Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt

Prawo do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktury VAT dokumentującej zakup przez ZOZ tomografu komputerowego

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko, przedstawione we wniosku z dnia 28 kwietnia 2008r. (data wpływu 29 kwietnia 2008r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktury VAT dokumentującej zakup przez ZOZ tomografu komputerowego - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 29 kwietnia 2008r. wpłynął do tut. organu ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktury VAT dokumentującej zakup przez ZOZ tomografu komputerowego.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca złożył wniosek o dofinansowanie projektu inwestycyjnego pn. Zakup tomografu komputerowego" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa O. 2007- 2013, Działanie 5.2 Rozwój Bazy Medycznej w Regionie, poddziałanie 5.2.1 Stacjonarna Opieka Medyczna. W ramach wniosku złożono oświadczenie, iż ZOZ w O. nie ma możliwości odzyskania podatku VAT od ww. projektu inwestycyjnego. ZOZ w O. został zobligowany przez Urząd Marszałkowski w O. do wystąpienia o indywidualną interpretację, czy w odniesieniu do projektu pn. Zakup tomografu komputerowego przez ZOZ w O." istnieje możliwość odzyskania podatku VAT.Zakupiony sprzęt będzie wykorzystywany do udzielania świadczeń zdrowotnych w ramach usług w zakresie ochrony zdrowia.

Zgodnie z art.43 ust. 1 pkt. 1 ustawy o podatku od towarów i usług usługi te są zwolnione od podatku.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy w świetle art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług Wnioskodawcy przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Zdaniem Wnioskodawcy tomograf komputerowy, który zostanie zakupiony przez ZOZ w O. będzie wykorzystywany do wykonywania czynności nieopodatkowanych, wymienionych w poz. 9 załącznika nr 4 do ustawy o podatku od towarów i usług. Na zakupionym tomografie będą realizowane usługi niezwiązane z czynnościami opodatkowanymi podatkiem od towarów i usług, wobec powyższego nie będzie możliwe skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

W myśl postanowień art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), zwanej dalej ustawą o VAT, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art.120 ust.17 i 19 oraz art. 124. Kwotę podatku naliczonego stanowi, z zastrzeżeniem ust. 3-7 suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług (art. 86 ust. 2 pkt 1 lit a ustawy o VAT).

Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest bezpośredni i bezsporny związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi.

Przedstawiona wyżej zasada wyklucza możliwość dokonania odliczenia podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku oraz niepodlegających temu podatkowi.

Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy o podatku od towarów i usług zwalnia się od podatku usługi wymienione w załączniku nr 4 do ustawy. W poz. 9 załącznika nr 4 do ustawy wymieniono usługi w zakresie ochrony zdrowia i opieki społecznej (PKWiU ex 85), z wyłączeniem usług weterynaryjnych (PKWiU 85.2).

Z przedstawionego zdarzenia przyszłego wynika, iż Wnioskodawca dokona zakupu tomografu komputerowego dofinansowanego ze środków uzyskanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa O. 2007- 2013, Działanie 5.2 Rozwój Bazy Medycznej w Regionie, poddziałanie 5.2.1 Stacjonarna Opieka Medyczna. Wnioskodawca zakupiony tomograf komputerowy będzie wykorzystywał do świadczenia usług w zakresie ochrony zdrowia, które zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług są zwolnione od podatku VAT.

Zatem w myśl powyższych przepisów zakupiony tomograf komputerowy, nie będzie służył czynnościom opodatkowanym, ponieważ będzie wykorzystywany do udzielania świadczeń zdrowotnych w ramach usług w zakresie ochrony zdrowia, które korzystają ze zwolnienia od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 1 w związku z poz. 9 załącznika nr 4 do ustawy o podatku od towarów i usług.

Wnioskodawcy nie będzie zatem przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktury VAT dokumentującej nabycie tomografu komputerowego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa O. 2007- 2013, Działanie 5.2 Rozwój Bazy Medycznej w Regionie, poddziałanie 5.2.1 Stacjonarna Opieka Medyczna.

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej ul. Traugutta 2a 43-300 Bielsko-Biała.
Słowa kluczowe: obniżenie podatku należnego, podatek naliczony, usługi medyczne, zwolnienia przedmiotowe
Data aktualizacji: 29/01/2013 09:00:01

Wystawianie faktur zaliczkowych online

Faktura zaliczkowa wystawiana jest przed wydaniem towaru lub wykonaniem usługi, z którego tytułu sprzedawca otrzymał zaliczkę. Jak zatem poprawnie wystawić taki dokument, by nie naruszał prawa? Faktura zaliczkowa - kiedy jest wystawiana? Faktura...

Czy G. przysługuje prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego z faktury VAT dokumentujące...

Na podstawie art. 216 i art. 14 a 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity - Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) uznaję za prawidłowe stanowisko G. zawarte we wniosku o udzielenie pisemnej interpretacji co do...

CIT w zakresie cash poolingu

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Wniosek dotyczy podatku od towarów i usług w zakresie dokumentowania otrzymanych premii wy...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Zastosowanie kursu waluty obcej po otrzymaniu faktury korygującej z tytułu wewnątrzwspólno...

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14 a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.) w związku z pismem w sprawie udzielenia pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w kwestii...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Prawo do odliczenia podatku VAT wynikającego z faktur zakupu usług hotelowych i gastronomicznych na potrzeby organizowanego seminariumCzy Wnioskodawca prawidłowo zakwalifikował usługę instalacji systemu alarmowego w budynku mieszkalnym wystawiając faktury ze stawką podatku VAT 7%?Kiedy należy wystawić fakturę VAT dla Spółki na udokumentowanie wniesienia aportem do Spółki wkładu niepieniężnego w postaci kanalizacji sanitarnej?Przedmiotem pytania Podatnika jest czy podatnik, który wystawiał faktury z podatkiem VAT 22% może złożyć korekty do tych faktur i za jaki okresBrak obowiązku posiadania potwierdzenia odbioru faktury korygującej w celu obniżenia kwoty podatku należnego
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.