Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt

Prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktur VAT otrzymanych z tytułu wypłaconych premii pieniężnych

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 8 lutego 2008 r. (data wpływu 19 lutego 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego z faktur dokumentujących otrzymane premie pieniężne - jest prawidłowe.UZASADNIENIEW dniu 19 lutego 2008 r. został złożony ww. wniosek (uzupełniony dnia 14 kwietnia 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego z faktur dokumentujących otrzymane premie pieniężne.W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.Spółka będąc producentem wyrobów spożywczych (opodatkowanych w stawce 7% i 22%) dokonuje ich dostawy stałym kontrahentom. Zakres współpracy z odbiorcami dokonywany jest na podstawie wzajemnych relacji, które opatrzone są stosownymi umowami. Każdy kontrahent ma możliwość uzyskania dodatkowego wynagrodzenia od Spółki w postaci premii pieniężnych, które nie są związane z konkretnymi dostawami lecz wypłacane są za stałe i systematyczne dokonywanie zakupów na określonym poziomie w określonym czasie. Wysokość premii uzależniona od osiągniętego obrotu i wypłacana jest w oparciu o uzgodniony wcześniej procent wartości sprzedaży. Dotychczas Spółka z tytułu wypłaconych premii pieniężnych otrzymywała faktury VAT. Od kilku miesięcy niektórzy kontrahenci przesyłają jednak noty obciążeniowe przedstawiając przy tym otrzymane interpretacje lub decyzje, zgodnie z którymi premia pieniężna nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Biorąc pod uwagę zmiany dokonane od 1 stycznia 2008 r. w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego od czynności, które są zwolnione lub wyłączone z opodatkowania powstają wątpliwości, czy Spółka ma prawo do odliczania podatku VAT z tego tytułu.W związku z powyższym zadano następujące pytanie:Czy w przypadku otrzymania faktury VAT za wypłaconą przez Spółkę premię pieniężną przysługuje prawo obniżenia podatku należnego o podatek naliczony w rozumieniu ustawy o podatku od towarów i usług.Zdaniem Wnioskodawcy ma on prawo do odliczenia podatku naliczonego zawartego w fakturach związanych z wypłatą premii pieniężnych. Na poparcie swojego stanowiska Spółka powołała obowiązujące pismo Ministra Finansów z dnia 30 grudnia 2004 r. znak PP3-812-1222/2004/AP/4026, z którego wynika że premie pieniężne wypłacane są za świadczenie usług podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.Zgodnie z dyspozycją art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

W przypadku gdy wypłacona premia pieniężna jest związana z konkretną dostawą, nawet jeżeli jest to premia po dokonaniu zapłaty, powinna być traktowana jak rabat, o którym mowa w art. 29 ust. 1 ustawy, ponieważ ma bezpośredni wpływ na wartość tej dostawy i w efekcie prowadzi do obniżenia wartości dostawy (ceny). W przypadku, gdy kontrahenci kształtują wzajemne relacje pomiędzy sobą w ten sposób, że premie pieniężne wypłacane są z tytułu dokonywania przez nabywcę np. nabyć określonej wartości czy ilości towarów w określonym czasie, a premie te nie są związane z konkretną dostawą, to należy uznać, że wypłacona premia pieniężna związana jest z określonymi zachowaniami nabywcy, a zatem ze świadczeniem usług przez nabywcę otrzymującego taką premię.

W oparciu o przedstawiony we wniosku stan faktyczny należy stwierdzić, że wypłacane przez Spółkę premie (mające charakter motywacyjny) z tytułu uzyskiwania przez nabywców odpowiedniego poziomu zakupów w określonym czasie stanowią wynagrodzenie za odpłatne świadczenie usług przez kupującego towar i podlegają opodatkowaniu na zasadach ogólnych. Wypłata premii pieniężnej kreuje bowiem określone zachowania wśród nabywców, w konsekwencji których sprzedaż produktów Spółki wzrasta.

