Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt

Prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktur dokumentujących nabycie nieruchomości

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 10.02.2009r. (data wpływu 18.02.2009r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego z faktur dokumentujących nabycie nieruchomości - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 18.02.2009r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego z faktur dokumentujących nabycie nieruchomości.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny.

Spółka z o.o. ( zwana dalej Wnioskodawcą) dokonała nabycia nieruchomości - pojedynczej zabudowanej budynkami działki gruntu. Umowa sprzedaży nieruchomości zawarta została w formie aktu notarialnego w dniu 16 grudnia 2008 roku.

Sprzedawca dokonywał odliczenia podatku naliczonego związanego z ponoszonymi wydatkami na wybudowanie oraz rozbudowę budynków posadowionych na nabywanej przez Wnioskodawcę nieruchomości. Sprzedawane budynki były wynajmowane przez sprzedawcę przez okres dłuższy niż 2 lata przed zawarciem umowy sprzedaży przedmiotowej nieruchomości.

W przedmiotowym akcie notarialnym wskazano, iż wydanie budynków znajdujących się na sprzedawanej działce gruntu nastąpi w dniu 6 stycznia 2009 roku. Ponadto, strony umowy ustaliły, iż cena sprzedaży przedmiotowej zabudowanej nieruchomości zostanie zapłacona w dwóch ratach. Zgodnie z umową pierwsza rata ceny sprzedaży miała zostać zapłacona przez Wnioskodawcę do końca grudnia 2008r.; druga zaś rata płatna jest w terminie do końca marca 2009 roku.

Wnioskodawca dokonał zapłaty pierwszej raty w umówionym terminie, zaś sprzedawca w dniu otrzymania zapłaty (tj. w dniu 30 grudnia 2008r.) w stosunku do otrzymanej od Wnioskodawcy kwoty stanowiącej część ceny sprzedaży przedmiotowej nieruchomości naliczył podatek VAT należny i wystawił fakturę VAT wraz z podatkiem należnym.

Zgodnie z postanowieniami aktu notarialnego w dniu 6 stycznia 2009 roku nastąpiło wydanie budynków, co zostało potwierdzone pisemnym protokołem zdawczo-odbiorczym. Przedmiotowy protokół zawiera w szczególności oświadczenia o wydaniu i objęciu w posiadanie przedmiotowych budynków oraz ich dokładny opis.

Zatem zgodnie z art. 19 ust. 10 i ust. 15 Ustawy dostawa towaru (tj. budynków) nastąpiła:w dniu otrzymania zapłaty przez sprzedawcę tj. w grudniu 2008r. ( w części dotyczącej otrzymanej prze sprzedawcę ceny sprzedaży) oraz w dniu wydania budynków Wnioskodawcy, tj. w dniu 6 stycznia 2009r. ( w odniesieniu do pozostałej niezapłaconej do końca 2008r. ceny sprzedaży). Na mocy dyspozycji art. 43 ust. 10 Ustawy strony umowy w stosunku do dostawy towarów co do której sprzedawca nie otrzymał ceny sprzedaży do końca 2008r. zrezygnowały z prawa do zwolnienia od podatku od towarów i usług. Stosowne zawiadomienie zostało złożone Naczelnikowi Urzędu Skarbowego w dniu 5 stycznia 2009 roku, tj. przed dniem dostawy towarów (wydaniem budynków Wnioskodawcy).

W związku z rezygnacją ze zwolnienia od podatku VAT sprzedawca w odniesieniu do pozostałej części ceny sprzedaży nieruchomości wystawił fakturę VAT wraz z podatkiem VAT należnym w dniu 6 stycznia 2009 roku, tj. w dniu w którym nastąpiło wydanie budynków posadowionych na nabytej przez wnioskodawcę nieruchomości.

Wnioskodawca otrzymał od sprzedawcy obie faktury VAT.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy w opisanym stanie faktycznym, w związku z otrzymaniem przez sprzedawcę pierwszej raty ceny sprzedaży w roku 2008 oraz rezygnacją ze zwolnienia od opodatkowania podatkiem VAT na podstawie art. 43 ust. 10 Ustawy, z racji iż dostawa budynków (tj. sprzedaż zabudowanej nieruchomości) podlega w całości opodatkowaniu podatkiem VAT, Wnioskodawca ma prawo do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur VAT wystawionych przez sprzedawcę w związku z przedmiotową transakcją ...

