż otrzymywane przez Spółkę faktury dokumentują czynności podlegające opodatkowaniu VAT.

Spółka podkreśliła również, że zaprezentowane przez nią stanowisko, iż premie pieniężne stanowią wynagrodzenie z tytułu świadczenia usług, i w konsekwencji podmiotowi wypłacającemu premię pieniężną (otrzymującemu fakturę) przysługuje prawo do odliczenia VAT naliczonego z takiej faktury, znajduje potwierdzenie we wszystkich znanych jej interpretacjach indywidualnych, wydawanych przez Ministra Finansów za pośrednictwem dyrektorów 4 izb skarbowych. Poniżej Spółka powołała wybrane z nich:Pismo Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 27 lutego 2008 r., sygn. ILPP1/443-443/07-2/IN.Pismo Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 19 lutego 2008 r., sygn. ILPP2/443-157/07-2/ISN.Pismo Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 12 marca 2008 r., sygn. IPPP1/443-229/08-4/AP.Pismo Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 7 marca 2008 r., sygn. IPPP1-443-86/08-4/JF.Pismo Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 27 lutego 2008 r., sygn. IBPP1/443-518/08/AZ/KAN-2783/07.Pismo Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z dnia 12 lutego 2008 r., sygn. ITPP2/443-213B/07/PS.W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Przez dostawę towarów, w myśl art. 7 ust. 1 ustawy, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (.).

Natomiast, zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy, przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7, w tym również:przeniesienie praw do wartości niematerialnych i prawnych, bez względu na formę, w jakiej dokonano czynności prawnej, zobowiązanie do powstrzymania się od dokonania czynności lub do tolerowania czynności lub sytuacji, świadczenie usług zgodnie z nakazem organu władzy publicznej lub podmiotu działającego w jego imieniu lub nakazem wynikającym z mocy prawa.Według art. 29 ust. 1 ustawy, podstawą opodatkowania jest obrót, z zastrzeżeniem ust. 2-22, art. 30-32, art. 119 oraz art. 120 ust. 4 i 5. Obrotem jest kwota należna z tytułu sprzedaży, pomniejszona o kwotę należnego podatku. Kwota należna obejmuje całość świadczenia należnego od nabywcy. Obrót zwiększa się o otrzymane dotacje, subwencje i inne dopłaty o podobnym charakterze mające bezpośredni wpływ na cenę (kwotę należną) towarów dostarczanych lub usług świadczonych przez podatnika, pomniejszone o kwotę należnego podatku. Na mocy art. 29 ust. 4 ustawy, obrót zmniejsza się o kwoty udokumentowanych, prawnie dopuszczalnych i obowiązkowych rabatów (bonifikat, opustów, uznanych reklamacji i skont) i o wartość zwróconych towarów, zwróconych kwot nienależnych w rozumieniu przepisów o cenach oraz zwróconych kwot dotacji, subwencji i innych dopłat o podobnym charakterze, a także kwot wynikających z dokonanych korekt faktur.

Skutki podatkowe dotyczące wypłacania premii pieniężnych nabywcom, uzależnione są od wielu czynników, tj. m.in. od ustalenia za co faktycznie premie zostały wypłacone, tzn. czy dotyczą konkretnych dostaw, czy też odnoszą się do wszystkich dostaw w określonym czasie itp.

W przypadkach, gdy wypłacona premia pieniężna jest związana z konkretną dostawą (dostawami), to nawet jeżeli jest to premia wypłacona po dokonaniu zapłaty, powinna być traktowana jak rabat, o którym mowa w art. 29 ust. 4 ustawy, ponieważ ma bezpośredni wpływ na wartość tej dostawy i w efekcie prowadzi do obniżenia wartości (ceny) dostawy.

Natomiast w sytuacjach, w których podatnicy kształtują wzajemne relacje pomiędzy sobą w ten sposób, że premie pieniężne wypłacane są z tytułu dokonywania przez nabywcę np. nabyć określonej wartości czy ilości towarów w określonym czasie lub też dokonywania terminowych płatności za zrealizowane dostawy w pewnym okresie i w określony sposób oraz premie te nie są związane z żadną konkretną dostawą uznaje się, że wypłacone premie pieniężne związane są z określonymi zachowaniami nabywcy, a zatem ze świadczeniem usług przez nabywcę otrzymującego taką premię, które to usługi podlegają opodatkowaniu na ogólnych zasadach.

Z przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawca, przy spełnieniu określonych warunków zawartych w umowie, zamierza udzielać swoim kontrahentom premii pieniężnych. Premie te nie będą związane z żadnymi konkretnymi dostawami towarów i nie będą miały charakteru dobrowolnego, będą bowiem uzależnione od osiągnięcia pewnego poziomu zakupów, a więc konkretnego zachowania nabywcy.

W takim przypadku, przedmiotowe premie będą stanowić rodzaj wynagrodzenia dla nabywcy za świadczone na rzecz dostawcy usługi. Będzie to relacja zobowiązaniowa, którą na gruncie przepisów dotyczących podatku od towarów i usług należy uznać za odpłatne świadczenie usług, o których mowa w art. 8 ust. 1 ustawy.

Otrzymanie premii pieniężnej powinno zostać udokumentowane, zgodnie z art. 106 ust. 1 ustawy, fakturą VAT spełniającą wymogi, o których mowa w § 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 maja 2005 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 95, poz. 798 ze zm.).

