Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt

Prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktur za remont elewacji budynku - siedziba muzeum. Muzeum prowadzi sprzedaż opodatkowaną i zwolnioną

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Muzeum przedstawione we wniosku z dnia 06 listopada 2007 r. (data wpływu 09 listopada 2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie odliczenia podatku naliczonego z faktury za remont elewacji siedziby Muzeum - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 09 listopada 2007 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie odliczenia podatku naliczonego z faktuy za remont elewacji siedziby Muzeum.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe.Muzeum jest samorządową instytucją kultury posiadającą osobowość prawną.Instytucja jest właścicielem budynku pałacu X - siedziby Muzeum. Muzeum nabyło nieodpłatnie prawo własności budynku z mocy prawa z dniem 08 czerwca 1992 r. na podstawie art. 202 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 46, poz. 543) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 lutego 1998 r. w sprawie przepisów wykonawczych dotyczących uwłaszczenia osób prawnych nieruchomościami będącymi dotychczas w ich zarządzie lub użytkowaniu (Dz. U. Nr 23, poz. 120). Stosowną decyzję w tej sprawie wydał w dniu 05 grudnia 2001 r. Zarząd Miasta.Muzeum w swojej strukturze od 01 stycznia 2000 r. posiada Oddział Muzeum Przemysłu i Techniki (byłą kopalnię). Majątek Muzeum Przemysłu i Techniki Organizator przekazał instytucji w nieodpłatne użytkowanie.W siedzibie Muzeum w chwili obecnej prowadzone są roboty remontowe elewacji budynku. Zadanie pod nazwą: Remont elewacji klasycystycznego pałacu X - siedziby Muzeum jest współfinansowane przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu operacyjnego Dziedzictwo kulturowe. Wartość robót brutto według kosztorysu wynosi 277.841, 29 zł. Wkład własny Muzeum stanowi 50% wartości kosztorysowej, tj. 138.923, 29 zł, udział Ministerstwa Kultury wynosi 138.918 zł.Instytucja prowadzi działalność statutową i gospodarczą, uzyskuje zatem wpływy z tytułu:sprzedaży biletów wstępu do Muzeum, sprzedaży innych usług muzealnictwa - lekcji muzealnych, sprzedaży produktów: informatorów, katalogów do wystaw czasowych, zeszytów muzealnych, wydawnictw dziełowych np. Znaki(.), sprzedaży pamiątek: pocztówek i innych przedmiotów o charakterze pamiątkarskim, sprzedaży usług filmowania i fotografowania eksponatów i obiektów Muzeum, sprzedaży usług najmu i dzierżawy, odsprzedaży mediów (energii elektrycznej, wody, usług telekomunikacyjnych).Muzeum prowadzi zarówno działalność zwolnioną z VAT jak i opodatkowaną VAT. Do działalności zwolnionej zalicza sprzedaż lekcji muzealnych (pkt. 5b), które korzystają ze zwolnienia na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług. Pozostałe wpływy z tytułu sprzedaży, wymienione w pkt. 5 są opodatkowane stawkami VAT - 0% (Znaki porcelany.), 7% (odsprzedaż wody) i 22% pozostałe.

Z wyliczonej za rok ubiegły proporcji wynika, że Muzeum posiada prawo do odliczania podatku VAT naliczonego w 100%. Proporcja została ustalona dla łącznej sprzedaży dokonywanej w siedzibie Muzeum i Oddziale Muzeum Przemysłu i Techniki. Muzeum do proporcji nie wlicza przychodów z nieodpłatnie świadczonych usług wstępu, wynikających z art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (Dz. U. Nr 5, poz. 24 z 1997 r. ze zm.). Za podstawę prawną przyjmuje art. 8 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług, z którego wynika, że nieodpłatne świadczenie usług, jeżeli jest związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa, a podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy nabyciu towarów i usług związanych z tymi usługami, to takie świadczenie usług nie jest objęte podatkiem od towarów i usług i nie wlicza się obrotu z tego tytułu do wyliczenia proporcji.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy Muzeum ma prawo do odliczenia pełnej kwoty podatku VAT naliczonego od faktury za remont elewacji siedziby Muzeum.