Zdaniem Wnioskodawcy, zgodnie z art. 19 ust. 10 Ustawy obowiązek podatkowy w przypadku dostawy budynków powstaje z chwilą otrzymania całości lub części zapłaty, nie później jednak niż 30 dnia licząc od dnia wydania. Stosownie natomiast do art. 19 ust. 15 Ustawy, otrzymanie części zapłaty powoduje powstanie obowiązku podatkowego w tej części.

Wnioskodawca dokonał zapłaty w grudniu 2008 roku i racji, iż zapłata pierwszej raty płatności została otrzymana przez sprzedawcę w grudniu 2008 roku, Wnioskodawca otrzymał od sprzedawcy fakturę VAT wystawioną w dniu 30.12.2008 r. wraz z podatkiem VAT na początku stycznia 2009r.

W opinii Spółki, z racji, iż sprzedawca otrzymał zapłatę I raty płatności ceny sprzedaży do końca 2008r., prawidłowo wystawił on fakturę VAT wraz z podatkiem VAT w odniesieniu do otrzymanej części ceny sprzedaży.

Z uwagi, iż obiekt został wydany w dniu 6 stycznia 2009r., zgodnie z art. 19 ust. 10 Ustawy dostawa towarów nastąpiła w odniesieniu do pozostałej ceny sprzedaży w dniu 6 stycznia 2009r., zaś obowiązek podatkowy powstanie w tej części nie później niż 30 dnia licząc od dnia wydania, tj. maksymalnie w dniu 6 lutego 2009r.

Stosownie do postanowień art. 43 ust. 1 pkt 10 Ustawy zwolniona od podatku VAT jest dostawa budynków, budowli i ich części, z wyjątkiem gdy: dostawa dokonywana jest w ramach pierwszego zasiedlenia lub przed nim,pomiędzy pierwszym zasiedleniem a dostawą budynku, budowli lub ich części upłynął okres krótszy niż 2 lata.Z uwagi na fakt, iż budynki były uprzednio wynajmowane przez sprzedawcę przez okres przekraczający 2 lata uznać należy, iż w części niezapłaconej przez Wnioskodawcę do końca 2008r. ceny sprzedaży, dostawa przedmiotowych budynków podlega zwolnieniu od podatku VAT.

Jednakże, strony umowy na podstawie art. 43 ust. 10 Ustawy zgodnie postanowiły zrezygnować ze zwolnienia przewidzianego w art. 43 ust. 1 pkt 10 Ustawy. Stosownie bowiem do postanowień art. 43 ust. 10 Ustawy, podatnik może zrezygnować ze zwolnienia od podatku, o którym mowa w ust. 1 pkt 10, i wybrać opodatkowanie dostawy budynków, budowli lub ich części, pod warunkiem że dokonujący dostawy i nabywca budynku, budowli lub ich części:są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni;złożą, przed dniem dokonania dostawy tych obiektów właściwemu dla ich nabywcy naczelnikowi urzędu skarbowego, zgodne oświadczenie, że wybierają opodatkowanie dostawy budynku, budowli lub ich części.Zarówno Wnioskodawca, jak i Sprzedawca są czynnymi podatnikami VAT. Strony umowy spełniły również drugi warunek składając naczelnikowi urzędu skarbowego właściwemu dla Wnioskodawcy oświadczenie o rezygnacji ze zwolnienia. Oświadczenie to zostało złożone w dniu 5 stycznia 2009r., a więc na jeden dzień przed dniem dostawy towarów, tj. wydaniem budynków posadowionych na nabywanej przez Wnioskodawcę nieruchomości.

W związku z powyższym, zdaniem Wnioskodawcy w całości przedmiotowa transakcja podlega opodatkowaniu podatkiem VAT.

