Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt

Prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktur dotyczących zakupu towarów i usług na cele realizowanych projektów szkoleniowych

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z dnia 27 września 2007r. (data wpływu 2 października 2007r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur VAT dotyczących zakupu towarów i usług na cele realizowanych projektów szkoleniowych pt. Podnoszenie kwalifikacji nauczycieli i informatyków przez szkolenia oraz Podnoszenie kwalifikacji w zakresie informatyki drogą do rozwoju zawodowego - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 2 października 2007r. do tut. organu wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur VAT dotyczących zakupu towarów i usług na cele realizowanych projektów szkoleniowych pt. Podnoszenie kwalifikacji nauczycieli i informatyków przez szkolenia oraz Podnoszenie kwalifikacji w zakresie informatyki drogą do rozwoju zawodowego.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Wnioskodawca zrealizował jeden projekt szkoleniowy i jest w trakcie realizacji kolejnego, w tym:w oparciu o umowę nr Z/2.18/II/2.1/90/05/U/13/05 zwartą z Wojewódzkim Urzędem Pracy w R, Spółka zrealizowała projekt pt. Podnoszenie kwalifikacji nauczycieli i informatyków przez szkolenia". Projekt polegał na organizacji 10 edycji 40 godzinnych kursów szkoleniowych dla 60 osób pracujących z terenu woj. p. w oparciu o umowę nr Z/2.18/11/2.1/52/06/U/58/06 zwartą z Wojewódzkim Urzędem Pracy w R, Spółka realizuje projekt pt. Podnoszenie kwalifikacji w zakresie informatyki droga do rozwoju zawodowego". Projekt przewiduje przeszkolenie 78 osób na autoryzowanych kursach Microsoft, beneficjenci to informatycy oraz administratorzy sieci komputerowych zatrudnieni w woj. p.Obydwa projekty szkoleniowe korzystają z dofinansowania ze środków EFS w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006. Na cele realizowanych projektów nabywane były i są towary i usługi zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym projektów (książki i wyżywienie dla kursantów, drobny sprzęt, najem sali szkoleniowej, reklama, ogłoszenia, materiały biurowe itp.).

Świadczenie usług szkoleniowych przez Spółkę jest sklasyfikowane pod symbolem PKWiU 80.42 i jest czynnością zwolnioną z podatku VAT zgodnie z pozycją 7 Wykazu usług zwolnionych od podatku, stanowiącym załącznik nr 4 do ustawy o podatku od towarów i usług. Zatem podatek VAT naliczony od zakupionych towarów i usług na cele szkoleniowe nie pomniejsza podatku należnego - nie jest odzyskiwany w całości lub w części.

Podatek VAT naliczony w fakturach zakupu towarów i usług jest w całości ujmowany w wydatkach kwalifikowanych powyższych projektów szkoleniowych.Zakupione towary i usługi są używane zgodnie z przeznaczeniem, nie są i nie będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem VAT.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy Wnioskodawcy przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego VAT z faktur dotyczących zakupu towarów i usług na cele realizowanego projektów szkoleniowych.

Zdaniem Wnioskodawcy, zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług - w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

W związku z tym Spółka nie ma prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego zawartego w fakturach zakupu towarów i usług nabywanych na cele realizowanych projektów szkoleniowych, ponieważ działalność szkoleniowa nie jest czynnością opodatkowaną lecz czynnością zwolnioną z opodatkowania podatkiem od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 ustawy VAT - poz. 7 załącznika nr 4 (Wnioskodawca nie odlicza podatku VAT w całości od zakupów towarów i usług wykorzystywanych przy realizacji projektów szkoleniowych).

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Stosownie do art. 86 ust 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124. Kwotę podatku naliczonego stanowi, z zastrzeżeniem ust. 3-7 suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług (art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ww. ustawy).

Z cytowanych wyżej przepisów wynika, iż prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest bezpośredni i bezsporny związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi.

Przedstawiona wyżej zasada wyklucza możliwość dokonania odliczenia podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku oraz niepodlegających temu podatkowi.

We wniosku Wnioskodawca wskazał, iż na cele realizowanych projektów szkoleniowych nabywane były oraz nabywane są: towary i usługi zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym projektów (książki i wyżywienie dla kursantów, drobny sprzęt, najem sali szkoleniowej, reklama, ogłoszenia, materiały biurowe itp.)., oraz że zakupione towary i usługi są używane zgodnie z przeznaczeniem, nie są i nie będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem VAT (świadczenie usług szkoleniowych przez Spółkę jest sklasyfikowane pod symbolem PKWiU 80.42 i jest czynnością zwolnioną z podatku VAT).

Wnioskodawcy nie przysługuje zatem prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur VAT związanych z realizacją projektów Podnoszenie kwalifikacji nauczycieli i informatyków przez szkolenia oraz Podnoszenie kwalifikacji w zakresie informatyki drogą do rozwoju zawodowego.

Tym samym, w przedstawionym stanie faktycznym, stanowisko Wnioskodawcy uznać należy za prawidłowe.

Zauważyć ponadto należy, że organy podatkowe nie są kompetentne do rozstrzygania wątpliwości podatników odnośnie możliwości zaliczania wartości podatku od towarów i usług do kosztów kwalifikowanych. Mogą one jedynie dokonać oceny czy podatek naliczony przy nabyciu towarów i usług, w okolicznościach wskazanych przez samego podatnika, może zostać przez niego odliczony lub zwrócony w trybie przewidzianym przepisami o podatku od towarów i usług, co też w przedmiotowej sprawie tut. organ uczynił. Pojęcie kosztu kwalifikowanego należy rozumieć zgodnie z przepisami regulującymi zasady korzystania ze środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej. Zasady i przepisy podatkowe przywołane w uzasadnieniu niniejszego postanowienia mogą być jedynie pomocne przy dokonywaniu kwalifikacji, czy podatek VAT w tej sytuacji może być kosztem kwalifikowanym.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.
Słowa kluczowe: koszt kwalifikowany, obniżenie podatku należnego, odliczenie podatku od towarów i usług, podatek naliczony, prawo do odliczenia
Data aktualizacji: 14/01/2013 12:00:01

Faktura korygująca wystawiona w formie elektronicznej oraz prawo do obniżenia podatku nale...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Czy prawidłowo przychody z tytułu najmu uzyskiwane przez Wnioskodawcę są udokumentowane wy...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Opodatkowanie wypłacanych premii pieniężnych oraz prawo do odliczenia podatku naliczonego...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Czy Podatnik ma prawo do zwrotu podatku VAT od zakupu samochodu, który jest jego własnością

Na podstawie art. 14a, art. 216 . 1 i 2 oraz art. 236 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Ordynacja podatkowa t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 z późn. zm. Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa Targówek postanawia uznać stanowisko w sprawie...

Brak prawa do odliczenia podatku VAT przy realizacji projektu polegającego udostępnieniu m...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Czy wystawienie wewnętrznej faktury korygującej w dacie wystawienia noty jest zgodne z przepisami ustawy o VAT?Wystawianie faktur VAT dla usług budowlano - montażowychCzy obciążanie (refakturowanie) dzierżawców z tytułu przedmiotowych opłat podlega opodatkowaniu podatkiem VAT?Prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktur dokumentujących ponoszone wydatki związane z realizowaną inwestycją przebudowy dróg gminnychCzy za datę poniesienia wydatku należy uznać datę otrzymania faktury, czy datę zapłaty za nią?
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.