Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt

Prawo do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących nabycie robót budowlano-montażowych

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 5 października 2009 r. (data wpływu 6 października 2009 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług, w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących nabycie robót budowlano-montażowych - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 6 października 2009 r. został złożony ww. wniosek, o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług, w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących nabycie robót budowlano-montażowych.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Spółka realizuje inwestycje współfinansowane z Funduszu mające na celu modernizację i rozbudowę istniejących obiektów, które są wykorzystywane w działalności opodatkowanej polegającej na rozprowadzaniu wody i doprowadzaniu ścieków. W wyniku przeprowadzonych przetargów zostały zawarte kontrakty z wykonawcami, w których określono m.in. sposób rozliczania wykonanych robót budowlano-montażowych. Fakturowanie wykonywanych prac odbywa się w oparciu o sporządzenie przejściowe świadectwa płatności pełniące rolę częściowych protokołów odbioru. Spółka poza Funduszem prowadzi również inwestycje w zakresie rozbudowy i modernizacji sieci wod-kan i w przypadku zlecenia tych zadań wykonawcy zewnętrznemu, sposób postępowania jest identyczny, czyli podstawą fakturowania są sporządzone protokoły zdawczo-odbiorcze.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy Spółce przysługuje odliczenie podatku naliczonego w miesiącu otrzymania faktury.

Zdaniem Wnioskodawcy, faktury VAT wystawione na podstawie protokołów zdawczo-odbiorczych (przejściowych świadectw płatności) dotyczące wykonanych prac budowlano-montażowych, będą stanowiły podstawę do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur na bieżąco tj. w okresie rozliczeniowym, w którym została otrzymana faktura lub w jednym z dwóch następnych okresów rozliczeniowych.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Zgodnie z art. 86 ust. 2 pkt 1 kwotę podatku naliczonego stanowi, z zastrzeżeniem ust. 3-7 suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika:z tytułu nabycia towarów i usług, potwierdzających dokonanie przedpłaty (zaliczki, zadatku, raty), jeżeli wiązały się one z powstaniem obowiązku podatkowego, od komitenta z tytułu dostawy towarów będącej przedmiotem umowy komisu- z uwzględnieniem rabatów określonych w art. 29 ust. 4;Zgodnie z art. 86 ust. 10 pkt 1 ustawy - prawo do obniżenia kwoty podatku należnego powstaje w rozliczeniu za okres, w którym podatnik otrzymał fakturę albo dokument celny, z zastrzeżeniem pkt 2-5 oraz ust. 11, 12, 16 i 18. Natomiast w myśl art. 86 ust. 11 cyt. ustawy jeżeli, podatnik nie dokona obniżenia kwoty podatku należnego w terminach określonych w ust. 10, może obniżyć kwotę podatku należnego w deklaracji podatkowej za jeden z dwóch następnych okresów rozliczeniowych.

Zgodnie z art. 86 ust. 12 ustawy o VAT, w przypadku otrzymania faktury, o której mowa w ust. 2 pkt 1 lit. a lub lit. c, przed nabyciem prawa do rozporządzania towarem jak właściciel albo przed wykonaniem usługi, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego powstaje z chwilą nabycia prawa do rozporządzania towarem lub z chwilą wykonania usługi.

W myśl art. 86 ust. 12a ustawy o VAT, przepisu ust. 12 nie stosuje się do przypadków, gdy:faktura dokumentuje czynności, od których obowiązek podatkowy powstał zgodnie z art. 19 ust. 13 pkt 1, 2, 4, 7, 9-11;nabycie prawa do dysponowania towarem jak właściciel lub wykonanie usługi nastąpiło przed upływem terminu do złożenia deklaracji podatkowej, w której podatnik dokonał obniżenia podatku należnego o podatek naliczony wynikający z faktury.Ustawodawca w ustawie o podatku od towarów i usług nie zdefiniował pojęcia protokół zdawczo-odbiorczy, ponadto ustawa nie zawiera definicji wykonania usługi. Pojęcie protokoły odbiorów częściowych i końcowych występuje w art. 3 pkt 13 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (t.j. Dz. u. z 2006 r., Nr 156, poz. 1118 ze zm.), jako jeden z elementów dokumentacji budowy.

