Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt

Prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktury dokumentującej otrzymanie premii pieniężnej za zrealizowany obrót

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 14.10.2009 r. (data wpływu 16.11.2009 r. ) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego z faktury dokumentującej otrzymanie premii pieniężnej za zrealizowany obrót - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 16.11.2009 r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego z faktury dokumentującej otrzymanie premii pieniężnej za zrealizowany obrót.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny.

Spółka z o.o. w ramach prowadzonej działalności dokonuje sprzedaży towarów na rzecz podmiotów gospodarczych będących polskimi rezydentami podatkowymi. Klientami Spółki są osoby prawne i osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. Kontrahenci są niezależni. Z niektórymi spośród kontrahentów Spółka podpisała umowy o współpracy gospodarczej. Umowy te określają warunki współpracy w tym warunki przyznawania premii za zrealizowanie określonego obrotu w ciągu okresu rozliczeniowego. Kontrahent, który w danym okresie zrealizuje określony poziom obrotów, ma prawo do premii pieniężnej, w określonej w umowie wysokości. Przyznanych przez Spółkę premii nie można powiązać z żadną konkretną dostawą towarów. Kontrahent w związku z otrzymaną premią wystawia fakturę sprzedaży opisaną jako premia pieniężna i opodatkowuje je powyższą usługę stawka 22 %.

Wypłacone premie roczne nie mają związku z jakimkolwiek świadczeniem kontrahenta na rzecz wnioskodawcy. Wg Wnioskodawcy jest to usługa sklasyfikowana jako pozostałe różnorodne usługi, gdzie indziej niesklasyfikowane (96.09.19.0).

Roczna premia wypłacana jest w razie przekroczenia sprzedaży towarów ponad umówioną wielkość i jest liczona od wartości netto obrotów wynikających z faktur i faktur korygujących, wystawionych przez wnioskodawcę z tytułu wszystkich dostaw dokonanych w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia roku kalendarzowego.

W umowie handlowej zawartej między kontrahentem a wnioskodawcą ustalono, że wielkość premii rocznej będzie wyliczana jako określony procent po przekroczeniu poziomu obrotów, i tak:5 % od wartości całego obrotu, przy obrotach powyżej 100.000 zł, 5, 5 % od wartości całego obrotu, przy obrotach powyżej 300.000 zł 6 % od wartości całego obrotu, przy obrotach powyżej 500.000 złOstatni określony w umowie wskaźnik procentowy i wielkość obrotów to:12 % od wartości całego obrotu, przy obrotach powyżej 5.000.000 zł.Każdemu dalszemu przyrostowi obrotów powyżej 500.000 towarzyszyć będzie wzrost premii o 0, 5 punktu procentowego. Wielkość premii jest wyliczana jako iloczyn wysokości obrotu netto wynikającego z wystawionych faktur i faktur korygujących oraz właściwego dla przekroczenia danego obrotu wskaźnika procentowego.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy Spółka ma prawo odliczyć podatek VAT naliczony wynikający z otrzymanej faktury dokumentującej usługę premia pieniężna za zrealizowany obrót .

Zdaniem Wnioskodawcy premia przyznana kontrahentowi stanowi wynagrodzenie za świadczone usługi mające na celu zwiększenie ilości sprzedanych towarów podlegających opodatkowaniu. Usługa ta podlega opodatkowaniu na zasadach ogólnych, a zgodnie z art. 41 ust.1 Ustawy o VAT, właściwa stawka podatku wynosi 22 %.

Prawidłowym sposobem udokumentowania opisanego zdarzenia gospodarczego jest wystawienie przez kontrahenta faktury VAT, gdzie za podstawę opodatkowania przyjmuje się wartość premii pieniężnej. Zdaniem Wnioskodawcy, Spółce przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktury dokumentującej w/w usługę.

W świetle powołanych powyżej przepisów oraz na podstawie stanu faktycznego przedstawionego we wniosku należy uznać stanowisko Wnioskodawcy za nieprawidłowe.

