Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt

Prawo do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących nabycie towarów i usług w związku z realizacją projektu edukacyjnego

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Instytutu, przedstawione we wniosku z dnia 18 października 2007r., uzupełnionym pismem z dnia 9 stycznia 2008r. oraz z dnia 15 stycznia 2008r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących nabycie towarów i usług w związku z realizacją projektu edukacyjnego - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 23 października 2007r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących nabycie towarów i usług w związku z realizacją projektu edukacyjnego. Wniosek został uzupełniony pismem z dnia 9 stycznia 2008r. oraz z dnia 15 stycznia 2008r. W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny: Instytut jest fundacją powołaną w celach m.in.:kreowania inicjatyw gospodarczych, edukacyjnych, kulturalnych i ekologicznych w Karpatach i na pozostałych obszarach górskich a także w regionie Małopolski i województwach sąsiednich, popularyzowania internetu i nowoczesnych narzędzi komunikacji, rozwoju edukacji i szkolnictwa wyższego, pozyskiwania funduszy Unii Europejskiej oraz środków z innych źródeł na rzecz zrównoważonego rozwoju wszystkich regionów Polski.Fundacja jest beneficjentem czyli podmiotem bezpośrednio korzystającym z wdrażanej pomocy przy realizacji projektów w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004 - 2006., przyjętego Rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 1 lipca 2004r. w sprawie przyjęcia Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.Na realizację projektu beneficjent otrzymuje dofinansowanie (dotacje) od Instytucji Wdrażającej tj. z Urzędu Marszałkowskiego czy Wojewódzkiego Urzędu Pracy.Fundusze na realizację projektów pochodzą z pożyczki z BGK przeznaczonej na realizację na szczeblu krajowym Europejskiego Funduszu Strukturalnego i są zawierane na podstawie umów podpisanych między Instytucją Wdrażającą a beneficjentem.W latach 2005 - 2006 Fundacja realizowała projekt edukacyjny zgodnie z umową zawartą pomiędzy Wojewódzkim Urzędem Pracy a Instytutem.

Celem projektu było zwiększenie zainteresowania i podniesienie wiedzy pracowników i kadry zarządzającej instytucjami szkoleniowymi z zewnętrznych firm, w zakresie obsługi i wykorzystywania nowoczesnych technologii komunikacyjnych do procesu dydaktycznego umożliwiającego nauczanie na odległość - istotnego instrumentu kształcenia ustawicznego. Szkolenia były przeznaczone dla osób pracujących i zameldowanych na terenie województwa, które z własnej inicjatywy zgłaszały chęć podwyższania lub dostosowywania kwalifikacji zawodowych do potrzeb rynku pracy. Szkolenia te posiadały symbol PKWiU 80.42, który zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług jest zwolniony z podatku VAT. Menadżerzy szkoleni w ramach projektu - 22 osoby fizyczne zgodnie z wymogami określonymi przez dokumentację konkursową dla projektów realizowanych w ramach Działania 2.1 Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego wnosili za udział w szkoleniach jednorazową opłatę służącą pokryciu części kosztów realizacji ww. szkolenia. Opłata wnoszona przez Beneficjentów Ostatecznych nie była dla Wnioskodawcy przychodem. Była ona przeznaczona wyłącznie na realizację szkoleń - pokrycie części kosztów tegoż projektu. Zatem wydatki projektu sfinansowane zostały ze środków zewnętrznych i z opłat wniesionych przez Beneficjentów Ostatecznych.

W ramach realizowanego projektu beneficjent dokonywał zakupów opodatkowanych podatkiem VAT. Ponadto wszystkie działania na rzecz beneficjentów ostatecznych zostały przez Wnioskodawcę wykonane nieodpłatnie. W świetle obowiązujących przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług, towary i usługi nabywane w ramach realizacji projektów nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług, gdyż beneficjent nie dokonuje w ramach realizowanych projektów sprzedaży opodatkowanej. W konsekwencji Fundacja nie ma możliwości dokonania odliczenia podatku VAT na zasadach ogólnych w trybie art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, a zwrot podatku w trybie z art. 87 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. też nie jest możliwy.Wnioskodawca jest zarejestrowany jako podatnik VAT czynny. W związku z powyższym zadano następujące pytanie:Czy w odniesieniu do zrealizowanego projektu Instytut ma możliwość odliczenia podatku VAT w całości lub w części.

Zdaniem Wnioskodawcy, nie ma on możliwości odliczenia podatku VAT w całości lub w części, bo towary i usługi nabywane w związku z realizacją projektu nie służyły czynnościom opodatkowanym i wszelkie efekty prac projektowych zostały przekazane na rzecz beneficjentów ostatecznych (osób fizycznych) nieodpłatnie, ponieważ wniesiona przez menadżerów opłata została przeznaczona wyłącznie na sfinansowanie kosztów samych szkoleń prowadzonych na ich rzecz. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Kwestie dotyczące prawa do odliczenia podatku naliczonego uregulowane zostały w dziale IX ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) zwanej dalej ustawą o VAT oraz zgodnie z dyspozycją ustawową w rozdziale 7 i 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 97, poz. 970 ze zm.).W myśl postanowień art. 86 ust. 1 ustawy o VAT, w zakresie, w jakim towary są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art.120 ust.17 i 19 oraz art. 124.