W praktyce terminem protokołu zdawczo-odbiorczego określa się dokument, który w istocie ma w założeniu wyrażać potwierdzenie i akceptację wykonanych prac, w tym ich zakres. Z protokołu winno zatem wynikać kto, kiedy i jakie prace wykonał oraz wskazanie, że określonego dnia zostały one przyjęte przez drugą stronę. W ocenie tut. organu bez znaczenia jest w istocie jak zostanie nazwany tego rodzaju dokument. Istotne, jak powyżej wskazano, jest bowiem to, aby dokument ten spełniał swoją funkcję - w sposób jednoznaczny określał prace, jakie zostały przyjęte (odebrane). Z kolei za datę wykonania usługi, w przypadku usług budowlanych, powszechnie przyjmuje się dzień odbioru technicznego robót, potwierdzony protokołem zdawczo-odbiorczym lub innym dokumentem stwierdzającym przyjęcie wykonanej usługi. Z przepisów prawa budowlanego wynika zatem, iż wykonanie usługi rozumie się jako odbiór techniczny robót, na okoliczność którego sporządza się stosowny protokół odbioru - częściowy bądź końcowy.

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, iż Wnioskodawca realizuje inwestycje polegające na modernizowaniu i rozbudowie istniejących obiektów, które są wykorzystywane w działalności opodatkowanej polegającej na rozprowadzaniu wody i odprowadzaniu ścieków. Zawarte zostały kontrakty z wykonawcami, w których określono m.in. sposób rozliczania wykonanych robót budowlano-montażowych. Fakturowanie wykonanych prac odbywa się w oparciu o sporządzone przejściowe świadectwa płatności pełniące rolę częściowych protokołów odbioru. Należy zatem przyjąć, iż faktury te dotyczą nabycia usług budowlano-montażowych dokumentujących wykonanie tychże usług na określonym etapie inwestycji.

Zatem mając na uwadze przedstawiony stan faktyczny oraz ww. przepisy stwierdzić należy, że faktury dokumentujące usługi przyjmowane częściowo, których odbiór jest dokonywany na podstawie protokołów zdawczo-odbiorczych będą stanowiły podstawę do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w rozliczeniu za okres, w którym Wnioskodawca otrzymał fakturę lub w deklaracji podatkowej za jeden z dwóch następnych okresów rozliczeniowych.

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Kwestie interpretacji w zakresie opodatkowania dostawy ruchomości oraz wydania majątku wspólników w zamian za umorzone udziały zostały zawarte w odrębnych rozstrzygnięciach.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Zgodnie z § 1 pkt 1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 sierpnia 2008r. w sprawie przekazania rozpoznawania innym wojewódzkim sądom administracyjnym niektórych spraw z zakresu działania ministra właściwego do spraw finansów publicznych, Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Dz. U. Nr 163, poz. 1016), skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach, ul. Prosta 10, 25-366 Kielce po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a 43-300 Bielsko-Biała.
Słowa kluczowe: faktura, odliczenie podatku od towarów i usług, prawo do odliczenia
Data aktualizacji: 17/01/2013 12:00:01

Pytanie dotyczy wątpliwości co do terminu wystawiania faktur VAT w przypadku wykonywania u...

Naczelnik Urzędu Skarbowego działając na podstawie art. 14a 1 oraz 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj.: Dz. U. z 2005r. Nr 8 poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku Pana z dnia 15.09.2005 r. w sprawie udzielenia...

Czy wydatek na zakup wideo-domofonu udokumentowany fakturą VAT może byc odliczony w ramach...

W dniu 10.10.2005r. do tut. Organu wpłynął wniosek Pana, który uzupełniono dnia 18.10.2005 r. w sprawie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego dotyczący odliczeń z tytułu wydatków mieszkaniowych poniesionych w 2005 r.Z...

Księgowi odpowiadają za swoje błędy

Okazuje się, że zatrudnienie księgowej czy powierzenie spraw firmy w ręce biura rachunkowego nie zwalnia przedsiębiorcy za wynik popełnionych przez nie błędów. Czy wobec tego biura księgowe Warszawa mogą czuć się bezkarne? W artykule 26 Ordynacji...

Dotyczy kwestii wystawienia faktury VAT czy noty księgowej za wykonaną usługę naprawy samo...

Wnioskodawca dokonał naprawy samochodów uszkodzonych w czasie transportu przez Spółkę C. ze Swarzędza, która świadczyła dla Wnioskodawcy usługę przewozową.Spółka C. świadczy usługi transportowe na rzecz importera samochodów Skoda Auto Polska S.A. Z...

Kiedy powstaje obowiązek podatkowy z tytułu importu usług?

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Czy można zastosować zwolnienie z podatku VAT dla usługi wynajmu budynku, stanowiącego towar używany?Czy firma budowlana jako nabywca ma prawo do odliczenia podatku VAT w wysokości 22% zawartego w wystawionej fakturzeCzy podatek VAT zawarty na fakturach dotyczących zakupu matek i pakietów pszczelich można odliczyć od podatku należnego ?Czy należy liczyć różnice kursowe od środków własnych na rachunku dewizowym, jeżeli środki te przeznaczane są na własne potrzeby?Dokumentowanie czynności sprzedaży zakupu od rolnika ryczałtowego
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.