Zgodnie z dyspozycją art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (.).

W myśl postanowień art. 8 ust. 1 ustawy, przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7, w tym również:przeniesienie praw do wartości niematerialnych i prawnych, bez względu na formę, w jakiej dokonano czynności prawnej; zobowiązanie do powstrzymania się od dokonania czynności lub do tolerowania czynności lub sytuacji; świadczenie usług zgodnie z nakazem organu władzy publicznej lub podmiotu działającego w jego imieniu lub nakazem wynikającym z mocy prawa.Na podstawie art. 29 ust. 1 ustawy, podstawą opodatkowania jest obrót z zastrzeżeniem ust. 2 -22, art. 30-32, art. 119 oraz art. 120 ust. 4 i 5. Obrotem jest kwota należna z tytułu sprzedaży, pomniejszona o kwotę należnego podatku. Kwota należna obejmuje całość świadczenia należnego od nabywcy. Obrót zwiększa się o otrzymane dotacje, subwencje i inne dopłaty o podobnym charakterze mające bezpośredni wpływ na cenę (kwotę należną) towarów dostarczanych lub usług świadczonych przez podatnika, pomniejszone o kwotę należnego podatku.

Stosownie do art. 29 ust. 4 ustawy, podstawę opodatkowania zmniejsza się o kwoty udokumentowanych, prawnie dopuszczalnych i obowiązkowych rabatów (bonifikat, opustów, uznanych reklamacji i skont) i o wartość zwróconych towarów, zwróconych kwot nienależnych w rozumieniu przepisów o cenach oraz zwróconych kwot dotacji, subwencji i innych dopłat o podobnym charakterze, z zastrzeżeniem ust. 4a i 4b.

W celu intensyfikacji sprzedaży towarów, podatnicy podejmują różnorodne działania, w efekcie których wypłacane są tzw. premie pieniężne.

Skutki podatkowe dotyczące wypłacania premii pieniężnych nabywcom uzależnione są od wielu czynników, m. in. od ustalenia, za co faktycznie premie pieniężne zostały wypłacone, tzn. czy dotyczą konkretnych dostaw, czy też odnoszą się do wszystkich dostaw w określonym czasie, bądź też związane są ze świadczeniem dodatkowych usług na rzecz sprzedawcy itp.

Z opisu stanu faktycznego przedstawionego we wniosku wynika, iż Wnioskodawca w ramach prowadzonej działalności dokonuje sprzedaży towarów na rzecz niezależnych podmiotów gospodarczych, z niektórymi spośród kontrahentów Spółka podpisała umowy o współpracy gospodarczej. Umowy te określają warunki współpracy, w tym warunki przyznawania premii za zrealizowanie określonego obrotu w ciągu okresu rozliczeniowego. Kontrahent, który w danym okresie zrealizuje określony poziom obrotów, ma prawo do premii pieniężnej, w określonej w umowie wysokości. Przyznanych przez Spółkę premii nie można powiązać z żadną konkretną dostawą towarów. Kontrahent w związku z otrzymaną premią wystawia fakturę sprzedaży opisaną jako premia pieniężna i opodatkowuje je powyższą usługę stawką 22 %. Spółka podkreśla, iż wypłacone premie roczne nie mają związku z jakimkolwiek świadczeniem kontrahenta na jego rzecz. Roczna premia wypłacana jest w razie przekroczenia sprzedaży towarów ponad umówioną wielkość i jest liczona od wartości netto obrotów wynikających z faktur i faktur korygujących, wystawionych przez Wnioskodawcę z tytułu wszystkich dostaw dokonanych w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia roku kalendarzowego. W umowie handlowej zawartej między kontrahentem a Wnioskodawcą ustalono, że wielkość premii rocznej będzie wyliczana jako określony procent po przekroczeniu poziomu obrotów.

