Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt

Prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktury dokumentującej nabycie motocykla

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 18 listopada 2008 r. (data wpływu 18 listopada 2008 r.), uzupełnionym pismami z dnia 10 i 11 grudnia 2008 r. o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktury dokumentującej nabycie motocykla - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 18 listopada 2008 r. został złożony ww. wniosek uzupełniony pismami z dnia 10 i 11 grudnia 2008 r. o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktury dokumentującej nabycie motocykla.

W przedmiotowym wniosku, przedstawiono następujący stan faktyczny.

Prowadzi Pan firmę usługową o profilu technicznym, w zakresie napraw i instalacji central telefonicznych abonenckich. Formą opodatkowania podatkiem dochodowym jest karta podatkowa. Wystawia Pan również faktury VAT. Z uwagi na coraz większe trudności w poruszaniu się po mieście i parkowaniu samochodu oraz nasileniu ruchu, dokonał Pan zakupu motoru. Rozwiązanie to powoli na sprawne i szybkie dotarcie do klienta oraz zmniejszenie kosztów eksploatacji. Zauważa Pan także, iż podręczne narzędzia do wykonywania usług mieszczą się w jednej torbie narzędziowej, posiada Pan także laptop. Jeżeli tylko warunki pogodowe i temperatura będą właściwe będzie Pan wykorzystywał ww. pojazd. W piśmie stanowiącym uzupełnienie wniosku, powtarzając po części argumentację zawartą we wniosku, dodatkowo wskazał Pan, że zajmuje się głównie konserwacją i naprawą, natomiast instalacje nowych urządzeń występują sporadycznie. Z użytkownikami central zawierane są umowy na czas określony, na utrzymanie w poprawnym stanie technicznym ww. urządzeń. Pana klienci w większości są z T. oraz okolic - do 100 km. W przypadku zgłoszenia uszkodzenia, musi Pan zatem dotrzeć sprawnie i szybko na miejsce, aby klient był zadowolony. Zakupiony pojazd zamierza Pan wykorzystywać do prowadzonej działalności. Wskazuje Pan także, iż zdobywanie nowych klientów jest coraz trudniejsze z tego powodu, iż urządzenia pracują bezawaryjnie, więc przewiduje Pan w niedługim czasie upadek tego rodzaju usług. Z kolei w piśmie z dnia 11 grudnia 2008 r. podkreślił Pan, iż zakupiony pojazd będzie wykorzystywał wyłącznie do czynności opodatkowanych. Wskazał Pan także, iż jest płatnikiem podatku od towarów i usług i wystawia tylko faktury z wykazaną 22% stawką podatku.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktury dokumentującej zakup motoru...

Zdaniem Wnioskodawcy, przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego stosownie do art. 86 stawy o podatku od towarów i usług.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54 poz. 535 ze zm.) w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Natomiast na podstawie art. 86 ust. 3 ww. ustawy, w przypadku nabycia samochodów osobowych oraz innych pojazdów samochodowych o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony kwotę podatku naliczonego stanowi 60% kwoty podatku określonej w fakturze lub kwoty podatku należnego z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów lub kwoty podatku należnego od dostawy towarów, dla której podatnikiem jest ich nabywca - nie więcej jednak niż 6.000 zł.

Z kolei w myśl art. 86 ust. 4 cyt. ustawy, przepis ust. 3 nie dotyczy:

pojazdów samochodowych mających jeden rząd siedzeń, który oddzielony jest od części przeznaczonej dla przewozu ładunków ścianą lub trwałą przegrodą, klasyfikowanych na podstawie przepisów prawa o ruchu drogowym do podrodzaju: wielozadaniowy, van; pojazdów samochodowych mających więcej niż jeden rząd siedzeń, które oddzielone są od części przeznaczonej do przewozu ładunków ścianą lub trwałą przegrodą i u których długość części przeznaczonej do przewozu ładunków, mierzona po podłodze od najdalej wysuniętego punktu podłogi pozwalającego postawić pionową ścianę lub trwałą przegrodę pomiędzy podłogą a sufitem do tylnej krawędzi podłogi, przekracza 50% długość pojazdu; dla obliczenia proporcji, o której mowa w zdaniu poprzednim, długość pojazdu stanowi odległość pomiędzy dolną krawędzią przedniej szyby pojazdu a tylną krawędzią podłogi części pojazdu przeznaczonej do przewozu ładunków, mierzona w linii poziomej wzdłuż pojazdu pomiędzy dolną krawędzią przedniej szyby pojazdu a punktem wyprowadzonym w pionie od tylnej krawędzi podłogi części pojazdu przeznaczonej do przewozu ładunków;pojazdów samochodowych, które mają otwartą część przeznaczoną do przewozu ładunków; pojazdów samochodowych, które posiadają kabinę kierowcy i nadwozie przeznaczone do przewozu ładunków jako konstrukcyjnie oddzielone elementy pojazdu; pojazdów samochodowych będących pojazdami specjalnymi w rozumieniu przepisów prawa o ruchu drogowym o przeznaczeniach wymienionych w załączniku nr 9 do ustawy; pojazdów samochodowych konstrukcyjnie przeznaczonych do przewozu co najmniej 10 osób łącznie z kierowcą - jeżeli z dokumentów wydanych na podstawie przepisów prawa o ruchu drogowym wynika takie przeznaczenie; przypadków, gdy przedmiotem działalności podatnika jest:odprzedaż tych samochodów (pojazdów) luboddanie w odpłatne używanie tych samochodów (pojazdów) na podstawie umowy najmu, dzierżawy, leasingu lub innych umów o podobnym charakterze, i te samochody (pojazdy) są przez podatnika przeznaczone wyłącznie do wykorzystania na te cele przez okres nie krótszy niż sześć miesięcy.

