Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt

Prawo do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur związanych z realizacją inwestycji

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 9 czerwca 2010 r. (data wpływu 21 czerwca 2010 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości odliczenia podatku naliczonego związanego z realizacją zadania pn. Wybudowanie krytej pływalni z łącznikami do kompleksu Szkolnego Szkoły Podstawowej - jest prawidłowe.UZASADNIENIEW dniu 21 czerwca 2010 r. został złożony wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości odliczenia podatku naliczonego związanego z realizacją zadania pn. Wybudowanie krytej pływalni z łącznikami do kompleksu Szkolnego Szkoły Podstawowej.W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.W dniu 14 października 2009 r. Gmina zawarła umowę z wykonawcą na realizację zadania inwestycyjnego pn. Wybudowanie krytej pływalni z łącznikami do kompleksu Szkolnego Szkoły Podstawowej, którego termin zakończenia prac ustalono na dzień 30 września 2010 r. Gmina wskazała, że zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) do zadań własnych gminy, służących zaspokojeniu potrzeb wspólnoty samorządowej, należą m.in. sprawy kultury fizycznej i turystyki. Realizowane przez Gminę zadanie jest wykonywane w ramach ustawowych zadań samorządu terytorialnego. Gmina wyjaśniła, że zgodnie z art. 31 ustawy o samorządzie gminnym, Burmistrz w imieniu Gminy podpisał umowę z wykonawcą i prowadzi inwestycję. Faktury zakupu wystawiane są na Gminę, na których umieszczany jest jej NIP. Płatności następują z rachunku bankowego Urzędu Miejskiego, bowiem gminy realizują nałożone na nie zadania za pośrednictwem urzędów gmin.

Po zakończeniu całego zadania, Gmina zamierza przekazać powstały środek trwały w dzierżawę spółce prawa handlowego. Dokonanie tej czynności nastąpi na podstawie umowy dzierżawy, zgodnie z którą wydzierżawiający zobowiązuje się oddać dzierżawcy rzecz do używania i pobierania pożytków na czas oznaczony lub nieoznaczony, a dzierżawca zobowiązuje się płacić umówiony czynsz (art. 693 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny). Spółka będzie czerpać korzyści, np. z biletów wstępu, czy karnetów na basen, a Gmina będzie pobierać czynsz za dzierżawę obiektu krytej pływalni, którego wysokość miesięcznie ustalono w kwocie ok. 500 zł netto.

Przewidywana wartość realizacji całego zadania wynosi około 13 mln złotych. Gmina otrzyma pomoc finansową, w formie dotacji celowej, z budżetu województwa na wykonanie przedmiotowej inwestycji. Udział finansowy Gminy wyniesie 68, 20% wartości zadania, natomiast Samorządu Województwa 31, 80%.

Kwota dotacji celowej zostanie przekazana na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego, z którego następuje również płatność faktur zakupu dla wykonawcy inwestycji. Płatność następuje ryczałtowo, po wykonaniu każdego, kolejnego etapu przedmiotu umowy. Gmina do chwili złożenia wniosku, nie dokonała odliczenia podatku z faktur zakupu. Jeżeli takie prawo będzie przysługiwać, to zostanie złożona korekta deklaracji dla podatku od towarów i usług (VAT-7).

Gmina nadmieniła, że posiada dwa Numery Identyfikacji Podatkowej: Urzędu Miejskiego oraz Gminy.W związku z powyższym zadano następujące pytanie:Czy Gmina, która jest inwestorem inwestycji, ma prawo do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących wydatki związane z realizacją ww. zadania.Zdaniem Wnioskodawcy, powołującego treść art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi. Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, gmina wykonuje zadania publiczne we własnym imieniu i na własną odpowiedzialność. W celu wykonywania zadań gmina może tworzyć jednostki organizacyjne, a także zawierać umowy z innymi podmiotami, w tym z organizacjami pozarządowymi. Gmina, po powołaniu przepisu § 12 ust. 1 pkt 12 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2009 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług, stwierdziła, że po zakończeniu inwestycji, przekaże powstałe składniki majątkowe w dzierżawę spółce prawa handlowego. Dokonanie tej czynności nastąpi na podstawie umowy cywilnoprawnej i będzie odpłatnym świadczeniem usług. Powyższe oznacza, że nabywane towary i usługi, związane z realizacją przedmiotowego zadania będą służyły czynnościom opodatkowanym, a tym samym Gminie będzie przysługiwało prawo do odliczenia podatku.W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Z powyższego wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia dokonuje podatnik podatku od towarów i usług, a towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Zatem warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi.

