Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt

Prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktury wystawionej przez inwestora zastępczego?

POSTANOWIENIE

Działając na podstawie art. 216 oraz art. 14 a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Tekst jednolity: Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm. ) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Nysie stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku złożonym w dniu 24 sierpnia 2005r. o udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w przypadku prawa do odliczenia podatku naliczonego z faktury wystawionej przez inwestora zastępczego - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 24 sierpnia 2005r. Firma .... zwróciła się o udzielenie interpretacji w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego z faktury wystawionej przez inwestora zastępczego, do wysokości dokonanej przedpłaty ( zaliczki ) na dostawę usług budowlano - montażowych.

Stan faktyczny przedstawiony we wniosku :

Firma ..... zawarła umowę z inwestorem zastępczym na obsługę inwestycji budowlano - montażowej o wartości kosztorysowej powyżej 3 mln zł.. Zgodnie z umową inwestor zastępczy między innymi zawiera umowy z wykonawcami i dostawcami oraz nabywa urządzenia i roboty, którymi następnie obciąża inwestora właściwego tj. Firmę ...... Firma ta w celu przyśpieszenia zapłat, płatności za wykonane roboty i dostawy dokonuje bezpośrednio na rzecz wykonawców i dostawców a na mocy odrębnego porozumienia pomiędzy uczestnikami tej transakcji ( wykonawca - inwestor zastępczy - inwestor właściwy ), dokonywane są kompensaty wzajemnych należności i zobowiązań. Podstawą do odliczenia podatku VAT w Firmie .... jest faktura wystawiona przez inwestora zastępczego za dokonane dostawy i wykonane roboty. Wątpliwość dotyczy prawa do odliczenia podatku naliczonego z faktury wystawionej przez inwestora zastępczego, do wysokości dokonanej przedpłaty ( zaliczki ). Zaliczka wnoszona jest bezpośrednio dla wykonawcy a nie dla wystawiającego fakturę. Do rozliczenia tej transakcji również stosuje się porozumienie w sprawie wzajemnych kompensat.

Stanowisko podatnika :

Podatnik uważa, że powinien mieć prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktury wystawionej przez inwestora zastępczego, ponieważ faktura potwierdza dokonanie przedpłaty ( art. 86 ust.2 pkt 1B ).

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Nysie po przeanalizowaniu stanu faktycznego przedstawionego w piśmie wyjaśnia co następuje :

W przypadku wykonywania usług budowlanych lub budowlano - montażowych, zgodnie z art. 19 ust. 13 pkt 2 lit. d) ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług ( Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm. ) - obowiązek podatkowy w zakresie podatku VAT powstaje z chwilą otrzymania całości lub części zapłaty za wykonaną usługę. Jeżeli jednak usługa została wykonana, a zapłata nie nastąpiła, obowiązek podatkowy występuje z upływem 30 dni, licząc od dnia wykonania usługi. Zasady te stosuje się również do usług przyjmowanych częściowo, których odbiór jest dokonywany na podstawie protokołów zdawczo - odbiorczych ( art. 19 ust. 14 ), przy czym otrzymanie części zapłaty w każdym przypadku powoduje powstanie obowiązku podatkowego w tej części ( art. 19 ust. 15 ).

Zgodnie z art. 86 ust. 1 cytowanej ustawy o podatku od towarów i usług, w zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4 art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.Jak wynika z ust. 2 pkt 1 lit. b) wskazanego wyżej przepisu - kwotę podatku naliczonego stanowi, z zastrzeżeniem ust. 3 - 7 :

1. suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika: lit. b) potwierdzających dokonanie przedpłaty ( zaliczki, zadatku, raty ), jeżeli wiązały się one z powstaniem obowiązku podatkowego.

W myśl art. 86 ust. 10 pkt 1 w/w ustawy o podatku VAT prawo do obniżenia kwoty podatku należnego powstaje w rozliczeniu za okres, w którym podatnik otrzymał fakturę albo dokument celny, z zastrzeżeniem pkt 2 - 4 oraz ust. 11, 12, 16, i 18.

