Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt

Prawo do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur VAT dokumentujących wypłacanie wynagrodzeń z tytułu odpłatnego świadczenia usług

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki z o.o., przedstawione we wniosku z dnia 20 marca 2008 r. (data wpływu 16 maj 2008 r.) uzupełnionym pismem z dnia 25 lipca 2008 r. (data wpływu 1 sierpień 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 16 maja 2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego. Przedmiotowy wniosek został uzupełniony pismem z dnia 25 lipca 2008 r. (data wpływu 1 sierpień 2008 r.) o podpis drugiej osoby upoważnionej do reprezentowania Spółki.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca (dalej Spółka) jest podatnikiem VAT czynnym. Spółka prowadzi działalność gospodarczą w zakresie dystrybucji (sprzedaży hurtowej i detalicznej) artykułów (.). Sprzedaż produktów i towarów Spółki opodatkowana jest podatkiem VAT.

W związku z tą sprzedażą Spółka zawiera z wieloma odbiorcami produktów i towarów oferowanych przez nią umowy handlowe, zgodnie z którymi jest zobowiązana do wypłaty tym podmiotom różnego rodzaju wynagrodzeń, nie związanych z poszczególnymi dostawami produktów i towarów do tych odbiorców, lecz dotyczących całości obrotu. Wynagrodzenia te można podzielić na trzy kategorie.

Do pierwszej należą wynagrodzenia za określony sposób wykonania przez odbiorcę umów sprzedaży zawieranych ze Spółką (na mocy których Spółka sprzedaje odbiorcy produkty lub towary), a w szczególności:premie od osiągniętego obrotu, premie za utrzymanie sieci, premie za rozwój sieci, bonusy z tytułu wartości obrotów w poprzednim roku kalendarzowym, bonusy za zwiększone dostawy towarów w związku z otwarciem hali, wynagrodzenie za rozliczenia za pomocą EDI (elektroniczna wymiana danych), określone jako pewien procent od obrotu, wynagrodzenie z tytułu scentralizowanej płatności, określone jako pewien procent od obrotu, wynagrodzenie za badania laboratoryjne, wynagrodzenie za usługi zarządzania CRM, wynagrodzenie za usługi logistyczne.Do drugiej kategorii należą wynagrodzenia za dodatkowe usługi odbiorcy, o charakterze promocyjnym lub podobnym, wspierające sprzedaż produktów i towarów Spółki (nie są więc one zapłatą za określony sposób wykonania przez odbiorcę umów sprzedaży zawieranych ze Spółką), a w szczególności wynagrodzenia za usługi:promocyjne, określone jako pewien procent od osiągniętego obrotu, promocyjne, w formie wpłaty na budżet promocyjny określonej jako pewien procent od obrotu, promocyjne o charakterze ciągłym w sieci detalicznej, promocyjne, związane z rozszerzeniem dystrybucji, redystrybucyjne, określone jako pewien procent od zakupu, wzmożonej aktywności przy sprzedaży, określone jako pewien procent od obrotu, pośredniczenia w oferowaniu towarów partnerom odbiorcy, usługi w ramach budżetu promocyjnego, reklamy, określone jako pewien procent od obrotu, produkcji, montażu, ekspozycji plakatów, ekspozycji towarów, umieszczenia towarów w gazetce reklamowej, marketingowe z tytułu wprowadzenia nowego produktu, merchandisingowe, konsultacji handlowych.Do trzeciej kategorii należą wynagrodzenia o charakterze rabatów odnoszących się do całości współpracy handlowej (a nie do poszczególnych dostaw), a w szczególności:rabaty promocyjne za zlecenie wykonania usług marketingowych, dodatkowy bezwarunkowy rabat retrospektywny.Z tytułu wyżej wymienionych usług, odbiorcy wystawiają z reguły faktury VAT, powiększając wartość należnego wynagrodzenia o kwotę podatku od towarów i usług.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy Spółce przysługuje prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony, wynikający z faktur VAT dokumentujących wynagrodzenia opisane wyżej, otrzymanych przez Spółkę po dniu 1 stycznia 2008 r.