W konsekwencji, zatem stosownie do treści art. 86 ust. 1 Ustawy w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych podatnikowi (Wnioskodawcy) przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego. Na mocy art. 86 ust. 2 lit. a) Ustawy podatek naliczony stanowi suma kwot podatku określona w fakturach otrzymanych z tytułu nabycia towarów i usług.

W konsekwencji, zatem stwierdzić należy, iż Wnioskodawca uprawniony jest do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z obu faktur VAT wystawionych przez sprzedawcę w związku z przedmiotową transakcją.

W świetle powołanych powyżej przepisów oraz na podstawie stanu faktycznego przedstawionego we wniosku należy uznać stanowisko Wnioskodawcy za nieprawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Przez dostawę towarów rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (art. 7 ust. 1 ustawy).

W myśl definicji zawartej przez ustawodawcę wyrażoną w art. 2 pkt 6 ustawy, gdzie przez towary rozumie się rzeczy ruchome, jak również wszelkie postacie energii, budynki i budowle lub ich części, będące przedmiotem czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, które są wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, a także grunty.

Stosownie do art. 19 ust. 10 ustawy, w przypadku dostawy towarów, której przedmiotem są lokale i budynki, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą otrzymania całości lub części zapłaty, nie później jednak niż 30. dnia, licząc od dnia wydania, z zastrzeżeniem ust. 13 pkt 10 i 11. W przypadkach określonych w ust. 10, 13 pkt 2-5 i 7-10 otrzymanie części zapłaty (ceny) lub części wkładu budowlanego i mieszkaniowego powoduje powstanie obowiązku podatkowego w tej części (art. 19 ust. 15).

Przy czym za dzień wydania towaru w rozumieniu cyt. wyżej przepisów art. 19 ust. 10 ww. ustawy, rozumieć należy dzień przeniesienia własności nieruchomości w formie aktu notarialnego.

Mając powyższe na uwadze należy oprzeć się na gruncie przepisów prawa podatkowego w brzmieniu obowiązującym w momencie dokonania sprzedaży nieruchomości tzn. w dniu 16 grudnia 2008r.

W świetle wówczas obowiązujących przepisów ustawy o podatku od towarów i usług ustawodawca przewidywał zwolnienie z podatku w trybie art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy, zgodnie z którym zwalnia się od podatku dostawę towarów używanych, z zastrzeżeniem pkt 10, pod warunkiem że w stosunku do tych towarów nie przysługiwało dokonującemu ich dostawy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego; zwolnienie dotyczy również używanych budynków i budowli lub ich części, będących przedmiotem umowy najmu, dzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze.

Powyższa przesłanka w świetle przedstawionego stanu faktycznego nie została spełniona, bowiem Wnioskodawca podkreślił, iż sprzedawca dokonywał odliczenia podatku naliczonego związanego z ponoszonymi wydatkami na wybudowanie przedmiotowej nieruchomości, co jednoznacznie przekreśla możliwość skorzystania ze zwolnienia z opodatkowania czynności sprzedaży. W związku z powyższym w przedmiotowej sytuacji, sprzedaż przedmiotowej nieruchomości na rzecz Wnioskodawcy, podlega opodatkowaniu.

W myśl art. 46 § 1 Kodeksu cywilnego nieruchomościami są części powierzchni ziemskiej stanowiące odrębny przedmiot własności (grunty), jak również budynki trwale z gruntem związane lub części takich budynków, jeżeli na mocy przepisów szczególnych stanowią odrębny od gruntu przedmiot własności.

Zobowiązanie się stron do wykonania czynności wymienionych w art. 535 Kodeksu cywilnego następuje w momencie zawarcia umowy, natomiast żaden z przepisów kodeksu nie zakreśla wprost terminów dla wykonania poszczególnych zobowiązań wynikających z tej umowy.