Gmina, stosownie do art. 2 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), posiada osobowość prawną i wykonuje zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność.

W myśl dyspozycji art. 15 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2 ww. przepisu, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Zgodnie z ust. 6 powołanego artykułu, nie uznaje się za podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.

Z przedstawionego zdarzenia przyszłego wynika, że Gmina realizuje inwestycję, którą zamierza po zakończeniu prac przekazać w dzierżawę spółce prawa handlowego. Spółka będzie czerpać korzyści między innymi ze sprzedaży biletów wstępu, karnetów na basen, natomiast Gmina będzie pobierać czynsz za dzierżawę. Gmina otrzyma pomoc finansową, w formie dotacji celowej, z budżetu województwa na wykonanie przedmiotowej inwestycji. Udział finansowy Gminy wyniesie 68, 20% wartości zadania, natomiast Samorządu Województwa 31, 80%.

Biorąc po uwagę powyższe należy stwierdzić, że w sytuacji, gdy - jak wskazano we wniosku - obiekt służył będzie czynnościom opodatkowanym, Gminie będzie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur związanych z realizacją inwestycji, pod warunkiem, że nie wystąpi żadne wyłączenie wymienione w art. 88 ustawy.

Jednocześnie wskazać należy, że kwestia związana z możliwością dokonania korekty deklaracji VAT-7 nie była przedmiotem rozstrzygnięcia, gdyż nie przedstawiono w tym zakresie stanowiska i nie postawiono pytania.Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu jej wydania.Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy, ul. Jana Kazimierza 5, 85-035 Bydgoszcz, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.
Słowa kluczowe: prawo do odliczenia, projekt
Data aktualizacji: 19/10/2013 03:00:01

Czy koszty napraw gwarancyjnych uznaje się za koszty uzyskania przychodóww momencie wystaw...

Pismem z dnia 30.06.2005 r. Spółka zwróciła się z prośbą o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, przedstawiając następujący stan faktyczny: Spółka zajmuje się sprzedażą i serwisem naczep, hakowców...

Obowiązek zaliczenia do przychodów 2004 r. kwoty wynikającej z faktury wystostawionej w 20...

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a 4 w związku z art. 14a 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku Spółki z dnia 23.01.2006 r. (data wpływu do tut. Urzędu 25.01.2006 r.)...

Czy całkowita zmiana treści faktury VAT dotycząca nazwy nabywcy towaru i numeru NIP powinn...

Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego Warszawa - Śródmieście, działając na podstawie art. 14a 1 i 4 oraz art. 216 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U.z 1997r. nr 137, poz. 926 z późn. zm.), w związku z pismem Strony z...

Czy przysługuje podatnikowi odliczenie podatku naliczonego z faktur VAT dokumentujących za...

W dniu 30.06.2005r. Pan Bogdan ., Przedsiębiorstwo Techniczne wystąpił do tut. Organu podatkowego z wnioskiem o udzielenie pisemnej interpretacji, co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, w której nie toczy...

Czy taki sposób wystawienia faktury VAT jest dopuszczalny przez polskie prawo podatkow?

Na podstawie przepisów art. 14a 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. ? Ordynacja podatkowa (tekst jednolity z 2005r. Dz. U. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku Podatnika z dnia 27.09.2005r. (data złożenia pisma do Urzędu) o...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Czy otrzymując od Urzędu Miasta dopłatę do ceny wody i ścieków wystawiamy fakturę wewnętrzną czy fakturę VAT ?Dotyczy adresu na fakturach oraz prawa do odliczenia podatku naliczonego po zmianie miejsca siedziby i braku zmian w KRSMożliwość zaliczenia wstępnej opłaty leasingowej jednorazowo do kosztów uzyskania przychoduCzy w przedstawionym stanie faktycznym spółka ma prawo do odliczenia podatku naliczonego z duplikatu faktury w roku 2007Czy kosztem uzyskania przychodów są wydatki poniesione na opracowanie wniosku o unijną dotację na podstawie wystawionej faktury VAT?
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.