Przedmiotem rozstrzygnięcia w niniejszej interpretacji są skutki podatkowe wynikające z przyznania premii w przypadku osiągnięcia określonego minimalnego progu obrotu, gdzie wysokość premii jest określona procentowo dla poszczególnych przedziałów obrotu.

Należy wskazać, iż w sytuacji, gdy wypłacona premia pieniężna jest związana z konkretną dostawą (dostawami) i nie wiąże się z wykonywaniem na rzecz sprzedawcy dodatkowych czynności (zobowiązanie do prowadzenia akcji o charakterze promocyjnym, marketingowym, reklamowym etc.), to nawet jeżeli jest to premia wypłacona po dokonaniu zapłaty, powinna być traktowana jak rabat, o którym mowa w art. 29 ust. 4 ustawy. Rabat rozumieć należy, jako zniżkę od ustalonej ceny określonego towaru lub usługi, wyrażoną procentowo lub kwotowo. Rozróżnia się rabaty na przyznane przed ustaleniem ceny oraz udzielane po jej ustaleniu. Rabat udzielony w momencie wystawienia faktury (rabat transakcyjny), nie ma znaczenia dla ustalenia podstawy opodatkowania podatkiem od towarów i usług, ponieważ kwota należna od nabywcy już go uwzględnia - dane dotyczące rabatu znajdą swoje odzwierciedlenie w wystawionej fakturze stwierdzającej dokonanie sprzedaży. Rabat udzielony po sprzedaży i wystawieniu faktury, w której dokonano pierwotnego określenia obrotu (rabat potransakcyjny), wymaga wystawienia faktury korygującej, zgodnie z uregulowaniami zawartymi w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 212, poz. 1337), zwanym dalej rozporządzeniem.

W myśl § 13 ust. 1 rozporządzenia, w przypadku gdy po wystawieniu faktury udzielono rabatów określonych w art. 29 ust. 4 ustawy, podatnik udzielający rabatu wystawia fakturę korygującą.

Faktura korygująca - na mocy § 13 ust. 2 rozporządzenia - powinna zawierać co najmniej:

1. numer kolejny oraz datę jej wystawienia;

2. dane zawarte w fakturze, której dotyczy faktura korygująca:określone w § 5 ust. 1 pkt 1-4, nazwę (rodzaj) towaru lub usługi objętych rabatem;3. kwotę i rodzaj udzielonego rabatu;

4. kwotę zmniejszenia podatku należnego.

Odnosząc się do powyższego, można stwierdzić, że w przedstawionym stanie faktycznym, w sytuacji objętej pytaniem, premie pieniężne wypłacone na rzecz kontrahentów można przyporządkować do konkretnych dostaw. Bowiem obrót uprawniający do uzyskania gratyfikacji pieniężnych ustalany jest na podstawie wielkości faktycznie zrealizowanych zakupów dokonanych w konkretnie określonym przedziale czasowym. Jak podaje Wnioskodawca, premia jest przyznawana po osiągnięciu określonego w umowie handlowej poziomu obrotu, a jej wysokość jest różnicowana ze względu na wielkość obrotów i kształtowana jako ustalony procent wielkości obrotów w danym okresie rozliczeniowym. Aby więc ustalić wysokość premii należnej nabywcom towarów, zsumowane muszą być poszczególne faktury dokumentujące konkretne dostawy, na podstawie których dokonywane jest obliczenie premii stanowiącej w efekcie obniżenie wartości tychże poszczególnych dostaw w całym okresie rozliczeniowym objętym gratyfikacją w postaci przyznanej premii.

