Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt

Prawo do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur związanych z zakupem samochodu ze środków PFRON

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego, przedstawione we wniosku z dnia 3 kwietnia 2008r. (data wpływu 10 kwietnia 2008r.), uzupełnionym pismem z dnia 25 czerwca 2008r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur związanych z zakupem samochodu ze środków PFRON- jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 10 kwietnia 2008r. wpłynął ww. wniosek, uzupełniony pismem z dnia 25 czerwca 2008r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur związanych z zakupem samochodu ze środków PFRON.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca jest samorządową jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, jednostką budżetową działająca na podstawie ustawy o finansach publicznych, ustawy o oświacie, placówką oświatową - finansowaną w 100% przez Starostwo Powiatowe w B. Wnioskodawca jest placówką opiekuńczo-wychowawczą dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, umiarkowanym i znacznym. W związku z zadaniami statutowymi Wnioskodawca chce stworzyć wychowankom właściwe warunki rozwoju i kształcenia, warunki zdrowotne oraz właściwe warunki wychowawcze.

W związku ze złożonym wnioskiem o dofinansowanie zakupu samochodu do przewozu dzieci niepełnosprawnych w Państwowym Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - Program Wyrównywanie różnic między regionami - Wnioskodawca ma szanse pozyskać środki z tego funduszu w wysokości 75% wartości samochodu. Ww. samochód będzie dostosowany do przewozu dzieci i osób niepełnosprawnych, będących tylko i wyłącznie wychowankami Wnioskodawcy, realizując w ten sposób cele Programu PFRON oraz zadania statutowe Wnioskodawcy. Zakup i użytkowanie samochodu nie będzie związane z czynnościami opodatkowanymi, gdyż samochód ten nie będzie świadczył usług związanych ze sprzedażą opodatkowaną. Procedury Programu PFRON są następujące: w rozliczeniu wydatkowanych środków nie uwzględnia się podatku od towarów i usług w przypadku, kiedy beneficjent jest podatnikiem podatku VAT, z wyjątkiem sytuacji, kiedy beneficjent będąc podatnikiem podatku VAT nie może obniżyć kwoty podatku należnego o podatek naliczony, ze względu na wyłączenie możliwości odliczenia podatku naliczonego, wynikające z obowiązujących przepisów prawa.

Korzystając z samochodu zakupionego ze środków PFRON Wnioskodawca będzie mógł przewozić swoich wychowanków do zakładu opieki medycznej, kursy zawodowe, indywidualne nauczania, z tego tytułu Wnioskodawca nie będzie w żaden sposób obciążać wychowanków za te usługi.

Ww. usługi w załączniki nr 4 do ustawy o podatku VAT są zwolnione.

Przedmiotowy mikrobus nie może być wykorzystany przez Wnioskodawcę do świadczenia nim jakichkolwiek usług na rzecz innych placówek i osób trzecich, a jedynie na potrzeby wychowanków niepełnosprawnych - bezpłatnie.

W związku z opisanym zdarzeniem przyszłym zadano następujące pytanie:

Czy zasadnym jest stanowisko Wnioskodawcy, że w przedmiotowej sprawie przyszłego zakupu samochodu ze środków PFRON Wnioskodawca nie będzie mógł obniżyć kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Zdaniem Wnioskodawcy, nie będzie on miał prawa do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony przy zakupie samochodu do przewożenia osób niepełnosprawnych z udziałem środków finansowych PFRON w ramach programu: Wyrównywanie różnic między regionami.

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy o VAT obniżenie kwoty podatku należnego o podatek naliczony przysługuje podatnikowi w zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych.

Wnioskodawca nie będzie wykonywał w związku z zakupem samochodu, w ramach realizacji programu PFRON czynności opodatkowanych VAT, zatem nie będzie mógł obniżyć podatku należnego o podatek naliczony, wynikający z faktury zakupu samochodu.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

W myśl postanowień art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), zwanej dalej ustawą o VAT, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, w związku z nabyciem których podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest bezpośredni i bezsporny związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi.

Przedstawiona wyżej zasada wyklucza możliwość dokonania odliczenia podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku oraz niepodlegających temu podatkowi.

