Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt

Prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktur dokumentujących wypłacone kontrahentom premie pieniężne

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 18 lutego 2008 r. (data wpływu 21 lutego 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego z faktur dokumentujących wypłacone kontrahentom premie pieniężne - jest prawidłowe.UZASADNIENIEW dniu 21 lutego 2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego z faktur dokumentujących wypłacone kontrahentom premie pieniężne.W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe.Wnioskodawca jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług i prowadzi działalność w zakresie produkcji i dystrybucji (sprzedaży hurtowej) artykułów spożywczych. W związku ze sprzedażą Spółka zawarła z nabywcami umowy handlowe, zgodnie z którymi zobowiązana jest do wypłaty im wynagrodzeń za wykonanie warunków określonych tymi umowami. Wynagrodzenia te nie są związane z konkretnymi dostawami lub towarami lecz dotyczą całości obrotu. Dzielą się na 3 kategorie:

wynagrodzenia za określony sposób wykonania przez nabywców umów sprzedaży (różnego rodzaju premie, bonusy, wynagrodzenia za usługi zarządzania, logistyczne, badania laboratoryjne), wynagrodzenia za dodatkowe usługi nabywców o charakterze promocyjnym lub podobnym, wspierające sprzedaż towarów i produktów Spółki, rabaty odnoszące się do całości współpracy handlowej.

Z tytułu otrzymania wymienionych wynagrodzeń nabywcy wystawiają faktury powiększając kwotę wynagrodzenia o wartość podatku od towarów i usług.W związku z powyższym zadano następujące pytanie.Czy Spółce przysługuje prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony wynikający z faktur wystawianych przez nabywców za otrzymane wynagrodzenia.Zdaniem Wnioskodawcy na podstawie art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług Spółce przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur otrzymywanych od nabywców towarów i dokumentujących wypłacone im wynagrodzenia. Nabywcy realizują warunki określone w umowach i otrzymują za to wynagrodzenie. Świadczą więc na rzecz Spółki usługi, które stanowią czynności opodatkowane i jednocześnie wiążą się ze sprzedażą produktów Spółki, służą zatem sprzedaży opodatkowanej. Stosownie do zapisów powołanego artykułu, skoro usługi odbiorców służą czynnościom opodatkowanym Spółki, ma ona prawo do odliczenia podatku naliczonego w tym zakresie. Jednocześnie Wnioskodawca wskazał, iż w przedmiotowej sprawie nie ma zastosowania art. 88 ust. 3a pkt 2 ustawy, ponieważ transakcje wykonania usług przez nabywców wynagradzane premiami podlegają opodatkowaniu.W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.Stosownie do art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

W kwestii związanej z prawem do odliczenia przez Wnioskodawcę podatku naliczonego wynikającego z otrzymanych od kontrahentów faktur dokumentujących udzielone przez Wnioskodawcę premie pieniężne obowiązuje zasada, zgodnie z którą prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione warunki określone w powołanej regulacji, tzn. odliczenia dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych.

Zgodnie z obowiązującym od dnia 1 stycznia 2008 r. przepisem art. 88 ust. 3a pkt 2, wyłączona jest możliwość obniżenia podatku należnego oraz zwrotu różnicy podatku lub zwrotu podatku naliczonego na podstawie otrzymanej faktury, w przypadku gdy transakcja udokumentowana fakturą nie podlega opodatkowaniu albo jest zwolniona od podatku, niezależnie od faktu uregulowania kwoty wykazanej na fakturze. Oznacza to, że podatnik nie może skorzystać z prawa odliczenia w odniesieniu do podatku, który jest należny wyłącznie z tego względu, że został wykazany na fakturze, jednak transakcja nie podlega opodatkowaniu.

Według art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Przez dostawę towarów rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (art. 7 ust. 1 ustawy), natomiast przez świadczenie usług, stosownie do art. 8 ust. 1 ustawy, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 ustawy.

Zgodnie z art. 29 ust. 4 ustawy, obrót zmniejsza się o kwoty udokumentowanych, prawnie dopuszczalnych i obowiązkowych rabatów (bonifikat, opustów, uznanych reklamacji i skont) i o wartość zwróconych towarów, zwróconych kwot nienależnych w rozumieniu przepisów o cenach oraz zwróconych kwot dotacji, subwencji i innych dopłat o podobnym charakterze, a także kwot wynikających z dokonanych korekt faktur.

Podatnicy podejmują różnorodne działania w zakresie intensyfikacji sprzedaży towarów, w efekcie których wypłacane są tzw. premie pieniężne nabywcom. Skutki podatkowe wypłaconych premii pieniężnych nabywcom uzależnione są od wielu czynników, tj. m. in. od ustalenia za co faktycznie premie pieniężne zostały wypłacone, tzn. czy dotyczą konkretnych dostaw, czy też odnoszą się do wszystkich dostaw w określonym czasie itp.