Zdaniem Wnioskodawcy, w siedzibie Muzeum dokonywana jest sprzedaż z tytułów wymienionych w pkt. 5 od a) do e). Sprzedaż biletów wstępu, produktów i towarów stanowi jedną z wielu działalności Muzeum. Podstawową działalnością Muzeum jest gromadzenie i przechowywanie zbiorów, katalogowanie i naukowe opracowywanie zgromadzonych zbiorów, zabezpieczenie i konserwacja zbiorów, urządzanie wystaw, prowadzenie działalności edukacyjnej, organizowanie badań i ekspedycji naukowych, prowadzenie działalności wydawniczej, udostępnianie zbiorów do celów edukacyjnych i naukowych. Ponadto Muzeum zgodnie z art. 1 ustawy o muzeach, jest jednostką organizacyjną nienastawioną na osiąganie zysku.

Remont elewacji dotyczy tylko siedziby Muzeum. Wątpliwości Wnioskodawcy nie dotyczą samej istoty odliczenia, czy ma takie prawo, dotyczą natomiast wielkości tego odliczenia w kontekście rozpatrywania całej działalności prowadzonej w siedzibie Muzeum, inaczej ujmując Wnioskodawca ma więc wątpliwości, czy 100% odliczenie podatku naliczonego określonego w fakturach za wykonanie remontu jest w pełni uzasadnione. Ustalenie proporcji zgodnie z art. 90 ust. 3 ustawy o podatku od towarów i usług dotyczy tylko obrotu, a obrotem zgodnie z art. 29 ust. 1 jest kwota należna z tytułu sprzedaży pomniejszona o kwotę należnego podatku. W Muzeum przeważająca część działalności nie jest sprzedawana.

Zdaniem Zainteresowanego, nie ma On prawa do odliczenia podatku naliczonego w 100% określonego w fakturach za wykonanie remontu elewacji siedziby Muzeum.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za nieprawidłowe.

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004 r. Nr 54, poz. 535 ze zm.), w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124. Kwotę podatku naliczonego stanowi m.in. suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług (art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy).

W myśl art. 88 ust. 1 pkt 2, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się do nabywanych przez podatnika towarów i usług, jeżeli wydatki na ich nabycie nie mogłyby być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, z wyjątkiem przypadków, gdy brak możliwości zaliczenia tych wydatków do kosztów uzyskania przychodów pozostaje w bezpośrednim związku ze zwolnieniem od podatku dochodowego. Przepis art. 88 ust. 1 pkt 2 nie dotyczy m.in. wydatków związanych z nabyciem towarów i usług, o których mowa w art. 87 ust. 3, oraz z nabyciem gruntów i praw wieczystego użytkowania gruntów, a także wydatków związanych z dostawą towarów oraz świadczeniem usług w przypadkach określonych w art. 7 ust. 2 i art. 8 ust. 2, jeżeli czynności te zostały opodatkowane (art. 88 ust. 3 pkt 1 i 3).

Jak wynika z powyższych regulacji prawnych, podstawowym kryterium decydującym o prawie podatnika podatku od towarów i usług do odliczenia podatku naliczonego, zawartego w cenie towarów i usług, które zostały przez niego zakupione, jest wystąpienie związku pomiędzy podatkiem naliczonym przy ich nabyciu, a wykonywanymi przez podatnika czynnościami opodatkowanymi.

W przypadku spełnienia przesłanki określonej w art. 86 ust. 1 ww. ustawy, kolejnym etapem do ustalenia prawa podatnika do dokonania odliczenia podatku naliczonego od zakupu towarów i usług remontowych, będzie stwierdzenie, czy wydatek związany z remontem elewacji stanowi koszt uzyskania przychodu w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym.