Biorąc pod uwagę treść wyżej cytowanych przepisów oraz jeżeli Strony zawarły między sobą prawnie dopuszczalne umowy cywilno - prawne w sprawach porozumienia o współpracy i wzajemnych rozliczeniach, należy stwierdzić, iż Podatnik ma prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony wynikający z przedmiotowej faktury, pod warunkiem, że nie zaistnieją negatywne przesłanki wymienione w art. 88 ust.1 ustawy oraz w § 14 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27.04.2004r. W sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług ( Dz. U. z 2004r. Nr 97, poz. 970 ze zm.)

W podsumowaniu tutejszy organ informuje, że powyższa interpretacja udzielana jest jedynie w opisanym przez Podatnika stanie faktycznym, w oparciu o przepisy prawa podatkowego obowiązujące w dacie zaistnienia tego zdarzenia.Zgodnie z art. 14 b § 1 i § 2 ustawy Ordynacja podatkowa niniejsza interpretacja nie jest wiążąca dla podatnika. Jest natomiast wiążąca dla organu podatkowego i organu kontroli skarbowej właściwych dla podatnika i może zostać zmieniona albo uchylona wyłącznie w drodze decyzji, w trybie określonym w § 5 art. 14 b.

Na postanowienie niniejsze przysługuje zgodnie z art. 236 w związku z art. 14 a § 4 ustawy Ordynacja podatkowa zażalenie do Dyrektora Izby Skarbowej w Opolu za pośrednictwem Naczelnika Urzędu Skarbowego w Nysie w terminie 7 dni od dnia doręczenia niniejszego postanowienia.

W przypadku wniesienia zażalenia należy dołączyć opłatę skarbową w znakach skarbowych w kwocie 5 zł. od zażalenia i po 0,50 zł. od każdego załącznika zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy z 9 września 2000r. o opłacie skarbowej ( tekst jednolity z 2004r. Dz. U. Nr 253 poz. 2532 ze zm. )
Słowa kluczowe: odliczenie podatku od towarów i usług, opodatkowanie zaliczek, zastępstwo inwestycyjne
Data aktualizacji: 07/06/2011 16:41:12

Urząd Skarbowy Warszawa-Wawer Warszawa 04-379 ul. Mycielskiego 20

Zasięg terytorialny miasta część gminy Warszawa miasta na prawach powiatu obejmująca dzielnice: Rembertów, Wawer, Wesoła gminy powiaty województwo mazowieckie Konta bankowe CIT 76101010100166362221000000 VAT 26101010100166362222000000 PIT...

Określenie daty sprzedaży oraz momentu powstania obowiązku podatkowego dla usług odbioru o...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Czy podatnik jest zobowiązany uzyskać na fakturze korygującej podpis odbiorcy jeżeli miała...

Tutejszy Organ uznaje za prawidłowe stanowisko podatnika zawarte we wniosku złożonym w dniu . dotyczące braku obowiązku podpisywania przez nabywcę faktury korygującej VAT. W złożonym w dniu . wniosku podatnik zwrócił się z prośbą o wydanie...

W jaki sposób należy rozliczyć dochody uzyskane z tytułu umożliwienia firmie Google zamies...

Na podstawie art. 14a 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (j.t. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) Naczelnik tutejszego Urzędu Skarbowego stwierdza że stanowisko Pani przedstawione we wniosku z dnia 20.03.2007 roku...

Dokumentowanie wewnątrzwspólnotowej usługi transportu towarów

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Dokumentowanie usług pośrednictwa związanych z dostawą towarów świadczonych na rzecz kontrahentów z kraju UE (dane zawarte w wystawionych fakturachUrząd Skarbowy Pułtusk 06-100 ul. Żwirki i Wigury 7W zakresie zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów odpisów na fundusz innowacyjności i wydatków zgromadzonych na ww. funduszuCzy fakturę VAT można uznać jako dokument stanowiący podstawę zaliczenia wydatku z niej wynikającego do kosztów uzyskania przychodów?Czy niezapłacona faktura za gaz w miesiącu październiku podlega odliczeniu w tym miesiącu?
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.