Zdaniem Wnioskodawcy, przysługuje mu prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony, wynikający z faktur VAT dokumentujących wynagrodzenia opisane wyżej, otrzymanych przez niego po dniu 1 stycznia 2008 r.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy VAT, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Przez usługę (art. 8 ust. 1 ustawy VAT) rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów. Należy zauważyć, że takie pojęcie usługi jest bardzo szerokie: wystarczy, aby pomiędzy stronami wystąpiło jakiekolwiek świadczenie nie będące dostawą towarów.

Wypłacane przez Spółkę wynagrodzenia są zapłatą za świadczenie odbiorcy, niezależnie od tego, czy świadczenie to polega na określonym sposobie wykonania umowy sprzedaży zawartej ze Spółką (np. premia za obrót, wynagrodzenie z tytułu scentralizowanej płatności), czy też polega na dodatkowych działaniach o charakterze promocyjnym lub podobnym (np. wynagrodzenie za działania promocyjne lub reklamowe podejmowane przez odbiorców w związku z produktami i towarami nabywanymi od Spółki; działania takie popularyzują te produkty i towary, przyczyniając się w ten sposób do zwiększenia przychodów Spółki).

Ponadto, jest oczywiste, że świadczenia odbiorców nie są dostawą towarów, gdyż odbiorca jest nabywcą produktów i towarów, a nie ich zbywcą.

Tym samym, skoro odbiorcy dokonują na rzecz Spółki świadczeń, które nie są dostawą towarów, to świadczenia te są usługami w rozumieniu ustawy VAT, a zatem podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT.

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy VAT, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Skoro tak, to Spółce przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, zawartego w fakturach dokumentujących wyżej opisane usługi odbiorców, gdyż nabywane usługi służą sprzedaży produktów i towarów Spółki, która to sprzedaż opodatkowana jest podatkiem VAT.

W opisanej sytuacji nie znajduje zastosowania art. 88 ust. 3a pkt 2 ustawy VAT, zgodnie z którym nie stanowią podstawy do obniżenia podatku należnego faktury w przypadku, gdy transakcja udokumentowana fakturą nie podlega opodatkowaniu albo jest zwolniona od podatku, gdyż faktury wystawione przez odbiorców dokumentują transakcje podlegające opodatkowaniu.

Stanowisko Spółki wymaga potwierdzenia w formie interpretacji indywidualnej, ze względu na rozbieżności w interpretacjach i orzecznictwie, w kwestii podlegania opodatkowaniu VAT premii pieniężnych i tym podobnych wynagrodzeń. A mianowicie:organy podatkowe z reguły przyjmują, że premie pieniężne (nie związane z konkretną dostawą) powinny być udokumentowane fakturami VAT, gdyż stanowią wynagrodzenie za usługę; stanowisko to wynika z interpretacji Ministra Finansów z dnia 30 grudnia 2004 r. nr PP3-812-1222/04/AP/4026 oraz z licznych interpretacji organów podatkowych, m.in.: interpretacji indywidualnej nr ILPP1/443-306/07-2/BD z dnia 10 stycznia 2008 r., interpretacji indywidualnej nr ITPP1/443-568/07/MN z dnia 4 stycznia 2008 r., interpretacji indywidualnej nr ILPP1/443-210/07-2/BP z dnia 6 grudnia 2007 r., interpretacji indywidualnej nr ITPP1/443-440/07/KM z dnia 6 grudnia 2007 r., interpretacji indywidualnej nr IPPP1-443-501/07-4/AB z dnia 5 grudnia 2007 r., interpretacji indywidualnej nr ILPP1/443-347/07-2/TW z dnia 28 listopada 2007 r., interpretacji indywidualnej nr IBPP1/443-327/07/AZ z dnia 21 listopada 2007 r., postanowienia w sprawie interpretacji prawa podatkowego nr 1438/VAT2/443-84/07/258-94/JB z dnia 25 września 2007 r., postanowienia w sprawie interpretacji prawa podatkowego nr 1418/ZT/T/443-59/07/SG z dnia 18 września 2007 r., natomiast zgodnie z kilkoma orzeczeniami sądów administracyjnych zapadłymi w 2007 r., premia wypłacona przez sprzedawcę, za osiągnięcie określonego progu obrotów, nie jest dla nabywcy wynagrodzeniem za świadczone usługi; stanowisko to wynika m.in. z wyroku NSA z dnia 6 lutego 2007 r., I FSK 94/06, a także z wyroku WSA w Warszawie z dnia 22 maja 2007 r., III SA/Wa 4080/06; orzeczenia te nawiązują do ukształtowanej już linii orzeczniczej Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, co więcej, niekiedy również same organy podatkowe przyjmują, że premie pieniężne nie podlegają opodatkowaniu VAT; stanowisko takie wynika np. z decyzji w sprawie interpretacji prawa podatkowego nr 1401/PH-I/4407/14-46/07/KO z dnia 17 września 2007 r., postanowienia w sprawie interpretacji prawa podatkowego nr OR/415-24/07 z dnia 7 września 2007 r., postanowienia w sprawie interpretacji prawa podatkowego nr US.PP/443-26/07 z dnia 17 sierpnia 2007 r., postanowienia w sprawie interpretacji prawa podatkowego nr US.PP/443-35/07 z dnia 17 sierpnia 2007 r.W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Ponadto, tut. Organ zwraca uwagę, iż zgodnie z art. 88 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się do nabywanych przez podatnika towarów i usług, jeżeli wydatki na ich nabycie nie mogłyby być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, z wyjątkiem przypadków, gdy brak możliwości zaliczenia tych wydatków do kosztów uzyskania przychodów pozostaje w bezpośrednim związku ze zwolnieniem od podatku dochodowego.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