Z kolei zgodnie z art. 90 ust. 1, w stosunku do towarów i usług, które są wykorzystywane przez podatnika do wykonywania czynności, w związku z którymi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, jak i czynności, w związku z którymi takie prawo nie przysługuje, podatnik jest obowiązany do odrębnego określenia kwot podatku naliczonego związanych z czynnościami, w stosunku do których podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego.

Natomiast w myśl art. 90 ust. 2, jeżeli nie jest możliwe wyodrębnienie całości lub części kwot, o których mowa w ust. 1, podatnik może pomniejszyć kwotę podatku należnego o taką część kwoty podatku naliczonego, którą można proporcjonalnie przypisać czynnościom, w stosunku do których podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, z zastrzeżeniem ust. 10.

Proporcję, o której mowa w ust. 2, ustala się jako udział rocznego obrotu z tytułu czynności, w związku z którymi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, w całkowitym obrocie uzyskanym z tytułu czynności, w związku z którymi podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, oraz czynności, w związku z którymi podatnikowi nie przysługuje takie prawo (art. 90 ust. 3 ustawy). Proporcję, o której mowa w ust. 3, określa się procentowo w stosunku rocznym na podstawie obrotu osiągniętego w roku poprzedzającym rok podatkowy, w odniesieniu do którego jest ustalana proporcja. Proporcję tę zaokrągla się w górę do najbliższej liczby całkowitej (art. 90 ust. 4 ustawy).

W myśl art. 90 ust. 10, w przypadku gdy proporcja określona zgodnie z ust. 2-8 przekroczyła 98% - podatnik ma prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o całą kwotę podatku naliczonego, o której mowa w ust. 2; w przypadku gdy nie przekroczyła 2% - podatnik nie ma prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, o której mowa w ust. 2 ww. artykułu.

Z powołanych wyżej przepisów wynika, iż proporcja wyliczana jest jako udział rocznego obrotu z tytułu czynności, w związku z którymi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, w całkowitym obrocie uzyskanym z tytułu czynności, w związku z którymi podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, oraz czynności, w związku z którymi podatnikowi nie przysługuje takie prawo.

Ze wskazanych powyżej przepisów wynika ponadto, że proporcja ustalana jest w oparciu o obrót. To z obrotu bowiem wydziela się wartości potrzebne do jej wyliczenia.

Zgodnie z art. 29 ust. 1 ustawy o VAT obrotem jest kwota należna z tytułu sprzedaży, pomniejszona o kwotę należnego podatku. Kwota należna obejmuje całość świadczenia należnego od nabywcy. Obrót zwiększa się o otrzymane dotacje, subwencje i inne dopłaty o podobnym charakterze mające bezpośredni wpływ na cenę (kwotę należną) towarów dostarczanych lub usług świadczonych przez podatnika, pomniejszone o kwotę należnego podatku. Sprzedażą natomiast - w myśl art. 2 pkt 22 ustawy - jest odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju, eksport towarów oraz wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów.

Przy ustalaniu proporcji nie uwzględnia się zatem kwot otrzymanych dotacji (subwencji) innych niż określone w art. 29 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, a więc dotacji (subwencji) przekazywanych podatnikowi na pokrycie kosztów jego ogólnej działalności (nie mających bezpośredniego związku z konkretnymi dostawami lub świadczeniami wpływającymi na cenę towaru lub usługi).

Odnosząc powyższe do opisanego we wniosku zdarzenia przyszłego, wskazać należy, że przy obliczaniu proporcji istotne jest ustalenie, czy analizowane czynności stanowią podstawę opodatkowania podatkiem od towarów i usług, a więc czy stanowią obrót w rozumieniu art. 29 ust. 1 ustawy. W sytuacji, gdy są to czynności niebędące sprzedażą (nie stanowiące obrotu, tj. czynności niepodlegające opodatkowaniu) - wówczas nie uwzględnia się ich przy ustalaniu proporcji.