Kwotę podatku naliczonego stanowi, z zastrzeżeniem ust. 3 - 7, suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług (art. 86 ust. 2 pkt 1 lit a ustawy o VAT).Zgodnie z art. 87 ust. 1 ustawy o VAT w przypadku gdy kwota podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2, jest w okresie rozliczeniowym wyższa od kwoty podatku należnego, podatnik ma prawo do obniżenia o tę różnicę kwoty podatku należnego za następne okresy lub do zwrotu różnicy na rachunek bankowy. Zasady dokonywania zwrotu różnicy podatku na rachunek bankowy podatnika określone zostały w art. 87 ust. 2-6 ustawy o VAT.Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest bezpośredni i bezsporny związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi.

Przedstawiona wyżej zasada wyklucza możliwość dokonania odliczenia podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku oraz niepodlegających temu podatkowi.Jak wynika z powyższego przepisu prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wyłącznie podatnikom podatku od towarów i usług, w sytuacji gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych.

Stosownie do art. 8 ust. 1 pkt. 1 ustawy o VAT przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7. Na podstawie art. 8 ust. 3 ustawy o VAT - usługi wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej są identyfikowane za pomocą tych klasyfikacji, z wyjątkiem usług elektronicznych.

Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy o podatku od towarów i usług zwalnia się od podatku usługi wymienione w załączniku nr 4 do ustawy. W poz. 7 załącznika nr 4 do ustawy wymieniono usługi w zakresie edukacji o symbolu PKWiU ex 80. Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, iż Wnioskodawca dokonywał nabycia towarów i usług w związku z realizacją usług szkoleniowych w ramach projektu edukacyjnego. Celem projektu było zwiększenie zainteresowania i podniesienie wiedzy pracowników i kadry zarządzającej instytucjami szkoleniowymi, w zakresie obsługi i wykorzystywania nowoczesnych technologii komunikacyjnych do procesu dydaktycznego umożliwiającego nauczanie na odległość - istotnego instrumentu kształcenia ustawicznego. Szkolenia były przeznaczone dla osób pracujących i zameldowanych na terenie województwa m., które z własnej inicjatywy zgłaszały chęć podwyższania lub dostosowywania kwalifikacji zawodowych do potrzeb rynku pracy.

Usługi te zostały przez Wnioskodawcę zaklasyfikowane do grupowania Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług o symbolu 80.42 - Usługi szkół języków obcych, kształcenia ustawicznego dorosłych i pozostałych form kształcenia, gdzie indziej niesklasyfikowanych. Należy zatem uznać, że powyższe usługi mieszczą się w dziale PKWiU ex 80 i w związku z tym objęte są zwolnieniem przedmiotowym na podstawie art. 43 ust. 1 ustawy o VAT.Zatem w myśl powyższych przepisów nabywane towary i usługi, związane z realizacją ww. projektu, nie będą służyły czynnościom opodatkowanym, ponieważ będą wykorzystywane do świadczenia usług edukacyjnych, które korzystają ze zwolnienia od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 1 w związku z poz. 7 załącznika nr 4 do ustawy o podatku od towarów i usług.

Tym samym Wnioskodawcy nie będzie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur VAT dokumentujących nabycie towarów i usług w ramach projektu edukacyjnego, a co za tym idzie Wnioskodawcy nie przysługiwało prawo do zwrotu różnicy podatku na rachunek bankowy na zasadach określonych w art. 87 ustawy o VAT. Tym samym stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe. Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym. Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.
Słowa kluczowe: beneficjent, dofinansowanie, odliczanie podatku naliczonego, odliczenie podatku od towarów i usług, podatek należny, szkolenie, usługi edukacyjne
Data aktualizacji: 25/12/2012 06:00:01

Jaką stawkę VAT zastosować?

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Wystawianie faktur z tytułu dzierżawy lokalu użytkowego

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Czy można odliczyć od podatku wydatki poniesione z tytułu użytkowania sieci Internet?

Na podstawie art. 14a 1 i 4, art. 216 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa ( j. t. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm. ) Naczelnik Urzędu Skarbowego w . stwierdza, że stanowisko Pana . przedstawione we wniosku z dnia...

Kto ma obowiązek rozliczyć dochód uzyskany ze sprzedaży akcji nabytych w 2004 r.?

Na podstawie art. 14a 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa ( j.t. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60) Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w . stwierdza, że stanowisko Pana . - przedstawione we wniosku z dnia 17.01.2005 r....

Czy przysługuje prawo do obniżania podatku należnego o podatek naliczony zawarty w faktura...

Na podstawie art. 14b 5 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz.60) - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach po rozpatrzeniu zażalenia Spółki Akcyjnej z dnia 7 marca 2005 r.( uzupełnionego...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Dot. podania na fakturach adresu zarejestrowania nabywcyW którym miesiącu Spółka powinna dokonać obniżenia kwoty podatku należnego o wynikający z wewnętrznej faktury korygującej podatek?Opodatkowanie podatkiem VAT udzielanej premii pieniężnejCzy od faktur za roboty budowlane remontowanej Świetlicy Wiejskiej ędzie możliwe w jakikolwiek sposób odzyskanie podatku naliczonego?Czy Spółka może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów wpłatę na rachunek ZFŚS związanych z odpisem na ZFŚS sfinansowaną z podziału zysku?
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.