W przedmiotowym przypadku wskazano, iż wypłacane wynagrodzenia nie są związane z żadną konkretną dostawą. Należy więc uznać, że wypłacone premie dotyczą określonych zachowań nabywcy, a zatem związane są ze świadczeniem usług przez nabywcę otrzymującego taką premię, które to usługi podlegają opodatkowaniu na ogólnych zasadach. Świadczeniem usług jest bowiem każde zachowanie się podmiotu w wykonaniu stosunku zależności, które niekoniecznie polega na fizycznym wykonaniu jakiejkolwiek czynności lub podjęciu działania.

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, iż Wnioskodawca wypłaca swoim kontrahentom wynagrodzenia za określone zachowania oraz usługi dodatkowe realizowane przez odbiorców jako wykonanie zawartych umów, a więc wypłata premii nie ma charakteru dobrowolnego. W razie spełnienia przez kontrahenta określonych wymogów, Wnioskodawca jest zobligowany do dodatkowego świadczenia pieniężnego wynikającego z zawartego porozumienia.

Otrzymanie przedmiotowej premii pieniężnej jest rodzajem wynagrodzenia za określone zachowanie się nabywcy w stosunku do Wnioskodawcy i stanowi w tym przypadku świadczenie usługi za wynagrodzeniem na rzecz sprzedającego. Jako zapłatę za wykonaną usługę nabywca (kontrahent Wnioskodawcy) otrzymuje bonus w postaci premii pieniężnej.

Należy dodać, iż jedną ze wskazanych przez Spółkę kategorii otrzymywanych wynagrodzeń są wynagrodzenia za dodatkowe usługi o charakterze promocyjnym lub podobnym wspierające sprzedaż produktów i towarów. W świetle regulacji dotyczących usług należy uznać, że ten rodzaj wynagrodzeń, pomimo tego, że ustalany jest jako procent od całości obrotu, stanowi zapłatę za świadczenie usług. Z opisu we wniosku wynika bowiem, że wynagrodzenia te są wypłacane z przeznaczeniem ich na czynności promocyjne, reklamowe, marketingowe. W tym przypadku zatem wypłacane wynagrodzenie nie stanowi premii pieniężnej lecz świadczenie za wykonanie usług promocyjnych.

W świetle powołanych regulacji warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest bezpośredni i bezsporny związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi. W przedmiotowej sprawie opisane wynagrodzenia są wypłacane w związku z wykonywaniem czynności opodatkowanych (Spółka wskazuje, że związek ten istnieje), a otrzymywane faktury dokumentują czynności podlegające opodatkowaniu. Wnioskodawcy przysługuje zatem prawo do odliczenia podatku naliczonego z tych faktur, o ile nie zachodzą inne przesłanki wyłączające prawo do odliczenia wynikające z art. 88 ustawy (z wyjątkiem przewidzianych w art. 88 ust. 3a pkt 2).Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.Złożenie przez Wnioskodawcę fałszywego oświadczenia, że elementy stanu faktycznego objęte wnioskiem o wydanie interpretacji w dniu złożenia wniosku nie są przedmiotem toczącego się postępowania podatkowego, kontroli podatkowej, postępowania kontrolnego organu kontroli skarbowej oraz że w tym zakresie sprawa nie została rozstrzygnięta co do jej istoty w decyzji lub postanowieniu organu podatkowego lub organu kontroli skarbowej - powoduje, iż niniejsza interpretacja indywidualna nie wywołuje skutków prawnych (art. 14b § 4 Ordynacji podatkowej).Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.
Słowa kluczowe: obniżenie podatku naliczonego, odliczanie podatku naliczonego, odliczenia, prawo do odliczenia, premia pieniężna, świadczenie usług
Data aktualizacji: 25/01/2013 18:00:01

Wnioskodawca ma możliwość odliczenie podatku z faktur dot. budowy sieci kanalizacji sanita...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Czy Wnioskodawca może wystawić fakturę VAT, dotyczącą czynności niepodlegających podatkowi...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. u. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Dane jakie powinna zawierać faktura oraz język w jakim winna być wystawiona

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Wybór programu do fakturowania

Poznaj zalety wystawiania faktur VAT przez internet - oszczędzaj czas i pieniądze. Wybierając program do wystawiania faktur VAT musimy odpowiedzieć sobie na pytanie czy chcemy przechowywać dane u siebie na komputerze czy na zewnętrznym serwerze...

Ewidencja sprzedaży przy zastosowaniu kasy rejestrującej wpłat dokonywanych na rachunek ba...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Czy przysługuje prawo do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku wykazaną w fakturze korygującej?Opodatkowanie wniesienia wkłady niepieniężnego w postaci zabudowanej nieruchomości, sposób dokumentowania tej czynnościPodatku od towarów i usług w zakresie świadczenia usług doradztwa w zakresie oprogramowaniaWystawienie faktury VAT dla odbiorcy nie prowadzącego działalności gospodarczej w miejsce paragonuDot. zastosowania kursu waluty obcej po otrzymaniu faktury korygującej z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.