Z przedstawionych we wniosku okoliczności wynika, iż Zainteresowany prowadzi zarówno działalność opodatkowaną, jak i zwolnioną od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 1. W związku z wyliczoną za rok ubiegły proporcją, Muzeum posiada prawo do odliczania podatku naliczonego w 100%.

Reasumując, zgodnie z ww. art. 90 ust. 10 ustawy o podatku od towarów i usług, jeżeli proporcja ustalona w roku poprzedzającym rok podatkowy, w odniesieniu do którego Podatnikowi przysługuje prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego, wyniosła co najmniej 98%, Wnioskodawca będzie miał prawo do całkowitego odliczenia podatku naliczonego z faktur dokumentujących remont elewacji siedziby Muzeum.

Należy jednak zauważyć, że zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy po zakończeniu roku, w którym Zainteresowanemu przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, o którym mowa w art. 86 ust. 1, będzie On obowiązany dokonać korekty kwoty podatku odliczonego zgodnie z art. 90 ust. 2-9, z uwzględnieniem proporcji obliczonej w sposób określony w art. 90 ust. 2-6 lub przepisach wydanych na podstawie art. 90 ust. 11, dla zakończonego roku podatkowego. Korekty tej nie dokonuje się, jeżeli różnica między proporcją odliczenia określoną w art. 90 ust. 4 a proporcją określoną w zdaniu poprzednim nie przekracza 2 punktów procentowych.

Tutejszy Organ informuje ponadto, iż wydana interpretacja dotyczy tylko sprawy będącej przedmiotem wniosku (zapytania) Zainteresowanego. Inne kwestie przedstawione w opisywanym stanie faktycznym, które nie zostały objęte pytaniem oraz własnym stanowiskiem w sprawie oceny prawnej zaistniałego stanu faktycznego - nie mogą być zgodnie z art. 14b § 1 oraz art. 14f § 2 Ordynacji podatkowej - rozpatrzone. Dotyczy to w szczególności sprawy nieodpłatnie świadczonych usług wstępu do Muzeum.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.
Słowa kluczowe: konserwacja budynków, obniżenie podatku należnego, odliczanie podatku naliczonego, odliczenia, odliczenie częściowe, odliczenie podatku od towarów i usług, podatek należny, podatek naliczony, proporcja, remonty, renowacja, roboty budowlane
Data aktualizacji: 23/01/2013 21:00:01

Opodatkowanie montażu stacji uzdatniania wody w budynkach mieszkalnych oraz jego prawidłow...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Czy otrzymana dotacja podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług i czy należy wyst...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Czy firma na fakturach VAT ma używać nazwy zgodniez dokumentami, czyli NIP oraz REGON?

Wnioskodawca w 2005 r. Rozpoczął prowadzenie działalności w spółce cywilnej XXXX - YYYY S.C. Urząd Statystyczny zgodnie ze złożonym przez podatnika wnioskiem,w wydanym REGONIE jako przedsiębiorce wpisał XXXX - YYYY S.C. Pierwszy Urząd Skarbowy...

W jaki sposób wystawić fakturę VAT w przypadku, gdy ceną sprzedaży jest umowna cena brutto?

W odpowiedzi na zapytanie z dnia 28.05.2004 r. znak (...) (data wpływu do tut. Urzędu 02.06.2004 r.), z zakresu podatku od towarów i usług, Naczelnik Małopolskiego Urzędu Skarbowego zgodnie z art. 14a 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja...

Wnioskodawcy nie przysługuje prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego z faktur związany...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. u. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Czy otrzymanie faktur od kontrahentów w związku z wypłaconą premią pieniężną uprawnia do odliczenia zawartego w nich podatku VAT?Jak dokumentować czynności nieobjęte podatkiem VAT świadczone przez organ władzy publicznej?Jaki program do księgowości w Gnieźnie wybrać?Biuro rachunkowe Szczecin - elementy, które ułatwią Ci pracę!Sposób fakturowania usług o charakterze ciągłym
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.