Kwestię prawa do odliczenia podatku naliczonego zawartego w otrzymanych od kontrahentów fakturach, dokumentujących udzielanie przez Wnioskodawcę premii pieniężnych reguluje art. 86 ust. 1 ustawy, który stanowi, iż w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124. W myśl ust. 10 pkt 1 powołanego artykułu, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego powstaje w rozliczeniu za okres, w którym podatnik otrzymał fakturę, albo dokument celny, z zastrzeżeniem pkt 2-4 oraz ust. 1, 12, 16 i 18.

Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest zatem bezpośredni i bezsporny związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi. Biorąc pod uwagę zdarzenie przyszłe przedstawione w złożonym wniosku oraz powołane przepisy stwierdzić należy, iż Wnioskodawcy będzie przysługiwało prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony, wykazany w fakturze otrzymanej od kontrahenta z tytułu udzielonej mu przez Wnioskodawcę premii pieniężnej, pod warunkiem spełnienia przesłanek pozytywnych określonych w art. 86 ust. 1 ustawy oraz nie zaistnienia przesłanek negatywnych określonych w art. 88 ustawy.

Ponadto tut. Organ podkreśla, że zgodnie z obowiązującym od dnia 1 stycznia 2008 r. przepisem art. 88 ust. 3a pkt 2, nie jest możliwe obniżenie podatku należnego oraz zwrot różnicy podatku lub zwrot podatku naliczonego na podstawie otrzymanej faktury, w przypadku gdy transakcja udokumentowana fakturą nie podlega opodatkowaniu albo jest zwolniona od podatku (niezależnie od faktu uregulowania kwoty wykazanej na fakturze). Oznacza to, że podatnik nie może skorzystać z prawa odliczenia w odniesieniu do podatku, który jest należny wyłącznie z tego względu, że został wykazany na fakturze, jednak transakcja nie podlega opodatkowaniu.

W świetle powyższego, tut. Organ stwierdza, że wypłacane przez Spółkę premie z tytułu uzyskiwania przez nabywcę odpowiedniego poziomu obrotów, stanowić będą wynagrodzenie za odpłatne świadczenie usług podlegające opodatkowaniu na zasadach ogólnych, a także z uwagi na brak zmiany obowiązujących przepisów w zakresie opodatkowania premii pieniężnych, w związku z tym Spółce będzie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wykazanego w fakturach za odpłatne (w postaci przyznanej premii pieniężnej) świadczenie usług, pod warunkiem, że zakup tych usług może być zaliczany do kosztów uzyskania przychodów, zgodnie z art. 88 ust. 1 pkt 2 ustawy. Przepis art. 88 ust. 3a pkt 2 ustawy, nie będzie miał w tym przypadku zastosowania.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Ponadto informuje się, że w niniejszej interpretacji załatwiono wniosek w części dotyczącej przedstawionego zdarzenia przyszłego w zakresie prawa do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony wynikający z faktur dokumentujących wypłacanie premii pieniężnych. Kwestia dotycząca przedstawionego zdarzenie przyszłego w zakresie prawa do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony z faktur dokumentujących wypłacanie wynagrodzeń za świadczenie usług intensyfikacji sprzedaży została rozstrzygnięta w odrębnej interpretacji indywidualnej nr ILPP2/443-360/08-5/EN z dnia 18 lipca 2008 r.

Natomiast w części dotyczącej stanu faktycznego również zostały wydane odrębne rozstrzygnięcia nr ILPP2/443-360/08-2/EN z dnia 18 lipca 2008 r. w zakresie prawa do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony wynikający z faktur dokumentujących wypłacenie premii pieniężnych i nr ILPP2/443-360/08-4/EN z dnia 18 lipca 2008 r. w zakresie prawa do odliczenia podatku należnego o podatek naliczony z faktur dokumentujących wypłacenie wynagrodzeń za świadczenie usług intensyfikacji sprzedaży.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.
Słowa kluczowe: opodatkowanie, premia pieniężna, świadczenie usług
Data aktualizacji: 04/01/2013 21:00:01

Czy podatnik ma prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony wykazany w w/w fa...

Pismem z dnia 07.12.2005r., uzupełnionym w dniu 13.12.2005r. oraz w dniu 18.01.2006r., zwrócił się Pan z prośbą o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego przedstawiając następujący stan...

Czy Wnioskodawcy przysługuje prawo do odliczenia VAT naliczonego z faktur dokumentujących...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Prawo do korekty podatku należnego z tytułu niezapłaconych faktur

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Zakres i sposób zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie w części dotyczącej...

Zgodnie z przedstawionym stanem faktycznym Spółka od II półrocza 2004 r. zaprzestała działalności operacyjnej. Od tego czasu głównym źródłem przychodów podatkowych Spółki stały się przychody finansowe, natomiast w ramach sprzedaży opodatkowanej...

Prawo do odliczenia do grudnia 2008r. podatku naliczonego od faktur zapłaconych z dotacji...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Podatnik zwrócił się z wątpliwościami dotyczącymi opodatkowania podatkiem od towarów i usług świadczonychPrawo do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur VAT dokumentujących obciążenie za usługi wynagradzane premią pieniężnąObciążenie klienta kosztami przesłania paczki, a obowiązek podatkowy w podatku od towarów i usługPowstanie obowiązku podatkowego z tytułu nabycia węwnątrzwspólnotowegoNa podstawie jakiego dowodu abonenci mogą dokonywać odliczeń wydatków od dochodu z tytułu używania sieci internet?
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.