W przypadku, gdy w związku z wypłacaną premią pieniężną nabywcy nie są w żaden sposób zobowiązani do świadczenia innych usług, w tym usług o charakterze promocyjnym, marketingowym, reklamowym itp. - jak to ma miejsce w przedmiotowym wniosku, otrzymana premia pieniężna w istocie stanowi rabat obniżający wartość konkretnych dostaw udokumentowanych poszczególnymi fakturami - zgodnie z art. 29 ust. 4 ustawy - zmniejszającymi podstawę opodatkowania. Zatem uzyskanie przedmiotowej premii pieniężnej podlega regulacjom ustawy o podatku od towarów i usług, a na podstawie przepisu § 13 ust. 1 rozporządzenia, należy wystawić fakturę korygującą uwzględniającą wymogi wynikające z § 13 ust. 2 rozporządzenia.

Art. 86 ust. 1 ustawy o VAT stanowi, iż w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych.

Ustawodawca umożliwił podatnikom skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego, pod warunkiem spełnienia przez nich zarówno tzw. przesłanek pozytywnych, tj. zakupione towary i usługi będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy.

Zgodnie z art. 88 ust. 3a pkt 2 ustawy o podatku od towarów i usług, nie stanowią podstawy do obniżenia podatku należnego oraz zwrotu różnicy podatku lub zwrotu podatku naliczonego faktury i dokumenty celne w przypadku, gdy transakcja udokumentowana fakturą nie podlega opodatkowaniu albo jest zwolniona od podatku.

Reasumując, w sytuacji, gdy Wnioskodawca wypłaca klientom premie tylko w przypadku osiągnięcia określonego minimalnego progu obrotu, gdzie wysokość premii określona procentowo dla poszczególnych przedziałów obrotu, stwierdzić należy, że przedmiotowe wynagrodzenia stanowią rabat obniżający wartość konkretnych dostaw udokumentowanych poszczególnymi fakturami.

Faktury VAT wystawione przez kontrahentów, a dokumentujące otrzymane przez nich wynagrodzenia, stosownie do art. 88 ust. 3a pkt 2 ustawy o VAT, nie stanowią podstawy do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w nich wykazanego, bowiem wystawca faktur nie świadczył na rzecz Wnioskodawcy usług.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.
Słowa kluczowe: odliczenie podatku, premia pieniężna, świadczenie usług
Data aktualizacji: 12/01/2013 09:00:01

Możliwość odliczenia podatku naliczonego z faktur dokumentujących premie pieniężne

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Pierwszy Wielkopolski Urząd Skarbowy Poznań 61-831 ul. Plac Wiosny Ludów 2

Zasięg terytorialny miasta gminy powiaty województwo wielkopolskie Konta bankowe CIT 06101014690007492221000000 VAT 53101014690007492222000000 PIT 03101014690007492223000000 budżetowe 97101014690007492225000000 pozostałe 94101014690007492227000000...

Odliczenie podatku naliczonego z faktur wystawionych przez odbiorców wynagrodzenia - premii

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Jak dokonać korekty sprzedaży?

W związku z art. 106 ust.1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług Dz.U. Nr 54, poz.535 ze zm. oraz 16 i 17 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 maja 2005r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu...

Z jaką stawką podatku należy wystawić fakturę na zaliczkę z tytułu eksportu towarów - wg s...

Ze stanu faktycznego przedstawionego we wniosku z dnia 20.04.2005r. uzupełnionego pismami z 23.04.2005r. oraz 04.05.2005r. wynika, że Spółka dokonuje eksportu towarów i z tego tytułu otrzymuje zaliczki. W związku z powyższym, Podatnik zwrócił się z...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Kurs waluty z dnia zapłaty za wykonaną usługę budowlaną - kwestia korekty fakturyUsługi magazynowania-miejsce świadczenia, wystawienie faktury, wykazanie w informacji podsumowującejW jaki sposób dokumentować otrzymane dopłaty do wody ?Czy właściwym dokumentem jest faktura, czy też faktura wewnętrzna ?Odsprzedaż usług przez Lidera projektu na rzecz współpartnera projektu w zakresie budowy kanalizacji sanitarnejBrak prawa do odliczenia podatku naliczonego z faktury dotyczącej naprawy samochodu prywatnego po kolizji
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.