Czynności opodatkowane podatkiem od towarów i usług zostały wymienione w przepisie art. 5 ust. 1 cyt. ustawy o VAT.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT - opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Jak stanowi art. 7 ust. 1 ustawy o VAT, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel.

Natomiast zgodnie z art. 8 ust. 1 cyt. ustawy przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7.

Zgodnie z dyspozycją art. 43 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT, wymienione w załączniku nr 4 poz. 7 usługi w zakresie edukacji są zwolnione od podatku od towarów i usług.

Z wniosku wynika, iż Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy jest samorządową jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej - jednostką budżetową działająca na podstawie ustawy o finansach publicznych, ustawy o oświacie. Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy jest placówką oświatową, zatem statutową działalnością jest działalność edukacyjna zwolniona z VAT.

Wnioskodawca zamierza pozyskać środki finansowe w ramach programu PFRON pod nazwą: Wyrównywanie różnic między regionami przeznaczone na dofinansowanie zakupu samochodu. Samochód ten będzie związany z działalnością statutową (edukacyjną) przedmiotowo zwolnioną z podatku VAT.

Ww. samochód będzie dostosowany do przewozu dzieci i osób niepełnosprawnych, będących tylko i wyłącznie wychowankami Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego, realizując w ten sposób cele Programu PFRON oraz zadania statutowe Wnioskodawcy. Zakup i użytkowanie samochodu nie będzie związane z czynnościami opodatkowanymi, gdyż samochód ten nie będzie świadczył usług związanych ze sprzedażą opodatkowaną.

Korzystając z samochodu zakupionego ze środków PFRON Wnioskodawca będzie mógł przewozić swoich wychowanków do zakładu opieki medycznej, kursy zawodowe, indywidualne nauczania, z tego tytułu Wnioskodawca nie będzie w żaden sposób obciążać wychowanków za te usługi.

Przedmiotowy mikrobus nie może być wykorzystany przez Wnioskodawcę do świadczenia nim jakichkolwiek usług na rzecz innych placówek i osób trzecich, a jedynie na potrzeby wychowanków niepełnosprawnych - bezpłatnie. Wnioskodawca wskazał, iż przedmiotowy mikrobus nie będzie związany z wykonywaniem czynności opodatkowanych.

Reasumując, w oparciu o przedstawione zdarzenie przyszłe oraz obowiązujący w tym zakresie stan prawny należy stwierdzić, iż Wnioskodawcy nie będzie przysługiwało prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony przy zakupie samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych, gdyż samochód ten nie będzie służył czynnościom opodatkowanym.

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.
Słowa kluczowe: niepełnosprawni, odliczenie podatku od towarów i usług, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, samochód, zakup samochodu
Data aktualizacji: 12/01/2013 09:00:01

Urząd Skarbowy Szydłowiec 26-500 ul. Widok 6

Zasięg terytorialny miasta gminy Chlewiska, Jastrząb, Mirów, Orońsko, Szydłowiec, Borkowice, Gielniów, Klwów, Odrzywół, Potworów, Przysucha, Rusinów, Wieniawa powiaty szydłowiecki, przysuski ) województwo mazowieckie Konta bankowe CIT...

Prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego na fakturach zakupu części i paliwa do samocho...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Czy Dom Maklerski S.A. jest obowiązany do sporządzania informacji PIT-8C, dla osób fizyczn...

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, iż Wnioskująca, obowiązana jest do sporządzania informacji o przychodach z innych źródeł oraz o niektórych dochodach z kapitałów pieniężnych - informacji PIT-8C. W składanych informacjach, Spółka jest...

Prawo do odliczenia podatku naliczonego określonego w fakturach dokumentujących wydatki po...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Wystawianie faktur dokumentujących usługi wykonane poza terytorium kraju

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Kiedy podatnik ma prawo do do odliczenia 60% nie więcej niż 6 000 zł podatku VAT?Czy sprzedaż na allegro monet i znaczków pocztowych z kolekcji własnej podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?Wniosek dotyczy podatku od towarów i usług w zakresie dokumentowania przyznawanych premii pieniężnych (bonusówJak prawidłowo rozliczyć podatek związany z korektą faktury i otrzymaniem zaliczki?Moment powstania obowiązku podatkowego przy zaliczkach na świadczenie usługi wznoszenia domu z bali z drewna
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.