Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt

Prawo do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur związanych z realizacją projektu pn. Modernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w O., Gmina T

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Gminy T., przedstawione we wniosku z dnia 31 stycznia 2008r. (data wpływu 4 lutego 2008r.), uzupełnionym pismami z dnia 17 i 21 kwietnia 2008r. (data wpływu 28 kwietnia 2008r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur związanych z realizacją projektu pn. Modernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w O., Gmina T. - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 4 lutego 2008r. wpłynął ww. wniosek, o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur związanych z realizacją projektu pn. Modernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w O., Gmina T. Wniosek ten uzupełniono pismami z dnia 17 i 21 kwietnia 2008r.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Projekt Gminy T. pod nazwą Modernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w O., Gmina T." dotyczy:budowy podjazdu dla osób niepełnosprawnych oraz przebudowy schodów terenowych, ocieplenia budynku, wewnętrznej instalacji co., zadaszenia wejścia, budowy zbiornika na gaz, przyłącza gazu i wewnętrznej instalacji gazu płynnego.Konieczność realizacji projektu wynika z najważniejszych dokumentów strategicznych Gminy:Strategii Rozwoju Gminy T., Planu Rozwoju Lokalnego Gminy T. na lata 2004 - 2008, Wieloletniego Planu Inwestycyjnego, Budżetu Gminy T.Realizacja projektu przyczyni się do podniesienia jakości świadczonych usług medycznych oraz poprawy dostępności mieszkańców do systemu ochrony zdrowia, co z kolei wpływać będzie na atrakcyjność gminy i rozwój lokalny.

We wniosku o dofinansowanie projektu, który stanowi załącznik do umowy o dofinansowanie, określono, że po zakończeniu realizacji inwestycji właścicielem projektu pozostanie Gmina T.

Za pomieszczenie wynajmowane od Gminy przez Praktykę Kontraktową Lekarza Rodzinnego NZOZ w O. oraz przez lekarza stomatologa Gmina pobiera czynsz w wysokości 240, 24 zł netto miesięcznie oraz podatek VAT w wysokości 22%. Gmina T. jest właścicielem budynku, z wynajmowanych pomieszczeń uzyskuje miesięczny dochód w wys. 240, 24 zł netto.

Koszty modernizacji ww. obiektu ukształtowały się następująco:

wartość netto 192. 703, 77 podatek VAT 42. 394, 83wartość brutto 235. 098, 60.

W związku z opisanym stanem faktycznym zadano następujące pytanie:

Czy w odniesieniu do zrealizowanego projektu istnieje możliwość odliczenia podatku VAT przez Gminę T.

Zdaniem Wnioskodawcy, w okresie 10 lat możliwy do odliczenia VAT wynosi 6.342, 34 zł, czyli istnieje możliwość odliczenia przez gminę podatku VAT w części.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w prawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Na wstępie należy zaznaczyć, że Wnioskodawca w opisie stanu faktycznego nie wskazał jednoznacznie, że zmodernizowany budynek ośrodka zdrowia służy zarówno czynnościom zwolnionym jak i opodatkowanym. Jednakże, opierając się na stwierdzeniach Wnioskodawcy, iż realizacja projektu przyczyni się do podniesienia jakości świadczonych usług medycznych oraz poprawy dostępności mieszkańców do systemu ochrony zdrowia, co z kolei wpływać będzie na atrakcyjność gminy i rozwój lokalny, za pomieszczenie wynajmowane od Gminy przez Praktykę Kontraktową Lekarza Rodzinnego NZOZ w O. oraz przez lekarza stomatologa Gmina pobiera czynsz w wysokości 240, 24zł netto miesięcznie oraz podatek VAT w wysokości 22% oraz istnieje możliwość odliczenia przez gminę podatku VAT w części, tut. organ dla celów wydania niniejszej interpretacji przyjął, że poczynione zakupy inwestycyjne jedynie w części (wynajem pomieszczeń) będą służyły działalności opodatkowanej.

Zgodnie z brzmieniem art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), zwanej dalej ustawą o VAT, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest bezpośredni i bezsporny związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi.

Przedstawiona wyżej zasada wyklucza możliwość dokonania odliczenia podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku oraz niepodlegających temu podatkowi.

Zgodnie z przepisem § 8 ust. 1 pkt 13 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 97, poz. 970 ze zm.) zwalnia się od podatku czynności związane z wykonywaniem zadań publicznych nałożonych odrębnymi przepisami, wykonywane w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność przez jednostki samorządu terytorialnego, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.