Jak wynika z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego Wnioskodawca dokonał nabycia nieruchomości - pojedynczej zabudowanej budynkami działki gruntu na podstawie umowy sprzedaży nieruchomości, która została zawarta w formie aktu notarialnego w dniu 16 grudnia 2008 roku. Ponadto podkreśla, iż w przedmiotowym akcie notarialnym wskazano, iż wydanie budynków znajdujących się na sprzedawanej działce gruntu nastąpi w dniu 6 stycznia 2009 roku. Strony umówiły się, że pierwsza rata ceny sprzedaży miała zostać zapłacona w terminie do końca grudnia 2008r., zaś druga do końca marca 2009 roku. Wnioskodawca zgodnie z powyższymi ustaleniami wynikającymi z treści aktu notarialnego, dokonał zapłaty pierwszej raty w dniu 30 grudnia 2008r, na potwierdzenie czego otrzymał fakturę VAT od sprzedawcy.

Odnosząc zatem przedstawiony powyżej stan prawny do zaistniałego w sprawie stanu faktycznego stwierdzić należy, iż obowiązek podatkowy z tytułu dostawy ww. nieruchomości powstał z chwilą otrzymania części zapłaty tj. 30 grudnia 2008 roku, a co do pozostałej ceny sprzedaży nie później niż 30. dnia, od dnia podpisania aktu notarialnego, w odniesieniu do przedmiotowej nieruchomości, tj. w dniu 17 stycznia 2009 roku.

Jednakże dla określenia zasadności przysługiwania prawa do odliczenia podatku naliczonego z tytułu zakupu przez Wnioskodawcę przedmiotowej nieruchomości kluczowe znaczenie ma fakt, czy sprzedaż tejże nieruchomości podlegała opodatkowaniu czy też korzystała ze zwolnienia z podatku od towarów i usług. Wnioskodawca w treści wniosku wskazał, iż sprzedawca dokonywał odliczenia podatku naliczonego związanego z ponoszonymi wydatkami na wybudowanie oraz rozbudowę budynków posadowionych na zbywanej przedmiotowej nieruchomości, zatem jak stwierdzono powyżej transakcja ta podlegała opodatkowaniu.

Zgodnie z art. 86 ust. 1 w/w ustawy - w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Stosownie do art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy - kwotę podatku naliczonego stanowi z zastrzeżeniem ust. 3-7, suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Prawo do odliczenia podatku naliczonego wynika z samej konstrukcji podatku od towarów i usług i zapewnia neutralność tego podatku dla czynnych podatników VAT. Ustawodawca stworzył podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno tzw. przesłanek pozytywnych, m.in. tego że zakupy będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy.

W związku z powyższym Spółka będzie miała prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o podatek naliczony zawarty w otrzymanych fakturach, pod warunkiem oczywiście spełnienia przesłanek pozytywnych określonych w art. 86 ust. 1 tej ustawy oraz niezaistnienia innych przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.
Słowa kluczowe: akt notarialny, obowiązek podatkowy, prawo do odliczenia
Data aktualizacji: 15/09/2012 15:12:25

Prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktury VAT otrzymanej przed momentem rejestracj...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Wskazanie właściwej stawki podatku od towarów i usług dla usług, sklasyfikowanych według P...

Na podstawie art. 14a 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity z 2005r., Dz. U. Nr 8, poz. 60 z późniejszymi zmianami) po rozpatrzeniu wniosku Podatnika z dnia 22.07.2005r., uzupełnionego pismem z dnia...

Prawa do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w fakturach VAT dokumentu...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Stawka podatku w przypadku refakturowania kosztów nabywanych usług informatycznych

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

VAT - w zakresie możliwości obniżenia obrotu oraz kwoty podatku należnego na podstawie fak...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz.U. z 2005r., Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Czy bilet miesięczny spełnia wymogi faktury i w pełni może ją zastąpić dla udokumentowania wydatków poniesionych na dojazdy do szkół?Prawo do odliczenia w całości podatku naliczonego z faktur VAT dokumentujących raty leasingowe od samochodów służących do celów najmuCzy firma powinna naliczyć podatek VAT od wartości, o którą zostały zaniżone fakturyCzy opisane we wniosku o interpretacje usługi należy traktować jako import usług?Czy podatnik ma prawo do odliczenia podatku naliczonego z tytułu faktury nie posiadającej numeru NIP podatnika?
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.