Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt

Prawo do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur związanych z realizacją projektu Centrum Wikliniarstwa

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Gminy, przedstawione we wniosku z dnia 28 września 2007r. (data wpływu 5 października 2007r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur otrzymanych od wykonawców w trakcie realizacji projektu pn. Centrum Wikliniarstwa - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 5 października 2007r. do tut. organu wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur otrzymanych od wykonawców w trakcie realizacji projektu pn. Centrum Wikliniarstwa.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Projekt pn. Centrum Wikliniarstwa był realizowany w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego w zakresie działania 3.1 Obszary wiejskie. Zadanie inwestycyjne polegało na dokonaniu remontu i modernizacji XIX-wiecznego budynku o powierzchni użytkowej 608, 6 m2 wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu o powierzchni 0, 17 ha pod kątem lokalizacji w nim Miejskiego Ośrodka Kultury (sale wystawowe, biblioteka, czytelnia, pracownia plastyczna, punkt informacji kulturalnej) oraz wyposażeniu obiektu w sprzęt nierozerwalnie związany z funkcjonowaniem Ośrodka.

Wnioskodawcą, beneficjentem i podmiotem realizującym projekt była Gmina na podstawie umowy nr . z Wojewodą P.zawartej w dniu 18 lipca 2005r. w Rz. Wszystkie umowy w trakcie realizacji inwestycji również były zawarte między Gminą a Wykonawcami. Gmina była także płatnikiem faktur.

Mienie powstałe w wyniku realizacji inwestycji zostało przekazane nieodpłatnie Miejskiemu Ośrodkowi Kultury, będącemu Instytucją Kultury. Środki pieniężne pochodzące ze sprzedaży biletów za zwiedzanie centrum stanowią dochód własny Miejskiego Ośrodka Kultury (który posiada odrębny nr NIP) i jest podatnikiem podatku od towarów i usług.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy Wnioskodawca ma możliwość odliczenia podatku VAT wynikającego z faktur otrzymanych od wykonawców w trakcie realizacji projektu pn. Centrum Wikliniarstwa.

Zdaniem Wnioskodawcy, nie ma on możliwości odliczenia podatku VAT poniesionego w trakcie realizowania inwestycji ponieważ jedyną działalnością prowadzoną na bazie majątku powstałego w wyniku realizacji Projektu jest sprzedaż biletów, jednak dochody z tej sprzedaży nie zasilają budżetu Gminy tylko budżet Miejskiego Ośrodka Kultury.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 86 ust. 1 i 2 pkt 1 lit. a) ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), w zakresie, w jakim towary są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124. Kwotę podatku naliczonego stanowi, z zastrzeżeniem ust. 3-7 suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest bezpośredni i bezsporny związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi.

Przedstawiona wyżej zasada wyklucza możliwość dokonania odliczenia podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku oraz niepodlegających temu podatkowi.

We wniosku Wnioskodawca wskazał, iż jedyną działalnością prowadzoną na bazie majątku powstałego w wyniku realizacji Projektu jest sprzedaż biletów, jednak dochody z tej sprzedaży nie zasilają budżetu Gminy tylko budżet Miejskiego Ośrodka Kultury, zatem Wnioskodawcy nie przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z realizacją projektu Centrum Wikliniarstwa.

Zgodnie z przepisem § 8 ust. 1 pkt 13 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 97, poz. 970 ze zm.) zwalnia się od podatku czynności związane z wykonywaniem zadań publicznych nałożonych odrębnymi przepisami, wykonywane w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność przez jednostki samorządu terytorialnego, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.

W myśl art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) gmina wykonuje zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność. Natomiast zgodnie z art. 6 ust. 1 ww. ustawy do zakresu działania gminy należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, niezastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów.

Do zadań własnych gminy należy zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty. W szczególności zadania własne obejmują sprawy:kultury w tym bibliotek gminnych i innych instytucji kultury oraz ochrony zabytków i opieki nad zabytkami (art. 7 ust. 1 pkt 9 cyt. ustawy o samorządzie gminnym), kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych (art. 7 ust. 1 pkt 10 cyt. ustawy o samorządzie gminnym).Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, iż Gmina, w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, zrealizowało zadanie inwestycyjne polegające na remoncie i modernizacji XIX-wiecznego budynku wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu pod kątem lokalizacji w nim Miejskiego Ośrodka Kultury oraz wyposażeniu obiektu w sprzęt nierozerwalnie związany z funkcjonowaniem Ośrodka. Realizacja projektu pn. Centrum Wikliniarstwa związana była z wykonywaniem przez Gminę zadań publicznych we własnym imieniu i na własną odpowiedzialność.

Zatem w myśl powyższych przepisów nabywane towary i usługi, związane z realizacją ww. projektu, nie będą służyły czynnościom opodatkowanym, ponieważ Gmina jako jednostka samorządu terytorialnego korzysta ze zwolnienia podmiotowego w zakresie czynności związanych z wykonywaniem zadań publicznych nałożonych odrębnymi przepisami. Tym samym nie będzie jej przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego od towarów i usług nabywanych w ramach realizowania przedmiotowego zadania.