W myśl art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) gmina wykonuje zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność. Natomiast zgodnie z art. 6 ust. 1 ww. ustawy do zakresu działania gminy należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, niezastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów.

Do zadań własnych gminy należy zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty. W szczególności zadania własne obejmują sprawy zaspokajania zbiorowych potrzeb wspólnoty m.in. w zakresie ochrony zdrowia (art. 7 ust. 1 pkt 5 cyt. ustawy o samorządzie gminnym). Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, iż Gmina w ramach swoich zadań realizuje projekt, pod nazwą Modernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w O., Gmina T.

Z treści wniosku ponadto wynika, iż pomieszczenie w zmodernizowanym ośrodku zdrowia jest wynajmowane niepublicznemu zakładowi opieki zdrowotnej oraz lekarzowi stomatologowi w drodze umowy cywilnoprawnej. Jak wynika z cytowanego powyżej § 8 ust. 1 pkt 13 rozporządzenia, zwalnia się od podatku czynności związane z wykonywaniem zadań publicznych nałożonych odrębnymi przepisami, wykonywane w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność przez jednostki samorządu terytorialnego, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.

W myśl art. 5 ust. 1 pkt 1 powołanej ustawy o VAT opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Przez dostawę towarów zgodnie z art. 7 ust.1 ustawy o VAT, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel, natomiast w myśl art. 8 ust. 1 ustawy o VAT, przez świadczenie usług rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 ustawy.

W świetle powyższych przepisów, odpłatnie realizowane w ramach umów cywilnoprawnych świadczenie usług przez Gminę na rzecz niepublicznego ośrodka zdrowia oraz lekarza stomatologa podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

W tym miejscu należy zaznaczyć, iż Wnioskodawca osiąga przychody opodatkowane (czynsz), związane z najmem pomieszczenia w zmodernizowanym ośrodku zdrowia.

Z tytułu najmu Gmina osiąga bowiem obrót podlegający opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, a zatem w związku z przekazaniem pomieszczenia w zmodernizowanym ośrodku zdrowia do odpłatnego używania na podstawie umowy najmu, poniesione przez Gminę wydatki na inwestycje są wydatkami w części związanymi z wykonywaniem czynności opodatkowanych.

Na podstawie art. 90 ust. 1 ustawy o VAT, w stosunku do towarów i usług, które są wykorzystywane przez podatnika do wykonywania czynności, w związku z którymi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, jak i czynności, w związku z którymi takie prawo nie przysługuje, podatnik jest obowiązany do odrębnego określenia kwot podatku naliczonego związanych z czynnościami, w stosunku do których podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego.

Zgodnie z art. 90 ust. 2 ww. ustawy, jeżeli nie jest możliwe wyodrębnienie całości lub części kwot, o których mowa w ust. 1, podatnik może pomniejszyć kwotę podatku należnego o taką część kwoty podatku naliczonego, którą można proporcjonalnie przypisać czynnościom, w stosunku do których podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, z zastrzeżeniem ust. 10.

Natomiast w myśl art. 90 ust. 3 cyt. ustawy proporcję, o której mowa w ust. 2 ustala się jako udział rocznego obrotu z tytułu czynności, w związku z którymi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, w całkowitym obrocie uzyskanym z tytułu czynności, w związku z którymi podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego oraz czynności, w związku z którymi podatnikowi nie przysługuje takie prawo.

Zgodnie z art. 90 ust. 4 tej ustawy proporcję, o której mowa w ust. 3, określa się procentowo w stosunku rocznym na podstawie obrotu osiągniętego w roku poprzedzającym rok podatkowy, w odniesieniu do którego jest ustalana proporcja. Proporcję zaokrągla się w górę do najbliższej liczby całkowitej.

Jak stanowi ust. 5 cyt. artykułu do obrotu, o którym mowa w ust. 3, nie wlicza się obrotu uzyskanego z dostawy towarów, o których mowa w art. 87 ust. 3, używanych przez podatnika na potrzeby jego działalności.

Ponadto, zgodnie z art. 90 ust. 6 ww. ustawy, do obrotu, o którym mowa w ust. 3, nie wlicza się obrotu uzyskanego z tytułu transakcji dotyczących nieruchomości lub usług wymienionych w załączniku nr 4 do ustawy w poz. 3, w zakresie, w jakim czynności te są dokonywane sporadycznie.