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ww. ustawy w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124. Stosownie do art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi z zastrzeżeniem ust. 3-7, suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Zgodnie z obowiązującym od dnia 1 stycznia 2008 r. przepisem art. 88 ust. 3a pkt 2, wyłączona jest możliwość obniżenia podatku należnego oraz zwrotu różnicy podatku lub zwrotu podatku naliczonego na podstawie otrzymanej faktury, w przypadku gdy transakcja udokumentowana fakturą nie podlega opodatkowaniu albo jest zwolniona od podatku, niezależnie od faktu uregulowania kwoty wykazanej na fakturze. Oznacza to, że podatnik nie może skorzystać z prawa odliczenia w odniesieniu do podatku, który jest należny wyłącznie z tego względu, że został wykazany na fakturze, jednak transakcja nie podlega opodatkowaniu.

W konsekwencji, w oparciu o przedstawiony we wniosku stan faktyczny, gdzie wypłacane przez Spółkę premie z tytułu uzyskiwania przez nabywcę odpowiedniego poziomu obrotów stanowią wynagrodzenie za odpłatne świadczenie usług podlegające opodatkowaniu na zasadach ogólnych, a także z uwagi na brak zmiany obowiązujących przepisów w zakresie opodatkowania premii pieniężnych, należy uznać, że Wnioskodawcy przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o podatek naliczony zawarty w fakturach VAT wystawionych przez kontrahentów za odpłatne świadczenie usług, w zakresie, w jakim usługi te wykorzystywane są do wykonywania czynności opodatkowanych i jednocześnie wydatki na ich nabycie zostaną zaliczone do kosztów uzyskania przychodów w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, uwzględniając ograniczenia wynikające z art. 88 ustawy o podatku od towarów i usług.Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.Złożenie przez Wnioskodawcę fałszywego oświadczenia, że elementy stanu faktycznego objęte wnioskiem o wydanie interpretacji w dniu złożenia wniosku nie są przedmiotem toczącego się postępowania podatkowego, kontroli podatkowej, postępowania kontrolnego organu kontroli skarbowej oraz że w tym zakresie sprawa nie została rozstrzygnięta co do jej istoty w decyzji lub postanowieniu organu podatkowego lub organu kontroli skarbowej - powoduje, iż niniejsza interpretacja indywidualna nie wywołuje skutków prawnych (art. 14b § 4 Ordynacji podatkowej).

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.
Słowa kluczowe: odliczanie podatku naliczonego, odliczenie podatku od towarów i usług, premia pieniężna, usługi
Data aktualizacji: 18/10/2013 18:00:01

Obowiązek wystawiania faktury na zaliczki otrzymywane od kontrahentów, jeżeli dotyczą dost...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Możliwość wystawienia faktury dla kontrahenta z Ukrainy w złotych polskich

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Czy otrzymując bon towarowy wydany w ramach sprzedaży premiowej powinienem odprowadzić pod...

Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Kielcach zgodnie z pismem Dyrektora Izby Skarbowej w Kielcach znak: PP2-005-237 2004 z dnia 28.01.2005 r., stosownie do art. 14 b 2 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze...

Dotyczy stawki podatku na usługi remontowe i treści faktury

Pismem z dnia 18.10.2005 r. (data wpływu- 20.10.2005) zwrócił się Pan z prośbą o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, przedstawiając następujący stan faktyczny: Pracuje Pan jako podwykonawca...

Urząd Skarbowy Kraków-Podgórze Kraków 30-415 ul. Wadowicka 10

Zasięg terytorialny miasta części miasta na prawach powiatu Kraków pod nazwami: Łagiewniki, Podgórze, Prokocim-Bieżanów, Wola Duchacka. gminy powiaty województwo małopolskie Konta bankowe CIT 02101012700004462221000000 VAT...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Czy za zrealizowanie określonych w umowie zachowań należy wystawić fakturę VAT, czy też notę księgową?Czy do faktury otrzymanej od kontrahenta unijnego wystawia się fakturę wewnątrzwspólnotową z podatkiem VAT, który odprowadza do urzędu skarbowego?Opodatkowanie czynności niezwrócnenia paletKorekta WDT w sytuacji wywozu towarów po upływie 4-5 m-cyCzy należy sporządzić fakturę wewnętrzną w przypadku zużycia artykułów spożywczych na cele reprezentacji i reklamy?
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.