Stosownie do art. 86 ust. 5 ustawy o podatku od towarów i usług, spełnienie wymagań dla pojazdów samochodowych określonych w ust. 4 pkt 1-4 stwierdza się na podstawie dodatkowego badania technicznego przeprowadzonego przez okręgową stację kontroli pojazdów, potwierdzonego zaświadczeniem wydanym przez tę stację oraz dowodu rejestracyjnego pojazdu, zawierającego właściwą adnotację o spełnieniu tych wymagań.

Z uwagi na fakt, iż ustawa o podatku od towarów i usług nie definiuje pojęcia pojazdu samochodowego, należy odnieść się do definicji określonej w art. 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908 ze zm.). Zgodnie z art. 2 pkt 33 cytowanej ustawy, pojazd samochodowy to pojazd silnikowy, którego konstrukcja umożliwia jazdę z prędkością przekraczającą 25 km/h, natomiast w art. 2 pkt 45 tej ustawy określono, że motocykl jest pojazdem samochodowym jednośladowym lub z bocznym wózkiem - wielośladowym.

W związku z powyższym, ograniczenia wynikające z art. 86 ust. 3 ustawy o podatku od towarów i usług mają również zastosowanie do motocykli z uwagi na fakt, iż motocykle uznane są za pojazdy samochodowe, a nie są natomiast wymienione w art. 86 ust. 4 pkt 1-6 ww. ustawy.

Odnosząc się zatem do opisanego we wniosku stanu faktycznego stwierdzić należy, iż w przypadku nabycia motocykla do prowadzonej działalności gospodarczej, przysługuje Panu prawo do odliczenia naliczonego podatku od towarów i usług wykazanego w fakturze dokumentującej zakup tego pojazdu, w zakresie w jakim będzie on wykorzystywany do wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu, na zasadach określonych w przywołanym art. 86 ust. 3 ustawy o podatku od towarów i usług.

Końcowo należy zaznaczyć, iż zgodnie z art. 14b § 3 ustawy Ordynacja podatkowa, wyczerpujący opis stanu faktycznego winien wynikać z wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej, a nie z załączonych do niego dokumentów, w związku z czym faktura VAT przesłana wraz z wnioskiem nie była przedmiotem merytorycznej analizy.

Interpretacja ta dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia tego zdarzenia.

Złożenie przez Wnioskodawcę fałszywego oświadczenia, że elementy stanu faktycznego objęte wnioskiem o wydanie interpretacji w dniu złożenia wniosku nie są przedmiotem toczącego się postępowania podatkowego, kontroli podatkowej, postępowania kontrolnego organu kontroli skarbowej oraz że w tym zakresie sprawa nie została rozstrzygnięta co do jej istoty w decyzji lub postanowieniu organu podatkowego lub organu kontroli skarbowej - powoduje, iż niniejsza interpretacja indywidualna nie wywołuje skutków prawnych (art. 14b § 4 Ordynacji podatkowej).

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy, ul. Jana Kazimierza 5, 85-035 Bydgoszcz, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.
Słowa kluczowe: motocykl, odliczanie podatku naliczonego, odliczenie podatku, podatek naliczony, pojazd samochodowy
Data aktualizacji: 02/11/2011 17:15:13

Czy na podstawie art. 86 ustawy o VAT przysługuje prawo zwrotu wpłaconej kwoty po dokonani...

Wnioskiem z 7.07.2006r. (uzupełnionym 23.08.2006r.) Wojewódzki Inspektorat Weterynarii zwrócił się z prośbą o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, przedstawiając następujący stan faktyczny:...

Czy stosowane przez Spółkę stawki VAT, przy opisanym sposobie fakturowania, są prawidłowe?

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Opodatkowanie podatkiem VAT premii pieniężnych wypłacanych kontrahentom

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Czy kwoty z zapłaconych pierwotnie faktur dot. czynszu stanowią koszty firmy?

Z treści złożonego wniosku wynika, iż w lutym 2005r. otrzymała Pani z firmy faktury dot. czynszu za lokal użytkowy za lata 1999-2003 z adnotacją anulowane . Jednocześnie za w w okres wpłynęły faktury za najem lokalu wystawione przez Urząd Miasta...

Podatek od spadków i darowizn w zakresie wypłaconego zachowku

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Czy Spółdzielnia prawidłowo uznała, że jest to czynność związana z usługą dzierżawy gruntu, opodatkowała podatkiem VAT i wystawiła faktury VAT?Czy wzajemne rozliczenia pomiędzy beneficjentami usługi powinny być dokumentowane fakturą VAT?Dotyczy korekty podatku naliczonego w 2004 r., w związku z wystawieniem przez kontrahenta w 2005 r. faktur korygujących, dokumentujących rabatCzy za skapitalizowane odsetki bankowe Wspólnota jest zobowiązana zapłacić podatek dochodowy?Mozliwość wystawienia noty korygującej do własnej faktury zwierającej błędy dotyczące sprzedawcy i numeru identyfikacji podatkowej
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.