Podatnicy, którzy w poprzednim roku podatkowym nie osiągnęli obrotu, o którym mowa w ust. 3, lub u których obrót ten w poprzednim roku podatkowym był niższy niż 30.000 zł, do obliczenia kwoty podatku naliczonego podlegającej odliczeniu od kwoty podatku należnego przyjmują proporcję wyliczoną szacunkowo, według prognozy uzgodnionej z naczelnikiem urzędu skarbowego, w formie protokołu (art. 90 ust. 8 ustawy o VAT). Zgodnie z art. 90 ust. 9 ww. ustawy, przepis powyższy stosuje się również, gdy podatnik uzna, że w odniesieniu do niego kwota obrotu, o której mowa w tym przepisie, byłaby niereprezentatywna.

Na mocy art. 90 ust. 10 ustawy o VAT w przypadku gdy proporcja określona zgodnie z ust. 2 - 8 przekroczyła 98% - podatnik ma prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o całą kwotę podatku naliczonego, o której mowa w ust. 2, natomiast jeśli proporcja ta nie przekroczyła 2% - podatnik ma prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, o którym mowa w ust. 2.

A zatem należy stwierdzić, iż w związku z realizacją projektu, pod nazwą Modernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w O., Gmina T. Wnioskodawcy przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego w zakresie (w takiej części), w jakim inwestycja jest związana z czynnościami opodatkowanymi przy uwzględnieniu powołanych przepisów tj. art. 86 ust. 1 oraz art. 90 ustawy o VAT.

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.W tym miejscu należy jednakże zaznaczyć, iż tut. organ nie objął oceną prawidłowości dokonanego przez Wnioskodawcę wyliczenia kwoty podatku VAT możliwej do odliczenia, gdyż Wnioskodawca nie podał na jakiej podstawie zostało ono dokonane. Zatem stwierdzenie w niniejszej interpretacji, że stanowisko Wnioskodawcy jest prawidłowe odnosi się wyłącznie do kwestii możliwości częściowego odliczenia podatku naliczonego, a nie do prawidłowości wskazanej przez Wnioskodawcę kwoty 6.342, 34 zł.Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.
Słowa kluczowe: beneficjent, dofinansowanie, gmina, koszt kwalifikowany, obniżenie podatku należnego, zadania własne
Data aktualizacji: 19/10/2013 03:00:01

Uznanie za prawidłowe dokonywanie elektronicznej wymiany danych z wykorzystaniem standardó...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Czy zasadne jest fakturowanie dostaw, które zostały opłacone z góry, co zostało udokumento...

D E C Y Z J A Na podstawie art. 14b 5 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (tj. Dz.U. z 2005r. Nr 8 poz.60 ) - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach po rozpatrzeniu zażalenia Spółki z o.o., z dnia 7 kwietnia 2005r. na...

Czy istnieje podstawa do wystawiania faktury korygującej w sytuacji gdy zmienia się nabywc...

POSTANOWIENIE Naczelnik Małopolskiego Urzędu Skarbowego w Krakowie, działając na podstawie art. 14a 1 oraz 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r., Nr 8, poz. 60 ze zm) po rozpatrzeniu wniosku Strony znak: Z 56 05...

Czy opłaty za prowadzenie rachunku w biurze maklerskim stanowią koszt uzyskania przychodów...

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika iż Podatnik w 2005 r. poniósł wydatki z tytułu stałych opłat za prowadzenie rachunku w biurze maklerskim, z których w 2005 zbywał akcje. Zdaniem Podatnika, opłaty za prowadzenie rachunku w biurze...

Wystawianie faktur angielskich online

W sieci dostępnych jest wiele programów, które oferują możliwość wystawiania faktur. Najbezpieczniej jest korzystać z płatnych aplikacji - są one cały czas aktualizowane i oferują znacznie szersze możliwości. Efaktury.org to program, dzięki któremu...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Premia pieniężna wypłacana na podstawie umowy, w związku z zakupem towarów z oferty dostawcy, o określonej wartościPrawo do odliczenia podatku naliczonego z faktur dokumentujących zakup samochodu i motocyklaWyliczenia podatku VAT w fakturze wewnętrznejCzy Jednostce przysługuje prawo do zmniejszenia podatku należnego o podatek naliczony zawarty w fakturach wystawionych przez wykonawców projektu?Czy w świetle obowiązujących przepisów można zniechać przechowywania kopii faktur w formie papierowej?
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.