W niniejszej interpretacji załatwiono wniosek w części dotyczącej przedstawionego zdarzenia przyszłego w zakresie prawa do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony wynikający z faktur dokumentujących wypłacanie wynagrodzeń za odpłatne świadczenie usług. Kwestia dotycząca przedstawionego stanu faktycznego w zakresie prawa do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony z faktur dokumentujących wypłacanie wynagrodzeń za odpłatne świadczenie usług została rozstrzygnięta w odrębnej interpretacji indywidualnej nr ILPP2/443-451/08-5/EN z dnia 13 sierpnia 2008 r.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.
Słowa kluczowe: czynności opodatkowane podatkiem od towarów i usług, faktura VAT, obniżenie podatku należnego, podatek naliczony, premia pieniężna, świadczenie usług
Data aktualizacji: 11/01/2013 09:00:01

Urząd Skarbowy Włodawa 22-200 ul. Rynek 9

Zasięg terytorialny miasta Włodawa gminy Hanna, Hańsk, Stary Brus, Urszulin, Włodawa, Wola Uhruska, Wyryki powiaty włodawski województwo lubelskie Konta bankowe CIT 23101013390004462221000000 VAT 70101013390004462222000000 PIT...

Czy podatnik jest zobowiązany uzyskać na fakturze korygującej podpis odbiorcy jeżeli miała...

Tutejszy Organ uznaje za prawidłowe stanowisko podatnika zawarte we wniosku złożonym w dniu . dotyczące braku obowiązku podpisywania przez nabywcę faktury korygującej VAT. W złożonym w dniu . wniosku podatnik zwrócił się z prośbą o wydanie...

Otrzymanie premii pieniężnej podlega opodatkowaniu na zasadach ogólnych i winno być udokum...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Nie jest możliwe przechowywanie kopii faktur w postaci elektronicznej bez ich drukowania...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. u. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Czy w przypadku gdy Podatnik obciąża wynajmującego kosztami remontu można w omawianym przy...

Na podstawie art. 14a 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (j.t. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Katowicach stwierdza, że stanowisko Jednostki zawarte we wniosku, który wpłynął w...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Przechowywanie kopii faktur w systemie księgowym bez drukowania wersji papierowejOpodatkowanie przekazania specyfikacji istotnych warunków zamówieniaCzy można domagać się zwrotu podatku VAT wynikającego z faktury za naprawę samochodu w terminie 60 dni?Czy faktura za opłatę wstępną z tytułu zawarcia umowy leasingu może zostać ujęta jednorazowo w kosztach uzyskania przychodu?Prawo do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktury VAT wystawionej przez notariusza przy zakupie nieruchomości w 2007r
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.