Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt

Prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktur dokumentujących ponoszone wydatki związane z realizowaną inwestycją przebudowy dróg gminnych

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 16 sierpnia 2010r. (data wpływu 19 sierpnia 2010r.) uzupełnionym pismem z dnia 10 września 2010r. (data wpływu 17 września 2010r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego z faktur dokumentujących ponoszone wydatki związane z realizowaną inwestycją przebudowy dróg gminnych - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 19 sierpnia 2010r. wpłynął do tut. organu ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego z faktur dokumentujących ponoszone wydatki związane z realizowaną inwestycją przebudowy dróg gminnych. Wniosek został uzupełniony pismem z dnia 10 września 2010r. (data wpływu 17 września 2010r.), będącym odpowiedzią na wezwanie tut. organu nr IBPP4/443-1176/10/AZ z dnia 3 września 2010r.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Gmina jest zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług. Gmina w związku z art. 7 ust. 1 pkt 2, 3 ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. 2001 Nr 142, poz. 1591 ze zm.) realizuje projekt pod nazwą xxx. W ramach tego zadania mieści się wykonanie kanalizacji deszczowej odprowadzającej wodę opadową poprzez wpusty uliczne oraz na niewielkim odcinku uniemożliwiającym wykonanie kanalizacji, poprzez korytka ściekowe, które odprowadzą wodę do istniejącego rowu.

W związku ze zmianą nawierzchni zaprojektowano nowe oznakowanie powodujące spowolnienie ruchu. Projekt zakłada wykonanie progów zwalniających wymuszających w ich obrębię ograniczenie prędkości do 30 km/h. Ważnym elementem projektu będzie wykonanie chodników dla pieszych oraz wybudowanie oświetlenia dróg w porze nocnej. Realizacja projektu przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa uczestników ruchu, ułatwi dojazd do posesji mieszkańcom, a także zwiększy dostępność do okolicznych terenów inwestycyjnych.

Drogi powstałe w wyniku realizacji projektu będą drogami publicznymi, ogólnodostępnymi, udostępnianymi nieodpłatnie. Drogi powstałe w wyniku inwestycji nie będą wykorzystywane do czynności opodatkowanych podatkiem VAT. Z tytułu użytkowania kanalizacji deszczowej Gmina nie będzie pobierała opłat, gdyż kanalizacja deszczowa będzie odwadniała tylko drogę.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy w wyżej opisanym stanie faktycznym Gmina jako zarejestrowany podatnik podatku od towarów i usług będzie uprawniona do odliczania podatku naliczonego z faktur dokumentujących ponoszone wydatki związane z realizowaną inwestycją przebudowy dróg gminnych, która następnie będzie służyć mieszkańcom.

Zdaniem Wnioskodawcy, w przedstawionym stanie faktycznym Gmina nie jest uprawniona do odliczania podatku naliczonego, gdyż prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje podatnikom jedynie w zakresie, w jakim nabywane towary i usługi są wykorzystywane do działalności opodatkowanej podatkiem VAT.

W przedmiotowej sprawie poniesione wydatki nie będą służyły czynnościom opodatkowanym zatem podatek naliczony przy ich nabyciu nie może zostać odliczony zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.). Przebudowa dróg gminnych w C. i S. mieści się w katalogu zadań własnych gminy zgodnie z art. 7 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j z 2001r. Dz. U. Nr 142 poz. 1591 ze zm.).

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Stosownie do art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), zwanej dalej ustawą o VAT, w zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Zgodnie z art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ww. ustawy o VAT kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Jak wynika z powyższego przepisu prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wyłącznie podatnikom podatku od towarów i usług, w sytuacji gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest niewątpliwy i bezsporny związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi.

Przedstawiona wyżej zasada wyklucza możliwość dokonania odliczenia podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku oraz niepodlegających temu podatkowi.

W myśl art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) gmina wykonuje zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność. Natomiast zgodnie z art. 6 ust. 1 ww. ustawy do zakresu działania gminy należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, niezastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów. Do zadań własnych gminy należy zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty.

W szczególności zadania własne obejmują sprawy gminnych dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego, utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej (art. 7 ust. 1 pkt 2 i 15 cyt. ustawy o samorządzie gminnym).

Z treści wniosku wynika, iż Gmina realizuje projekt pod nazwą xxx. W ramach tego zadania mieści się wykonanie kanalizacji deszczowej odprowadzającej wodę opadową poprzez wpusty uliczne oraz na niewielkim odcinku uniemożliwiającym wykonanie kanalizacji, poprzez korytka ściekowe, które odprowadzą wodę do istniejącego rowu.

Drogi powstałe w wyniku realizacji projektu będą drogami publicznymi, ogólnodostępnymi, udostępnianymi nieodpłatnie. Drogi powstałe w wyniku inwestycji nie będą wykorzystywane do czynności opodatkowanych podatkiem VAT. Z tytułu użytkowania kanalizacji deszczowej Gmina nie będzie pobierała opłat, gdyż kanalizacja deszczowa będzie odwadniała tylko drogę.

W oparciu o przedstawiony stan faktyczny oraz obowiązujący w tym zakresie stan prawny, należy stwierdzić, iż nabywane towary i usługi, związane z realizacją ww. projektu nie będą służyły czynnościom opodatkowanym, ponieważ efektem przedsięwzięcia jest droga, która nie będzie służyła działalności opodatkowanej.

W konsekwencji z uwagi na niespełnienie podstawowej pozytywnej przesłanki warunkującej prawo do odliczenia podatku naliczonego, jaką jest związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi, Wnioskodawcy nie przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących nabycie towarów i usług związanych z inwestycją przebudowy dróg gminnych.

Wobec powyższego stanowisko Wnioskodawcy należy za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Zgodnie z przepisem § 1 pkt 1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 sierpnia 2008r. w sprawie przekazania rozpoznawania innym wojewódzkim sądom administracyjnym niektórych spraw z zakresu działania ministra właściwego do spraw finansów publicznych, Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Dz. U. Nr 163, poz. 1016) skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 2, 44-101 Gliwice po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.
Słowa kluczowe: brak prawa do odliczenia, gmina, odliczenia, podatek naliczony, zadania publiczne, zadania własne
Data aktualizacji: 31/12/2012 21:00:01

Zarządca sądowy jest podatnikiem podatku od towarów i usług

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Czy nabywca wierzytelności powinien zapłacić podatek od towarów i usług oraz od jakiej kwo...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Rozliczenia między Spółką macierzystą a oddziałem

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Jaki kurs NBP zastosować do przeliczenia wartości wykazanych na fakturze wystawianej przez...

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Jaśle działając na podstawie art. 14a 1, 3, 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (j. t. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz.60 ze zm.), art. 20 ust. 5 i 6, art. 106 ust. 12 ustawy o podatku od towarów i usług z...

Opodatkowanie rabatów

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Czy przedmiotowe premie pieniężne powinny być dokumentowane fakturą VAT, czy też notą księgową?Jak odliczać podatek VAT z faktur dotyczących inwestycji w budynku mieszkalno usługowym?Kwestia uznania czy Wnioskodawcy przysługuje prawo dokonania korekty podatku należnego o podatek wynikający z faktur dokumentujących wykonane usługiCzy można obniżyć kwotę podatku należnego o kwotę podatku naliczonego zawartego w fakturze wystawionej na jednego ze wspólników spółki cywilnej?Stawka podatku w przypadku refakturowania kosztów nabywanych usług informatycznych
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.