Z treści wniosku wynika, iż mienie powstałe w wyniku realizacji inwestycji zostało przekazane nieodpłatnie Miejskiemu Ośrodkowi Kultury w R. nad Sanem.

Zgodnie z przepisem art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Do czynności traktowanych na równi z dostawą towarów, w myśl art. 7 ust. 2 ustawy o VAT, ustawodawca zaliczył przekazanie przez podatnika towarów należących do jego przedsiębiorstwa na cele inne niż związane z prowadzonym przez niego przedsiębiorstwem, w szczególności:przekazanie lub zużycie towarów na cele osobiste podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia, wszelkie inne przekazanie towarów bez wynagrodzenia, w szczególności darowizny- jeżeli podatnikowi przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego od tych czynności, w całości lub w części.

Jednocześnie z treści art. 7 ust. 3 ustawy wynika, iż nie uznaje się za dostawę towarów (tj. nie podlegają opodatkowaniu) przekazania drukowanych materiałów reklamowych i informacyjnych, prezentów o małej wartości i próbek.

Zatem opodatkowaniu podatkiem VAT podlega generalnie każde nieodpłatne przekazanie towaru należącego do przedsiębiorstwa, z którym wiąże się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel, o ile podatnikowi przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy nabyciu tego towaru, z wyjątkiem przekazania towarów stanowiących drukowane materiały reklamowe i informacyjne bądź spełniających warunki do uznania je za prezenty o małej wartości lub próbki. Jeżeli natomiast podatnik nie miał prawa do odliczenia podatku naliczonego, to nieodpłatne przekazanie towarów pozostaje neutralne podatkowo (podatnik nie musi dokonać ich opodatkowania).

W myśl cytowanych powyżej przepisów o samorządzie gminnym, zadania z zakresu kultury, kultury fizycznej i turystyki, należą do zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego. Oznacza to, że czynność przekazania mienia powstałego w wyniku realizacji programu podmiotowi, który te zadania także będzie wykonywał, jest czynnością związaną z prowadzeniem przedsiębiorstwa.

Ponadto Gminie nie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy nabyciu towarów i usług związanych z realizacją przedmiotowej inwestycji, ponieważ jako jednostka samorządu terytorialnego korzystała ze zwolnienia w zakresie czynności związanych z wykonywaniem zadań własnych należących do zakresu zadań publicznych.

Wobec powyższego, przekazanie przez jednostkę samorządu terytorialnego Miejskiemu Ośrodkowi Kultury, będącemu jednostką kultury, mienia powstałego w wyniku realizacji projektu, nie podlega opodatkowaniu podatkiem VAT.

Reasumując, nabywane towary i usługi, związane z realizacją przedmiotowego zadania nie służyły czynnościom opodatkowanym. Tym samym Gminie nie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących nabycie towarów i usług związanych z realizacją projektu pn. Centrum Wikliniarstwa.

W przedstawionym stanie faktycznym, stanowisko Wnioskodawcy uznać należy zatem za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.
Słowa kluczowe: gmina, koszt kwalifikowany, obniżenie podatku należnego, odliczenie podatku od towarów i usług, podatek naliczony, prawo do odliczenia
Data aktualizacji: 11/01/2013 21:00:01

Czy w sytuacji wystąpienia różnic kursowych należy wystawiać faktury korygujące?

POSTANOWIENIE Naczelnik Małopolskiego Urzędu Skarbowego, działając na podstawie art. 14a 1, 3, 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60) w odpowiedzi na wniosek Strony znak: PF 7 02 2005 z dnia...

Opodatkowania, udokumentowania oraz możliwości odliczenia podatku naliczonego z faktur dok...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa...

Dotyczy ustalenia kursów walut do wyceny dla potrzeb podatku dochodowego od osób prawnych...

Na podstawie art. 14b 5 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60), po rozpatrzeniu zażalenia z dnia 25 maja 2005 r. na postanowienie Naczelnika Drugiego Śląskiego Urzędu Skarbowego w...

Proces wymiany i archiwizowania faktur elektronicznych

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Czy abonament miesięczny za usługę internetową stanowi koszt uzyskania przychodu w prowadz...

Na podstawie art. 216 i art. 14a 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.), Naczelnik Urzędu Skarbowego w Lubartowie informuje, że stanowisko zawarte we wniosku złożonym dnia 30 marca 2006...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Wskazanie właściwej stawki podatku od towarów i usług dla usług, sklasyfikowanych według PKD 64.20.G - administrowanie systemem danychPrawo do odliczenia podatku VAT zawartego w fakturach zakupu dotyczących projektu pnCIT - w zakresie różnic kursowychCzy na sprzedawcy spoczywa obowiązek kontroli, że nabywca prowadzi działalność gospodarczą? (wystawianie faktury VAT czy paragonu fiskalnegoMoment obniżenia podatny opodatkowania i podatku należnego na podstawie faktur korygujących
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.